Népszava, 1914. november (42. évfolyam, 273–310. sz.)

1914-11-07 / 279. szám

........ vajucvanaJak •• vásak-eHxlifyéi. % v sSfe 5^ * /Soirfxua ím //////fflA(Wfia£-/.. //////xsm "or-aZ tl-.l, BendirJUan (MNrfUC MM»*« % ffío .íferoate V '77 "*•«•• /' JtoetnT JMG 01* GYl^MTSZWAN Uo/wjjM. ^ NÉPSZAVA 1914 november 7, Törökország nagy háborúja ;*' '* * Folynak a harcok a tör&k-orosz határon és a Fekete-tengeren. — Az orosz kozákok veresége» — Ssebasztopol bombázása tart. - A tttrSkSk több orosz hajét elsillyesztettek. — Megindult az Egyiptom ellen való támadás j a török csapatok már átlépték a határt. — Anglia annehtálta a Ciprus-szigetet. A konstantinápolyi és szmirnal kikötőkben vagy ötven ellenséges hajét foglaltak le. — Egyiptom uj alkirálya. haderővel vonulnak Egyiptom ellen, amely­nek határát már át is lépték és egy helysé­get megszállottak. A török csapatoknak a beduinok is segítenek. Anglia a háború ki­törését fölhasználta arra, hogy annektálja Ciprusz-szigetet. A törökök az angolok el­len való háborúban segítségre számithat­nak az araboknál, akikkel eddig ellenséges viszonyban voltak. Egyik török lap jelenti ugyanis, hogy a háború eredménye az arab és török testvérek egyetértése. Mint föntebb megírtuk, Egyiptomot is an­nektálták az angolok. Első ténykedésük az volt, hogv a volt alkirályt kitiltották az or­szágból s kineveztek egy másik alkirályt, akinek persze csak a eime van meg, de valóságban az angol kormányzó engedel­mes szolgája. A törökök azonban biznak benne, hogy az alkirálynak és gazdáinak pünkösdi királysága hamar véget ér. * * Nagy lendülettel folytatja Törökország a megkezdett háborút a hármas ántánt el­len. Az alig egyhetes háborúban Törökor­szág máris a sikereknek egész sorozatát je­gyezheti föl. A török hadihajók az ellenfél­nek égősz csomó hajóját sülyesztették el és foglalták le. A Fekete-tengeri orosz kikötők­nek rémei a török hajók. Ilire jött ugyanis annak, hogy a. legnagyobb kikötővárosok­ból tömegesen menekül az orosz lakosság. Az oroszok szárazföldi támadását is sike­resen verik vissza a török csapatok. leg­újabb jelentés szerint a török lovasság megküzdött az orosz kozákokkal és meg­verte az utóbbiakat és visszavonulásra késztette. Szebasztopol orosz kikötőt még ogyre bombázzák és néhány orosz hajót is­mét eleülyesztettek a török hajók. Az oroszok ellen való hadjárattal egyide­jűen megindult a harc az angolok ellen is: a tengeren és szárazföldön. A törökök nagy Török hivatalos jelentések. (Konstantinápoly, november 5.) A fő-; hadiszállás hivatalosan jelenti: Keleti ha­tárunkon csapataink az egész arcvonalon érintkezésben vannak az ellenséggel. A smyrnai kikötőben három nagy angol ha­jót, valamint több kisebb angol és francia gőzöst lefoglaltak és a hajók személysetét fogságba ejtették. A bagdadi angol és orosz konzulátuson folytatták a házkuta­tást. Az eddig lefoglalt fegyvereken kivül 16 Mannlicher- és Mauser-fegyvert, 32 re­volvert, 850 fegyvert és 170 revolvertöl­tényt, valamint 15 szuronyt foglaltak le. Az angol nagykövetségen, valamint az it­teni francia St. Benoit-iskolában drótnél­küli távíróhoz való készüléket találtak. (Konstantinápoly, november 5.) Az ,,Agence Ottomane" a következő hivatalos jelentést teszi közzé: Vitéz lovasságunk tegnap összeütközött orosz kozákokkal, megverte és visszavonulásra kény szeritette az oroszokat. Lovashadosztályaink az el­lenséges hadsereg utóvédj ét szorongatták. Szeóasztopol bombázása. — Bí­sülyesztett orosz hajók* (Berlin, november 6.) Egy Kopenhágáu át érkezett párisi jelentés szerint egy török hadihajó hirtelen megjelent Szebasztopol előtt és megkezdte a város bombázását? amely a legutolsó jelentések szerint még egyre tart. •halár n török-orosz-angol háború szintere. A világháborúnak egy nagyon fontos részlete a földnek azon a részén folyik, amelyet a térkép ábrázol. A törökök háborúja a Fekete-tengeren a Boszporusz bejárata és Burgasz bolgár kikötő közötti lefolyt tengeri ütközetben kezdődött. A török hajók azután bombázták Szebasztopol, Feodoszija ós Novoroszijszk kikötőket. Az angol hajók viszont a Dardanellák bejáratánál levő Kale Szultánié erődöt bombázták, de a török ágyuk elűzték őket onnan. Nem messze Törökország partjaitól van Ciprus-sziget, amely névleg ugyan a törököké volt, de Anglia megszállva tartotta- Most Angolország angol birtoknak nyilvánította a szigetet. Ugyanez történt Egyiptommal is, amely névleg önálló tartomány volt, a szultán fönhatúsága alatt, de angolok voltak benne az urak; most azonban véget vetettek a szultán névleges uralmának is, a törökök azonban már erős hadsereget küldtek az egyiptomi angol seregek ellen. Törökország és .Egyip­tom között van a Szuezi-csatorna, amely a legközelebbi ut Indiába s az angolok kezében van. Ha a törökök ennek partjain állást foglalnak, megakadályozhatják az angolok seregszállitásait Indiából. Ennek a közelében ís volt már harc, Akabánál. A szárazföld; hadjárat innen jó távol indult meg, azon a tájékon, ahol a török, a perzsa és as orosz határ érintkezik. Ez a vidék előreláthatólag továbbra is jelentős harcok színhelye lesz és aa arról kösölt táviratokat csak az birja kellően méltatni és megérteni, aki ezt a térképet megőrzi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék