Népszabadság, 1997. március (55. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-17 / 63. szám

g NÉPSZABADSÁG MAGYAR TÜKÖR 1997. március 17. hétfő Kitüntetések március 15. alkalmából A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök javaslatára - nem­zeti ünnepünk, március 15-e alkal­mából KOSSUTH-DÍJAT adományozott: Almási Éva Jászai Mari-díjas színművésznek, kiváló művésznek zenés és prózai darabokban egy­aránt kiemelkedő alakítást nyújtó, sokoldalú művészi pályája elisrpe- réseként; Csemus Tibor festőmű­vésznek, magas szintű, nemzetkö­zileg is elismert életművéért; Csete György Ybl Miklós-díjas építész­mérnöknek, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárának, is­kolateremtő építészeti alkotásai­ért, a magyar organikus építészet nemzetközi elismertetéséért; Go- thár Péter Balázs Béla-díjas film- és színházi rendezőnek, érdemes művésznek, egyenletesen magas színvonalú, hazai és külföldi elis­merésekben gazdag filmrendezői munkásságáért; Jandó Jenő Liszt Ferenc-díjas zongoraművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis­kola egyetemi docensének, érde­mes művésznek kimagasló művészi és pedagógiai munkásságáért; Jo- vánovics György szobrászművész­nek, a magyar Képzőművészeti Fő­iskola egyetemi tanárának, kiváló művésznek kimagasló művészeti munkásságáért, pedagógiai tevé­kenységéért; Kelen Péternek, a Ma­gyar Állami Operaház operaéneke­sének, kiváló művésznek az opera- irodalom férfi főszerepeinek remek megformálásáért; Kertész Imre Jó­zsef Attila-díjas írónak, műfordí­tónak nagy nemzetközi elismertsé- gű, az embertelenségnek gátat emelő írásaiért; Koncz Gábor Já­szai Mari-díjas színművésznek, ér­demes művésznek művészi pályája elismeréseként; Marton Éva opera­énekesnek, a Bécsi Operaház örö­kös tagjának művészi munkássága elismeréseként, Scháffer Judit Já­szai Mari-díjas jelmeztervezőnek kiváló művésznek művészi mun­kássága elismeréseként; Somlyó György József Attila-díjas költő­nek, írónak, műfordítónak gazdag költői és műfordítói munkásságá­ért; Szakonyi Károly József Attila- díjas írónak, prózaírói és irodalmi­publicisztikai tevékenysége elis­meréseként; Zenthe Ferenc Jászai Mari-díjas színművésznek, kiváló művésznek sokoldalú művészi pá­lyája elismeréseként. MEGOSZTOTT KOSSUTH-DÍJAT adományozott: a Bartók Vonósnégyes tagjainak: Hargitai Géza hegedűművésznek; Komlós Péter Kossuth-díjas hege­dűművésznek, kiváló művésznek; Mező László Liszt Ferenc-díjas csellóművésznek, kiváló művész­nek; Németh Géza Kossuth-dijas brácsaművésznek, kiváló művész­nek, művészi tevékenységük elis­meréseként. SZÉCHENYI-DÍJAT adományozott: Bárdossy Györgynek, az MTA levelező tagjának, geológusnak, címzetes egyetemi tanárnak, a bau- xitföldtan és a geokémia területén végzett több évtizedes, nemzetkö­zileg is úttörő kutatómunkája és kiemelkedő jelentőségű kéziköny­vei megalkotása elismeréseként; Békés József Gellért teológusnak, pannonhalmi bencés szerzetesnek, a római Szent Anzelm Egyetem nyugalmazott professzorának, tu­dományos, tudományszervező, pe­dagógiai és irodalmi munkássága elismeréseként; Benkö Samu ro­mániai magyar művelődéstörté­nésznek, esztétának, a magyar mű­velődéstörténet és értelmiségtörté­net tanulságait példaként felmuta­tó munkásságáért; Bojár Gábor fi­zikusnak, a Graphisoft R. és D. Számítástechnikai Fejlesztő Rt. el­nökének, az informatika alkalma­zása terén végzett kiemelkedő fej­lesztési munkájáért és ennek ered­ményeként kidolgozott műszaki al­kotásáért, amelyet világméretek­ben hasznosított; Bródy András­nak, a közgazdaság-tudomány doktorának, az MTA Közgazda­ság-tudományi Intézete tudomá­nyos tanácsadójának a gazdasági növekedés és a cikluselmélet hazai művelése terén elért eredményei­ért; Damjanovich Sándor akadé­mikusnak, a Debreceni Orvostudo­mányi Egyetem Biofizikai Intézete igazgatójának, egyetemi tanárnak, a kísérleti biofizika orvosbiológiai alkalmazása területén végzett, nemzetközileg is kiemelkedő tudo­mányos munkásságáért; Fitz Jenő­nek, a régészettudomány doktorá­nak, a székesfehérvári István Ki­rály Múzeum nyugalmazott igaz­gatójának, tudományos és múze­umszervezői tevékenységéért, pe­dagógiai munkásságáért, életmű­véért; Gáti István akadémikusnak, az Országos Szülészeti és Nőgyó­gyászati Intézet főigazgató-helyet­tesének, a magyar szülészet és nő­gyógyászat terén végzett ki­emelkedő gyógyító, tudományos és iskolateremtő tevékenységéért; Görög Sándor akadémikusnak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem címzetes egyetemi tanárának, a gyógyszeranalitika területén elért eredményeiért, kü­lönösen a szteroidok ipari analízi­sének fejlesztéséért, a nagy haté­konyságú folyadékkromatográfia megújításáért és a gyógyszerek szennyezésprofiljának meghatáro­zására használható módszer kidol­gozásáért; Hanák Péter akadémi­kusnak, az MTA Történettudomá­nyi Intézete kutató professzorának, nemzetközileg is elismert történet- tudományi munkásságáért; Jakucs Pál akadémikusnak, a Kossuth La­jos Tudományegyetem egyetemi tanárának, a magyarországi ökoló­giai kutatás, továbbá a természet- védelem terén évtizedeken át vég­zett kutatásaiért, nemzetközileg széles körben elismert magas szín­vonalú eredményeiért, kiemelkedő oktató munkájáért, iskolateremtő munkásságáért; Marosi Ernő aka­démikusnak, művészettörténész­nek, az MTA Művészettörténeti Kutató Intézet igazgatójának, egyetemi tanárnak, nemzetközi elismertségű tudományos, tudo­mányszervezői, szerkesztői és pe­dagógiai tevékenységéért; Reményi Károlynak, az MTA levelező tagjá­nak, a Villamosenergia-ipari Kuta­tó Intézet Rt. szakigazgatójának, a nagy széntüzelésű kazánokhoz hibridfluid tüzelési rendszer kifej­lesztésében és megvalósításában végzett munkájáért, valamint a tu­dományos kutatás és az egyetemi oktatás terén végzett tevékenysé­géért; Schweitzer József országos főrabbinak, az Országos Rabbi­képző Intézet rektorának, kima­gasló színvonalú, nemzetközi szempontból is fontos tudomány- szervezői és oktatói tevékenységé­ért, a judaisztika eredményeinek népszerűsítéséért, valamint a ma­gyarországi zsidóság és a Rabbi­képző Intézet történetének feldol­gozásáért, Szabó Zoltánnak, az or­vostudomány kandidátusának, az Országos Érsebészet* 'Intézet nyu­galmazott igazgatójának, a SOTE Er- és Szívsebészeti. Kffnjka pyi)-i galmazott egyetemi tanárának, a szív- és vérellátó rendszer megbe­tegedései és gyógyítása terén vég­zett kiemelkedő szakmai és tudo­mányos munkásságáért, a Magyar- országon először végzett szív- átültetésért; T. Sós Vera akadémi­kusnak, az MTA Matematikai Ku­tatóintézet kutatóprofesszorának, a kombinatorikában és a számel­méletben elért eredményeiért, az utánpótlás nevelésében szerzett múlhatatlan érdemeiért; Vájná Zoltánnak, az MTA levelező tagjá­nak, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárának, az áramlás­technika kutatásában és oktatásá­ban elért, valamint az ipari fejlesz­tés területén nemzetközileg is elis­mert kiemelkedő eredményeiért; Vida Gábor akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a genetika és növényökológia terén kifejtett nemzetközileg is elismert kutatási és iskolateremtő tevé­kenységéért. MEGOSZTOTT SZÉCHENYI-DÍJAT adományozott: Bocsa Iván akadémikusnak, a Gödöllői Agrártudományi Egye­tem Fleischmann Rudolf Mezőgaz­dasági Kutatóintézete kutatópro­fesszorának, Győrffy Béla akadé­mikusnak, az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete kutatóprofesszorá­nak, a magyar növénynemesítés és növénytermesztés területén kifej­tett nemzetközileg is kiemelkedő kutatási és nagy gyakorlati jelentő­ségű tevékenységükért; Gaál Ist­vánnak, a fizikai tudomány kandi­dátusának, az MTA Műszaki Fizi­kai Kutató Intézete tudományos főmunkatársának, Horacsek Ottó­nak, a műszaki tudomány kandi­dátusának, az MTA Műszaki Fizi­kai Kutató Intézete tudományos osztályvezetőjének, Neugebauer Jenőnek, a műszaki tudomány doktorának, az MTA Műszaki Fizi­kai Kutató Intézete tudományos tanácsadójának, a volfrám anyag- szerkezeti kutatásában elért, vala­mint a korszerű gyártási technoló­giában alkalmazott, nemzetközi szinten is elismert eredményeikért, amellyel a volfrám nagy hőmérsék­letű terhelhetőségének jelentős ja­vítását elérték; A Magyar Köztársaság középkeresztje kitüntetést adományozta: Knébel Jenőnek, az Uvaterv Rt. szakfőmémökének, Sigrai Tibor­nak, az Uvaterv Rt. irodaigazgató­jának, a hídszerkezet-tervezés és a mérnöki építészet terén bevezetett számos új műszaki megoldásért, korszerű tartószerkezetek kifej­lesztéséért és esztétikailag is ki­emelkedő alkotásaikért. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Dr. Borsy Zoltánnak, a földrajz­tudomány doktorának, nyugalma­zott egyetemi tanárnak, fél évszá­zados tudományos és oktató-neve­lő munkássága elismeréseként; Csalog Zsolt József Attila-díjas írónak, szociográfusnak, dr. Kocsis Elemér püspöknek, a teológiai tu­domány doktorának, dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyés püs­pöknek életművük elismeréseként; dr. Garay Mária legfelsőbb bírósá­gi tanácselnöknek; dr. Pálinkás György legfelsőbb bírósági tanács­elnöknek, az igazságszolgáltatás­ban végzett több évtizedes tevé­kenységük elismeréseként; dr. Kiinger Andrásnak, a szociológiai és a demográfiai tudomány kandi­dátusának, a Központi Statisztikai Hivatal nyugalmazott elnökhelyet­tesének, a hazai és nemzetközi sta­tisztikai munkában végzett ki­emelkedő tevékenysége elismerése­ként; Máté Erzsinek, a Katona Jó­zsef Színház Kossuth-díjas szín­művészének, kiváló művésznek, művészi pályája elismeréseként; Tímár Sándornak, a Magyar Álla­mi Népi Együttes állami díjas mű­vészeti vezetőjének, érdemes mű­vésznek, művészeti munkássága elismeréseként; dr. Schuler Dezső­nek, az orvostudomány doktorá­nak, a Semmelweis Orvostudomá­nyi Egyetem II. Számú Gyermek- klinika egyetemi tanárának, a gyermekgyógyászatért végzett ki­magasló tevékenysége elismerése­ként; Szegedy-Maszák Mihály iro­dalomtörténésznek, az MTA leve­lező tagjának, kimagasló tudomá­nyos és oktató-nevelő munkássága elismeréseként; Jánossy Ferenc ál­lami díjas közgazdásznak, mér­nöknek, tudományos munkássága elismeréseként; dr. Tímár János­nak, a Budapesti Közgazdaság-tu­dományi Egyetem egyetemi taná­rának, a foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-tervezés terén végzett több évtizedes alkotó tevékenysége elismeréseként. í A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Kopácsi Sándor nyugalma­zott rendőr altábomagynak, ki­emelkedő közéleti tevékenysége elismeréseként. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Karinthy Mártonnak, a Ka­rinthy Színház igazgató-főrende­zőjének, művészeti pályája elisme­réseként; Iványi Gábornak, a Fővá­rosi Szociális Központ és Intézmé­nyei igazgatójának, karitatív tevé­kenysége elismeréseként; dr. Ja- szovszky Lászlónénak, az Igazság­ügyi Minisztérium főosztályvezető­jének, az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként; Sza­bó László sakkozónak, sportpálya- futása elismeréseként; Tóth Lajos­nak, a Köztársasági Elnöki Hivatal főosztályvezetőjének eredményes közszolgálati tevékenységük elis­meréseként. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: Gerlei István mérnök ezredes­nek, a Honvédelmi Minisztérium Haditechnikai Intézet főigazgató­jának, dr. Kovács Károly ezredes­nek, dr. Nagy László tűzoltó ezre­desnek, beosztásukban huzamos időn át végzett kiemelkedő munká­juk elismeréseként. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Antal Ernőnek, a Pécsi Or­vostudományi Egyetem főtitkárá­nak, a Rektori Hivatal vezetőjének, dr. Séllei Imre ügyvédnek, kamarai elnöknek szakmai munkásságuk elismeréseként; dr. Balázs György nyugalmazott egyetemi tanárnak, Benkovics Alajosnak, a Mikrolin Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet elnök-igazgatójának, dr. Szabó Lorándnak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyugal­mazott főigazgatójának, életútjuk elismeréseként; Bertalan László­nak, a Budapesti Közgazdaság-tu­dományi Egyetem egyetemi docen­sének, eredményes tudományos és oktató-nevelő munkájáért; Bogsch Eriknek, a Richter Gedeon Rt. ve­zérigazgatójának, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismerése­ként; Dömötör Tibornak, a Munka­ügyi Minisztérium főosztályvezető­jének, Rimányiné Somogyi Szilviá­nak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ igazgatójá­nak a munkaügy területén végzett több évtizedes munkájuk elismeré­seként; Faragó Verának, a Vidám Színpad színművészének, Kishonti Ildikónak, a Budapesti Kamara- színház színművészének, Lehoczki István grafikusművésznek, karika- turistának, Ugray Klotildnak, a Magyar Állami Operaház Liszt Fe­renc-díjas balettmesterének, mű­vészi pályájuk elismeréseként; Ge­lencsér Ágnes balettkritikusnak, tánctörténésznek, kiemelkedő szak­írói és szakkritikusi munkássága elismeréseként; Farkas Imrének, a Zalahús Rt. elnök-vezérigazgatójá­nak, az élelmiszeripar terén végzett kiemelkedő munkássága eismeré- seként; dr. Ferenczi Fischer Lász­lónak, az irodalomtudomány dok­torának, irodalomtörténésznek, kritikusnak, dr. Hatvani Dániel költő, író, szerkesztőnek, irodalmi munkásságuk elismeréseként; Kis Csaba újságírónak, az Európai Új­ságírók Szövetsége Magyar Tago­zata titkárának, újságírói munkás­sága elismeréseként; Kollányi Mar­gitnak, a Központi Statisztikai Hi­vatal főosztályvezetőjének, Tóth Istvánnak, a Közlekedési Főfel­ügyelet főigazgatójának, kiemelke­dő tevékenységük elismeréseként; dr. Kovács Péternek, az Igazság­ügyi Minisztérium főosztályvezető­jének, az országos számitógépes cégnyilvántartási rendszer létreho­zása és működtetése érdekében végzett munkássága elismerése­ként; Markóczy Attilának, a Caola Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Rt. vezérigazgató-helyettesének, dr. Stiegler Károlynak, az Agroker Rt. vezérigazgatójának, több évti­zedes munkásságuk elismerése­ként, dr. Osskó Endrénének, a BEM Néptánc Együttes vezetőjé­nek, koreográfusnak, Ráday Sári­nak, a Budapesti Kamaraszínház korrepetitorának, életművük elis­meréseként; dr. Csallótzky Györgynek, a Belügyminisztérium főtanácsosának, dr. Mónus Lajos­nak, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási főtanácsadójának, dr. Schmidt Péternek, az Ipari, Ke­reskedelmi és Idegenforgalmi Mi­nisztérium főosztályvezetőjének, dr. Szabó Viktornak, a Miniszterel­nöki Hivatal kormányfőtanácsadó­jának, több évtizedes közszolgálati tevékenységük elismeréseként; Né­meth Vladimírnak nemzetközi hírű kulturális szervezői munkássága elismeréseként; N. Mészáros Júliá­nak, a győri Városi Művészeti Mú­zeum igazgatójának, kimagasló művészettörténeti és szervezői te­vékenysége elismeréseként; Pin- czehelyi Sándor Munkácsy Mi- hály-díjas grafikusművésznek, a Pécsi Galéria igazgatójának képző- művészeti és művészetszervezői te­vékenysége elismeréseként; dr. Se­regi Jánosnak, az állatorvos-tudo­mány kandidátusának, az Állat­orvos-tudományi Egyetem kísérle­ti igazgatójának, tudományos és oktató-nevelő munkája elismerése­ként; Sinkó István képzőművész­nek, művészeti munkássága és mű­vészetpedagógusi tevékenysége elismeréseként; dr. Stollár János­nak, az Értelmi Fogyatékosok Or­szágos Szociális Foglalkoztató In­tézete igazgatójának, a fogyatéko­sok ellátása érdekében kifejtett te­vékenysége elismeréseként; Szabó Tibornak, a Bartók Béla Zenemű­vészeti Szakközépiskola és Gimná­zium igazgatójának, zenetanárnak, karmesternek, pedagógiai és mű­vészeti pályája elismeréseként; dr. Temesi Alfrédának, a Népjóléti Mi­nisztérium osztályvezetőjének, ku­tatásszervezési és tudományos munkássága elismeréseként. A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: Ágh Sándor ezredesnek, Balogh József rendőr ezredesnek, Barabás Sándor ezredesnek, Buczkó Imre ezredesnek, Fejes Imre bv. ezredes­nek, Győrössy Ferenc dandártá­bornoknak, Kemya Károly rendőr alezredesnek, dr. Sándor Miklós ezredesnek, dr. Sunyál Ottó bv. ez­redesnek, Szabó János mérnök ve­zérőrnagynak. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Gonda Bélánénak, a Miniszterel­nöki Hivatal ügykezelő osztályve­zetőjének, Hegedűs Oszkárnak, a Magyar Autóklub elnökének, ered­ményes munkájuk elismeréseként. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Kapitány Lászlónak, az Or­szággyűlés Műszaki Igazgatósága műhelye vezetőjének. A Magyar Köztársaság kormá­nya a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, kiemelkedő művészeti teljesítményéért A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjat adományozta: Bertók László József Attila-díjas költőnek; Rakovszky Zsuzsa József Attila-díjas költőnek, műfordító­nak. A Magyar Köztársaság kiváló művésze díjat adományozta: Kováts Tibornak, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt Ferenc-díjas ma­gántáncosának; Lázár Katinak, az Uj Színház Jászai Mari-díjas szín­művészének; Pál Tamás Liszt Fe­renc-díjas karmesternek, a Szegedi Nemzeti Színház főzeneigazgatójá­nak; Somogyi Győző Munkácsy Mi- hály-dijas festőművésznek; Vayer Tamás Balázs Béla-díjas díszletter­vezőnek, érdemes művésznek. A Magyar Köztársaság érdemes művésze díjat adományozta: Bán Jánosnak, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas színmű­vészének; Bohus Zoltán Munkácsy Mihály-díjas üvegtervező iparmű­vésznek; Bukta Imre Munkácsy Mihály-díjas képzőművésznek; Csavlek Etelkának, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekesének, Donnert Károly artistaművésznek; Dunai Tamás Jászai Mari-díjas színművésznek; Falvai Sándor Liszt Ferenc-dijas zongoraművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanszék- vezetőjének; Grunwalsky Ferenc Balázs Béla-díjas rendező-opera­tőrnek; Lukáts Andornak, a Kato­na József Színház Jászai-díjas színművészének; Nádler István Munkácsy Mihály-díjas festőmű­vésznek. Cl y A Bank ajánlata H Kitelek M p Gépjármű hitelek |Ü Személygépkocsi és 13 kishaszonjárművek 1*1 Lombard hitel H Vállalkozások részére |Ü éven belüli forgóeszközhitel, El devizahitel és export­El előfinanszírozási hitel H Közraktár hitel jjj Agrárgazdasági hitelek MEZŐBANK * ^ üj 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék