Népszava, 1914. október (42. évfolyam, 242–272. sz.)

1914-10-28 / 269. szám

8 adó. Varsó a középpontja Lengyelország keres­kedelmének és iparának. 1900-ban 495 gyár volt Varsóban és a környékén. Ezekben 34.000 mun­kás dolgozott, akik 200 millió értékű árut ter­meltek. Első helyen áll a fémipara. A pénzügyi élet is szilárd alapon áll, bár bizonyos tekin­tetben orosz és külföldi tőkétől függnek a pénz­intézetei. Az állam szociális gondoskodásának a hiánya természetesen Varsóban is érezteti a hatását és igy a lakosság áldozatkészségére van­nak azok utalva, akikről a kormány megfeled­kezett gondoskodni. A kórházakban az orvosok a maguk költségén rendeznek be operációs ter­meket ; szegény sor suak és munkanélküliek szá­mára szolgáló népkonyhák egyedül és kizárólag magánosoknak köszönhetik létüket. A vendég­szeretetet rendkivül magas fokon ápolják. A vendéglői és a kávéházi élet csak a legutóbbi esztendők jelensége. Az utcáknak a tömérdek „droske" ad jellegzetes képet, amelyek oly nagy számban vannak és oly olcsók, hogy konkur­renciát csinálnak a közúti közlekedésinek. A színház és zene iránt való érdeklődés nagyon élénk. Van több színház is, amelyekben a legkitűnőbb szinészek játszanak. Szobrokban is nagyon gazdag Varsó, amelynek egyébként egész sereg tanintézete van. Varsó neve először az 1224-ből származó ok­iratokban fordul elő. 1550-ben itt volt II. Zsig­mond Ágost király székhelye. 1655-ben elfoglal­ták a svédek, egy évre rá János Kázmér kísér­letet tett, hogy visszahódítsa, de miután le­győzték a lengyeleket, újra a svédek birtoká­ban maradt. Lengyelország harmadik földulá­sakor azután Poroszországnak jutott, de 1807­ben Napoleon császár a tilsiti békekötéskor el­vette a poroszoktól és ekkor önálló nagyher­cegség fővárosa lett, míglen 1813-ban az oro­szok megszállották. Az 1830-iki lengyel fölkelés Varsóban kezdődött és végződött 1831 szeptem­ber 8-án Varsó átadásával. Az 1863—64-iki len­gyel fölkelésnek is Varsó volt a gócpontja. UTOLSÓ HIREK * # # A franciáK borzalmas veszteségei. (Berlin, október 27.) A „Lokalanzeiger" rotterdami jelentése szerint a „Niemve Rot­terdamsche Courant" haditudósitója, aki Dünnkirchenből a francia harcvonalon át utazott Párisba, a következőkben vázolja az ottani helyzetet: Az utcák olyanok, mintha ki volnának halva. Csak elvétve látni egy árva villamos ivlámpát. Kísértetiesen hatnak az egyes erődökből kisugárzó fénysávok, amelyekkel a fényszórók német röpiilőgépek után kutatnak. Ugy érezte — úgymond — mintha oly házba lépne, amelyben halott fekszik ravatalon. A „Lokalanzeiger" értesü­lése szerint a svájci halárhelységekről érkező kedvezőtlen hirek, amelyek a franciáknak a IVoewre-i vidéken szenvedett borzalmas vesz­teségeiről szólnak, Párisban mély gyászt és csüggedést keltettek. Amióta a németek el­foglalták St. Mihielt, a Tóul— Verdun harc­vonalon, 40.000 francia esett el anélkül, hogy kielégitő eredményt lehetett volna elérni. A pótcsapatok minősége oly silány, hogy a csapatparancsnokok szünetlenül panaszkod­nak emiatt a hadvezetőségnél. Különösen a modern tüzérségi fölszerelésben szenvedett veszteségek aggasztóak. A lakosság körében nagy elkeseredés mutatkozik Joffre tábornok iránt, mert a Woewre-vidéki harcok kedve­zőtlen eredményeit jelentéktelen hirecskék­kel leplezte. * * * Francia jelentés a nyugati harcoKról. (Páris, október 27.) Hivatalos jelentés ok­tóber 2ö-ról, délután 3 óra 25 perc: Vasárnap arcvonalunk a Nieuport—-Dixmuiden fővo­nalon állott. A német csapatok, amelyek az Yser-folyón e két város között átléptek, nem tudtak tovább előnyomulni. Arcvonalunk to­vábbá Ypern és Roubers között, Armentieres és Lille között Labasseetől és Lenstől nyu­gatra és Arrastól keletre állott. E vonal ki­Hvult dél felé az előbbi jelentésekben közölt NÉPSZAVA pontokig. Ugy látszik, hogy az ellenség az utóbbi napokban jelentékeny veszteséget szenvedett. — Ugyancsak 26-ról éjjel 11 óra­kor kiadott hivatalos jelentés igy szól: Nieu­portot hevesen ostromolják. A németek ujabb kísérletet tesznek, hogy a Nieuport—Dixmui­den-i vonalon előnyomuljanak, anélkül, hogy — legutóbbi jelentések szerint — eredményt értek volna el. Labassee és a Somme közötti arcvonal ellen ugyancsak heves éjjeli táma­dásokat intéztek, de valamennyit visszaver­tük. Az arcvonal többi részéről nincs jelen­teni való. * * * A francia Kamara összeül — Párisban? (Páris, október 27. — Rotterdamon át. — „N. T. H") A „Petit Journal" tegnapi száma közli, hogy* a francia kamarát november hó elejére hívták össze Párisba. HIREK # * * — A hadseregszállitó csalt. Kuttenburgi távirat jelenti, hogy Roth Frigyes 45 éves malom- és téglagyártulajdonost hétfőn hadi­törvényszék elé állították, hogy csalásaiért feleljen. A hadseregszállitó a pardubitzi ka­tonai raktárak számára egy vasúti kocsi romlott és az egészségre ártalmas lisztet szál­lított. Ezenkívül azzal is vádolták, hogy a kenyérsütésre szánt lisztet mindenféle ártal­mas anyaggal hamisította. Vádlott társai vol­tak: Bazant Lajos utazó, Freind Rudolf rak­táros ós Macharovszky főmolnár. Rótliot tizennyolc hónapi szigorú börtönre és ötezer korona pénzbüntetésre Ítélték. A társait föl­mentették. — Az iskolák fölszabadítása. A főváros ta­nácsa, mint már jelentettük, fölterjesztést in­tézett a honvédelmi meg a vallás- és közokta­tásügyi miniszterhez, továbbá a miniszterelnök­höz is, amelyben kérte, hogy a főváros iskoláit katonai és kórházi célokra továbbra ne vegyék igénybe és a már erre a célra lefoglalt iskola­épületeket fokozatosan szabadítsák föl. A hon­védelmi miniszter leiratban értesítette a taná­csot, hogy a honvédségtől fölállítandó hadikór­ház céljaira további iskolaépületek átengedését kérni nem szándékozik. A tanács ezt a leiratot tudomásul vette. — Kassáról jelentik, hogy a közegészségügyi bizottság tegnapi ülésén ki­mondották, hogy az iskolák megnyitásának köz­egészségi okokból már semmi akadálya sincs, mert a járvány veszélye elmúlt. Azokban az iskolákban tehát, amelyeket kórházi célokra nem vettek igénybe, ismét megkezdődik a ta­nitás. — Rövid hirek. Alkulcsos betörök jártak Szédelmajer Jánosné VIII, Eszterházy-utca 15. szám alatt levő lakásán; négy arany gyüriit, egy nyakkendőtűt rubinnal, két antik női mell­tűt, két arany inggombot, két pár fekete gyász­fülbevalót, az arany fülbevalóhoz való lógót három rubinnal és brilliánsokkal, arany brost és néhány apró ékszerdarabot vittek el. — A villamos elé vetette magát a IX, Ferenc-körut 46. számú ház előtt egy negyven év körül le­hető munkáskülsejü férfi, akinél Obele Antonio névre szóló útlevelet találtak. Holtan húz­ták ki a kerekek alól. Holttestét a boncoló intézetbe vitték. — Fölvágta a hasát R. Pálné 45 éves háztartásbeli nő kedden délelőtt Er­zsébetfalván Latinovícs-utca 3. szám alatt, ön­gyilkos szándékból. A Szentistván-kórházba vitték. — Fára fölakasztottan, holtan találtak egy 60 év körül lehető férfit a hárshegyi erdő­ben; irataiból azt hiszik, hogy Boroncza János gépésszel azonos. A boncoló intézetbe vitték. — A Dunába ugrott a budai Lánchídfőnél Sz. Ste­fánia 16 éves leány; kimentették és a lakására vitték. — Betiltották a temetők látogatását Kassán; a rendőrfőkapitány hirdetményt bo­csátott ki, amelyben tudatja a közönséggel, hogy a járványbizotttság határozata folytán november 1-én a szokásos temetőlátogatást a kolera ellen való védekezés miatt valamennyi temetőre betiltja. — Megint földrengés. A trieszti és a bécsi megfigyelők földrengésjelző készülékei ked­den délelőtt erős, közeli földrengést jeleztek, amelynek fészke becslés szerint Trieszttői 200, Bécstől 470 kilométernyi távolságra volt, azt hiszik nyugati Tirolban vagy Vorarl­bergben. A földrengést Triesztben is min­denütt érezték, 1914: október 18. — Házbérfizetés előtt. Miskolcról jelentik, hogy a város polgármestere a következő föl­hívást bocsátotta ki a város háztulajdonosai­hoz: Azzal a kérelemmel fordulunk a háztulaj­donosokhoz, hogy azon lakóikat, akik ese­dékes lakbérüket saját hibájukon kivid kifi­zetni nem tudják, méltányos és jóindulatu elbánásban részesítsék és indokolt esetlen fogadják el a részletfizetést is, viszont ígér­jük, hogy az ily eseteket a köztartozások be­hajtásánál a legméltányosabban fogjuk figye­lembe venni. Hangsúlyozom: a cél nem u könnyelműség vagy a hanyagság védelme, hanem azokon való segités, akik önhibájukon kivül jutottak olyan helyzetbe, hogy a lak­bért nem tudják határidőre avagy egy üsz­Szegben megfizetni. — Agyonlőttek egy bolgár képviselőt. Szó­fiai távirat jelenti, hogy Strumnicából érkező hirek szerint Georgiev képviselőt, a sobran­jenak a demokrata párthoz tartozó tagját Strumnica közelében ismeretlen tettesek agyonlőtték. — A hazafias anyós. Néhány héttel a mozgó­sítás után a hadügyminisztériumhoz levél ér­kezett a következő tartalommal: Nagyméltóságú cs. és kir. hadügyminisztérium! Kérem a harctérre való behívásomat. Harcolni és győzni akarok a hazáért! dr. ,T.... Richárd. A levél aláírója, egy bécsi ügyvéd, nemso­kára megkapta az idézést, hogy sorozás végett jelentkezzék a népfölkelő kerületi parancsnok­ságnál. Az ügyvéd pontosan megjelent s talán minden baj nélkül be is sorozták volna népföl­kelőnek, ha meg nem mutatják neki a levelet, amelyről nyomban megállapította, hogy az a volt anyósától származik. Az ügyvéd elvált nejének anyja ellen az ügyészség vádat emelt a hatóság félrevezetése cimén. A tárgyaláson kérdezte a bíró az ex-anyóst, hogy miért irta ezt a levelet, talán egykori veje iránti harag­ból 1? A vádlott erre ezt mondta: — Miért ne szolgáljon ő is a hazának? Ha be­vonul, legalább a hazának lesz valami haszna belőle... Én csak az állam érdekében akartam valamit tenni ezekben a nehéz időkben... A védő azt fejtegette, hogy itt nem lehet szó a hatóság félrevezetésére irányuló szándékról, hanem csak hazafias törekvésről. A bíró föl ft mentette a levelező anyóst, de az ügyész föleb­bczctt — Ki tud róla? Wolf Henrik népfölkelő augusztus 1-én a soproni 18. honvédgyalogezred 2. század I. szakaszához vonult be és azóta nincs hir róla. A felesége kéri azokat, akik valamit tudnak felőle, tudassák vele. Cime: Wolf Hen­rikné Budapest, I, Görög-utca .1. sz. — Hiezkó István (és nem mint a minap közöltük: János), az 1. gyalogezred 12. századának a katonája augusztus 28-ika óta nem ad hirt magáról. Aki tud róla valamit, szíveskedjék ezt közölni a fe­leségével, akinek a cime ez: Budapest, VII, Rottenbiller-utca 5/c. — Adjunk munkát a vakoknak! A vak mun­kások kértek bennünket a következő sorok köz­lésére : „A háboru következtében a vakok mű­helyének a munkásai a legsúlyosabb munka­hiányban szenvednek és igy ismét a közönség­hez fordulnak azzal a kérésükkel, hogy ado­mány helyett bármily csekély bevásárlással és megrendeléssel támogassa őket. Készítenek :ió­minőségü szőr- és sertéskeféket, haj- és ruha­keféket, seprőket, lábtörlőket, meszelőket, mosó és utazókosarakat, fa- és szénkosarakat, poroló­kat ésatöbbi. Levelezőlap beküldésére az árut házhoz szállítják; vidéki megrendeléseknek gyorsan megfelelnek. Cimiik: Vakok műhelye, Budapest, VII, István-ut 27. — Napirend. Naptár: Szerda, október 28. (Görög-orosz október 15.) A nap kél reggel 6 óra .19 perckor, nyugszik délután 4 óra 49 perckor. — A hold kél délután 2 óra 47 perckor, nyugszik éjjel 12 óra 37 perckor. — A harctért sebesültek látogatása a XVI. helyőrségi kórházban dél­után 1-től fél 4-ig; a XVII. helyőrségi kórházban délután 1—3-ig; a Vöröskereszt fölügyelete alatt lévő kórházak­ban délután 2—4-ig; a Dunabalparti kórházakban csakis a sebesültek hozzátartozói száraára délután 1—3-ig. — Muzeumok: Nemzeti Muzeum állattára 9—2-ig. Petőfl-Ház (Bajza-utca 21) Nyitva 10—2-ig. Belépődíj, kedd kivéte­lével 40 llllér. Aquincumi Muzeum 9—12-ig és 3—7-ig. Erns-Muzeum (Nagymező-utca 9) 9—4-ig. Társadalmi Mu­zeum (Mária Valéria-utca 12) 10—12-ig. — Könyvtárak: Akadémiai Könyvtár 3—7-ig. Egyetemi Könyvtár 9—2-ig és 3—8-ig. Városi Nyilvános Könyvtár (gróf Károlyi-utca 8. szám) 10—8-ig. Nemzeti Muzeum Könyvtára 9—5-ig. Sta­tisztikai Könyvtár 10—l-ig. Pedagógiai Könyvtár 3—7-ig. — Képtárak: Állandó őszi kiállítás a Könyves Kálmán müvészoti szalonjában (Nagymező-utca 37—39), nyitva osrész nap. Belépődíj nincsen. A Szépművészeti Muzeum modern magyar képtára, nyitva 10—2-ig. — Az Idő Közép- ós Délourópában többnyire borult, kö­dös jellegét megtartotta. Nagyobb esők Német-, Olasz­országban meg Ausztriában voltak. Magyarországon enyho, többnyire borult és helyenkint ködös idő uralko­dott. Kovés eső az ország északi felében esett. A hőmér­séklet reggolre kissé emelkedett; a maximum 17 O. fok volt Fiúméban, Temesvárott mog Zsombolyán, a mini­mum n ('. fok Botfalun. Déli hőmérséklet; Budapesten: 4_ 12.5 fok O. — Jóslat: Változékony idő várható lényeg­telen hőváltozássaí és sok helyütt esővel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék