Népszava, 1914. december (42. évfolyam, 311–369. sz.)

1914-12-16 / 341. szám

191-4 december 13. bornak kísértében a kaukázusi harctérre uta­zott, A lörök flotta tegnap kifutott. Baíuui bombázása. (Konstantinápoly, december 15.) A pétorvári táviratok híresztelték, hogy a Szebasztopol irá­nyában még a mult hónap végén lefolyt ten­geri ütközetbeu az orosz hadihajók jelentékeny károkat okoztak a török flottának és harckép. teleimé tették a „Javus Sultan Selim" (Goeben) és a „Midili" (Breslau) hadihajókat. A török főhadiszállás uiinapi közleménye már elég csattanósan megcáfolta a pétervári híreket. Kétségtelen, hogy a „Javus Sultan Selim" a mult héten sikeresen bombázta Batum környé­két, ami a legjobb bizonyítéka annak, hogy a mult havi tengeri ütközetben szenvedett jelcu­téktelen sérüléseit teljesen kijavították. Ebben az ütközetben a „Javus Sultan Selini" a már jól ismert ügyességével és gyorsaságúval hur­colt a túlerőben levő orosz flotta ellen és szinte csodálatos, hogy mindössze egy ágyúgolyót kapott, amely végigsöpörte a födclzctét. Maga a kapitány is megsérült, de sebesülése nem volt veszélyes. A matrózok közül nyolcan estek ál­dozatul. Méa kevesebbet szenvedett a „Midili". Ennek egyik kéményét lőtték szét és egy-két matrózát megsebesítették. Az ütközet után mind a két hadihajó a Boszporuszba ment és néhány napig Kadiköj előtt állott, amig sérü­léseit teljesen helyrehozták. * A török parlament ülése. (Konstantinápoly, december 15. — „M. T. I.") Tegnap délelőtt fél 12 órakor nagy ünnep­séggel nyitották meg a parlament ülésszakát. A trónbeszéd fölolvasása után (A trónbeszédet legutóbbi számunk utolsó hirei között közöl­tük. — A szerk.) a parlament megkezdte mun­káját. Halil béget 126 szavazattal 1 szavazat ellenében elnökké választották. Alelnökké Er­niil Aly basát, a marokkói fölkelők vezérének testvérét és Husszein Dsahidot választották meg. Elsőnek Halil elnök emelkedett szólásra. Beszédében kifejtette, hogy Törökország csak kényszerűségből visel háborút. Az előző há­ború és a jelenlegi háború között az különb­ség, hogy most olyan hatalmas tényezők álla­nak Törökország mellett, amelyek a törökök győzelmi reményét megerősítik. Ez a háború a létünkért folyó küzdelem. Eddig egyedül a nxoszkoviták ellen szegeztük fegyvereinket, akik két és fél évszázad óta egyik lábukkal a tengerszorosokon és Konstantinápolyon. a másikkal pedig a Balti-tengeren álltak és zsarnokoskodtak, hogy a nyugatot is uralhas­sák. A jövőben a civilizációt és a szabadságot nyugaton és keleten a németekkel együtt fog­juk megvédeni, akik nemcsak a. csatamezőn, hanem a nemzetgazdaság és a közigazgatás és a szervezés terén is bebizonyították szollemi fölényüket. Megvédjük továbbá a civilizációt az osxtrákokkal. Németország nagy és dicső szövetségesével és a mi magyar testvéreinkkel. Az elnök beszédét nagy tetszéssel fogadták, az elnök ezután közölte a német birodalmi gyűlés elnökével és a magyar képviselőház el­nökével váltott üdvözlő táviratokat. A kamara elhatározta, hogy as elnök mindkét házzal kö­zölje a török kamara köszönetét és jókíván­ságait, A kormány által beterjesztett törvényjavas­latok között a legfontosabb az, amely az al­kotmány 1. és 43. cikkének' megváltoztatását célozza. Az első cikk a birodalom jelenlegi összetételére vonatkozik. Idegenek török állampolgáraága. (Konstantinápoly, december 10.) A belügy­minisztérium külön bizottsága ma terjesztette Taalat bég belügyminiszter elé azt a javas­latot, araely a hadviselő államok itt élő alatt­valóinak megengedi, hogy ottomán alattvalók lehessenek. A javaslat részletei még nem isme­retesek, de az körülbelül bizonyosnak látszik, hogy « zsidóknak, bármilyen nemzetségüek legyenek is, föltétlenül megengedik, hogy ottomán alattvalók legyenek. „A franciák helyzete Marokkóban nagyon súlyos." (Kopcnhága, december 15.) Barcelonából ér­kezett jelentés szerint egy spanyol hadihajó­rajt Marokkóba rendeltek. A spanyol terüle­ten még nyugalom van, a benszülöttek láza­' dáía azonban azzal feny.eget, hogy, ide is ki-. NÉPSZAVA terjed. A franciák helyzete Marokkóban na­gyon súlyos. Fezt 20.000 beduin körülzárta. (Madrid, december íj.) Az „Imparcial" je­,lenti, hogy Marakest a lázadó marokkóiak elfoglalták. Terjed a szent háború. (Konstantinápoly, december 10.) MoUah Youcha, a darfouri bakim, 20.000 emberrel Szudán ellen vonult, hogy az angolokat meg­támadja. Sok egyiptomi, akit az angolok ki­űztek Szudánból, csatlakozott Mollah Youcha seregéhez. A liakim Darfour valamennyi törzse között kihirdette a szent háborút és fölszólította őket, hogy vegyék vissza Khar­tumot, az izlam városát az angoloktól. A háborús világ hirei. ^ # Mit lehet szállítani a hadsereg részére? A hadvezetőség részéről ezidőszerint a következő cikkek szükségeltetnek: beteg- és sebesültszál­lító kocsik, esomagkosarak, kocslponyvák, utászszerszámok. hócipők nemezből, lópokró­cok, foglyok részérc való csajkák, takarók, tábori kályhák, kórházi papucsok, bakkancsok, bőresizruák, bőrkabátok soffőrok részére, kü­lönböző egyenruhák, csukaszürke posztó, kap­cák gyapjúszövetből, fegyversaljak, patkók. Az ajánlatot tenni akarók az „Országos Ipar­egyesület" irodájában nyerhetnek bővebb föl­világosítást * Beiratkozás a kolozsvári egyetemre. A ko­lozsvári egyetem rektora közli, hogy a kolozs­vári egyetem a mult években beiktatott, de az idén bc nem irt hallgatóinak, hadi szolgálataik igazolása mellett, a háborúban töltött első fél­évét saját kérésük elbírálása után be fogja IHí IREIC * * * — Dr. Otto Bauer orosz hadifogságban. Az Arbeiter-Zeitung irja: Dr. Ottó Bauer eiyfáf^r'íiM á 'háború kitörése "öta' niint a 75. gyalogezred tartalékos hadnagya részt vett a galíciai hadjáratban, a Lemberg ós a San körüli nehéz harcokban ismételten a tűzvonalban küzdött. Hogy ez a tudós férfi mint katona is teljesítette kötelességét, azt láthatjuk a „Wiener Zeitung" tegnapi szá­mából, amely jelenti, hogy ,,az ellenség előtti bátor magatartásának elismeréséül a har­madik osztályú katonai érdemkeresztet kapta a hadi ékítménnyel". Sajnos, bátorsá­gának ez az elismerése nyilván nagyon ké­sőn éri őt utói, valahol Szibériának egyik szögletében, mert Bauer elvtárs november vége óta orosz fogságban van, amelybe, mint bajtársai mondják, az egész hadjárat­ban tanúsított bátorsága miatt jutott. Be­méi j ük, hogy a háború nagy fáradalmait és a fogság szenvedéseit egészségesen ki­állja és többi barátainkkal együtt nemso­kára visszatér körünkbe. — Tilos a ródllzás az állami utakon. A ke­reskedelemügyi miniszter értesítette az állam­épitészeti hivatalt, hogy az állami közutaknak ródllzás céljaira való sportszerű igénygevételét eltiltotta, mert a ródlizás a közutaknak rendel­tetésszerű használatát akadályozza és az azon való közlekedés biztosságát veszedelmezteti. A közutak kizárólag a közforgalom lebonyolítá­sára szolgálnak, a ródli, bobsgleih stb. pedig sporteszközök lévén, közforgalmi eszközöknek nem tekinthetők. A miniszter utasította az ál­lamépitészotl hivatalt, hogy az állami közutak­nak ily célra leendő igénybevételére vonatkozó kérelmeket utasítsa el és egyben utasítsa az ut­mestereket és utkaparókat, hogy amennyiben ily célból az állami közutak mégis igénybe vé­tetnének. az illetőket ulrcndöri kihágásért je­lentsék föl. — Bécs nem fél. Bécsből jelentik: Woisklrcli­ner dr. polgármester által közzétett közlemény, amely a háború tartama alatt a bécsi viszonyo­kat ismerteti, megállapítja, hogy húsban ezidő szerint nincs hiány és a többi élolmiclkkel 5s gazdagon el van látva a piac. Bécs szénnel való ellátása is minden időkre biztosítva van. Az egészségügyi viszonyok november második felében is kielégítők. A fertőző betegségek te­temes csökkenést mutatnak. A bécsi lakosság körében csak egyetlen egy koleraeset fordult elő. 5 siámitani. Azonban a hadbavonultaknak a má­sodik félévre az előirt napokban U913 január 7—18) szabályszerűen, bár klvételképen nem személyesen, haneiu megbízottjaik utján kell beiratkozniok. Kéri tehát a liadbavonultak szü­leit. gyámjait vagy megbízottjait, hogy a be­íratáshoz szükséges okiratok beszerzéséről már mostan gondoskodjanak . • Meegjelenik minden este 6 órakor a NÉPSZAVA ESYBLAPJA A lap ára 2 fillér. Kap­ható minden utcai lap­árustténál és a ttfxsdék­bcn. Minden elvtársunk agitáljon« hogy a lap minél szélesebb körben elterjedjen. UTOLSÓ HÍREK * * * Az összes raéiKális duma­KépviseloKet letartóztattáK. (Bécs, december ÍJ.) A „Politische Korres­pondenz" bukaresti értesülése szerint. Orosz­országból érkezett személyek jelentik, hogy ott nemcsak a szocialista vezéreket, hanem egyáltalában az összes radikális dumaképvi­selőket letartóztatták. — Leonid Andrejev aktuális színdarabot írt. Az egyik moszkvai szinliáz Leonid Andrejev uj színdarabját adta ,clő „A király, a törvény és a szabadság" címmel. A darabban két fősze­rep van, az egyik Albert belga király, a másik Maeterlinck, a hírneves iró, aki mint sebesült harcos szerepel a darabban. A király tanácsot kér Mactcrlincktől, hogy fölnyittassa-e az ant­werpeni zsilipeket ? .V darabban szerepel Van­dervelde szociáldemokrata miniszter is, de csak kisebb szerepben. A különös darabot még az orosz nacionalista lapok sem dicsérik valami melegen. — Hadifogoly, aki ládában akart mene­külni. Londonból jelentik: Egy Kühn Ottó nevii német, aki megkísérelte ládában Angliá­ból menekülni, Tillmryban a Batávia-voual egyik gőzösébe akart szállni, már-már sike­resnek vélte menekülését, amikor leleplezték és a- dorcliesteri" fogolytáborba vitték. Azt mondják, hogy Külm egy német kereskedelmi hajóstársaság alkalmazottja. —- Robbanás egy katonaiskolában. Genfből táviratozzák: A bourgesi katonaiskolában is­meretlen okból robbanás történt. A szerencsét­lenségnek számos áldozata van. —- Angol munkásvezetftk Amerikában. Lon­doni levelezőnk irja: Keir Iíardie elvtárs a The American Socialist-ben azzal vádolja meg az angol kormányt, hogy két angol szakszerve­zeti vezért küldött az Egyesült Államokba é* Kanadába, hogy az ottani munkásokat Angol­ország érdekében befolyásolják. Koir Hardio óva inti az amerikai munkásokat, hogy. ne bíz­zanak az angol kormány fizetett eniisszáriusal­han. A londoni Labour Leader legutóbbi szá­mában megismétli ezt a vádat és közli is az Amerikába utazott munkásvezérek novét. Ezek: Seddon, a szakszervezeti kongresszus parla­menti bizottságának tagja és Bellamy, a vas­utasok szöveteégének a titkára. Ezzel szem­ben a Justice idézi a Call newyorki pártlapot, amely erélyesen tiltakozik ez ellen a vád ellen és kijelenti, hogy a két munkásvezért a» angol munkások küldték Amerikába, hogy biztosít­sák az ottani munkásságot arról, hogy az angol munkásság a háború ellenére sem viselkedik ellenséges érzülettel a német nép tömegeivel szemben és továbbá, hogy egy nemzetközi muit­káskongrosszus egybehivásán dolgoznak, amely nyomást gyakoroljon a diplomáciára, hogy a béke föltételei állandó békét biztosítsa­nak. A Call idézi is Sedonnak Amerikában tett kijelentéseit, amelyeket a nemzetközi szolidari­tás és az osztályharc szelleme hat át. Remél­hetőleg barátságos és kielégítő módon intézik' el ezt a kellemetlen ügyet,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék