Népszava, 1914. november (42. évfolyam, 273–310. sz.)

1914-11-17 / 289. szám

ZLII. évfolyam. Budapest, 1914 november 17, kedd. 289. szám. AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: így évre.». 24.— kor. I negyed évre...... 8.— kor. fél évre II.— kor. | egy hóra 1.— kor. A „ S Z OCIALIZ MXJS"-sal együtt havonta 40 fillérrel több. EGYES SZÁM ÁRA 8 FILLÉR. A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI KÖZLÖNYE, Megjelenik hétfő kivételével mindea aap. SZERKESZTÖSÉO: VIII., CONTI-UTCA 4. (Telefon: József 3-29 és József 3-30.) KIADÓHIVATAL: VHI., CONTI-UTCA 4. SZ. (Telefon: József 3-31 és József 3-32.) A hazafias áldozatkészség fölemelő példáját akarjuk ma olvasóink és az egész közvélemény tudomására hozni, példát mutatni arra, miképen kell teljesi­teni háboru alatt az országgal és az egész közzel szemben kötelességünket. A nemes példaadás természetesen azok köréből indul ki, akik hagyományaiknál és társadalmi, meg gazdasági helyzetüknél fogva hivatva vannak arra, hogy áldozatkészségben és bőkezűségben mintái legyenek az ország­nak . . . Eszterházy Miklós Móric gróf — hogy szerényen fejezzük ki magunkat — nem tartozik a szegényebb magyarok közé. Ha fölütjük a Magyarországi Gazdacimtárt, megállapíthatjuk, hogy a nevezett gróf ur­nák következő földbirtoka és földbirtoka után a következő kataszteri tiszta jövedel­mei vannak: Terület Kat. tiszta jövedelem Csákvár 15.498 hold OO.líO K Magyaralmás 2.742 „ 40.027 K Vértesboglár 1.578 „ 12.160 K Vérteskozma Gönyü Győrság Mezőörs Táp Tápszentmiklós 4.084 6.955 1.032 1.434 896 1.692 9.140 K 48.670 K 17.291 K 11386 K 12.434 K 22.029 K 35.916 hold 266.577 K Tegyük föl azt a lehetetlen dolgot, hogy Eszterházy Miklós Móric grófnak csak annyi jövedelme van, mint amennyit a „Gazdaeimtár" kataszteri tiszta jövedelme gyanánt kimutat. Ezen az alapon is bátran azt leliet mondani, hogy a magyar haza elég jól gondoskodik a szóban forgó gróf megélhetéséről és hogy győrmegyei meg fejérmegyei eme birtokai alapján a ma­gyar liazánah elég szép darabja van a gróf ur birtokában. Ekkora nagy darab föld­nek a inegvédelinezése ellenség ellen nagy munka: erre talán néhány ezer katonának testi ereje, önföláldozó hősiessége szüksé­ges. Azok a katonák, akik a csatatéren el­esnek vagy megsebesülnek és akiknek rendszerint semmijök sincsen, inkább vé­dik az Eszterházy gróf hazáját, mint a magukét. , Az Eszterházy-uradalonmak Gőnyün, Győrmegyében, 6955 hold birtoka van. Eh­hez a gőnyüi uradalomhoz tartozik a „Hely­ségnévtár" tanúsága szerint Nagyszent­jános. Erről a Nagyszentjánosról a győr­megyei közigazgatási bizottság ülésén a tanfölügyelő a következőket terjesztette .elő: Nagyszentjánoson a tanító hadbavonult és a gróf Eszterházy-uradalom, amely az iskola föntartója, a helyettes tanító diját viselni nem hajlandó. Erről a következők­ben értesített engem, a gőnyüi róm. kat. lelkészt, mint az uradalmi iskola gondnokát : Az uradalom 553. szániu rendelete sze­rint az iskolaföntartó vonakodik az iskolát megnyitni, mivel módjában nines, hogy a bevonult tanító illetményeinek utalványo­zása mellett még annak helyettesitőjét is fizesse és díjazza. Most háboru van és ilyénkor nem szabad megzavarni aj ország egyetértését. Ezért mi semmi megjegyzést vagy magyarázatot ehhez a tényhez nem füzünk. De azt hisz­sziik, nincs is erre szükség. Az Eszterházy­uradalom, amelynek ,,nincsen módjában u a, tanitó helyettesitőjét fizetni, amely tehát a háboru alatt a gyermekeket megfosztja az iskoláztatás lehetőségétől: ez az Eszter­házy-uradalom arra tanít bennünket, hogy vannak dolgok, amin semmi, még a háboru szörnyű megpróbáltatása sem segit. TI monarchia csapatai általános offenzívát kezdtek, — Böntö harcok küszöbén, — Várható a Belgrádba való bevonulás. Harcok €&ttaro körül. * * *; 42 ágyú, 31 A szerb harctér legutóbbi eseményei már megmutatták, hogy rövid időn belül nagy harcok várhatók, amelyeknek sikere nem lehet kétséges. A monarchia csapatai egyre mélyebben vonulnak előre Szerbia területén és szorítják vissza a szerbeket. Hivatalos jelentés közli, hogy az osztrák­magyar csapatok vasárnap az ellenség folytonos üldözése közben elérték Valjevót és rövid harc után megszállották. Jellemző a szerbek harcmodorára, hogy a lakosság a városba bevonuló katonákat virágokkal fogadta és azután fegyverrel támadta őket hátba. Egyik-másik jelentés — nem hivatalos -— hirül hozza, hogy az osztrák-magyar hadsereg megkezdte az általános offenzí­vát. Az egész vonalon való támadás elől a szerbek valószínűen Kragujevácig húzód­nak vissza- Az előnyomulás a Száva és a Duna mentén is tart, aminek az a követ­kezménye, hogy Belgrád, a szerbek volt fővárosa, amelyet Zimonyból szakadatla­nul bombáznak, válságos helyzetbe jutott. A jelentés szerint a Belgrádba való bevo­nulás rövid időn belül várható. Szerbia válságos helyzetét nagyban sú­lyosbítja a macedón-kérdés, amelyet Bul­gáriával nem akar elintézni. Bulgária közvéleménye egyre hangosabban sürgeti a kérdés megoldását és követeli a Macedó­niába való bevonulást. Nincs kizárva, hogy ez hamarosan be is következik és akkor Szerbia köré olyan hurok fonódik, amely­ből aligha tud megszabadulod. .* * A déli harctér. Kilenc uöpss Havcoft után.,. (A „Magyar Távirati Iroda" jelenti.--Hi­vatalos jelentés 1914 november 16-ról): Po­tiorek táborszernagy, balkáni haderőink főparancsnoka, csapataihoz ma a következő fölhívást intézte: Kilenc napos heves har­cok után, amelyeket konok, számra túl­súlyban levő, szinte leküzdhetetlen meg­erősített pozíciókban védekező ellenféllel vívtunk meg, kilenc napos menetelések után úttalan hegyvidékeken és feneketlen mo­csarakon át, esőben, hóban, fagyban elér­ték az ötödik és hatodik hadsereg bátor csapatai a Kolubarát és menekülésre kény­szeritették az ellenséget. E harcokban 8000-nél több foglyot ejtettünk és 42 ágyút, 31 gépfegyvert és bőséges liadiszert zsák­mányoltunk. A haza e teljesítménytől nem fogja megtagadni háláját és csodálatát. Kötelességemnek tudom, hogy az összes csapatok kiváló magatartását teljes mér­tékben elismerjem és a legfőbb szolgálat nevében meleg köszönetet mondjak az ötö­dik és hatodik hadsereg minden tisztjének és katonájának. Dacára a súlyos áldozatok­nak és hatalmas erőkifejtések közepette elért sikereknek, sem pihenhetünk még meg. De az alámrendelt csapatok kiválóan lelkes szelleme arról biztosit, hogy az elénk állított föladatot diadalmasan meg fogjuk oldani legfőbb hadurunk megelégedésére, a hadsereg dicsőségére és a haza javára, Potiorek s. k., táborszernagy. E fölhívás, amelyet azonnal köztudo­másra kell hozni, bizonyára mindenütt lel­kes visszhangra talál. . Az összes alámren­delt haderők nevében szerencsét kívántam a bátor balkáni hadseregnek és diadalmas vezéreiknek, az eddigi fényes sikerekhez, amelyek a SZÍVÓS ellenség teljes letörését kezdték meg. — Frigyes főherceg s. k. Lapunk xst&i szama 10 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék