Népszava, 1911. november (39. évfolyam, 259–284. sz.)

1911-11-05 / 263. szám

14 NÉPSZAVA 1511 november 5. telen lesz likvidálni, mert eddig is csak vege­iált és furfangos manipulációkkal tarthatta magát fönn. Felsenburg Adolf fölfolyamodást nyújtott be a letartóztatás ellen. (§> A magántisztviselő nyugdija, A buda­pesti V. kerületi járásbíróság és a budapesti tör­vényszék kimondotta, bogy a magántisztviselő az öt alkalmazó intézet kebelében fönnálló nyugdíj­intézettel szemben önkéntes kilépése esetén sem veszti el nyugdijígénvét, ha a kilépés, illetve a más intézethez való átlépés följebbvalója ajánla­tara történt, még ha az a följebbvaló az intézet képviseletére nem is jogosult, mert: az átlépés a munkáltató beleegyezésével történtnek tekin­tendő, akkor is, ha ez a följebbvaló nem volt jo­gosítva az intézetet képviselni. Mi sem volna ugyanis könnyebb, mint valakit nyugdíjigényétől megfosztani aképpen, hogy az intézet valamely, cégjegyzésre nem jogosult tagja rávegye őt — esetleg felsőbb utasításra — a kilépésre. Ily lehe­tőséget pedig a bíróságnak megengednie nem sza­bad. mert ez a kisexisztenciák rovására menő visszaélés lenne. (§) Részeg drótostótok birkóztak egymással mulatságból Ecseren. Ebből verekedés támadt, miközben! Szkvara Péter egy harapófogóval ugy vágta fejbe Kovaly Istvánt, hogy az esz­méletlenül esett össze és néhány nap múlva agyhártyagyulladásban meghalt. A fiatalkorú drótostótot négy havi fogházra Ítélte a pest­vidéki törvényszék gyermekbirósága. (§) Elitélt ügynök. A Normál Kabinet lámpa­gyár igazgatója szerződtette Ligeti József ügynö­köt, aki nagy hangon igéreette, hogy széleskörű ismeretségénél fogva a vidéken fénves üzleteket fog csinálni. Az igazgató átadott 150 korona elő­leget és 200 korona értékű lámpát neki. Ligeti a 150 koronát a lóversenyen eljátszotta, a lámpákat pedia eladta és a pénzt szintén elköltötte. Csalás vétségéért két heti fogházra és 40 koronára Ítélték. (§) Esküdtbirósági tárgyalások. November hó fi-án Simon János haláltokozó súlyos testisértés, 7. Kelemen Béla rágalmazás, 8. Kretz Knrolv és két társa rablás, 8. Horváth József szándékos emberölés kísérlete, 10. Szemanek József rablás, 11. B. Virág Géza rágalmazás, 13. Wagner László rágalmazás, 14 Piskor Imre és társa rablás, 15. ifjabb Benkő József szándékos emberölés, 16. Ba­konyi Sándor szándékos emberölés, 17. Neményi Vilmos rágalmazás, 18. Molnár László és két társa rágalmazás, 20. Petri Artúr rágalmazás, 21. Abádi Imre vallás elleni sajtóvétség, 22. K. Simon Teréz és társa rágalmazás, 23. Jumancza József rágal­mazás, 2,4. Dumoly Markó é« társa rágalmazás, 25. t*arok Ármin rágalmazás, 27. Boodár Gábor kél­i endbeli szándékos emberölés kísérlete, 28. Scbifí Rezső rágalmazás, 30. Zigány Zoltán rágalmazás. SAKK. Rovatvezető Maróczy Géza. ooo 52. számú föladvány. Havasi Kornéltól Budapest. Sötét: Kei; Bbl; Fh5 ; Hd8 és fl; gy; b6; b7; e'l és gSW|9) a b c d Világos: Kc8 ; Vd7; Bf3, Fe6, Hc2 és d3 ; gy: d6 és h2. (8) Világos indul és a második lépésre mattot ad. •oo A megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. A megfejtés beküldendő; november i5-ig. oo> 53. számú játszma. .lálizották a magyarországi famunkások asztalos szakosztályának helyiségében 1911 október hó <K)-án. A világos bábok vezetője 17 más játszmával egyidejűleg játszotta. Világos: Sötét: Maróczy G. óimon Jenő. 1. e2—e\ el—eb 2. Hgl—f3 Hb8-c6 3. Ffl—b5 a7—a6 4. Fb5-a4 Hg8-f6 ő. elsáncol Ff8-e7 6. Bfl—el b7—b5 7. Fa5-b3 d7—d6 8. c2—c3 Hc6-a5 9. Fb3—c2 c7—c5 19. d2-d3 Fc8-d7 11. Hbl—d2 elsáncol 12. Hd2—fl Ha5—c6 jt fél az elmélet adta uton halad. 13. a2—a4 Ba8—b8 14. a4Xb5 a6Xb5 A nyilt bástyavonalon a világos vezérbástya ki­tűnően érvényesül. 15. 16. 17. h2-b3 Hfl—e3 Kgl—h2 Kg8-h8 g7-g6 Világos a királyszárnyon óhajt támadni. 17. 18. 19. 20. 21. HÍ6—e8 Fd7-e6 Hf8-g7 Hc6Xe" Í7-Í5 rohamosan vészit, jobb­He3-d5 Fel—h6 Hd5Xe7 g2-g4 A gyaloglépés korai nak tartjuk He7—g8-at. 22. g4Xfö g6Xf5 23. Bel—gl He7-g6 24. Hf3-g5 Vd8-f6 Nincs jó védelem többé. 25. Fh6Xg7-r Kh8X$' 26. Vdl—b5 f5—f4 Sötét nem látja az egy lépéses mattot, mentsé­géül szolgál azonban, hogy mindenképpen veszve van; például h7-h6-ra, 27..Hg5Xe6j- Vf6Xe6. 28. Bal—a7f stb. nyer. 27. Vh5Xh7 sakk és matt. OOO Sakkfiivek. Marshall Frank amerikai sakkmester szi­multán mutatványának eredménye: 13 nyert, 7 remis és 8 vesztett játszma. A rokonszenves ame­rikai játékán meglátszott a fáradtság. Ily mutat­ványokat csakis nagyon erős és egészséges szer­vezetű mesterek képesek — huzamosabb időn át — jó sikerrel befejezni. Maróczy Géza szimultán játékának eredmé­nyét már megelőzőleg közöltük s a föntebbi játszma is arról az estéről való. A newyorki mesterverseny a jövő év október havára halasztódott. Sansebastianban 1912-ben, március hónap­ban rendezik a II. nemzetközi mesterversenyt. A versenyhez ismét 16 mestert hívnak meg. Vidmar Milán kiváló osztrák mester, az idei sansebastiani verseny második helyezettje, a jövő év elejétől Budapestre költözik és állandóan itt telepszik le. A magyar mestereknek most azután lesz alkalmuk versenyek előtt kellően trenírozni s igy a jövő versenyekben a siker nagyobb re­ményével vehetnek részt. Nemzetközi sakkverseny a Balaton mel­lett / A „Pol. Hir." jelenti, hogy a Balatoni Szö­vetség közbenjárására a Magyar Sakkszövetség az­zal a tervvel foglalkozik, hogy a jövő év nyarán a Balaton mellett valamelyik fürdőhelyen nemzet­közi sakkversenyt rendez. Sakküzenetek. ó'. K., Budapest. Nincs igaza! Minden az el­lenség utolsó sorába batoló gyalogos, azonnal tetszés szerinti hasonló szinü tisztté változtatandó, tekintet nélkül arra, hogy ilyen tiszt méa a játék­ban van vagy nincs. — ff. B„ Versec. Versenye­ken mindig sorsolás utján határozzák meg, ki milyen szinnel s hogy kivel játszik. Erre mái­kész táblázatok vannak s csakis sorsszámet kell huzniok. — Többeknek Legközelebb válaszolunk s közölni fogjuk a megfejtéseket is. GYŰLÉSEK. ooo Budapesten: A Budapesti Irodai-, Üzleti- és Raktári Se­gédmunkások Országos Egyesülete c hó 5-én, délután 3 órakor az Erzsébet-tér 10. számú Leheti-féle vendéglőben nyilvános gyűlést tart a következő napirenddel: 1. A segédmunkások hely­zete és a szervezkedés. 2. Az országos alapszabá­lyok ismertetése. 3. A politikai helyzet és a sajtó. A oipöfelsörészkészltök szakegyesülete május 1-ére egyesületi helyiséget keres. Közvetítőt a helyiség megfelelése esetén díjaznak. EGVTXTÍ HÍREK A tex-cipészek vasárnap délelőtt 9 órakor Alsó erdősor 32. szám alatt értekezletet tartanak. A kilencedik kerületi vas- és fémmunkások figyelmébe! A 19. számú befizetőhely Ferenc­tér 13. szám alól a Mester-utca 31. szám alá, az Ezer-féle vendéglőbe költözött. Befizetések min­den vasárnap délelőtt 9—11 óráig. A vegyészeti munkások szervezete Mester­utca 31. szám alá költözött e hó 1-én. Vasárnap délelőtt 9 órakor a vezetőség a fönti helyen ülést tart. A oipészmunkások blxalmiférflai szerdán este a szoko t helyen ülést tartanak. A „Haladás" dalkör hétfőn este 8 órakor az Eckert-féle vendéglőben dalórát tart. Az asztalosok szakosztályában (VIII., Nép­színház-utca 16) kedden este 8 órakor Bőhm Vil­mos elvtárs a Szakszervezeti irányzatok cimen előadást tart. A szabómunk&sok szakegyesületében (VII., Al­íuássy-tér 2) hétfőn, e hó 7-én Jancsó Károly elvtárs folytatja előadását Magyarország njabbkori történetéről. A budapesti sütők szakosztálya november 7-én, kedden délután 4 órakor az egyesület helyi­ségében (VIII., Rákóczi-ut 63, I. 4) taggyűlést tart. Napirend : 1. Munkaközvetítési szabályzat módosí­tása. 2. Kérdések és indítványok. Igazolásul a tag­sági könyv elhozandó. A taggyűlésre külön meg­hívókat nem bocsájtanak ki. A bizárt fegyvergyári esztergályosok javára az Aréna-ut 19. szám alatt levő Luna-mozgó no­vember 12-én, vasárnap délelőtt 8 órától óránként előadásokat rendez. Az angyalföldi cipész-csizmadia munkásokat értesiti a szervező bizottság, hogy a Hungária­körét 86. szám alatt (Lehel-utca sarok, Franki-féle vendéglő) megalakult az V— VI. kerületi befizető csoport. Összejövetelek és befizetések minden csütörtök és szombat este és vasárnap délelőtt. Újpest. A Munkás-Otthonban hétfőn este össz­tagénekezlet lesz, amely után a végrehajtó bizott­ság ülést tart. — Az Erzsébet- és Árpád-utca hatá­rolta területen (Rákospalota felé) lakó Népszava­előfizetők jelenjenek meg ked„den este 8 órakor a Bulicsek-féle vendéglőben (Ősz- és Rózsa-utca sarok). A műkedvelők kedden este 8 órakor érte­kezletet tartanak. — A végrehajtó bizottság vasár­nap délután 3 órakor rendkívüli ülést tart. Gallai elvtárs ieleniék meg. MűtarMGOK A budapesti földmunkások 2. számú csoportja vasárnap este 7 órakor a Víg-utca 1. szám alatt levő vendéglőben kedélyes estélyt rendez az Ott­hon javára. A szabómunkások helyiségében (VII., Al­mássy-tér 2) folyó hó 5-én, vasárnap délután 3 órakor kedélyes délután lesz. Ugyanott este 8 órá­tól 11 óráig táncestéig lesz. A könyvkötök szakegyletének vigalmi bizott­sága (VII., Lövölde-tér 2) november 5-én, vasár­nap délután 3—6-ig és este 8—11-ig rendes láncot tart. Táncrend°ző Andriska Alajos. Az V—VI. kerületi famunkások uj helyiségük megnyitása alkalmából vasárnap este fél 8 órakor, Váci-ut 53. szám alatt, a Vigszinbáz művészeinek és a Kültelki Munkásdalárda közreműködésével kedélyes estélyt rendez. Tánc egy óráig. Ugyanitt minden szerdán este és vasárnap délután tánc­oktatás. Beiratkozni lehet Petrikovics Béla gond­noknál. A cipész-csizmadia munkások I. számú cso­portja 1911 november 5-én, vasárnap este, saját helyiségében (VII,, Alsóerdősor 32, I. em.) kedélyei estélyi rendez. Műsor ára ruhatárral együtt 60 fillér. Kezdete este 8 órakor. Az egyesület tánc­iskolájában minden vasárnap délután 2 órától este 7-ig táncoktatás. A bádogosok, szerelök, fémnyomók szakosz­tálya e hó 5-én, vasarnap kedélyes délutánt ren­dez pont 3 órakor. Este 8—11 óráig tánc. Táne­rendező Brüll Géza. A cukrászok szakegyletének vigalmi bizottsági vasárnap, november 5-én saját helyiségében (Ken­der-utcí 3, I. emelet 9) tánccal egybekötött kedé­lyes estélyt rendez. A cipöfelsörészkészitők szakegyletében e bt. 5-én, délutáii 2— 1/j7-Í£; és este 8—Vjl2-ig rendes táncguakorlat van. Ugyanitt minden szerdán esto táncoktatás. A kárpitosok szakosztályában (VII., Dob-utca 29, I. emelet) e hó 5-én, vasárnap délután 3—6-ig, valamint este 8—12-ig táncot tartanak, ugyanott minden kedd és csütörtök este 8—11-ig táncokta­tás és gyakorlat. Belépődíj nincs. Ruhatár a ren­des. — A szakosztály e hó 26-án, vasárnao este a fővárosi Vigadó összes helyiségeiben XV/. évi alapító ünnepélyéi rendezi. Belépődíj: szetnélr­jegy 1 korona 50 fillér, családjeay 3 korona 50 fillér. A kocsigyártók szakosztálya (VIII., Losonci­utca 19) e hó 5-én, vasárnap kedélyes estélyt ren­dez. Kezdete este órakor, vége éjjel 1 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék