Népszabadság, 2006. május (64.évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-24 / 120. szám

2006. MÁJUS 24., SZERDA • NÉPSZABADSÁG 22•Mozaik Európai díjas lett a kecskeméti kórház Az igazgató örül, hogy az ápolónők nem maradtak kinn a dán és német oktatókórházakban Európai Mobilitás Nívódí­jat kapott a kecskeméti megyei kórház az Európai Bizottság szakképzési programján elért eredmé­nyéért. Az Európai Mobilitás elneve­zésű nívódíjat a múlt év után idén is meghirdette az Európai Bizottság. Az elismerésre négy kategóriában lehetett pályázni, hazánk kettőben, a vállalkozá­sok által megvalósított projek­tek, valamint a fiatal dolgozók szakképzése kategóriájában kapott elismerést. Az utóbbi program keretében húsz kecs­keméti ápoló dolgozott nyolc héten keresztül dán és német oktatókórházakban. A prog­ram célja az ápolók szakmai és nyelvi tudásának fejlesztése volt, akik munkájuk során aktí­van bekapcsolódtak a kutatási tevékenységbe, illetve a helyi képzési-gyógyítási rendsze­rekben folyó munkába. A grazi díjátadón a külföldi kórházak programvezetői kiemelték a kecskeméti kórház dolgozói­nak magas szakképzettségét. A megkérdezett ápolónők a külföldön tapasztaltak alapján úgy ítélték meg, hogy a hazai egészségügy a szakmai tudás szempontjából jó színvonalú, elmaradásunk a béreken kívül csak a felszereltségben, illetve az informatikában van. Megje­gyezték: Dániában akár hóna­pokat is kell várni egy tükrö­zésre, mert a napi megenge­dett normánál nem végeznek többet, nálunk viszont sokkal magasabb a napi vizsgálat­szám. Báliad Szilvia a kint töltött ideje alatt egy nálunk még is­meretlen szakbetegápolói- gyógytornász tanfolyamot is elvégzett, amit szeretnének a kecskeméti megyei kórházban is meghonosítani. Érdeklődé­sünkre elmondta: a módszer a betegekkel való sajátos kap­csolatteremtésen alapszik, amelynek segítségével jobban aktivizálják őket. Ez időigénye­sebb, de hasznosabb a beteg­nek és az ápolónak is, akinek a terhelése mérséklődik és így kevésbé kell majd gerincbán- talmakkal küszködnie. Zombor Gábor, a kecske­méti megyei kórház főigazga­tója lapunknak elmondta: re­méli, a külföldi elismerés előnyt jelent majd számukra a jövőbeni uniós pályázatok so­rán. Hozzátette: leginkább azonban annak örül, hogy minden ápoló visszatért dol­gozni Kecskemétre, pedig nagy volt a kísértés, hiszen a külföldi bérek jóval magasab­bak, mint idehaza. (R. A.) Valószínűleg nem a tulajdonos gázolt Győri tudósítónktól Jelentkezett a. Győr-Moson- Sopron Megyei Rendőr-főka­pitányságon annak az Opel Astrának a tulajdonosa, amely- lyel nemrég Győrött, a 83-as út mentén elütöttek egy eltévedt 17 éves fiatalembert. A gázolás a fiút kereső rendőrök közelé­Minszkben tiltott A Da Vinci-kód Négynapi vetítés után a fehéroroszországi mozik ked­den levették a műsorról A Da Vinci-kód című amerikai si­kerlistás könyvből készült fil­met, az alkotást betiltották Azerbajdzsánban is. A Dán Brown könyvéből készült fil­met azután vették le a műsor­ról a minszki mozik, hogy or­todox keresztény csoportok követelték az alkotás betiltá­sát, annak támadó jellegére hi­vatkozva. Azzal érveltek, a mozi aláássa a keresztény meggyőződést. Azerbajdzsánban szintén betiltották a filmet. Az intéz­kedést a kaukázusi muzulmá­nok szellemi vezetője kérte a más felekezetekkel való szoli­daritásból, miután szentségtö- rőnek minősítette a filmet. Örményországban a helyi apostoli egyház a film bojkott­jára hívott föl, mert „ellent­mond a Bibliának, és elferdíti a keresztény igazságot”. (MTI) ben történt, a vétkes autó se­gítségnyújtás nélkül elszágul­dott a helyszínről. A fiatalem­ber életét vesztette. Kocsis Tünde alezredes, á megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: lakos­sági bejelentés alapján Buda­pesten megtalálták a keresett Opel Astrát. Kiderült, hogy a szélvédőt és a lámpaburát már Miskolci tudósítónktól Perek sokaságát kívánja indí­tani A Labancz Anna gyilkos­ság című könyv írója és kiadó­ja ellen a szerző által gyilkos­nak nevezett L. József. A hat­vanéves gyöngyösi gépész- mérnök lapunknak azt mond­ta: elvárja, hogy betiltsák a könyvet, büntetőeljárást indít személyiségi jogainak meg­sértése és rágalmazás miatt, polgári perben pedig kártérí­tést követel a kiadótól. Igaza bizonyítására hazugságvizs­gálatnak veti alá magát, mely­nek elvégzésére egy nemzet­közi hírű igazságügyi szakér­tőt kért fel. A Labancz Anna gyilkosság című könyvet néhány nappal ezelőtt mutatta be a nyilvános­ság előtt Asperján György író, aki tizenhat éven át kutatott és korábban kicserélték rajta, a többi sérülés megjavítása vé­gett viszont egy szervizbe vit­ték. Szombat este, a gázolással foglalkozó tévériport után a kocsival elmentek a műhelyből, s a főváros nyolcadik kerületé­ben az utcán hagyták. Tulajdo­nosa ellen országos körözést adott ki a rendőrség. Tegnap délután ügyvédjé­nyomozott tovább, majd idén május közepén előállt egy négyszáz oldalas könyvvel, amelyben részletesen kifejti, hogyan és miért ölte meg Labancz Annát a Miskolci Egyetem akkoriban végzett mérnök-hallgatója, L. József.- A könyv szerint a gyilkos 170-175 centi magas, hosszú hajú, szőke férfi, aki jellegze­tes mozgással futott el a hely­színről - mondja L. József, aki maga jelentkezett lapunknál, hogy a könyv állításait cáfolja. - Nézzen rám, 190 centi ma­gas vagyok, világéletemben barna hajam volt, amit puritá­nul rövidre vágva hordtam, és miután aktívan sportoltam, senki nem írhatta volna le a futásomat jellegzetes mozgá­súnak. Labancz Annával há­rom hónapig tartó kapcsola­tom volt, ami fokozatosan ki­hűlt. vei együtt jelentkezett az autó tulajdonosa a Győr megyei fő- kapitányságon, s tudomásunk szerint tisztázta magát. A kocsi valóban az ő nevén szerepelt, de nem ő használta. Úgy érte­sültünk: megnevezte azt, aki közlekedett a járművel. A rendőrség lapzártakor ellen­őrizte a megnevezett személy alibijét. L. József azt mondja, a könyv megjelenése után isme­rősei távolságtartóan visel­kednek vele, megbélyegzett embernek érzi magát, az ide­gességtől és a stressztől fel­szökött a vérnyomása, al­vászavarai lettek. Mint mond­ta, eldöntötte, teljes kész­pénzvagyonát arra fordítja, hogy elégtételt vegyen az írón. Asperján György érdeklő­désünkre azt mondta: saját ki­adója jelentette meg könyvét, a leírtakért vállalja a felelős­séget. Az 1990-ben megkapott rendőrségi iratokat ügyvédi letétbe helyezte, szükség ese­tén a bíróság előtt bemutatja őket. Az ügy tehát harminchat év után bíróság elé kerülhet, de korántsem biztos, hogy az ítélethozatal után megbizo­nyosodhatunk arról, ki volt a gyilkos. Hazugságvizsgálatot kér a megvádolt mérnök Kitörésre készül. Sűrű füst- és hamufelhőt bocsát ki magából a Merapi vulkán. A tűzhányó kitörése halálos veszélyt jelent a környé­kén élő több mint 30 ezer emberre. A hetek óta vulkáni tevékenységet folytató, 2968 méter magas tűzhányó kitörése bármikor bekövetkez­het. Fotó: Reuters - Dwi Oblo Fához kötözték a sofőrt, elrabolták a rakományt Keddre virradó éjjel a 63-as fő közlekedési úton - a Tolna megyei kajdacsi elágazó kör­nyékén - több férfi az út köze­pére kiállva megállított egy dohányárut szállító teherau­tót. Az ötven év körüli sofőrt fegyverrel fenyegetve a közeli erdőbe hajszolták, ahol egy fá­hoz kötözték, és otthagyták, majd a teherautóval elhajtot­tak. Végh Lajos alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapi­tányság bűnügyi osztályveze­tője érdeklődésünkre elmond­ta, hogy a rendőrség ügyeleté­re a történtekről 23 óra után érkezett a bejelentés. A forró nyomos csoport a polgárőrök­kel együtt rövid időn belül a helyszínre érkezett. Kiderült, hogy a Pécsről Győrbe tartó teherautó sofőrje nagy nehe­zen kiszabadította magát, ki- vánszorgott a közeli útra, és az arra közlekedők telefonál­tak a rendőrségre. A rendőrök átfésülték a környéket, s a bűncselekmény elkövetésétől számított négy órán belül egy erdős területen rátaláltak a járműre, amelyen eredetileg 30 millió forint értékű do­hányáru volt. Hogy a rablók mennyit vittek el belőle, még nem lehet tudni. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a rablók felkuta­tását. (V. H. M.) A legöregebb. A napkorong felszínének vizsgálatára még mindig alkalmas távcsövet felújítják. Az MTA Debreceni Napfizikai Obszervatóriumának berendezése, az ország legöregebb használatban lévő tudo­mányos eszköze, amelyet 1882-ben készítettek Konkoly Thege Miklós ógyalai magánobszervatóriumában. A napkutatás 1957-es helyi megindulása óta több mint 200 000 megfigyelést végeztek a távcsővel. Amelyen tegnap jobbról Muraközi Judit és Sári Ágnes dolgozott. Fotó: MTI - Oláh Tibor Zsongó Lillafüred Május 27-én és 28-án a nyolca­dik alkalommal rendezik meg a Zsongó Lillafüred sportfeszti­vált Miskolc határában, a Há­mori-tó környékén - tájékoz­tatta lapunkat Hubay György szervező, önkormányzati kép­viselő. Az érdeklődők tizenki­lenc sportág látványos bemu­tatóit és versenyszámait te­kinthetik meg a két nap alatt, aki kedvet kap, számos városi szintű versenybe még a hely­színen is benevezhet. A programban nyílt asztali- tenisz-, labdarúgó- és sakkver­senyek mellett streetball, úszás, lövészet, íjászat és grundbirkózás is szerepel. A két keréken érkezők a hegyi utakon rendezett országúti ke­rékpárversenyen vehetnek részt, a Bükk erdei pedig a táj­futókat és túrázókat várják. A Hámori-tavon kajak-kenu ver­senyt rendeznek, a parkban pe­dig cselgáncs-, ökölvívó-, kara­te- és síroller-bemutató várja az érdeklődőket. A sportverse­nyekkel egy időben a legkülön­bözőbb stílusú táncok bemuta­tóit tekinthetik meg az érdek­lődők, vasárnap délután pedig egykori és ma is aktív élsporto­lókkal lehet majd találkozni. A korábbi évek tapasztalatai alapján a szervezők idén is mintegy tízezer sportszerető látogatóra számítanak Lillafü­reden, ahol ezen a hétvégén valamennyi rendezvény ingye­nes. (R. T) Tizenhárom késszúrás: tizenkét év Tegnap Gyulán a Békés Me­gyei Bíróság nem jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélte és tíz évre eltiltotta a közügyektől azt a húszéves férfit, aki tavaly júniusban Dévaványán külö­nös kegyetlenséggel, tizenhá­rom késszúrással megölt egy 15 éves lányt. Az ügyész súlyosbí­tásért fellebbezett. Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a tinédzser lányra a szomszéd házban lakó S. Sándor az udvaron támadt rá, miután a lány a hajnali órákban hazaért a szórakozó­helyről, ahol barátaival volt táncolni. A támadó egy rugós késsel megvágta és összeszur­kálta áldozatát. A lány mene­külni próbált, ám olyan súlyos hát- és mellkasi sérüléseket szenvedett, hogy elvesztette eszméletét, s mire reggel a szemben lakó nagyapja ráta­lált, a tinédzser meghalt. Tá­madója kerékpárral menekült el a helyszínről, ám nem sokkal később a szomszédos települé­sen, Gyomaendrődön a rend­őrség elfogta. A lány és a vádlott egymás­sal köszönő viszonyban állt, közöttük ugyanakkor sem sze­relmi kapcsolat, sem harag nem volt. A gyilkosság indíté­kát sem a nyomozás során, sem a bírósági tárgyaláson nem sikerült tisztázni. CB. R L.) 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék