Népszava, 1914. augusztus (42. évfolyam, 181–211. sz.)

1914-08-26 / 206. szám

STÉFSÉAtÁ ­1914' augusztus 26. erővel folyik, hogy egyes helyeken, különö­sen a déli területen a főparancsnokság visz­szavonta a német csapatokat. Az oroszok első betörését Gumbinnennél visszaverték ugyan, de az ujabb' orosz csapatok mégis el-i jutottak Angerappig és nyilván Königsberg felé akarnak hatolni., — Van egy hir, amely azt mondja, hogy az oroszok elérkeztek Is­sterburgba is, amely Gumbinnen— Königs­bergs vasútvonal mentén a legnagyobb po­rosz város. Ez az előnyomulás azonban a hadvezetőség hivatalos jelentése szerint csak ideiglenes lesz, mert a nagy döntés kü-. szöbön. állt Üfe S w A monarchia had­jarafa orciszoK ellen, A galíciai és ImKoyinai határon. Az oroszoh ujabb veresége. (•Cemovic, augusztus 26.) Hadseregünk tegnap a bukovinai határon fényes diadalt aratott egy egész orosz hadosztály fölött. Az oroszok, akik már több izben megkísé­relték, hogy Novosielicánál, a román, orosz és bukovinai határvonalak találkozá­sánál levő orosz helységben áttörjenek osztrák-magyar területre, tegnap több mint húszezer, főnyi sereggel újból megkí­sérelték ezt a betörést, azonban csapa­taink több órán át tartó hősi küzdelem után a hadtestet megverték és az orosz csapatokat huszonöt kilométerre vissza­vetették. Több mint ezer orosz katonát fogságba vetettek és nagyon sok fegyvert vettek el az oroszoktól. A csatatéren szá­zával hevernek az orosz katonák holttes­tei. A mi csapa-taink is természetesen jelentékenyebb veszteséget szenvedtek, azonban az oroszok vesztesége legalább kétszer akkora. Az oroszok visszavonulása egészen rendszertelen ,volt. Csapataink, különösen lovasságunk, szakadatlanul ül­dözi őket. Háromezer orosz fogoly. A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A sajtóhadiszállásról hivatalosan a követke­zőket jelentik: Megállapíthatjuk, hogy csapataink a Krassnik mellett lefolyt harcban 2200 oroszt elfogtak. Azok az el­fogott orosz tisztek, akik a Japán elleni hadjáratban résztvettek, egybehangzóan kijelentik, hogy a monarchia katonáinak a támadása sokkal hevesebb, mint a japá­noké volt. A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A sajtóhadiszállásról hivatalosan jelentik: A' Krassnik melletti harcokban a legújabb jelentések szerint több mint 3000 foglyot í jtettüiik, három zászlót, 20 ágyút és hét fogattal ellátott gépfegyvert zsákmányol­tunk. A „Schütte -Lanz' 4 léghajó ellenséges golyózáporban. (Bécs, augusztus 25.) A „Neu9 Freie Presse" haditudósítója irja; Nemcsak a lo­vasság, de a honvédség is a legnagyobb ki­tartással és hősiességgel harcolt. Egyes lo­vas-századok az oroszokat yédtöltéseiken támadták meg és olyan hévvel küzdöttek, hogy szinte vissza kellett tartani a csapato­kat a túlságos vakmerőségtől, A „Schütte­Lauz"-ról azt irja a tudósitó, hogy a lég­hajó háromszor jutott ellenséges tűzbe, anélkül, hogy kárt szevedett volna. Tizen­három órát töltött a levegőben és Ivangorod közelében valóságos golyózáporba került. Lublintól délkeletre gyalogság és tüzérség két oldalról fogta tűz alá. Huszonöt lövedék átfúrta a hátulsó gáztartályokat. Az orosz shrapnellek célt tévesztve, a ballontól messze robbantak föl. Egy robbanó anyag a gondo­lát is érte, de nem okozott benne kárt. A bal-. Ion parancsnoka számos fontos megfigyelés­ről vezetett jelentést. A léghajó legénysége sértetlen maradt és a főhadiszálláson nagy lelkesedéssel fogadták őket. (A Schütte—Lanz szivarálaku, a Zeppeliné­hez hasonló, merev rendszerű, belül favázzal és aluminium-csövekkel ellátott léghajó. Föl­találója Schutte János charlottenburpi tanár. Gyártását Lanz Károly manheimi gyáros tette lehetővé, aki öt millió márkát bocsátott e cél­ból a föltaláló rendelkezésére. Az első típus azonban tönkrement. A most elindított léghajó a második típusból való, 20.0 méter hosszú, 18 méter széles. Négy párhuzamos kétsoros Mai­bach-mótor vezeti a léghajót, amely 76 kilo­méter utat tesz meg óránként a levegőben. Mostani bravúros útjára harminc utast, gép­fegyvereket, lőszert és bombákat vitt magával.) Egy sebesült a Ifiekei harcoKról, (Iírakó, augusztus ,25.) Egy sebesült, aki résztvett a kielcei harcokban, a következőket mondja az ütközetről: —- A Kielcenél fölállított orosz _ csapatok legalább tízezer embert számláltak*. A harc tehát rendkívül heves volt. de a monarchia csapatai olyan csodálatos bravúrral halad­tak előre, hogy az oroszok súlyos vesztesé­gek után kénytelenek voltak visszavonulni. Különösen a gyalogság céltudatos és fárad­hatatlan tüzelése, valamint tántoríthatatlan magatartása okozta azt, hogy az ellenség soraiban nagy zavar támadt és a veszteség óriási volt. Úgyszólván minden egyes lövés talált. , i Az orosz forradalom. Veszedelemben a KauKázusi uralom. (Frankfurt, augusztus 25.) A' „Frankfurter Zeitung" irja: Még béke idején is nehezen ellenőrizhetők az Oroszország belsejében le­játszódott események : a háború kitörése óta pedig egyenesen a rövid és nem is egészen világos tudósításokra vagyunk utalva, ame­lyek az orosz cenzúra jóváhagyásával ke­rülnek a nyilvánosság elé. Török-lapok je­lentik ezen az utou, hogy a háború kitörése előtt forradalmi mozgalom támadt a Kauká­zusban és a legutolsó napokban ez a forra­dalom oly nagy mérveket öltött, hogy alkal­masint a kaukázusi orosz uralomnak teljes végét fogja vetni, sőt még a perzsiai orosz hódítások állandóságát is erősen kérdésessé teszi. A kaukázusi csapatok demoralizációja a legutolsó napokban óriási módon növeke­dett : a katonák tömegesen szöknek át a ha­táron. Ugyanezek a csapatok a Djulfa mel­lett lévő Arexas-hidat, amely már egy évti-. zed óta közvetítette a kocsiközlekedést Orosz­ország és Aserbeidján perzsa tartomány kö­zö.tt ós az a hivatás várt reá, hogy jövő évre az uj tebrisi vasutat vezesse, fölrobbantották és ez által az északi Perzsiában elhelyezett orosz csapatokat olyan, nehéz helyzetbe jut­tatták, hogy ezek a. lakosság égő gyűlöleté­nek vészes kitörésétől joggal tarthatnak. A hidat tatár törzsek robbantották föl, akik Aserbeidján lakosaival törzs- és hitrokonok és nyolc évtized előtt még politikai közösség­ben is éltek .Velük, A lakosságuak ez az eleme szította az utolsó forradalmi mozgalmakat is, amelyeknek színhelye, mint emlékezetes, Bakii yolt. A tatárok a Djulfa völgyében él­nek, a lakosság zömét képezik és minden­esetre sokkal vállalkozóbb hajlamúak, mint az örmény parasztok, akik elszórtan laknak közöttük. A kaukázusi forradalom további fejlődésére nézve mindenesetre döntő lesz az örményok magatartása. Oroszország ugyan ebben az esetben kivételesen még a háború előtt nagyon megerőltette magát, hogy az örményeket a maga számára nyerje meg cs az örményeknek egy csoportja, amely kitűnő üzletemberekből, tehát olyanokból áll, akik­nek a béke föníariftsa elsőrendű erdekük, csakugyan szívesen fogadta az orosz Ígérete­ket. Oroszország fenyegető veszélye azonban alkalmasint ezeket az embereket is gyorsan lehűti. Velük együtt az orosz uralom elveszíti utolsó támaszát is, mert az nyilvánvaló, hogy a demoralizált, már a békében éhező és rosz­szul fölszerelt csapatok a komoly támadás-, nak nem fognak tudni ellentállani. Lázong a flotta. (Szófia, augusztus 25. „Nemzetközi Táv­irati Hirlap.") Ido érkezett hirek szerint a Fekete-tengeri orosz flotta legénysége között az elégedetlenség egyre nő, A fegyelem any­nyira meglazult, hogy a tisztek csak alig mer nek a legénységgel rendelkezni. Attól tarta­nak, hogy a hajókon nyílt lázadás tör ki. It­teni lapokhoz érkezett tudósítások arról ad­nak hirt, hogy a francia flottát is a Fekete-; tengeri orosz hajóraj sorsához hasonló ve­szedelem fenyegeti. A fegyelem és ennek kö­vetkeztében a rend a francia hajókon rend­kívül meglazult, Lodz rémnapjai. '(Máramarossziget, augusztus "25, --= „Poli-. tikai Hiradó,") A galíciai határon számos orosz zsidó menekült át. Lödzból, a nagy orosz gyárvárosból yalók, ahol most statá-1 Hum van. Az egyik lodzi zsidó zsargon nyel­vű újság megírta két hét előtt, hogy a lodzi II. számú lőportorony fölrobbant. A hivatalos vizsgálat megállapította — irta a lap —, hogy ugy, mint a csenstochovói lőportornyot, ezt. is villám gyújtotta föl és azu.tán hozzátette: „Ugylátszik, a nyugatról jövő villámok igen jól működnek nemcsak a lőportornyokban, hanem minden municiós és fölszerelési rak-, tárban is", Másnap a lap szerkesztőjét elfog­ták és az úgynevezett chaszideus orosz-len­gyel zsidókat annyi üldözés érté, hogy aki csak tehette, megszökött. Soknak sikerült át­lépnie az orosz határt és ezek a menekültek beszélik, hogy Lodz már akkor sok katonával volt megrakva és azt is beszélték, hogy Var­sónál nagy csapatösszevonást készítenek élo és azután a fölgyújtott falvakba visszajönnek az összeszedett seregek, íXtt* rA nyugateurópai liáboru második feje­zete is bevégződött. fAz első fejezetül ve­hetjük azt a világtörténelmi jelentőségű ütközetet, amely azon a kétszázötven kilo­méternyi területen a francia seregek nagy vereségével, megkergetésével, Írhatjuk : katasztrófájával végződött. El kell csak olvasni azt a jelentést, amelyei a németek­kel való nagy harcokról a franciák adtak ki: végig teljes beismerése annale, hogy a franciák támadása valóban nagy kudarc­cal végződött, hogy a németek valóban nagy győzelmet arattak. rA második fejezet most végzödjött be: a németek bevették Belgium legnagyobb erősségét, Narnurt 'és immár Belgiumszerte ők az uraik. 'A bel­giumi lapok — németül jelennek meg; Gent átadásra készen van; Antverpen áll ínég, de az odavezető ut is északnak megy; a németek meg — nyugatnak törtetnek, Franciaországnak, Párisnak. Páris felé szabad már az ut a menekülő franciák után is, a levert Belgiumon keresztül is. Lüttieh és Namur bevétele után Belgium­ban nagy hadászati föladat már nem vírr a német seregekre. Bevégződött a második fejezet.\ Következnie kell a harmadiknak, az utolsónak, a legizgalmasabbnak: törtet­nek a német seregek Páris felé. A namuri erődítés fellát nem lett a máso­dik Port-Arthur. Ahogy Belgium visszauta­sitotta Németországnak azt a követelését, hogy hadai Belgiumon át mehessenek: a hadüzenetet követő napokban mindjárt el­esett Liége, pár nap múlva döngették a né­met ágyuk Namur erődjeit. A német had­vezetőség jelenti Namur bombázását, azután hallgat, — következik vagy kéthetes szünet, várja a .világ a namuri ostrom kudarcát, azt, hogy ugy föltartóztatja ez az erősség a német seregeket liosszu hónapokon át, mint ahogyan állt ágyútűzzel dacolva Port­Arthur, •— és a német hadvezetőség két mondattal jelenti most: „Namur városa és öt erődje a miénk, négy erődöt móg löve­tünk, ezek is hamarosan elesnek," Részletek nincsenek még a namuri ostromról, de este *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék