Népszabadság, 1990. június (48. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-21 / 144. szám

■ 8 NÉPSZABADSÁG - MOZAIK 1990. június 21., csütörtök viliiKim • FÉLMILLIÓ A PERSE­LYEKBEN. A Magyar Vörös- kereszt a hazai szegényeket támogató kétnapos perselyak­cióján csaknem félmillió fo­rint gyűlt össze. A kiürített és új plombával ellátott per­selyeket a Vöröskereszt újra kihelyezi a főváros forgalmas helyeire. • AZ EURÓPA TÁRSASÁG, amely tavaly ősszel az Euró­pa Házak Nemzetközi Szer­vezete főtitkárának javaslatá­ra alakult meg hazánkban, közgyűlést tartott szerdán az MTESZ Kossuth téri székhá­zéban. Céljuk, hogy hidat építsenek a magyar és az európai értelmiség közé. Ezt a célt szolgálja az a konfe­rencia is, amelyet a tervek szerint ez év őszén rendeznek meg Budapesten az NSZK és Magyarország gazdasági, mű­szaki együttműködési lehető­ségeinek bővítéséről. KÖZUMÉNYtK A HASZNÁLT AKKUMULÁTO­ROK Átvételét a méh Tröszt­től kapott tájékoztatás szerint a Metalloglobus nagytétényi gyár­egysége működésének felfüggesz- tése miatt átmenetileg 'kénytelenek korlátozni. Az átvételi lehetősé­gekről a helyi MÉH-telepek adnak felvilágosítást. REPULONAP BUDAÖRSÖN. A Magyar Repülő Szövetség az idén június 24-én rendezi meg a hagyo­mányos budaörsi repülőnapot. A rendezvény helyszínére a BKV különjáratokat indít a Móricz Zsig- mond körtérről. A repülőnapra a felnőttek 50, a gyermekek 20 forin­tért válthatnak belépőjegyet. A bevétel a repül őségéi y - al a p ot gaz­dagítja majd, amelyből a repülő­sport áldozatainak hozzátartozóit támogatják. • DR. ALFÖLDY ÁRPÁD, a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségének tagja, aki nyolc éven át, ez év áprilisáig a Magyar Vöröskereszt főtitkár- helyettese volt, életének 47. évében, szívroham következ­tében elhunyt. Temetéséről később intézkednek, • ELHUNYT SZŰCS MI­HÁLY Kossuth-díjas hegedű- művész, az Operaház nyugal­mazott első koncertmestere. 1946-tól nyugállományba vo­nulásáig, 1985-ig a Magyar Állami Operaház tagja volt. Tanított a Szegedi Tanárkép­ző Főiskolán és a Zeneakadé­mián is. Búcsúztatása június 27-én reggel 9 órakor lesz az Operaház előcsarnokában. • HÁROM MAGYAR KÓ­RUS ért el sikert a linzi nem­zetközi kórusversenyen. A sze­gedi Bartók Kórus második díjat, a Vándor Kórus pedig harmadik díjat nyert. Egy másik versenyágon az OKISZ Monteverdi Kamarakórusa, ugyancsak harmadik díjat ka­pott. • SZlNHÁZTANÁCS. A kis- várdai nemzetiségi színház­fesztiválon részt vett bereg­szászi, kassai, kolozsvári, ma­rosvásárhelyi, sepsiszentgyör­gyi, szabadkai, szatmárnéme­ti és újvidéki társulat tagjai megalakították a Magyar Nemzeti Kisebbségi Színházak Tanácsát, valamint létrehoz­ták — kisvárdai székhellyel — a Magyar Nemzetiségi Szín­házak Fesztiválirodáját, hogy összefogják a határainkon túl működő magyar nemzetiségi színházak munkáját. Holnap reggel 5.30-8.50 között ismét NAP TV, hírekkel, CNN-világhiradóval, turisztikai rovattal, lelki útravalóval és sok zenével. Ter­vezett témák: Frekvenciamoratórium az USA- ból nézve. - Ismét a biokultúráról. - Párbaj a sajtóprivatizációról. - Kezdődik a Sajtó­fesztivál! - Ki a gazdája a filmforgalmazásnak? - Szeret­jük-e még Fidel Castrót? - A Kinn pádon Zólyomi Tamás, az Árnyékvilág szerzője foglal helyet. Műsorvezető Király Zoltán, a szerkesztő Székely Ferenc. A NAP TV hívható a 133-7516 telefonon. ság vizsgálati osztályán ’(7«ai Pécs, Kilián Gy. u. 5., telefonszám: 11- 666/1667-es mellók) vagy a legkö­zelebbi .rendőrnél. Hőség zivatarokkal Európa déli, középső és keleti vidékein túlnyomórészt száraz, na­pos, meleg az idő. A hőmérséklet csúcsértéke sokfelé eléri, helyen­ként meg is haladja a 30 fokot. A Skand i n á v - f éls z ig et t ő 1 F r an ci a or ­szagon át az Ibériai-félszigetig zá­porokat, zivatarokat, változékony időjárást okozó légköri front talál­ható. A front fokozatosan keletre húzódik, így a következő napok­ban Magyarország időjárására is hatással lesz. Várható időjárás ma estig: Meleg nyári idő lesz, de főleg a délutáni Óráiétól a Dunántúlon már lehetnek heves zivatarok. A déli, délnyugati szél gyakran megerő­södik, zivatarok környezetében vi­harossá fokozódik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül várható. 1990. június 20., szerda, 13 óra. A Duna vízállása tegnap Buda­pestnél 350 centiméter volt, mára 320 centiméter várható. KÖZIGAZGATÁSI APOK-KAPOK \ tanácselnök felveszi a kesztyűt (Megyei tudósítóiktól.) Veszprém Megye Tanácsában a folyamatosságot már csak Balogh Zsigmond, a korábbi elnökhelyettes, június 1-jétől megbízott elnök képviseli, s most mintha az ő széke is inog­ni látszana. A Magyar Demok­rata Fórum veszprémi és négy községi szervezete tegnap ál­lásfoglalást tett közzé, amely­ben nyomatékosan követeli a bizalmukat elvesztett vezető azonnali lemondását. A vádak között egészen súlyos, korrup- ciójellegű ügy is szerepel. Természetesen megkérdez­tük Balogh Zsigmondot, mit szól az állásfoglaláshoz. Vála­szában elmondta: nem kíván minden vádpontra részletes cáfolatot adni. Ma viszont a sajtó rendelkezésére bocsátja azt a nyílt levelet, amelyben dokumentumokkal igazolva mutatja be, hogy rosszízű, pletykaszintű rágalmakról van szó, amelyek célja a még mű­ködő közigazgatás szétverése. — Végül is lemond? — Eszemben sincs. Engem nem a pártok állítottak ide, hanem a választók, a tanács­tagok, a jelenlegi legitim kor­mány: felelnem is nekik kell. (Tudósítónktól.) Tizenhárom évi munka után július 1-én önálló lesz a Ka­posvári Tanítóképző Főiskola szekszárdi tagozata. Tolna megye első önálló felsőfokú intézménye Illyés Gyula ne­vét veszi fel, és pedagógiai fő­iskolaként működik — jelen­tette be tegnap dr. Deli István főigazgató. Szeptembertől az intézmény­ben 140 nappali tagozatos ta­nító és 70 levelező hallgató tanul, 70 óvónő pedig másod­képzősként kétéves tanítói szakra jár. Az óvónői szakra igen kevés a jelentkező. Hu­szonnégyen tanulnak a né­met anyanyelvű óvónői sza­kon. A most zárult oktatási Ha hibát követtem el, ők kez­deményezhetik a visszahíváso­mat. — A nyílt levél ellenére ké­rem, reagáljon néhány állítás­ra. Ezek közül a legsúlyosabb: ön a megyei tanács pénzéből átutaltatott 150 millió forintot annak a VÁÉV-Bramac cég­nek, amelynél július 1-jétől dolgozni fog. Ebből fognak ott tetőfedőiskolát csinálni, ami az MDF szerint vállalati ér­dek .. . — A vád így közönséges pletyka. Két éve tárgyalunk az osztrák partnerekkel ennek a két tannyelvű speciális isko­lának a létrehozásáról. A pénz harmadát a kormány, harma­dát az érdekelt vállalatok ad­ják, s a harmadik részt a me­gyei tanács, de ezt is megelő­legezik az osztrákok: itt van máris 75 ezer schilling. — Mégis: nem sok ez az összeg 20 tanuló képzéséhez? — Valóban ez a nevetséges szám áll az állásfoglalásban. Ezzel szemben 400—500 gye­rek fog itt megtanulni egy hiányszakmát. — A VÁÉV-Bramacnak mennyi köze van az ügyhöz? évben kezdték a négyéves szo­ciális munkás képzést 23 hall­gatóval. Szeptemberben még 25 fiatalt kívánnak felvenni. Erre a szakra jelenleg hatszo­ros a túljelentkezés. Az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola szeptembertől — az országban elsőként — a pécsi egyetemmel karöltve szeretné beindítani a hároméves egy­szakos németnyelv-tanári kép­zést, melynek engedélyezése folyamatban van. A főiskola oktatói kara ar­ra törekszik, hogy Illyés Gyu­la életművének szellemiségét átültesse az itt tanuló diákok­ba. E cél megvalósítása ér­dekében alapítványt tettek, melynek csaknem négyszáz- ezer forint az alaptőkéje. — Komoly támogatást ad hozzá, s megépíti az iskolát. — Igaz-e a másik vád, hogy ön hatalmi szóval aláírásokat gyűjtött a megyei tanácson a népszavazáshoz? — Szeretném, ha egyetlen embert is tudnának mutatni, aki az én utasításomra írta alá a népszavazást támogató lis­tát. Azt azonban soha nem ta­gadtam, hogy én szeretnék személyesen köztársasági elnö­köt választani. Úgy gondolom, ez alkotmányadta jogom. Saj­nálom, hogy az MDF itteni ve­zetőiben minden ellenvéle­mény olyan dühöt vált ki, hogy ilyen képtelen rágalma­kat hordanak össze. Egyéb­ként kíváncsi lennék, hogy va­lóban megszavaztatták-e azok­nak az alapszervezeteknek a tagságát, amelyeknek a neve ott van a tiltakozás alatt. Va­lamennyi általuk felsorolt vá­dat tételesen meg fogom cá­folni. A kesztyűt pedig fölve­szem, s harcolok az igazamért. Egyébként még annyit: július elsejétől már csak társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül vezetem a tanácsot. Suzuki-„követek” Esztergomban (Tudósítónktól.) „Mi a béke követeiként jöt­tünk, mert népünk megfogad­ta a vesztes háborúk után, hogy inkább a gazdaság terü­letén harcol másokkal, mint­sem a harctereken.” így fo­galmazott többek között an­nak a iharminctagú japán de­legációnak az egyik vezetője, amely szerda délután járt Esztergomban. A többségében üzletemberekből álló küldött­ség a Suzuki Művek japán fel­legvárából. az 550 ezres ipa­ri nagyvárosból, Hamamatsu- ból érkezett, hogy megismer­kedjen az Esztergomba telepí­tendő első távol-keleti autó- összeszerelő üzem, a leendő Suzuki gyár környezetének politikai, gazdasági és kultu­rális életével. pTn^Tk 52CMIÍT TTsITÍTp­22 23 24 Június_22;j£éntek^ 14—20 óráig: Vetélkedők, Kóródi Iván zon­gorázik. Gyermekrajzfilmek videón. 20—21-lg: Diszkó. Lemezlovas. Arató And­rás. Június 23. (szombat) 10—11.30-tg: Gyermekműsor: Bojtorján, Beregszászi Olga bűvész. 12— 13-lg: Csongrádi Kata verses, zenés műsora. 13— 14-lg: Benkó Dixi Bánd koncertje 14— 15-lg: A Lidó Land éjszakai revüműso- rának bemutatója. Művészeti vezető Hal­mi Gábor. 15— 16-lg: A Népszabadság bemutatkozik 16— 17-lg: Sztárok a színpadon: Zoltán Eri­ka, Pál Éva, Gessler Dorottya és tánco­sok. 17— 18-lg: Mini jazzrockkoncerl. 18— 19-lg: Kóródi Iván zongorázik. 19— 21-lg: Sztárvendégek Fenyő Miklós és Szandi. Június 24. (vasárnap) 10—10.30-lg: Vetélkedők 10.30— 11.30-lg: Beregszászi Olga gyer­mekműsora. 11.30— 12.30-lg: linda-show: Görbe Nó­ra és Albatrosz együttes. 13— 14-ig: Popsztárok a színpa­don: Zoltán Erika és barátai. 14— 15-ig: Csongrádi Kata élő lemezbemutatója. 15— 16-ig: Lidó Land-revü. 17— 18-ig: A Népszabadság bemutatkozik. 18— 21-lg: Rock and roll-est az Old boys- szal. Házigazda: Arató András KAKAÓBÁR A BNV 23-as pavilonjában a Cz. J. Önálló szekszárdi főiskola Németnyelv-tanárokat is képeznének A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Hangszemle. 8.20: Ez aktuális. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.05—>11.00: Napközben. Közben: 11.05: Műsorajánlat. 11.10: Népzenetár. 11.25: A Szabó család. 12.45: válaszolunk hallgatóinknak. 13.00: Hírek. Időjárás. Útközben. 13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05: Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz. 14.15: így láttam Kodályt. .4.57: Vers-MK. 15.05: Könyveim — barátaim. Kő Pál. 16.10: Műsorajánlat. 16.15: Színi-tanoda. 17.05: Filmpremier! 17.30: Részletek Rota: Boccaccio ’70. c. filmzenéjéből. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt. . . 19.40: Fábián Éva népdalokat éne­kel. 19.50: Hajszálgyökerek. 20.05: Közvetlen kapcsolat. 21.05: Három szólamban. 22.30: Szemben az Ugarral. 23.05: Balakirev: Lear király — kí­sérőzene. 23.42: Schubert: g-moll szonatina. 0.15—4.20: Éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Rákóczi induló. 8.05: Rivaldafényben: Magyar együttesek. 9.03: Útikalauz üdülőknek. 9.08: Népdalkörök pódiuma. 9.30: Kolozsvár ’90. — Gálakoncert. 10.15: Édes anyanyelvűnk. 10.20: Operaslágerek. 10.50: Peres, poros iratok. 11.03: A mi korunkban. 11.25: Gramofonsztárok. 12.00: Régi nóta, híres nóta. 12.53: 5x5 perc: a Rádióról. 13.03: Nosztalgiahullám. 14.00: Lelátó. 14.30: Születünk, s máris este van. 15.00: Dévai Tibor és Katona Ág­nes zongorázik. 15.20: Slágerről slágerre. 16.00: Találkozás a stúdióban. Ven­dég: Molnár András. 17.03: Gordiusz. 18.00: A mi utcánk. A Wallenberg utca. 18.30: Pop-regiszter. 19.03: Serdületlen anyák. Tiltakozó apák. 19.30: A Poptarisznya dalaiból. 20.20: önzetlenül. 21.03: Derűre is derű. Móra Ferenc két novellája. 21.29: Könnyűzenei stúdiónk új felvételeiből. 22.12: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. Zilahy Lajos kaba­réjelenetei. 23.03: sporthíradó. 23.10: A dzsessz története. 23.50—0.14: Byrd: A csata — szvit. 0.15—4.20: Éjfél után. BARTÓK RADIÖ 5.55: Rákóczi induló. 9.10: Zenekari muzsika. 10.20: Kortársunk Sütő András. 10.41: Tardos Béla: Szimfónia. 11.08: André Chénler. Részletek Giordano operájából. 12.05: Kórusok, hangszerszólók. 13.06: Hallgassuk újra! Európa megrablása. 14.00: A kamarazene kedvelőinek. 14.52: A Molnár Dixieland játszik. 15.20: Donizetti operáiból. 16.05: A Lipcsei Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. 17.54: Kamarazene. 18.30: In limba materna. A Magyar Rádió román nyelvű nemze­tiségi műsora Szegedről. 19.05: MIKRO-fon. 19.35: Erkel: Hunyadi László. Há- romfelvonásos opera. 22.15: Napjaink zenéje. 23.05: Vonzódások. Hankiss Elemér szociológussal beszélget Al­bert Zsuzsa. TELEVÍZIÓ 8.20: Képújság. 8.25: Tévétorna nyugdíjasoknak. 8.30: A vadak ünnepe. NSZK is­meretterjesztő film (Ism.). 10.00: Fordulatos fordulatok. Aki térül-fordul: Ottó Schenk. NSZK-film (Ism.). (Felira­tos!) 10.40: Pongrácz Zsuzsa: Bözsi és a többiek. Érettségi találkozó. Tévéjáték (ism.). 11.50: Mozgató. 11.55: Képújság. 12.00—13.00: Menedzser magazin. 15.55: Képújság. 16.05: Pannon Krónika. A pécsi körzeti stúdió híradóműsora. 16.15: Vijesti. Hírek szerbhorvát nyelven. A pécsi körzeti stú­dió műsora. 16.25: Hármas csatorna. Világval­lások — vallási világok. IV/3. rész: Az iszlám. 17.10: Szám-adás. Gazdasági ne­gyedóra. 17.25: XX. veszprémi tévétalálko­zó. A. VampUov: Vadkacsa- vadászat. Tévéjáték (ism.). 19.00: Gyermekhittan. 19.05: Esti mese. 19.15: Lottósorsolás. 19.30: Híradó. 20.05: Nádas Péter: Protokoll. Té­véjáték. , 20.30: Képes nóták. 20.50: Itália '90. Írország—Hollan­dia mérkőzés. Közvetítés Pa- lermóböl. 22.55: Hazai tükör. 0.15: Híradó TV 2 15.15: Képújság. 15.30: TV 2. 16.00: Gyerekeknek! 16.30: BUMM!! 16.45: TV 2. 16.50: Italia ’90. Belgium—Spanyol- ország mérkőzés. Közvetítés Veronából. 18.50: TV 2. 19.00: Benny Hill-show. Angol szó­rakoztató film. 19.18: TV 2. 19.30: A viharlovag. Francia ka­landfilmsorozat. Xin/7. rész: A bíboros ügynöke. 19.54: TV 2. 20.00: Telesport: Itália '90. össze­foglaló az előző esti Svéd­ország—Costa Rica, valamint a ma délutáni Koreai Köz­társaság—Uruguay mérkőzé­sekről. 20.45: TV 2. 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2. 21.30: Napzárta. Kb. 22.15: Országok, emberek, éle­tek. Luz Indítékai. Mexikói dokumentumdráma. Kb. 23.50: TV 2. SIÓ TV 19.00: Műsorismertetés, hírek, idő­járás. 19.10: Mesék. 19.35: Filmelőzetes. 19.40: A nap vendége. 19.50: Horoszkóp. 19.S5: Aktuális (hírek, riportok). 20.00: A helybéliek fóruma, 20.15: Film: Linda. Utána: klip. 21.201 Rockkalapács. 21.55: Film: Az államügyészé a szó. Utána: klip. 23.20: Sió-TOP. 23.50: Aktuális (információk, ri­portok) . 24.00: Hírek. 0.10: sexi. 0.17: Klip-klub. ESTI MŰHOLDPROGRAM SKY 17.00: Labdarúgó-vb. 2.00: Műsorzárás. SUPER 17.00: Hullámhosszon. 18.30: Kék éj. 19.30: Hírek, időjárás. 19.45: Időiáne. 30.00: Cirkuszi történet. Film. 22.00: Hírek, időjárás. 22.15: Hlgh Chapparal. Western. 23.15: Keserédes. Oj-zélandi törté­net. 23.45: Egyveleg. 0.15: Hírek, időjárás. 0.30: Kék éj. 1.45—7.00: Egyveleg. TV 5 17.15: Esély a daloknak. 17.45: Főzőlecke. 18.00: Számok és betűk. 13.20: Félix és Ciboulette. 18.35: Ez nem Igaz. 19.00: Teleturlsztlka. 19.30: Hírek, Időjárás. 19.40: Ez\ tudni kell. 20.00: Zene a szívnek. 21.15: Találkozások. 22.00: Tv-híradó. 22.30: Időjárás. 22.35: A blues követése Chet Ba­kerrel. \w-v Á hí»ti C7Ám • Segélykiáltás a börtönből: '■'-'7M .. ^ Ildi jZdlII Jöjjenek, megégetnek... jj / / M tartalmából: • A Polip felügyelőjének magánélete ^ I // ííxvil II i&jJlií&JJI (ifll •Az ördög 9rafikus° £ • Claire Kenneth kontra Püski _______________________________________________ Csütörtöktől kapható. • Gábor Zsazsa férje pénzen vett herce9? I SZÓRAKOZTATÓ HETILAP -------------------.____________ 9 Bo Derek kiközösítve? A Baranya Megyei Rendőr-főka­pitányság vizsgálati osztálya nyo­mozásit folytat csalás és más bűn­cselekmények elkövetése miatt — előzetes letartóztatás elrendelése mellett — ivanecz Tibor 32 éves, büntetett előéletű személy ellen, aki egyes esetekben Miodrág Pav- lovicsként vagy más néven mutat­kozott be. Ivanecz Tibor 1989 őszén az or­szág különböző nagyvárosaiban autóügynöknek adta ki magát. Azzal, hogy Belgiumban kedvező áron juttatja személygépkocsihoz a vásárolni szándékozókat, tőlük 27—67 ezer forint közötti összege­iket csalt ki vízumügyintézésre és a külföldi utazás költségeinek fe­dezésére. Az összegek átvételéről átvételi elismervényt is adott. Az Így kicsalt pénzt saját céljaira fordította, vállalt kötelezettségét nem teljesítette. A gyanúsított a kérdéses időben feltehetően kopaszra volt nyírva és dús fekete szakállt viselt. Kérjük azokat, akiktől Ivanecz Tibor hasonló ökok miatt pénzt vett fel, jelentkezzenek személye­sen, írásban vagy telefonon a Ba­ranya Megyei Rendőr-főkapitány­Csaló áldozatait keresik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék