Népszava, 1911. január (39. évfolyam, 1–26. sz.)

1911-01-13 / 11. szám

1911 január 12. NÉPSZAVA 7 — A kntyaszövetség választ. Az aradi munkásbetegsegéiyző-pénztár főorvosi állása megüresedett s a pénztár igazgatósága csü­törtök este ülést tartott, hogy az állást be­töltse. A kutyaszövetség jelöltje dr. Hermann J. Károly volt, a munkásoké pedig dr. Mann Adolf. Az ülés megkezdése elótt a munkás igazgatósági tagok azt az ajánlatot tették a munkáltatóknak, hogy ejtsék el jelöltjüket, akinek megválasztásába a munkások nem bírnának belenyugodni s egyezzenek meg egy harmadik orvos személyében, akit ugy a mun­kások, mint a munkaadók (^fogadnának. Ezt az ajánlatot is elutasították. Megkezdődött tehát az ülés s természetes, hogy heves viták foly­tak. Éjjel fél 12 óra tájban a munkás igaz­gató tagok, akik egész nap dolgoztak s akik­nek holnap is dolgozniok kell, azt kívánták az elnöktöl, hogy függessze föl az ülést s folytassák a tanácskozást holnap. A jogos kí­vánságnak az elnök eleget is tett s az igaz­gatóság ülését berekesztette. Ámde a kutyaszö­vetségnek nagyon sürgős volt a választás. Mikor a munkás igazgatósági tagok elmentek, ők összeültek s hamarosan megválasztották, helyesebben kinevezték főorvosnak dr. Her­mannt. A munkások persze nem ismerik el a kutyaszövetség kinevezési jogát s érvényte­lennek tekintik az egyoldalú választást. — Zátonyon. Dealból érkezett Lloyd-ielen­tés szerint a „Flores" gőzhajó, mely Ham­burgból útban volt Brazília felé, Walmerné' zátonyra került. Az egész legénységet partra* szállilották. A dagály igen nagy. Azt hiszik, hogy az égész hajó roncs lesz. Brestből (Franciaország legnyugatibb ré­szén) jelentik, hogy heves viharban a „Fau­connal" torpedozuzó L'Abert-Wrach partján zátonyra jutott. Kisőbbi jelentések szerint a hajót ismét szabaddá tették. — Szaporítsuk a rendőrlegénységet! ... Ez kell a magyarnak. Szaporítsuk a rendőrlegénysé­get. A csütörtöki lapunkban irtunk is arról, hogy a löváros törvényhatósági bizottságában interpel­láltak is a jasszoki.al meg apasokkal kapcsolato­san a rendőrlegénység szaporítása dolgában. Hát ez kell 1 Szaporítani kell a rendőrséget I Kevés a rendőr! Kevés a rendőr? Lássuk csak. Az ol­vasóinkat bizonyára nem érdekli az, hogy az if­jabb Tisza István gróf elvett egy grófíeányt; de az bizonyára érdekli, hogy a nagycerimóniás es­küvő rendőri asszisztenciával történt meg. A Kálvin-téri református templ m — irja a „ Magyar Hírlap" — ma délben ünnepi diszt öltött. Az utcán díszruhás rendörök tartjak fönn a rendet, bent a délszaki növényekkel gazdagon dí­szített templomban a magyar lőuri társasag szine­java foglalja el a padsorokat. ÉsatóbbL Rendőrök — díszruhás rendőrök — tartják fönn a rendet. Rendőr kellett az eskü­vőre. Ki miatt, mi miatt. Hát vájjon a rendet tartották-e fönn a rendőrök? Akkor miért öltöz­tették őket diszbe? Mink nem voltunk ott, — nézzünk meg egy másik lapot. A gazdag délszaki növénydisz sötétzöld tónusát festői hatásúvá emelte — irja a „Budapesti Napló", amely ilyesmit mostanság nagyon szeret irni — a sok színes, keleti és magyar diszvirag. A templom bejárónál aranydisztől terhes baldachin vezetett a templom belső csarnokiba és két oldalon, vala­mint a templomban a padok között díszruhás rend­őrség állott sorfalat. Sorfalnak kellett a sok rendőr, a sok díszruhás rendőr. Ezért szaporítsuk a rendőrlegénységet! — A tolvaj nrasági inas. Néhány nap előtt irtunk arról a lopásról, amelyet Pettyán Pál ura­sági inas követett el Onolicsanyi Zsedenyi kép­viselő kárára. Mintegy 1900 korona készpénzt és 20.000 korona értékű ékszert vitt magaval. A bécsi rendőrség csütörtökön arról értesítette a i uda­pesti főkapitányságot, hogy Pettyánt egy II. kerü­leti szálioban megtaláltak és letartóztatták. Az ékszert és a készpénzből 1680 koronát találták náia. — Merényletet követett el a jegyző ellen a ceglédi városházán Szcdiai Ernő vasúti alkalma­zott elmebajos felesége. Bekopogtatott a jegyző­höz és amikor a jegyző ajtót nyitott, egy darab fával fejbevagta. Az őrült nőt ártalmatlanná tettek. — Tlz hajduhadházi asszony összeállott és rablóbandái aiakiiou. Ez a banda a hajdúböször­ményi vásáron működött: lopott mindenfelet. A lopott árukat a lőtéren, egy cukorLódeban helyez­zék eL A rendőrség akkor csipte meg óket, ami­kor éppen szekérre rakták a holmikat. Mind a ti­tet elfogták. — Eltűnt Hummer Félix kőfaragó felesége szer­dán reggel két kis fiával Ujpesen, az Ó-utca 17. szamu házban levő lakásáról és nem tért haza. A rendőrség keresi őket. — Szerelem. Pénz. Gytilölet. Hunyad vár­megyének nemcsak a közigazgatása romlott, de a népe is megdöbbentően kulturátlan. Az elmúlt éjszaka — egy éjszaka — négg gyilkosság történt ebben a vármegyében. Nyirmező községben meg­gyilkoltak egy házaspárt, Sztojka Demeter jómódú gazdaembert és feleségét. A házaspár Borza Vnsz­sziliánnál volt &t* mnlatott Ruszán Josziv is,.aki Sztojkának rég; lutragosa volt, mert feleségét hiába ostromolta szere -mJ ajánlataival. Rnszán most is hevesen udvaroü ti szép asszonynak, de minden eredmény nélkül. Amikor aztán a mulatság végén Sztojka Demeter Srlfelé indnlt a feleségével, a reménytelen szerelme* bánatában és elkeseredé­sében — állítólag a vendégszerető házigazda biz­tatására — fejszével az udvaron Sztojkát kétszer fejbevágta. Az ember segítségére sietett a felesége, de a felbőszült legény egy csapással kettévágta az asszony koponyáját. Az ember is meghalt. A két holttestet hat árván maradt gyermek állja körül, akik közül hármat a hatóság gyermekmenhelyen helyezett el. Brázow községnek Kocsuba Joszif volt a leg­gazdagabb polgára. — Az unokája Pavelon István nem jó szemmel nézte az öreg egészséges voltát, mert ő volt a nagy vagyon egyedüli örököse. És röviden végzett a gazdag nagyapával: megfojtotta. Alvás közben hurkot kötött az öreg nyakára és meghúzta a zsineget. A harmadik véres tragédiának Pap Dániel brettyei gazdálkodó az áldozata. Feleségének a fia, Oprea Miron, rossz viszonyban élt Pappal, állítólag azért, mert Pap Dániel magyarnak val­lotta magát. Szerdán késő este a mostoha és a flu közt megint szóváltás volt És eközben a brutális fiu vasvillát kapott föl és addig ütőtte-verte az öreget, mig az holtan rogyott össze. Mind a há­rom gyilkost letartóztatták. — Csontváz a padló alatt. A József-tér 10. száma alatt levő hatalmas régi bérházat, amely átnyúlik az Erzsébet-térre és ott a 3 ik számot viseli, most lebontják. A munkások már az első emeletig értek le a bontással és ott a József-téri részen az egyik első emeleti szoba padozata alatt, amikor a parkettet föl­szedték,. a törmelék közt nagyobbfajta el­korhadt faládára bukkantak. A lada a csákány­ütések alatt szétmállott és a munkások ekkor rémülten látták, hogy tele van emberi csontokkal. A rendőri sajtóiroda jelentése sze­rint két csontváz lehetett a ládában. A régi ház Oiráky Géza grófé és most azért bon­tatja le, hogy hatalmas ötemeletes bérpalotát építtessen a helyére. A rendőrség vizsgálatot indított annfk megállapítására, hogy az im­máron poriadásnak indult csontvázak mikép­pen kerültek a ház első emeletének padoza­tába. Az eddigi nyomozások szerint a most lebontásra kerülő házban 1850 táján török kereskedők laktak, sok törökországi ember fordult meg itten és ez arra a föltevésre ad alkalmat, hogy a most megtalált csontvázak egy bűnténnyel vannak összefüggésben, mely a török kereskedők körében történt. — Égő postakocsi. Az éjjel a Máv. északi fő­műhelyében kigyulladt egg vasúti postakocsi, ame­lyen javitási munkát végeztek. A gyári tűzoltók a vaggont szétverték, ugy tudták elnyomni a tüzet A tűznél Reisz Aladár műszerész megsérült, akinek a mentők nyújtottak segélyt — Aki evőkanalakat nyelt. Érdekes műtétei hajtott végre dr. Lotheisen orvos a bécsi Ferencz József-kórházban. Fölvágta egy embernek a gyom­rát, hogy annak furcsa es nem mindennapi tar­talmát eltávolítsa. Nem keveseöb, mint tizennéay kis kanalat találtak ott, amelyeket a páciens le­nyelt. Az illető mintegy negyvenéves és elmegyógy­intézetben volt Három hónappal ezelőtt sikerült az elmebajos embernek titokban tizennégy kana­lat elcsennie, amelyikkel aztan egy rejtekhelyre vonult, hogy zavartalanul lenyelhesse. A szeren­csétlent kórházba vitték, ahol most sikerrel végre­hajtották rajta az operációt. A kanálnyelő gyom­rát és hasát újra összevarrták és nemsokára töké­letesen föl fog épülni. UTOLSÓ HIREK. - LAPZÁRTAKOR. ­A finn választások. — Lásd 3. oldalt. — Helsingforsból jelentik: A finn tartomány­gyűlésbe beválasztottak <?7 szociáldemokra­tát, 42 ólinnt, 28 ifjulinnt, 26 svédet, 16 agrá­riust és 1 keresztény munkáspártit. A párt­arány ugyanaz, mint volt az utóbbi választások után, csak a szociáldemokraták hódítottak el egy mandátumot az agráriusoktól. A román kormány programmja. Bukarestből jelentik: Carp, az uj mi­niszterelnök, a konzervatív párt végrehajtó bizottsága előtt kifejtette az uj kormány programniját, mely a munkásj'óléti in­tézmények megalkotását tartja a leg­fontosabb föladatának. A portugál vasutassztrájk. — Lásd a 3. oldalt. — Párisból jelentik: A lisszaboni hírekkel szemben azt táviratozzák Madridból, hogy odaérkezett hirek szerint egész Portugáliá­ban a vasúti forgalom szünetel. Az expressz-vonat nem érkezett meg a ha­tárra. A spanyol kormány komoly óvintéz­kedéseket tett, minthogy" attól tart, hogy kísérletet tesznek a spanyol vasutasoknak a portugál vasutasok mozgalmának támo­gatásához való megnyerésére. A francia kamara üléséről. Párisból jelentik: Pichon külügyminiszter a kamara csütörtöki ülésén nyilatkozott Fran­ciaország és Ausztria-Magyarország viszonyá­ról, amelyre azt mondotta, hogy barátságos. Az annexió kérdésénél Franciaország semle­ges maradt, mert az akció nem ellenkezett az érdekével. Ma már Oroszország is megegyezett a monarchiával, amely hata­lom egyébként a válság óráiban tudta, hogy Franciaország szövetséges támogatására számithat. A mágneses leány. — Elmondja az élete történetét egy uj'ságirónak. — Bevitték a zárdába megfigyelés végett. — Éleddig rejtelmesnek látszó esetről van szó. A minapában irtunk arról, hogy Kőrösbányán, Szil­veszter éjszakáján, Dóczy Béla járásbiró házánál furcsa dolog történt. Éjféltájt kő- cs fadarabok ütődtek az ablakokhoz és a ház falához. A ven­dégek megrémültek, mert azt hitték, hogy megtá­madták őket. Közülök többen kimentek a ház elé és széjjelnéztek, de nem láttak senkit. Utóbb aztán a járásbiró cselédleánya — Lugal Trina — elmondta, hogy a titokzatos dobálások miatta vannak. Min­den harmincegyedik napon megmozdul körülötte minden és a könnyebb tárgyak feléje röpülnek. Az eset mindenütt nagy föltűnést keltett. A köny­nj en hivő nép már arról beszél, hogy az ördög hatalmába kerítette a leányt és hogy bizonyára „isten verése" van rajta, mert az anyja pár év előtt állítólag hamisan esküdött. Bizonyos, hogy intelligens és józanul gondol­kodni tudó ember az eféle szamárságokra nem hederít. Azt is nehezén lehet elhinni, hogy kő­darabok, fadarabok maguktól, minden érintés nél­kül mozgásba jöjjenek. Az egész Szilveszter­éjszakai história tehát merőben fantasztikus, ho­mályos és könnyen meglehet, hogy fölizgatott agyvelejű emberek egyszerű víziója az egész. A rejtelmes kis cselédleány vallomása is ugy hang­zik a füleinkbe, mintha valami középkori boszor­kánypernek a megkínzott vádlottja szólana hoz­zánk. — Kicsi koromban — mondta többek között Lugal Trint egy újságírónak, aki fölkereste — az apám marháit őriztem. Egyszerre csak észrevet­tem, hogy fadarabok, kövek és kavicsok hullanak felém. Később mind sűrűbben hullottak felém a kövek és amerre mentem, az útban levő fák ágai felém hajoltak és a magas fák koronái egészen a fejemet érintették. Megijedtem és társaim is nagyon megijedtek. Végül félni kezdtek tőlem, rémülten reszkettek, ha megláttak és kiközösítet­tek maguk közül. Azt mondták, félnek velem együtt lenni, mert őket is elviszi az ör­dög. Hazamentem a szülőim házába. Egész uton folyton kövek és kavicsdarabok hullot­tak utánam. Most még jobban megrémültem és dobogó szívvel vágtattam, hogy minél előbb oda­haza legyek. Édesapám nagyon megharagudott rám a történtek miatt. Leszidott, hogy eszelős bo­lond vagyok. Néhány nap múlva megismétlődött velem a jelenet. Édesapám ekkor javasasszonyhoz fordult, aki elvállalta, hogv meggyógyít, de nem tudott segíteni a bajon. Állandóan iszonyú ál­maim voltak. Az ördögökkel beszéltem, akik kí­noztak, szorították a mellemet. Apám ekkor elvitt a pápához, aki misét mondott a varázslat ellen. Éppen, amikor az istentiszteletet tartották, kövek hullottak felém a templomban. A hivők nagyon megijedtek és szétfutottak az istenházából. Az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék