Népszabadság, 1988. november (46. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-28 / 283. szám

SPORT AZ UTÓLSO FORDULÓ ELŐTT Ismét élen a női csapat Polgár Judit hivatalosan is férfi nemzetközi mester MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI KUPA Dömsödön elbukott az MTK-VM Labdarúgás Szaloniki, november 27. (Tudósítónk telefonjelentése.) Szombaton már harmadik napja zuhogott az eső Szalonikiben, így a szabadtéri programok helyett igen sokan választották délutáni szórako­zásként a sakkolimpia megtekinté­sét. Egész családok ütötték fel ta­nyájukat a játékok színhelyén. A rendezők korábbi szigora is megko­pott már, az sem volt ritkaság, hogy a kisdedkorból éppen csak'kinött ap­róságok fogócskáztak a nagymeste­rek lába alatt. Ök azonban nemigen bosszankodtak, talán arra gondol­tak, hadd ismerkedjenek meg minél előbb a gyerekek a királyok játéká­val. Hátha az apróságok között van a jövő Polgár Juditja, Zsófiája, Zsu­zsája ... Polgárék továbbra is sztárok Sza­lonikiben, a nézők legnagyobb cso­portosulása — Kaszparov és Karpov asztalát kivéve — náluk található. Szó se róla, rendszerint igen érde­kes játszmákat produkálnak a ma­gyar lányok. Nem történt ez más­ként szombaton az angolok ellen. Polgár Zsuzsa sötéttel Arkell ellen a Philidor-védelmet választotta. Ez meglehetősen ritka változat, s azért gondoltak erre Zsuzsa és tanácsadói, mert az ellenfél a szicíliai védelem­mel szemben általában igen hatásos változatot játszik. Elemzők szerint Zsuzsa a megnyitásból előnyösebben került ki. Polgár Judit és Jackson tábláján a királycsel volt terítéken, a magyar lány a 15. lépés után igen kedvező pozícióba került, az ellenfél sötét bábuinak hadállása meglehetősen zi­láltnak tűnt. Mádl Ildikó sötéttel a szicíliai védelmet választotta, és már a megnyitáskor igen biztató pozíció­ba került, ami ellenfelét, Forbest hosszú és mély töprengésre késztette, ennek következtében vészesen fo­gyott az ideje. Csupa jó hírrel sétálhatott tehát az ember a férfiak asztalaihoz, ahol már sokkal kevésbé volt biztató a helyzet, legalábbis magyar szem­pontból. Az ezúttal Portisch, Sax, Pintér, Csőm felállásban küzdő ma­gyaroknak szintén az angol csapat jutott a sors, illetve a svájci rend­szerű lebonyolítás szeszélye folytán. Az angolok feltétlenül dobogóesélye­sek. A szigetország új s igen erős fiatal nagymesternemzedéke nagy játékerőt képvisel. S ez nem csupán Short, Speelman, Nunn és Chandler játéktudásának, hanem a felkészülés magas fokú komputerizáltságának kö­szönhető. A tudósítónak megadatott, hogy bepillanthasson égy délelőtt a magyar csapat felkészülésébe. A svájci rend­szerből eredően a játékosoknak csak néhány óra idejük van arra, hogy felkészüljenek a délutáni ellenfelük­re. Ez alatt kell elemezniük leendő partnerük eddigi játszmáit, kitalál­ni, hogy mire lehet számítani a dél­utáni találkozó során, és kidolgozni a legeredményesebbnek tűnő takti­kát. Ennek megfelelően a játékosok és segítőik lázasan lapozgatnak a többmázsányi szakirodalomban. Mindenki mindig keres valamit, könyvet, bulletint, partit, s csak rit­kán találja meg, amire vágyik. Azt nem láttam, hogy az angolok hogyan készültek ellenünk, de nem nehéz elképzelni. A brit nagymeste­rek nagy teljesítményű személyi szá­mítógépek segítségével kísérik nyo­mon a világ sakkéletét. A számító­gépek név szerint és megnyitási vál­tozat szerint is tartalmazzák a legje­lentősebb sakkozók minden fonto­sabb játszmáját. A komputer egy pillanat alatt elő is sorolja ezeket a partikat. Chandler például — ez a játszma menetéből azonnal kivi­láglott — tudta, hogy Csőm a szicí­liai védelemnek milyen változatát játszotta legutóbb Indiában, és fel is készült erre. Pintér és Nunn a leg­utóbbi dubai sakkolimpián remivel végződött partijukat igyekeztek meg­ismételni. Most azonban úgy tűnt, hogy az angol egyre előnyösebb ál­lást harcol ki sötéttel. Sax és Speel­man összecsapásában is egyre in­kább az utóbbi kerekedett felül. Vé­gül Portisch világossal döntetlenre adta a világbaj nokj elölt kollégája, Short elleni partiját. Nagy csatában Csőm is kiharcolt egy döntetlent, Sax és Pintér viszont kikapott. Ez­zel a 3:l-es győzelmükkel az ango­lok megerősítették a szovjetek mö­götti második helyüket, a magyarok viszont hirtelen messzire kerültek dobogós esélyeiktől. A lányoknál viszont adva volt a lehetőség, hogy ledolgozzák a szov­jetek félpontos előnyét, és az élre álljanak. (A szovjet csapatot valószí­nűleg megzavarta, hogy egyik tagja, a rendkívül ponterős Ahmilovszkaja — kilenc mérkőzésből 8,5 pontot ho­zott — szombat délben sebtében há­zasságot kötött Donaldsonml, az amerikai férficsapat kapitányával, és azonnal el is repült Szalonikiből.) Csiburdanidze nem bírt a csehszlo­vák első táblás Richtrovával, ők döntetlenben egyeztek meg. A má­sik két szovjet lány, Levityina és Li- tyinszkaja hozta ugyan az egy-egy pontját, de ha a magyaroknak sike­rült volna 3:0-ra győzniük, máris az élre állhatták volna. Sajnos, a feltételes mód jogos ma­radt, mert Mádl ugyan könnyen le­lépte Forbest, Polgár Judit — igaz, kis megtorpanás után — szintén biz­tosan nyert, Zsuzsa viszont nem tud­ta győzelemmé érlelni Arkell elleni előnyét, és kénytelen volt döntetlen­ben megegyezni. így maradt a fél pont hátrány a vasárnapi fordulóra, ahol a lányok igen nehéz ellenfelet kaptak, az Egyesült Államok csapatát. A fér­fiak pedig, akik szombati súlyos ve­reségük után a 8. helyre csúsztak vissza, Kína együttesével mérkőz­hettek. Kína sötét lónak számít eb­ben a mezőnyben. Hszü, Je, Vang és Lin nevét kevesen ismerik, azonban néhány eredményük, például az, hogy a második fordulóban Jugoszláviát, a kilencedikben pedig Kubát verték meg 3:l-re, jelzi, hogy ellenük nem lazíthat egyetlen csapat sem. Valószínűleg Ribli is így gondolta, mivel világossal mindössze három­negyed óra játék után döntetlenben egyezett meg. Angol megnyitásban pontatlanságot követett el, ellenfele átvette a kezdeményezést, azért a magyar nagymesternek nemigen akadt más választása, mint a remi. Az első táblán Portisch sötéttel ját­szott Hszü ellen, közöttük igen nagy harc bontakozott ki. Sax indiai vé­delmet, Pintér pedig a vezércselt választotta, mindketten kedvező po­zícióba kerültek. Jól kezdtek a lányok is az ameri­kaiak ellen. Polgár Zsuzsa holland védelemmel való nyitás után kelle­mes állásba került az amerikai első táblással, Asharumovával szemben. Judit szicíliai védelem, majd gya­logelőny Savereide ellenében és Mádl Ildikó is hasonló előnybe ke­rült Izrailovval való játszmájában. E sikerekre félidőben csak az vetett némi árnyékot, hogy a vetélytársak, a szovjetek is igen jól sakkoztak a kubai lányok ellen, mind a három táblán nyerésre álltak. A nőknél a magyar lányok me­netrend szerint hozták a győzel- maket, az első táblán Zsuzsa, a má­sikon pedig, Judit nyert. Mádl Ildi­kó sajnos nem tudta kihasználni át­meneti előnyét, ezért döntetlenben kellett megegyezni. A magyarok fi­gyelme ezután a szomszédban folyó Szovjetunió—Kuba mérkőzés felé irányult. Csiburdanidze és Levityi­na viszonylag könnyen nyert, Li- tyinszkajának azonban alaposan meggyűlt a baja a harmadik táblás Arribasszal. Szívás küzdelemben a kubai felőrölte ,a szovjet sakkozónő ellenállását, aki végül is feladta a mérkőzést. Ezzel a Szovjetunió és Magyarország is egyaránt 31 pon­tot gyűjtött a 13 mérkőzés során, és az utolsó forduló előtt — a Bu- cholz-pontszámítás következtében — Magyarország került az élre, és má­sodik a Szovjetunió. Kettejük kö­zött nyilvánvalóan az utolsó fordu­lóban, keddén elért eredmények fog­nák dönteni. A női sakkozókkal kapcsolatos hír az is, hogy a FIDE itt folyó kongresszusán személyi kér­déseket is tárgyaltak, és ennek so­rán Polgár Judiitot női nagymester­ré és férfi nemzetközi mesterré nyilvánították, ő a legfiatalabb sak­kozó, aki ezt a címet elérte. A férfiaknál Saxnak sikerült győznie Vang ellen, Portisch és Pin­tér játszmája függőben maradt. Ezeket a partikat ma fejezik be. Karcagi László A Magyar Népköztársasági Kupá­ban az NB I-es csapatok is pályára léptek, hiszen szombaton már a leg­jobb 16 közé jutásért játszottak. A legnagyobb szenzáció a bajnokság­ban vezető MTK-VM dömsödi vere­sége, vagyis kiesése. Ugyancsak bú­csúzott a Vasas, a Dunaújváros, va­lamint a Veszprém. A Bp. Honvéd csak tizenegyesekkel jutott túl a Győri Dózsán. DEBRECENI KINIZSI—BÉKÉS­CSABA 0-2 (0-1). Debrecen, 500 né­ző. Jv.: Bognár. Gól: Csató, Csaná- losi (11-esből). BP. VOLÁN—VÁC 0-3 (0-1). Cza- bán Samu tér, 800 néző. Jv.: Győri. Gól: Balogh, Kosa, Simon. SOPRON—DUNAÚJVÁROS 3:0 (3-0). Sopron, 500 néző. Jv.: Lázin. Gól: Horváth (11-estoől), Lukács, Ha­DÖMSÖD—MTK-VM 2-1 (1-0). Dömsöd, 700 néző. Jv.: Drigán. Gól: Kiss, Suszter, illetve Pölöslkei. SZEGEDI DÓZSA—RÁBA 0-1 (0-1). Szeged, 3000 néző. Jv.: Roxin. Gól: Bordás. EGER—PÉCS 0-1 (0-0). Eger, 400 néző. Jv.: Kurmai. Gól: Vén. 111. KÉR. TTVE—VASAS 2-0 (1-0). Hévízi út, 1500 néző. Jv.: Szabó J. Gól: Cserép, Pitim. GYŐRI DÓZSA—BP HONVÉD 0-0, (Római tudósítónktól.) Vasárnap Maradonáék voltak job­bak. A San Paölo stadionban 80 ezer néző előtt a Napolli 4-1-re le­lépte a Milant. Hét hónap eltelté­vel vettek így revúnsot a tavaszi vereségért, .amikor a Milán 3-2-es győzelme fordulatot hozott a bajno­ki címért folyó vetélkedésben. A Napoli a sokkot hetekig nem tud­ta kiheverni, előnye fokozatosan apadt. A Milán viszont azon a má­jusi vasárnapon vált szupercsapat­tá. Véletlen kisiklás volt-e egy hete a Milán veresége az Ataliant.ítól, ava.gy — miként tavasszal! a Napoli —■ most Gulliték kerültek, hullám­völgybe? A" vasárnapi mérkőzés volt hivatott választ adni erre a kérdésre. „Az óra sohasem halad visszafelé”, nyilatkozta bölcsen a meccs előtt Maradona. A Napoli hétről hétre jobb formát mutat, íeg- utóhb a Juventust fektette két váll­ra (5-3), majd hét közben UEFA Kupa-meccsen a Rordeaux-ot győz­te le. A Milánnál az első megin­gást már a Crvena Zvezdával ját­szott visszavágó találkozó jelezte. Sacchi edzőnek mentsége ugyan van, vasárnap nemcsak a tartás izom­húzódással küszködő Gullitot, az ugyancsak sérült Donadonit, hanem a kiállításért eltiltott Ancelottit is nélkülözte. Sacchit azonban az olasz újságok mind határozottabban bí­rálják, hogy a felkészüléskor túl­terhelte a játékosakat, és most en­nek következménye a kifulladás. A másik vád szerint az edző nem hajítandó avagy nem tud újítani a korábban bevált játéksámán. tizenegyesekkel 3-5. Győr, 1500 néző. Jv.: Nagy II. SZARVAS—HALADÁS 0-1 (0-0). Szarvas, 300 néző. Jv.: Szilágyi. Gól: Schrőter SZEKSZÁRD—VIDEOTON 1-4 '(0-2). Szekszárd, 1000 néző. Jv.: Stam- ler. Gól: Petres, Végih (11-esből), Jo- ván, Magyar, illetve Bóka. SZOLNOKI MÁV MTE—ZTE 1-3 (0-1). Szolnok, 400 néző. Jv.: Vágner. Gól: Faikas, Kovács J., Kovács L., illetve Kiss. SALGÓTARJÁN—FTC 1-3 (0-2). Salgótarján, 5000 néző. Jv.: Makó. Gól: Dzurják (2), Nagy Zs.,, illetve Sváb. HU NGALU—TATABÁNYA 0-3 (0-1). Ajka, 600 néző. Jv.: Bay. Gól: Sohmidt, Ptlotár, Hegedűs. SZEGED SC—Ú. DÓZSA 0-1 (0-1). Szeged, 4000 néző. Jv.: Németh. Gól: Kénoszt. SZIGETVÁR—SIÓFOK 0-3 (0-1). Szigetvár, 800 néző. Jv.: Kovács I. L. Gól: Zsadányi, Palkovics, Molnár. RÉPCELAK—VESZPRÉM 0-0, ti­zenegyesekkel 5-4. Répcelak, 600 né­ző. Jv.: Molnár. Már ismeretes a sorsolás is. Szer­dán, 12.30 órai kezdéssel a követke­ző párosításban küzdenek a csapa­tok: Ü. Dózsa—Rába, Dömsöd—Bé­késcsaba, Siófok—Pécs, Répcelak— Tatabánya, FTC—Haladás, III. kér. TTVE—Vác, Bp. Honvéd—Videoton, Sopron—ZTE. A mérkőzés első félidejében még­is inkább a Milán, s mindenekelőtt a . harmadik, a legújabb holland sztár, Rijkaard irányított, uralta a középpályát. Aztán három perc ataitt gyakorlatilag eldőlt a mérkő­zés. A Napoli végig a tőle meg­szokott gyors ellentámadásokkal ope­rált, ennek egyikéből fejelt több mint húsz méterről (!) Maradona az élőre kifutó Galli kapus fölött a hálóba, majd Maradona átadásából Careca lőtt gólt. A második félidő­ben már 3-0-inál szépített 11-esből a Milán, s végül ismét csak a gyors brazil Careca negyvenméteres vág­ta végén volt eredményes. Négy gól amolyan k. o. a Milán erős védelmé­nek! A hetedik forduló után egyébként az Internazionale vezet 13 ponttal. (Nehezen győzött az első percben szerzett góllal a Cesena ellen.) A második és a harmadik helyen 11 ponttal a Napoli, illetve a Sampdo- ria, utóbbi 2-0-ra győzött idegen pá­lyán a Fiorentina ellen. Negyedik a Juventus 9 pontjával, vasárnap kínkeservesen nyert 1-0-ra a Léccé ellen. (Vincze csereként állt be, nem rajta múlt a vereség.) Az olasz sportlapok mind több bíráló meg­jegyzést tesznek Zavarov játékára, tegnap sem játszott jól, ráadásul elkövetett egy bakit; hagyta ma­gát egy bájos olasz hölggyel lefény- képeztetnii, a gúnyos hangú kom­mentárok azonnal családi életének zavarairól találgatnak. A külföldi játékosoknak — mint ez az eset is bizonyítja — meg kell tanulniuk al­kalmazkodni az olasz „játékfelfogás­hoz”. A pályán kívül is. O. L. Gy. A VILÁGBAJNOKNAK EGYÉNI PROGRAMJA VAN Napoli-lecke a Milánnak Kaszparov: Külön profiliga kell! Garri Kaszparov világbajnok pi­henőnapján válaszolt a Népszaoad- ság kérdéseire. Arra kértük, mond­ja el véleményét az olimpiáról és a sakkozás jövőjéről. — Ha azt mondom, hogy az olim­pia, mint verseny, sok kívánnivalót hagy maga után, akkor nagyon fi­noman fogalmaztam — kezdte a vi­lágbajnok. — Keveredik benne a komoly torna egy népi fesztivállal, és szerintem az ilyen vegyes dol­gok általában nem sikeresek. Az él­csoportban komoly sakk folyik, a mezőny végén viszont a játszmákat csak sakknak nevezik. Az ilyesfaj­ta rendezés egyetlen haszna a ta­pasztalatcsere lehet, a gyengébbek számára, de az is milyen? Vajon mit tanulhat a gyengébb játékos, ha csak egyetlen partit játszik ve­zető nagymesterrel? Hiszen az első forduló után a svájci rendszer sze­rint már élesen kettéoszlik a me­zőny. Az ilyen mamutmezőnynek nincs értelme, és jelenlegi formájában nem is látom a kibontakozás útját. Be kellene vezetni a hivatásos sak­kozók csapat-világbajnokságát, nem­zetközi szponzorokkal, nagy cégek „istállóival”, mint a Forma—1-es autóversenyeken. Ami a nemzeti válogatottak közötti bajnokságot il­leti, azt a jelenleginél jóval keve­sebb csapattal kellene megrendezni, mert az olimpia most elsősorban nem verseny, hanem fesztivál. — Ismeretesek az ön újítási tö­rekvései és harca a FIDE-vel. Ho­gyan képzeli az együttműködést, me­lyek azok a területek, amelyek a FIDE fennhatósága alatt maradná­nak? — Megvan a programom. Ennek a kiindulási pontja, hogy a sakk veszélyben van. Veszélyben van mint tudomány, mint művészet, mint játék, s félő, hogy hamaro­san csak a sportjellege marad meg a villámvei-senyek és az aktív sakk előretörése miatt. Ezek könnyen ugyanolyan jelentőségűvé válhatnak, mint a komoly sakk. Ezért az iga­zi sakknak prioritásra van szüksége a többi válfajjal szemben. A pro­fik minden versenyét hivatásos szer­vezőkre kell bízni, a rendezés jo­gát nekik kell átadná. Ök határoz­nák meg a versenykiírást, a lebo­nyolítási formát, az időellenőrzést stb. Elképzelésem szerint ebben a FIDE semmiféle szerepet nem ját­szana. Mindehhez az szükséges, hogy a hivatásosok különváljanak. Első lé­pésként meg kell alakítaniuk saját szervezetüket, amit, ha úgy tetszik, profiligának is nevezhetünk. A vi­lágbajnoki cím ne több száz em­ber között dőljön el, nincs semmi szükség zónaversenyekre, zónaközik- re, selejtezőkre. Csak a profik mér­kőzzenek egymással. A liga tovább­ra is támogatná anyagilag a fejlő­dő országokat, de ezt a pénzt köz­vetlenül a rászorulók kapnák, nem pedig a FIDE elnöke rendelkezne felette. A liga nemzetközi nagymes- tenisko Iákat szervezne, segítené új tehetségek felkutatását és támogatá­sát. Amennyiben valaki eléri a megfelelő szintet, átléphet a pro­fik táborába, és nyitva áll előtte az út akár a világbajnoki címig is. A FIDE .megszervezheti saját ver­senyeit, a villám- és aktívbaj nok- ságakat, olimpiákat, mert ekkor már ezek a versenyeik nem veszé­lyeztetnék a jól elkülönült hivatáso­sok érdekeit. Ugyanakkor a profik bármikor indulhatnának ezeken a versenyeken, saját belátásuk szerint. A FIDE csak egyetlenegyet veszít majd el: a hivatásosaknak való dik- tálás jogát. A profiliga és a FIDE megegyezése nem képzelhető el, amíg a jelenlegi vezetés van hatal­mon. — Valamennyi sakkvilágbajnok járt már Magyarországon, egy kivé­telével . . . — Értem a célzásit. Viszont még egyetlen világbajnokot sem kény­szerítettek arra, hogy évente páros­mérkőzést játsszon címe megvédé­séért. — Ezek szerint nem tervezi, hogy Magyarországra látogat? — Ez csak akkor lehetséges, ha egy kicsit lazább lesz a programom. Amennyiben komoly meghívásra ke­rül sor, szívesen elvállalok szimul­tánt vagy bemutató előadást mond­juk a tavaszi fesztivál keretében, de ez csak 1990-ben képzelhető el, mivel a jövő évem már végig be van táblázva. Széli Lajos HATÁROK NÉLKÜL CANBERRA: A súlyemelő Leonyid Ta- ranyenko, az Idei ólomsúlyú Európa-baj- nok lökésben 266 kilót teljesített, ez fél kilóval jobb az érvényes világcsúcsnál, összetettben 475 kilót ért el. ez két és fél kilóval több Alekszandr eddigi rekord­jánál. BARCELONA: Svéd versenyzők végez­tek az első három helyen az asztalitenisz történetének eddigi legnagyobb díjazású nemzetközi tornáján. A férfi Grand Prix- viadalon összesen 50 000 dollárt osztottak szét a győztesek között, s az első helye­zett Erik Lindh 17 000 dollárt nyert. A szöuli olimpiai játékok bronzérmese hon­fitársai, Jan-Owe Waldner és Mikael Ap- pelgren előtt nyerte a versenyt. Az utób­bi a negyeddöntőben szenzációs játékkal búcsúztatta a világ első számú asztalite­niszezőjének tartott kínai Csiang Csia- liangot. TRAPANI: EB-selejtező mérkőzésen a magyar férfi kosárlabda-válogatott 104:56 arányú súlyos vereséget szenvedett Olasz­országtól és nyeretlenül a négyes cso­port utolsó helyén áll. EGY KÉT SORBAN KÉZILABDA NB I-es mérkőzésen a férfiaknál: Rába—Tatabánya 31:24, VAÉV- Bramac—Pemü 19:15. Az őszi végered­mény: 1. Rába 41, 2. VÁÉV-Bramac 37, 3. Debreceni Dózsa 35, 4. PMSC 29, 5. Bp. Honvéd 29, 6. Tatabánya 28 pont. A nők­nél: TFSE—Vasas 25:25, Győri Richards— Bp. Spartacus 31:28. Az őszi végered­mény: 1. Építők SC 45, 2. DMVSC 42, 3. BHG SE 35, 4. Bp. Spartacus 34, 5. Bu- daprint 32, 6. FTC 29 pont. BEFEJEZŐDÖTT az őszi idény röplab­dában. A férfiaknál a Csepel vezet 32 ponttal az ugyanennyit gyűjtött Tungs­ram előtt, harmadik az Ú. Dózsa 31 pont­tal. A nőknél a Tungsram szombat után másodszor is legyőzte (3:0) az Ü. Dózsát és biztosan végzett az élen. ÖKÖLVÍVÓ csapatbajnoki találkozón a Bp. Honvéd Győrött 21:7-re verte a Győ­ri Dózsát. Kecskemét—Vasas 20:8. T otóeredmények 1. Leverkusen—Hamburg 1-2 2 2. St. Pauli—1. FC Köln 0-1 2 3. Stuttgarter Kickers—Uerdingen 3-1 1 4. Hannover—Bochum 3-2 1 5. Mönchengladbach—Stuttgart 2-2 X 6. Blau-Weiss 90—Schalke 04 1-1 X 7. Meppen—Düsseldorf 3-1 1 8. Solingen—Osnabrück 3-2 1 9. Bologna—Lazio 0-0 X 10. Fiorentina—Sampdoria 0-2 2 11. Roma—Torino 1-3 2 12. Reggina—Catanzaro 0-0 X 13. Udinese—Bari 0-1 2 Pótmérközések: 14. Napoli—Milán 4-1 1 15. Ancona—Brescia 0-0 X 16. Monza—Sambenedettese 0-0 X NÉPSZABADSÁG AZ MSZMP KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Borbély Gábor Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 382-399, 384-300 A Népszabadság levélcíme: 1960 Budapest A Hírlapkiadó Vállalat levélcíme: 1959 Budapest Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (Helir) Budapest XIII., Lehel utca 10/a. 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hóra 43, negyedévre 129, egy évre 516 forint. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX: 25 001 ISSN 0237-3777 4 Sakk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék