Népszabadság, 2001. november (59. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-22 / 272. szám

NÉPSZABADSÁG KULTÚRA 2001. NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK 13 Harmincöt év Közép-Európáért ___________MUNKATÁRSUNKTÓL___________ Ju bilál az Istituto per gli Incontri Cultu- rali Mitteleuropei Gorizia városában, hi­szen három és fél évtizede alapították meg ezt az olasz intézetet, annak érdeké­ben - mint a neve is mutatja -, hogy ná­luk találkozzék Közép-Európa értelmisé­ge minden esztendőben. Nagy feltűnést és lelkesedést váltott ki ez az ötlet min­denfelé, a még élő „alapító atyák” egyi­ke, Szabó György, aki 1965-ben a magyar költészetről tartott előadást, szintén jelen lesz a rendezvényen, nem feledve a ko­rábban vele együtt odalátogatók (így Vas István, Scheiber Hugó és mások) emlé­két. Érdekes (könyvben is megjelente­tett) előadásaik, s a szélesebb eszmecse­rék jellemzik az ICM jóakaratú munkás­ságát, annak érdekében, hogy a kontinen­sünk e részén élő népek, nemzetek job­ban megértsék egymást. Ehhez históriai, szociológiai, esztétikai témák elemzése szükségeltetett, s ez folytatódik idén is, november 22-től. Most három éven át egy-egy pár na­pos konferencián analizálják a meghí­vottak A közép-európai kultúra a reális szocializmus után és a globalizáció előtt problémáit. Magyarországról az elő­adók: Konrád György, Módos Péter, Fried Ilona, Molnár Andrea, Martore Vanessa, és szerepelnek osztrák, olasz, cseh, szlovák, román, szerb, szlovén írók, tanárok és szerkesztők is. Mégpe­dig valamennyien arról mondják el véle­ményüket, igazából mit is jelentenek az Új eszmék az irodalomban és a tudo­mányban 1989 után. Akár jelképesnek is tekinthetjük ezt a rendezvénysorozatot, hiszen a „hely szelleme” rendre azt sugallja: a konti­nens e táján is a kölcsönös tisztelet, va­lamint a béke vezérelhet csak bennün­ket. Gorizia folyóját úgy hívják: Isonzo; a vele szembeni domboldal neve pedig: Doberdo. Magyarnak nem kell magya­rázni, milyen küzdelem folyt itt az első világháborúban, s hányán vesztek oda eleinkből. A Monarchia katonai temető­jében a sírokat (melyek legtöbbjénél a mi neveink vannak kiírva) a helybéli is­kolások halottak napján minden évben megkoszorúzzák. Közép-Európában szent az emlékezés. Amikor egy magánszínház megszépül Huszadik évadában jár a Karinthy Színház Nem csekélység, ami a Karinthy Szín­házban történt. Szűk esztendőkben a te­hetősebb, nagyobb teátrumok sem jutnak könnyedén rendkívüli összegekhez. Még kevésbé fordul elő egy magánszínházzal. Márpedig annyit nem gazdálkodhatott ki, amennyiből szebbé, kényelmesebbé tehették e játszóhelyet. Pontosabban szólva, azokat a részeket, ahol a nézőket fogadják, amióta csak beköltözködött az egykori Haladás moziba. Annak idején bankkölcsönből alakí­tották át a helyiséget - tudtam meg Ka­rinthy Mártontól, a színház direktorától, egyszersmind gazdájától. Másfél évtized­ben múltán vált égetően szükségessé, hogy rendbe hozzák a nézőteret. S ami­kor a Budapesti Operettszínház rekonst­rukciója megkezdődött, a bontásból ju­tányos áron száz zsöllyét vett. E nyáron került sor az előcsarnoknak és csatlako­zó helyiségeinek felújítására. Már a Bartók Béla útról szembeöt­lenek a változások. Süllyesztett reklám­betűk hirdetik a Karinthy Színház ne­vet. Vörösesbarna faburkolattal borítot­ták a portált, illetve azt a fogadórészt, amely valójában a ház síkjából kilépve az utcáról nyert magának helyet. Belül, e „bodegának” becézett területen tartóz­kodhatnak a dohányosok. S itt alakítot­ták ki a pénztárfülkét is, amelynek régi helyén most a ruhatár van. Annak fel­szabadult pár négyzetmétere pedig ré­szint a büfének jutott, amely két irány­ba, a dohányosok és a nem dohányosok oldalára egyaránt tud kiszolgálni, ré­szint pedig bővíti a közönség mozgásá­nak lehetőségét az előcsarnokban, amelynek falai, pultjai szintén faburko­latot kaptak. Mivel a Karinthy Színház sikeres, a legfőbb gond az volt, hogyan férnek el a nézők a szünetben, illetve az előadás előtt és végeztével. Táblás ház esetén - az erkély és a földszint közönségét együttvéve, kétszázhúsz főről van szó - pótszékekkel akár kétszázötvenet is fo­gadnak. Most nemcsak a számos tükör, s a napsárga mennyezet növeli optikailag a teret, de ezek valóban tágasabbak. Az erkély bejárata előtt még olyan részt is kialakítottak, ahol akár le is lehet ülni. Karinthy Márton elmondta, hogy ezen­FOTÓ: TEKNŐS MIKLÓS ség, s főképp a polgármester asszonyuk­nak köszönhetően. Nem csupán azt érté­kelték, hogy e színház hovatovább egye­düli a maga nemében Budán, ahol éppen mostanában szűnt meg a rendszeres, hi­vatásosjátszás a Várszínházban. Minden bizonnyal azt is méltányolták, hogy a Karinthy Színház - jogelődjének, a Hőköm Színpadnak bemutatkozásától fogva - éppen huszadik évada működik. Most pénteken lesz jubileumi évadának első premierje. Nevezetesen a Bolond vasárnapé, amely négy tavalyi sikerrel alkotja a repertoárt. Két évtizeden ke­resztül talpon maradnia egy magánszín­háznak - szintén nem csekélység. Bogácsi Erzsébet A legfőbb gond az volt, hogyan férnek el a nézők a szünetben túl itt tartja azokat az üléseket, amelyek­re össze-összehívja szívbeli társulatát - mert különben állandóra szerződött ta­gok nincsenek. És kiderült, ugyanitt ta­lál alkalmanként magának is egy béké­sebb helyet. Mert arra még nem futotta, hogy akár csak tenyérnyi igazgatói iro­dája legyen. Ám vannak új vitrinek az előadások fotóinak. Grafikai sorozat a falakon, Székely Péter alkotása. A külső részt biztonsági üveg védi, a belsőt pedig au- tomatavézérlésű detektívrács. S a szín- igazgató nem állja meg, hogy még a mosdókkal is el ne büszkélkedjen. A legfőbb kérdés mégis az, hogyan és fő­képp, miből valósította meg mindezt. Hogy el ne feledje, legelőször a 2x2 Mérnöki Vállalkozást említi, amely nemcsak gondosan, jó minőségű anya­gokkal kivitelezte a felújítást, de igen­csak barátságos árakat szabott meg. Így is kerek tízmillióba került, amelynek hozzávetőleg egynegyedét saját bevétel­ből állta a színház, a másik negyedet szponzorok, a környék vállalkozói adták hozzá. A felét pedig a XI. kerületi ön- kormányzat biztosította. Ami meglepett, hiszen nem fenntartó­ja e színháznak. A mindennapi megélhe­tésükhöz csak annyiban járul hozzá, hogy nem kér magas összeget az ingat­lan bérleti díjaként. De Karinthy Márton tudja, miért érkezett ez a kivételes segít­Kápolna tér... uA-, naZl ^c^Hl/rM/071/H helyszín: Kőbánya (Ó-hegy), Kápolna tér 5. I UIUllU Vw/'OvJIJ r\vJ VoZLfvIj- lakásméret: 30-120 négyzetméter között ár. 8 550 000 Ft-tól, 220 000 Ft/ms (33 600 €uro) részletfizetés, hitel, kamattámogatás első osztályú minőség, kulcsrakész átadás beköltözhető: 2002. decembertől ® XXI. századi neo-Bauhaus palazzo,műemléki környezetben ......2000 m2-es pihenőpark • Kivilágított szökőkút • Teremgarázs, 24 órás recepció-szolgálat freund FREUND PROJECT MANAGEMENT 1 1 tervező: Vadász György Kossuth- és fitnesz, szauna, medence • Napozóterasz, panoráma Vbi-díjas építőművész és Tsa. Információ: 06-30 419-6564 • e-mail: palazzo@freundproject.hu • ujeb: ujujuu.freundproject.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék