Népszava, 1914. november (42. évfolyam, 273–310. sz.)

1914-11-29 / 307. szám

4 HÉPSZAVA 1914 november 2£. Előnyomulás Szerbiában, *. Marsok az egész vonalon. — Ujabb szerb fogoly és három ágyu. — A monarchia katonái bevonultak Ussicébe. — A szerbek nem kerül­hetik el a döntést. Hivatalosan jelen tik: a monarchia bal­káni hadseregei pénteken is sikeresen nyo­multak előbbre. A szerbeknek több fontos hadállását foglalták el rohammal. Ezekben a harcokban 900 szerbet fogtak el és három ágyút zsákmányoltak. Egy osztrák-magyar hadosztály — a sajtóiroda jelentése szerint — bevoniút Uzsicebe. A Belgrád és Kragujevác felé vezető utakat is birtokukba vették a monarchia csapatai. Lazarevác el­este a szerbeket nagyon lehangolta. Nyugat­Szerbiából az egész lakosság elmenekül. A harctéri tudósítások szerint most már csak az utolsó akadályokat kell leküzdeni, bogy elérhessék azt a vonalat, amelyen a döntő csatát megvívják a szerbekkel. Berlini po­litikai körök azt tartják, hogy miután a •szerb hadsereg mindjobban közeledik a tel­jes megsemmisülés felé, Szerbia kénytelen lesz külön békét kötni. * * Bevonulás Uzsicebe. Hivatalos jelentés. (November 28. — „Budapesti Tudósító".) 14 déli hadiszintéren tegnap is az összes harcvonalahon folyt a harc. Több fontos el­sáneolt hadállást rohammal bevettünk, ki­váltképen a terep fölött uralkodó siljaki hadállást. Összesen mintegy 900 szerbet fogtunk el és három ágyút zsákmányoltunk. A szerb sajtóiroda által egy osztrák­magyar hadosztály fölött Rogacsicánál ara­tott győzelemről terjesztett hir tegnap oda módosult, hogy a hadoszlopuuk Uzsicebe vo­nult be. A zsákmányolt trén elfogatása alkalmá­val foglyul ejtettük Putnilc vajdának 10 éves unokáját is. Tekintetbe réve ifjú korát és a szerb hadvezérhez való rokonságát, intézkedés történt aziránt, hogy különösen figyelmes bánásmódban részesüljön. (Uzsice: az ugyanilyen nevü szerb kerület székhelye, 28 kilométernyire a Boszniát határoló Dri na-folyótól és mintegy 100 kilométerre délre a Szávától, Valjevo alatt 50 kilométerre; lakói­nak száma mintegy nyolcezer. — Rogacsú-a szerb helység a Drina folyó mellett. Uzsicetől északnyugatra, légvonalban 15 kilométerre.) Csaták a Kolubara vidékén. (Szávapart, november 28.) A monarchia csapatai a lazareváci erős hadállások elfog­lalásával megkezdték a fölvonulást. Lazare­vác elfoglalásával egyidejűen a Belgrád és Kragujevác felé vezető országút is a birto­kukba jutott. Az északszerbiai főközlekedő vo­nalak az osztrák-magyar seregekéi. A Kolu­bara vidékén állandóan folynak harcok a szerbekkel, akik csak azért igyekeznek ellent­állást kifejteni, hogy az előnyomulást minél jobban késleltessék. De sem a szerbek ellent­állása, sem a téli időjárás nem tudja meg­akasztani a további gyors előnyomulást Döntö ütközet előtt ? (Szávapart, november 28.) A monarchia csapatai az egész déli harcvonalon állandó küzdelemben állanak az ellenséges seregek­kel. A lazareváci vereség nagy hatással volt a szerb ellentállásra. Egész Nyugat-Szerbiá­ból Uj-Szerbia felé menekül a lakosság nagy része, a kis szerb falvakban jó szállás jutott igy az előnyomuló katonáknak. Az utolsó akadályokat kell már csak leküzdeni, hogy elérjük azokat a vonalakat, amelyeken j a szerb hadsereg többé nem kerülheti ki a döntő ütközetet. Szerbia kiilön köt békét? (Berlin, november 28.) A szerb ellentállás egyre csökken. Az osztrák-magyar déli had­sereg egyre jobban fojtogatja a szerb sere­get. Azt lehet mondani, hogy szerb hadsereg már nincs is és nem is tud nagyobb ellent­állást kifejteni, csak abban a nem várt eset­ben, ha az oroszoktól muníciót és csapat­megerősítéseket kapna. Erre pedig nem lehet reménye. Nem valószínű, hogy Románia meg­engedné, hogy Szerbiának Oroszország a Dunán hadianyagot és orosz katonákat szál­lítson. Ilyen körülmények között, minthogy a szerb hadsereg mindjobban közeledik a tel­jes megsemmisülés felé. nem valószínűtlen az a. föltevés sem, hogy Szerbia kénytelen less külön békét kötni. :* A román trónbeszéd. (Bukarest, november 28.) A parlament ren­des ülésszakát Ferdinánd király ma délben nyitotta meg trónbeszéddel, amelyben meleg hangon emlékezett meg Károly király el­hunytáról, majd igy folytatta: „Ma annál fájdalmasabban érezzük e nagy király elvesztét, minthogy a nemzetközi hely­zet igen komoly jelleget öltött. És hogy e ko­moly időkkel megküzdhessünk, a nemzet őszinte támogatására és minden erejének leg­lelkesebb hazafiasságára, úgyszintén mind­nyájunk egyetértésére van szükségünk. Meg va~' rok győződve arról, hogy önök áthatva a jelenlegi helyzet nagy jelentőségétől, kormá­nyomat a törvényjavaslatok elintézésénél tel­jes támogatásukban fogják részesíteni, amely törvényjavaslatok a viszonyok által szüksé­gessé téve, a nemzet szeretetétől és bizalmá­tól övezett hadsereg szükségleteit akarják ós fogják kielégíteni." A trónbeszédet hosszantartó helyesléssel és a király, valamint a hadsereg iránti meleg ovációkkal fogadták. Az izlam a világháborúban * F©rrada3cm Egyiptomban. — A bennszülöttek föllázadtak az ango­lok ellen. — Terjed a szent há­ború. — Pillanatnyi szünet a kau­kázusi háborúban. A török főhadiszállás legújabb jelentése csak a kaukázusi harcról szól, amelyben, ugy látszik, rövid szünet állott be, mert jelentéktelen előőrsi csatározásokon kiviil egyéb; nagyobb méretű hadmüveletekről nem tesz említést a hivatalos jelentés. A Szuezi-csatornáért folyó küzdelemről nincs hivatalos közlés; nem jött meg a megerő­sítése annak a tegnapi hírnek, hogy a tö­rökök, akik eljutottak a Szuezi-csatorna partjához, már át is lépték a csatornát. Ha ez a lépés még nem történt volna meg, való­színű, hogy legközelebb meg fog- történni: a törökök nagy és erős hadereje és az a körülmény, hogy a csatorna környékén a bensziilött törzsek egymásután csatlakoz­nak a fölszabadító félholdhoz, minden bi­zonnyal megnyitja az utat a törökök szá­mára. Az angolok szénája minden körül­mények között rosszul áll Egyiptomban, egyfelől a közeledő hatalmas török sere­gek, másfelől a benszülötteknek most már nyilt forradalmai röviden megdöntik a gyűlöletes angol igát. * * ft* egyiptomi benssOlütteh Kflácatitah ai angolok ellen. (Konstantinápoly, november 28.) Mint a „Tasvir-I-Efkiar" jelenti, hogy a benszülött csapatok a Szuezi-csatorna vidékein föl­lázadtak az angolok ellen és sokat közülök megöltek. Négy nappal ezelőtt több angol sebesültekkel telt vasúti kocsi érkezett Kairóba. (Róma, november 28. — „Pol. Hír.") Diplo-. máciai körökbe jelentés érkezett, hogy az egyiptomi meharista ezred föllázadt az an-< golok ellen, ahelyett, hogy a törökök ellen menjen. Az ezred egyenesen átpártolt a to-, rök táborba. Ezt a hirt a Stefani-ügynökség hivatalosan is megerősíti. A római diplo-. máciai körökben erről az eseményről arra kö-> vetkeztetnek, hogy Egyiptomban erős és fa-, natikus forradalmár szervezet van, amely a kalifa szolgálatában az angolok ellen dob gozik. Az angolok nem védhetik meg Egyiptomot. (Konstantinápoly, november 28. v—* „Bud. Tud.") Görög lapok a török nagyszabású egyiptomi expedícióról szólva annale a né­zetüknek adnak kifejezést, hogy az angol védekezés már csak a török sereg számbeli fölénye következtében se számithat sikerre. A nem mohamedán indus csapatok, amiket Anglia esetleg szembe állithatna, nagyon is a török sereg mögött maradnak harcképes ség dolgában. A törökök foglyai Egyiptomban. (Konstantinápoly, november 28. — „M. T, I.") Az „Agence Ottomane" jelenti Jaffából: Az egyiptomi határon legutóbb lefolyt ütkö­zetekben a török csapatok által ejtett foglyok egy része: egy angol tiszt, egy altiszt és huszonhét főnyi legénység Jaffába érkezett. A foglyok szállítása nagy örömet keltett a lakosság körében. Kairóban titkolják a törökök sikereit. (Milano, november 2S.) A „Corriere della Sera* jelenti Kairóból: A város állandóan teljesen nyugodt. Az angolok szigorú cenzúrát gyako­rolnak. A lakosság mitsem tud az egyiptomi határon történtekről és az európai háború eseményeiről. Az olasz lapokból vagy egyálta­lán nem, vagy csak elkésve reprodukálnak egyes jelentéseket. A megérkező utasokat tető­től talpig átvizsgálják s elszedik tőlük a lapo­kat s még egyes kivágott ujság-szeletkéket is. Hussein Kemil egyiptomi szultánná való pro­klainálása, amelyet november 19-éro vártak, nem következett be. Ez a proklamáeió állítólag az ulema nagytanácsa által fog megtörténni s ezt követi majd az arabok kalifájává való ki­kiáltása. Zagazig-ba állítólag sebesültek érkeztek. Az angoloknak Egyiptomban 11 röpülőgépök van. Legutóbb 40 aviatikus érkezett ide. A kisázsiai mohamedánok a szent háborúban. (Konstantinápoly, november 28.) A ned­zsedi váli a ívhabiták arab törzséből alakított nagy sereggel Bassorába készül indulni, hogy kövesso a kalifa szent háborúra hivó szavát. Az angolok megakadályozni igyekeznek, hogy a koweiti sejk, Mubarek-es-Sabah, a medzsedi válihoz csatlakozzék. Egy ágyuna-i .szád parancsnokát küldték a koweiti sejkhez, hogy rábírják, ne kövesse a kalifa felszólítá­sát. Az angolok ellenértékül megígérték neki, hogy a Perzsa-öbölben levő gyöngyhalászat őket illető részéről a sejk javára lemondanak ós hadianyagot szállítanak. A sejk hir sze-i rint azt felelte, hogy ő egymagában is képes Koweit függetlenségét megvédelmezni; val­lási kötelessége parancsolja neki, hogy szent háborút viseljen s az angolokat ellenség gya-. nánt tekintse. A török főhadiszállás jelentése. '(Konstantinápoly, november 28. — „M. T< I") A főhadiszállás a következő kommüni-* két teszi közzé: A kaukázusi határon jeleni féktelen összeütközések voltak földerítő csa­patok között. Harcképtelenné tett orosz páncélos. (Konstantinápoly, november 28.) A „Tu-i ran" jelenti, hogy a „Swiat! Jewstafi* orosz páncélos cirkáló a legutóbbi Feketei tengeri csatában sérüléseket szenvedett,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék