Népszabadság, 1993. december (51. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-07 / 285. szám

1993. december 7., kedd MOZAIK NÉPSZABADSÁG 29 % Solti György megkapta a Kennedy Center-díjat HÍREK • VÉRT ADOTT AZ AIDS-ES. Tizenhat hónapos börtönbünte­tést szabtak ki az ausztráliai Melbourne-ben egy 34 éves fér­fira, aki vért adott, noha tudta, hogy AIDS-vírussal fertőzött. A donor a véradás előtt aláírta a megkövetelt nyilatkozatot is, amely szerint semmi oka sincs azt feltételezni, hogy AIDS-be- teg vagy a halálos vírussal meg­fertőződött. • TÁJFUN söpört végig hétfőre virradóra a Fülöp-szigetek leg­nagyobb szigetén Luzonon. Az AP szerint legkevesebb 21 sze­mély vesztette életét, és mintegy 20 ezren váltak hajléktalanná a szélvihar okozta árvízben. Az óránkénti 150 kilométeres sebes­séggel száguldó, Lola névre ke­resztelt forgószél pusztítása kö­vetkeztében néhány tartomány­ban megszakadt az energiaellá­tás és a telefon-összeköttetés. • MAGYAR KIÁLLÍTÁS ÉSZA­KON. Érdekes magyar kiállítás­nak adott helyet mostanában a svéd főváros. Október 23-án a stockholmi Magyar Házban, míg november folyamán három alkalommal a stockholmi ma­gyar nagykövetség kiállítóter­mében nézhették meg az érdek­lődők az Északi Magyar Archí­vum 20 éves évfordulója alkal­mából a gyűjtemény legértéke­sebb és legérdekesebb anyagai­ból készített válogatást. • KÉRIK VISSZA A BRIT KI­TÜNTETÉST. A brit külügymi­nisztérium szeretné visszasze­rezni Nicolae Ceausescu, a ki­végzett román elnök kitünteté­sét a Bath-i Lovagrend Nagy ke­resztjét. Ez a külföldieknek ad­ható legmagasabb brit kitünte­tés. • ÚJ VEZETŐJE VAN a Diós­győri Gépgyárnak. Molnár Ist­vánt, a gyár vezetőjét azonnali hatállyal felmentették állásából. Az Állami Vagyonügynökség a nagyüzem élére Almássy Józse­fet nevezte ki. Az új vezető - aki az ózdi, majd a diósgyőri kohá­szat gazdasági igazgatója volt - december 3-ával kapott megbí­zatást a vállalat vezetésére. Clinton elnök és Gore alelnök is jelen volt a díj átadási ünnepségén. A díjat az angol­szász világ legnagyobb kulturá­lis elismerésének tartják, az átadási ceremónia háromszáz meghívóját csakis a politikai és művészeti elit csúcsán állók kaphatják meg. A többi kitüntetett úgy nyi­latkozott, hogy „nem Solti ka­pott díjat, hanem a világ leg­jobb karmestere ad olyan ran­got a kitüntetésnek, amely im­már a földkerekség legtekinté­lyesebb művészeti díjává teszi”. Áz amerikai sajtó szerint ez a washingtoni hét vége a magas kultúra diadalünnepe Ameriká­ban, „olyan, amire csak irigy­kedve pillantgathat a show-bu- siness leglátványosabb parádé­ja is.” A The Washington Fost sze­rint Solti György jelenleg a vi­lág legismertebb és legelismer­tebb zenésze. 31 Grammy-díjat szerzett lemezeivel, ezt sem a komoly-, sem pedig a könnyű­Az ország legkorszerűbb sze­méttárolóját szeretnék megva­lósítani Marcaliban. Létreho­zását tegnap határozták el a somogyi kisvárosban, de a ter­vek szerint jövő októberben már meg is kezdheti működé­sét. TUDÓSÍTÓNKTÓL Mint azt a város polgármestere, dr. Sütő László tudósítónknak elmondta: egy osztrák-magyar kft. és a marcali önkormányzat, valamint a környező települé­sek önkormányzatai közös kor­látolt felelősségű társaság meg­alakítását írták alá tegnap. E szerint a harmincmillió forintos zenében meg sem közelíti senki más. - Ő a klasszikus zene szu­persztárja - írja a lap. Solti György 1912. október 12-én született Budapesten. Hatéves korától zongorázik, el­ső nyilvános koncertjét tizenkét esztendősen adta. Tizennyolc évesen végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Bar­tók és Kodály tanítványaként. 1939-ben Svájcba költözött a magyarországi antiszemitizmus erősödése miatt. A brit állampolgár Solti (Leo- nard Bernstein halála után) a világ legnépszerűbb karmeste­re, energikus, a legcsekélyebb részletek iránt fogékony diri­gens. Míg Európában operave­zényléseiért, addig Amerikában kamarazenei munkásságáért tartják őt a világ legjobbjának. - Solti ritmusérzéke és össz- hangzattani teljesítménye pilla­natnyilag utolérhetetlen - írják amerikai méltatói. F. O. törzstőke 70 százalékát az oszt­rák cég adja, s a márciusban in­duló építkezések megkezdése után törzstőkeemelés követke­zik majd. A Délnyugat-balatoni Régió Hulladékártalmatlanító Tele­pén - ez lesz a létesítmény pon­tos neve - százezer lakos után keletkezett szemétmennyiséget lesznek képesek feldolgozni. Ezt a nagyságrendet a szakem­berek előzetes becslése szerint harminc-negyven esztendeig képes lesz tartani a marcali tá­roló. A polgármester elmondta azt is, hogy közvetlen céljuk a sze­lektív szemétgyűjtés meghono­sítása lesz a környéken. Az Oninvest vélhetően csődbe ment s Lapunknak nyilatkozik az Állami Bankfelügyelet munkatársa Százezer ember szeméttelepe Az Oninvest felfüggeszti befek­tetőinek kifizetését, a tulajdo­nos és az ügyvezető igazgatók külföldön tárgyalnak - adtuk hírül több mint egy hete. A meglepően nagy, havi 6-10 szá­zalékos kamatot ígérő Oninvest ügyében a rendőrségnél és az il­letékes hivatalok körében azóta sem történt semmi említésre méltó. A másik havi tízszázalé­kos kamatot ígérő társaság, a Gy & GyP Kft. pedig folytatja befektetési akcióját. Nem kevés pénz maradt az Oninvestnél, hiszen lapunk in­formációi szerint csak Várpalo­tán és környékén több mint száz befektető jelentkezett és majd mindegyik százezer forintnál is többet adott át a cég üzletkötői­nek. Az Állami Bankfelügyelet­nél arról érdeklődtünk, hogy mire számíthatnak a pórul járt befektetők. Dr. Sóhajda Borbála, az Álla­mi Bankfelügyelet osztályveze­tője az Oninvest tevékenységé­ről lapunknak elmondta, hogy a vélhetően tönkrement cég ko­rábban bejelentette a bankfel­ügyeletnek szándékát meghatá­rozott pénzintézeti tevékeny­ségre. Á pénzintézeti törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy bi­zonyos pénzintézeti tevékeny­ségeket - a pénzintézeteken kí­vül - meghatározott törvényi feltételekkel rendelkező jogi személyek is végezhessenek, miután teljesítették bejelentke­zési kötelezettségüket a bankfel­ügyeletnél. Az osztályvezető asszony ugyanakkor hozzátette: az Oninvestről csak általános­ságokat tud mondani, mert mindössze egy befektetési szer­ződést látott, amelynek alapján nem lehet egyértelmű következ­tetéseket levonni tevékenységé­ről, vagyis arról, hogy az általa bejelentett pénzintézeti tevé­kenységeket végezte-e, vagy olyanokat, amelyekre nem volt jogosult, esetleg a pénzintézeti törvény hatálya alá nem tartozó tevékenységeket.- Végső soron a bíróság fel­adata lesz, hogy eldöntse: tör­vénytelen eszközöket alkalma­zott a befektetési cég vagy sem - mondta dr. Sóhajda Borbála. A bankfelügyelet jelenlegi is­meretei alapján mindenesetre úgy tűnik, a csalódott befekte­tők nem reménykedhetnek ab­ban, hogy az Oninvest ügye gyorsan elintéződik. Abban az esetben, ha a cég tevékenysége nem sérti a büntető törvény- könyv paragrafusait, akkor nincs minek alapján felelősség­re vonni. Az Oninvest befekte­tési társaságként attól, és arra gyűjt befektetést, akitől és ami­re csak akar. A Btk. egyelőre nem szankcionálja az engedély nélkül végzett pénzintézeti te­vékenységet, az erről szóló mó­dosítást az Országgyűlésnek még meg kell szavaznia. Amíg azonban nincs ilyen jog­szabály, az Oninvest befektetői csak egyben reménykedhetnek: a céget feljelentik vagy bepere­lik. Ebben az esetben a rendőr­ség vagy a bíróság kérhet szak- véleményt az Állami Bankfel­ügyelettől, ugyanis vita esetén abban a kérdésben, hogy vala­mely tevékenység pénzintézeti tevékenységnek minősül-e vagy sem, a bankfelügyelet határoz. Jelenleg azonban a bankfelügye­let - mostani ismeretei birtoká­ban - felelősen még nem ítélheti meg, hogy az Oninvest tevé­kenysége melyik kategóriába tartozik - fejezte be dr. Sóhajda Borbála. Az Oninvest csődje után az évi 210 százalékos kamatot ígé­rő Gy & GyP Kft. folytatja tevé­kenységét. Gheorghe Popilean ügyvezető igazgató laptársunk­nak elmondta, hogy finanszí­rozná az Oninvest veszteségét éppúgy, mint a romániai Cari- tasét is, ha a két ország teljesí­tene bizonyos törvényi feltéte­leket. Arra a kérdésre, hogy mi­ből akarja kifizetni az Oninvest és a Caritas befektetőit Popi­lean azt a sztereotip választ ad­ta, hogy jól jövedelmező távol­keleti üzleteinek nyereségéből, ám hogy melyek ezek az üzle­tek, ez alkalommal sem részle­tezte. A Népszabadság is szeret­te volna megkérdezni Popileant erről a kijelentéséről, de a Gy & GyP Kft.-nél érdeklődésünkre azt felelték, hogy az ügyvezető igazgató külföldre távozott és rövid ideig ott is marad. M. P. Működő, használt színes televíziójáért most az átvételi áron túl 3 000 Ft EXTRA FELÁRAT számítunk be. KAMATMENTES HITEL! | Lakásán cserélünk, Budapesten a házhoz szállítás díjtalan. § bttüibiaaaiauB'flM JL- Nem is tudtam rólad, hogy te olvasni is tudsz! Akkor meg van végre a kulturális miniszterünk! A Parabola miatt pervesztes az MTV Mécs Imre: Az inga jobbra leng MUNKATÁRSUNKTÓL Az újpesti temetőben tegnap felszentelték Péterfi Miklós ’56-os forradalmár sírhelyét. A szertartáson megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök. Péterfi Miklós ötödéves műsza­ki egyetemistaként vett részt az 1956-os forradalom előkészítésé­ben. Ő vezette a Gyűjtőfogházat elfoglaló csapatokat is. A forra­dalom után halálra ítélték, s csak ’68-ban szabadult, 1983. április 11-én hunyt el. Mécs Imre beszédében el­mondta: Péterfi se jobbra, se balra nem tántorodott el. - Ő azok közé a forradalmárok közé tartozott, aki nem akart vissza­térni sem a kommunista múlt­hoz, sem a ’45 előtti félfeudaliz­mushoz - fogalmazott Mécs. Szerinte ma az a veszély, hogy az „inga jobbra leng”. A szélsősé­gek eüen azonban mindig küz­deni kell. - Én a hozzá hasonló embereket tekintem igazi ’56-os oknak. Nem azokat, akik az ut­cán hőbörögnek, s akik október 23-án zajt csapnak, ahelyett, hogy méltósággal ünnepelnének - mondta Mécs Imre. Elhunyt Gárdonyi Klára Elhunyt Csapodi Csabáné Gár­donyi Klára, az Országos Szé-' chényi Könyvtár Kézirattárá­nak nyugalmazott vezetője - értesítette az MTI-t a család. Gárdonyi Klára megkapta a Magyar Tudományos Akadé­mia elnökének díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisz­tikeresztjét és az ELTE arany diplomáját. MUNKATÁRSUNKTÓL A Magyar Televízió tegnap el­sőfokon pervesztes lett a Köz­nevelés című lap elleni sajtó- helyreigazítási ügyében. Mint arról lapunkban beszá­moltunk, a Parabola című tévé­műsort bíráló cikke miatt az MTV bírósághoz fordult, valót­lannak tartva a cikk több olyan állítását, miszerint a Parabola „zsidózik”, „sértegetésre hasz­nálja a képernyőt”, s a műsor olyan eszmei úton indult el, amely az országnak már koráb­ban tragédiákat okozott. Teg­nap a Pesti Központi Kerületi Bíróság eljáró bírája, miután megtekintette a Parabola adá­sának a perben érintett részle­teit, az MTV helyreigazítási ke­resetét elutasította. A döntés oka: a Köznevelés cikkében nincs olyan tényállítás, amely helyreigazítás tárgya lehetne. Á bíróság álláspontja szerint a cikkben olyan értékítéletek vannak, amelyekre a műsor- részletek alapot adtak. Ezért a tévé kérelme legfeljebb a sze­mélyi jogvédelem körében lenne értékelhető. Bíróság előtt áll Pesti Gábor Könnyű ékszerpréda MTI-JELENTES Mintegy ötmillió forint értékű Zsákmánnyal távoztak tettük Sziiihélyéröl azok a bűnözők, akik szombat hajnalban betörtek Miskolcon, az Órások Szövetke­zete belvárosi üzlethelyiségébe. A Miskolci Rendőrkapitány­ság hétfői tájékoztatása szerint a tettes, vagy a tettesek, a Szé­chenyi utcai bolt hátsó udvara felől hatoltak be a helyiségbe. Egy szűk ablakról lefeszítették a rácsot, majd az üzletben fel­törték a páncélszekrény kulcsát tartalmazó lemezszekrényt. Ezek után a trezorban található készpénzt, ékszereket, továbbá a Swatch, Seiko és Citizen már­kájú karórákat magukhoz vet­ték. Az eset érdekessége, hogy az értékes tárgyakat árusító üz­letet nem szerelték fel riasztó- berendezéssel. Pirandello-díj magyar művésznek RÓMAI TUDÓSÍTÓNKTÓL A szicíliai Agrigentóban, a Pi- randello-kongresszus alkalmá­val rendezett színházi fesztivá­lon nagy sikerrel mutatatta be az „Egy, senki, százezer” című Pirandello-mű színpadi válto­zatát Holl István, a veszprémi Petőfi Színház művésze. A veszprémi színész néhány nap­pal korábban a Római Magyar Akadémián is előadta az egy­személyes darabot. A világhírű olasz drámaíró művét Máté Judit fordította és alkalmazta színpadra. A darab díszleteit Perlaki Róbert, jelme­zeit pedig Dobis Márta készítet­te. A darab előadásáért Holl Ist­ván Pirandello-díjat, a fordítá­sért és színpadra állításért Máté Judit emlékplakettet kapott. Bosszúvágy és nyerészkedési szándék áll a Fritz Köberl bécsi filmrendező sérelmére tavaly május 21-én Budapesten elkö­vetett gyilkosság mögött - adta meg az indítékot Emst Kloyber államügyész a hétfőn kezdődött perben. A bécsi tartományi es- küdtbiróság előtt zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben felol­vasott vádiratban Kloyber a két vádlottat - Helmut Frodl 35 éves osztrák televíziós műsorve­zető-rendezőt és a 46 éves ma­gyar származású Pesti Gábort a szakértői vélemények alapján beszámíthatónak, s így felelős­ségre vonhatónak minősítette. A tárgyalás kezdetén mindketten ártatlannak vallották magukat - jelentette az MTI. A szörnyű bűntettet részle­tezve az államügyész nem kí­mélte meg az esküdteket a 17 darabban megtalált holttestről készült fényképektől. A tárgyi bizonyítékok között bemutat­ták azt az elektromos fűrészt, amit a holtest feldarabolásához használtak. 4 •» KIS PÁRT t Minden kedden ezen a helyen található a NÉPSZABADSÁG és a Szerencsekerék y my • \ I közös nyereményjátéka, melyben olvasóink úgy vehetnek részt, hogy a _ * ff. \ játékszelvényt kitöltik, kivágják és legkésőbb hétfő reggelig elküldik <£» címünkre: Népszabadság, Budapest 1960-„Szerencsekerék” "íf , C' Minden hétfon 10 nyertes nevét sorsoljuk ki közjegyző előtt. A £j z \ nyereményeket postán küldjük el. A feladvány a Szerencsekerék hétfői 2'» adásában is elhangzik. jfMWfftEW A december 17-ig beérkezett minden helyes megfejtés részt vesz a 3 & sorsoláson, melynek fődíja egy Suzuki Sedan! □ □§□[ ..][][][..][ v :,i í * Ezen a héten a CENTRUM jóvoltából 10 darab Tisza Cipő-utalványt sorsolunk ki. Az előző heti helyes megfejtés: Se pénz, se posztó A 10 db Centrum Siemens kávé-teafőzőt az alábbiak nyerték: _ Ali Istvánné, Bucsa; Dózsa Annamária, Egerlövő; Horváth Jánosné, Dunaföldvár; Horváth Márta, Győr; Kerekes Szilveszter, Budapest; Király Magdolna, Varsány; Kovács Sándorné, Debrecen; Schekk Imre, Ősi; \ Szájer Anita, Viszák; Vértes Miklósné, Budapest. j ^383800 0!! HOIÜO!!!!! D! 0! OOOOtltn JMO J JOtrroT?W?OCirotl ?tl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék