Népszava, 1914. december (42. évfolyam, 311–369. sz.)

1914-12-25 / 359. szám

1914 december 26. NÉPSZAVA. 11 * * #. A magántisztviselők és kereskedelmi al­kalmazottak szövetségében (VII, Erzsébet­körut 41) vasárnap délután 4 órakor Szerda­helyi Sándor „Háboru az ókorban és közép­korban" címmel előadást tart. Vendégeket szívesen látnak. Értesités. Értesítjük a IX. kerületben lakó vasmunkás szaktársakat, hogy folyó hó 26-án vasárnap délelőtt, a IX, Tompa-utca 32. sz. Kreisz-féle vendéglőben taggyűlést tartunk. Napirend: A befizetés kérdésének rendezése. Mindenki ott legyen. A budapesti csoport titkossága. A szegedi famunkások gondoskodtak uj ve­zetőségi tagokról. Hivatalos órák maradnak a régiek. Minden szombat este és vasárnap dél­előtt befizetések vannak. A szegedi sütőmunkások a katonasághoz be­vonultak családtagjai részére karácsonyi se­gélyt gyűjtöttek össze, amely segélyösszegeket december 22-én, kedden délelőtt fizették ki. Se­gélyt kaptak a következők: Floreg Jánosné, Vigh Mihályné, Lázárué, Puskásné, Silberer Sándorné, Kaczur Pálné, Róth Lajosné, Mi­hály Gáborné, Milánov Szvetozárné. A segély­összeg 7—7 korona volt. Mindegyik asszony­nak a férje jó szervezett munkás. Kivonat a hivatalos Kimutatásokból. Nyomatékosan figyelmeztetünk arra, hogy a háboru halottairól kiadott lajstrom csak a hi­vatalos kiadásban hiteles. Föltétlenül szükséges és kívánatos tehát, hogy kétes esetekben min­denki a nyilvános betekintésre szánt hivatalos közléseket tekintse meg. Jelzéseink. A név után következik a rang­fokozat, a csapat, az alosztály, a születési vagy az illetőségi hely és óv. Az adatok — a hivata­los lajstromban — több helyen hiányoznak. A gyakrabban előforduló rövidítések a következők: Ldw. = Landwehr (osztrák honvéd), Lst = Landsturm (osztrák népfölkelő), gye. — gyalog­ezred, hgye. = magyar honvéd gyalogezred, népfgye. = magyar népfölkelő gyalogezred, száz. = század, zlj. = zászlóalj, eéö. = egyéves önkéntes, vdszzlj. = vadászzászlóalj, tart. = tartalékos, póttart. = póttartalékos, őrn. = őrnagy, szds. = százados, főhdn. = főhadnagy, bdn. — hadnagy, tiszth. — tiszthelyettes, tiszth.­jel. = tiszthelyettes jelölt, őrm. — őrmester, szkv. szakaszvezető, tzds. = tizedes, őrv. = őrvezető. — Egyébként betartjuk az ábécé-sor­rendet és a, veszteséglajstrom szerint, előbb a tisztikar tagjairól, azután a legénység tagjai­ról való közléseket adjuk. 82. számu lajstrom. Auer Gyula tart. hadn.. 77. gye. 11. száz., Perehtoldsdorf. — Bisell Béla százados, 72. gye. 4. gépfoszt. — Eiselt Emil dr. tart. föhadn., 88. gye. 6. száz. — Ghezzi Giovanni tart. hadn., 76. gye. 1. száz. — Gromez Ferenc tart. hadn.. 93. gye. 5. száz., Raningsdorf, 1882. — Grund Oszkár tart. zász­lós. 88. gye. 1. száz. — Hunyadi Imre. 72. gye. 12. száz. — .Tedlicska Rudolf tiszth., 76. gye. 7. száz. — Jesch Lipót tart. zászlós, 93. gye. — Matzner Gyula. tart. had­nagy. 93. gye. 8. száz.. Troppau. Mayer Ede szá­zados, 76. gye. 5. száz. — Mion l*eo hadn.. 26. gye. 2. száz., Linz, 1883. — Lovag Xiivinsky Kornau föhadn.. ."'7. gye. — Pali ovszky Oldrieh tart. hadn., 3. tál), ágyusezred. — Rathouszky József íari. hadn., 7b. gye. 2. száz. — Sehv-a­>xer Oszkár őrm., iiszth.i., 72. gye. 16. száz. — Vass Miklós tart. tiszth.. 76 gye. 2. száz. — Závár János százados, 76. gye. 8. száz. Abel Gyula árkász, 2—1. népf. árkászoszt. -- Adler Jó­zsef tizedes. 72. gye. 16. száz. — Alena Jáuos, 72. gye. 2. száz. — Ambrusch Gusztáv, 76. gye. 3. száz. — Annus Ist­ván (a Sándoré), 26. gye. 2. .száz.. Ipolynyék, 1892. — Asz­talos Ferenc, 62. gye. 1. száz., Nyárárikarácsony, 1893. — Bakó Mihály, 62. gye. 4. száz... Szentgerice. 1893. — lialasz József. 72. gve. 13. száz. — Balázs Sándor, 62. gye. 4. száz., M.-Madaras, 1893. — Bnldean György, 62. gye. 2. száz. — Balogh János tizedes, 76. gye. 2. száz. — Bánffy Dionísius, 62. gve. 4. száz. — Baranyai Vcndelin. 76. gye. 16. száz. — Bartővics .lakút, 72. gye. 16. száz. — Becsi János. 62. gye. I. száz.. Kiben, 1886. - Bende Ferenc, 62. gye. 1. század. Székelv kövesd, 1893. — Benő Sándor. 62. gye. 1. száz.. Ge­rendkc'rwsztnr, 1893. — Bierbanm Jakab. 76. gye. 13. száz. ­Biró Márton, 62. gye. 1. száz., Sóvárad. — Bodor Marlon örv.. 62. gve. 2. száz. — Bognár Sebestyén, 76. gye. 7. száz. — Bohuniézky Rudolf póttart., 72. gye. IS. száz. — Bokscr Joachim. 62. gye. 3. száz.. Bulza. 1888. — Bona Éliás, 62. gve. 3. száz. — Bottar Miklós, 62. gye. 4. száz.. 189«. — Bozsoki Ferenc. 62. gye. 1. száz.. Marosvásárhely, 1893. --' Braik Aurél, 62. gye. 2. száz... Kisikland, 1891. — Buchta. István, 76. gve. 15. száz. — Budai Ferenc, G2. gye. 4. száz., Oláhdellő, 1881. - Budian Sándor, 62. gye. 2. száz.. Mczó­szokol. 3890. — Bukur Péter, 62. gye. 1. száz.. Berkenye?, JS90 — Buta Simon. 62. gye. 4. száz., Mezöörm'ényes, 1891. _ Császár Dániel. 62. gye. 1. száz.. Gynlakuta. — Cseh Sándor szakaszv., 62. gye. 1. száz.. Maros.iára. — Csercsics József, 72. gve. 3. száz. — Cserge Béla, 72. gye. 13. száz. — Csikós Péter, 62. gye. ?. száz. — Csillag Vince. 76. gye. 4. száz. — Csullen Gusztáv. 72. gye. 9. száz. — Czaran Jakab, 62. gye. t. száz., Gyergyósalamás. 1890. — Dávid István, 62. gye. 1. száz.. Marosvásárhely, 1893. — Demetér Sándor, 62 gye. 1. száz. — Dobos Márton, 62. gye. 4. száz. -­nöbrá Péter. 6.1. gve. 4. száz. Domonkos István. 72. gye. II. száz. — Dorner András tizedes, .7«. gye. 8. száz. — Dósa Sándor szakaszv., 62. gye. 1. száz., Maros>TC=araely, ••..veaB.viiinH. — j tucuczi Károly. 62. gye. 3. száz. Filip Pál póttart.. 26. gye. 2. s.záz.. Szilvalehota, 1882. —> Fina Sándor tizedes, 62. gye. 1. száz.. Görgényszentjános, 1859. - Fink József őrm.. 76. gye. 2. száz. — Fiunka Fe­.,... c. :. s/az., jMsiuipos. i^j. — r neai rai szakaszv., 76. gye. 6. száz. — Fnehs János. 7«. gye. 3. száz. Fülöp János póttart., 76. gye. 6. száz. — Gálfi András sza­kaszvezető, 62. gye. 4. száz., Mezőbergény, 1889. — Gavor­nik László őrv., 72. gye. 16. száz. — Gehardt Henrik sza­kaszvezető, 76. gye. 3. száz. — Gergies János. 76. gye. 2. száz. — Gmeiner József. 76. gye. 16. száz. — Gneist Rudolf póttart.. 76. gye. 5. száz. -•• Goria Basilius. 62. gye. 1. Hairer Mihály szakaszv.. 76. gye 1:2. gye. 1. száz.. Hosszúfalu, 1882. száz. — Henter Pál, ... „,„. — Herczegán János, 62. gye. 4. száz. — Hilek Pál tart.. 72 gye. 13. száz. — Horváth Ferenc, 76. g<-e. 2. száz. — Horváth János örv., 76. gye. 16. száz. — Horváth Pál. 11. táb. vad. zlj., Kerékposzt. Ravasd. 1891. — Izsák Mózes, 62. gye. 4. száz. —-Jagadits János, 76. gye. 7. száz. — Janáts János, 26. gye. 2. száz., Korpomi. 1886. — Jánosi Lajos. 62. gye. 1. száz., Kisgör­gény. 1893. - Juhos Benedek, 72. gye. 13. száz. — Koczaj Miklós. 10. táb. nehéz tarackosztáiy 1. üteg. — Kaffai Sán­dor. 12. nehéz tarackosztály 1. üteg. — Kalányos András, 63. gye. 1. száz., Szováta, 1*87. Kámáu János tisztiszolga, 76. gye. 1. száz. — Kapusán Valér szakaszv.. 62. gye. 2. száz., Keménytelke, 1891. — Karasz József tart. szakaszv., gye. 13. száz. — Katona József, 62. gye. 3. száz. — iWAiUti i,»iaiua uiiu., u-. , . száz.. A pallida, 1S87. — Kozma, György. 62. gye. 2. száz., Kisiklann. 1889. — Kraukovits Tamás póttart.. 76. gye. •>. száz. — Kräutner Mihály. 62. gye. 2. száz.. Bátos, 1894. — Kristofik János tart, 72. gye. 13. száz. — Kubicza Ferenc, rvn. 2. száz. - Kubisza István. 72. eve. 16. száz. — Ku­gye. 1. száz., Vajdaszentiván. 1884. — László József. 62. yge. 3. száz.. Marosszentgyörgy. 1893. — Leicht József, 72. gye. 30. száz. — Lsiner Ferenc, 76. gye. 15. száz. _— Lcményi Demeter, 62. gye. 4. száz. — Lorencz József. 72. gve. 2. száz. — Lőrinozi Mihály, 62. gye. 3. száz., Xáznán­falva, 1890. — Lovász Ferenc, 62. gye. 4. száz. — Lőwi Ignác tart., 72, gve. 13. száz. — Lukács Antal szakaszvezető, 62. gve. 1. száz , Sófalva, 1891. — Mnkavei László. 62. gye. 3. szaz... Maroskecc, 1892. — Malis János tizedes, 26. gye. 2. száz.. Kiszelfalu, 1886. — Manczál Ambrus. 73. gye. 10. száz. — Marka Antal. 76. gve. 4. száz. — Markovits János, 26. gve. .2 száz., lpolydamásd. 1884. — Márkus Gyula eéo. örv.. 76. gye. 16. száz. — Mátéli László. u2. gye. l.szaz., a. gve. 1.). szaz. — juiuaiics .junua wb^sí,, „ . -• száz."— Mikkel István, 72. gye. 9. száz. — Minor János, 62. gve. 1. száz.. Marosvásárhely, 14*93. - Mirovics Szil T vcszter 72. gye. 16. száz. — Misuva József. 26. gye. 2. száz., üibánva. 1884. — Mindi Pál, 26. gye.'2.-száz., Barskisfalnd, 1887. — Moldován Basilius. 62. gye. 4. -száz.. Marosszent­íuibály, 1889. — Moldován János, 62. gye. 2. szaz., 1891. — Moldován Lázár II, 62. gye. 3. száz.. Mezőöriiicnyes. 188». — Moldován Péter. 62. gye. 4. száz. — Moldován Simon, 62. gve. 3. száz.. Mezőszentgyörgy. 1887. — More Ferenc, 62 gye. 1. száz.. Szentbenedek (Marostordamegye) 1893. — Na'gv Sándor liz.. 62. gye. 4. száz., Jád, 1890. - Xagy János, 62. gve. 1. száz.. Mezőbánd, 1893. — Nagy Karoly, 72. gve. 35. száz. — Németh Ferenc tisztiszolga, 31. tab. vdszzlj. kerék párosszázad. Iván (Sopronmegye) 1890. —• Németh János századkiirtös, 76. gye. 2. száz. — -Neumann János, 76. gye. 6. száz. — Neumann József, 88. gye. 1. szaz. Nyisztor Adorján, 62. gye. 4. száz. .— Xyisztor János, 62 gve. t. száz., Mezőméncs. — Olteán József, 62. gye. 3. száz., Marosludas, 1890. — Orosz Éliás. 62. gye. 4. szaz. — Pa miner János póttart., 76. gye. 7. szaz. — Pap Ger­gelv. 62. gve. száz.. Magyaríráta. 1892. — Papai Laszlo, 62 ' gve. í. száz.. Mezőszahét. 1893. — Pastorek .Tanos szakaszv.. 76. gye. 3. száz. Pasztorik J.ozsef póttart.., 7- gve .Kszáz. — Pawlik Káíolv. 93. gye. 3. gepfuszt. — Pelezár Alajos irányító, 10. táb. nehéz tarackoszt. 1 iiteg. — Peller János. 72. gye. 15. száz. — Péterfl Gergely örv «2. gve. 1. száz.. Kibed. 1885. — Pillér Karoly, 70. gve. 2. "száz. — Pilsits Antal örv.. 76. gye. 2. szaz. — Pinti'kan János szakaszv.. 62. gye. 4. száz.. Teke, 3891. — Polliik József. 72. gye. 3. száz. — Pólya István, 26. gye. " száz., Hölvénv. 188). — Ponczidai Ferenc, gye. 62. gye. 4. száz. — Pujak Sándor. 62. gye. 1. száz.. Maroskecc, 1892. — I'untigan Gusztáv tart., 76. gye. 14. szaz. — Rehak Antal, 72. gve- 16. száz. — Ksisinger Antal. <6. gye. 8. száz. — Koska Jakab, 26. gye. 2. szaz. — keh we] la József — Sehmida János liz.. 72. gye. 16. száz. — Schvclla József iiz 76 gve 1. száz. — Sepsi György szakaszv., b3. gye. 1. száz.'. Radnótfá.ia. — Serbán Tivadar, 62. gye. 3. száz., Mczöharasztos. — Silmann Miksa, 62. gye. . 2. szaz., 3«9... — Siulean Tivadar. 62. gye. 3. száz., Mezőviszoiya. 1892. — Slimakovits Miklós tiz.. 76. gye. 2. száz, — Soós István örv. 26. gve. 2. száz.. Zselic, 3892. — Späth Rudolf tíz., 76. gve. 6." száz. — Spatzill József. 76. gye. 1. szaz. — Stat János, 62. gye. 3. száz. — Stehlik József, ,t. gye. 16. száz. — stiegler János őrm., 76. gye. 1. szaz. — btnpin­czán Bazillus, 62. gye. 3. száz.. Medgyes. 1892. - Súlya Márvon póttart.. 23. gye. 2. száz., Hontnemeti, 18«. — Szabados Gvörgv. 62. gye. 1. száz., Iváposztasszentiuiklos, 1887. — Szabó János, 62. gye. 1. =záz„ Marosvasarhe v, 1S93 — Szabó József. 76. gye. 15. száz. — Srallösi Gergely, 6-'. gve. ;'. száz. - - Szapuszek József tart.. 72. gye. 3«. szaz. — Szász Sándor. 62. gye. 2. száz. — Szász, Menyhért, .2. gye. 9 -záz. — S-elnrzkv Pál. 26. gye. 2. szaz., Bozok. 1884. --­Szkodacsek Pál. 72. gye. 13. száz. - Szlavik Ferenc, .2. gve 2. száz. — Szlezák József tart., 72. gye. lo. szaz. — Sznesanszky Lukács, 72. gye. 16. szaz. — Szoes samsou tiz 6-' gve. 4. száz.. Marosszentanna, I881. — Szőke János, 62. gve. 4" száz. — Szőllőssy Béla. 62. gye. 3. szaz. — Szom­mer Gvörgv. 76. gye. 7. száz. — Sztano Ignác potlar;., 72. gve'. 35."száz. — Sztraká János. 26. gye. 2. szaz., Also­hámór, 1884. — Szucsáei Márton. 62. gye. 2. száz., Jía«y­fármás. 1885. — Szuszko József, 72. gye. 16. szaz. — Takács Vendelin, 76. gye. 2. száz. — Tako Pál tart,, .2. eye. 1:1. száz. — Tauber András, 76. gye. 2. szaz.-- Tégla. János. 62. gve. 3. száz., Hosszuaszó, 1889. — Theil Emil örv 62. gve". 4. száz. — Tőkés József. 62. gye. 1. száz., Xagyadorjiiu. 1893. — Torna Xikita. 62. gye. -i. síárí. — Tóth Albert szakaszv., 62. gye. 3. p-áz* Nyárádszentlaszlo, . WS. - Tóih Gvnla tart., 72. gye. .13. száz. - Tóth iKnác, 6" gve. 2. száz.. Keresztnr (Marostordaiuegyei. — Irit­remm'el István. 76. gye. 16. száz. — Uhercsik Lajos orv.. 7" gye 9 száz. Vnczlavek János örv., 72. gye. la. szar. — Ványek András, 72. gve. 33. száz. — Varak Pál, 72. gye. 1 száz — Veréb János árkász 2/1. népf. arkaszoszt. — Veros Ferenc. 62. are. 3. száz. — Vicze Gyula póttart., •'6 gve. 2. száz.. Baj na, 1889. — Vrátny Kálmán. 26. gye. 2. száz.. FenvőkosztoUny, 1887. — Waezlaw Kálmán, 26. gye. 2 száz., Barsfiis. 1886. V/eisz György póttart., 16. gye. 16. száz. — Weisz Rudolf tart., őrv., 72. gye. 13. száz. — Windisch Mátvás, 76. gye. 1. száz. — Záekler Sándor tart., 7«. gve. '14. száz. — Zaun er Károly szakaszv.. 72. gye. 9. száz. — Zomba. Mátvás. 76. gve. 6. siáz. - Zsidó Sándor, 72. g-ye, 10. száz. Nyugtázás. A hadbavonult székesfehérvari munkások családtagjainak karácsonyi segélyezésére a következő ado­mánrok folvtak be: Dr. Steiner Jákó 420.—, Epitomuuka­sok '220.—. Feniunkások :!07.—, Ácsok 380. , Szakvanaes 160.--, Nvomdászok 75.-. Sütő munkás ok 20.—, Festők 20.-. Cipészek 15.—, Gvüjtöiveken 175.60, összesen 3492.50 korona. Kiadtak heti segélyezésre 905.—, karácsonyi segélyre 518.—. összesen 1423.— korona. Maradvány jövő évre 69.60 korona. ^VVV.AWWVWVWWUVWWn/V.^ ^/WV-yV.'^WWWWWWW EGYLET! HIREK. Azok .1 vasmnnkás elvtársak, akik a budapesti csoport irodáiától fogyasztási szövetkezeti utalványt kaptak, csak a Vli. ker.. Elemér-utca 21. szám alatti tiókbau kaphatják meg a csomagokat. Ezeu értesités szól a környékben lakók­nak is. wvwvwwvwww^/wwwyww, Az asztalosok és társszakmák szakosztályának helyiségé­ben (VIII. Xépszinház-utca 16. I. em.) 25-én, karácsony esté. 8 órai kezdettel, a ..Munkás Műkedvelő Szövetség 1. •' m j x A,. 5 l-nU>,,,ni-nl f».­Ii aIt <Uríf I v n <r rrnl .1 nrai: közreműködésével kabaréval egybekötött, reggel ú óra ig tartó táncestélvt rendez. Beléplidij nincs, ruhatár szeme­lvenként 80 fillér. A Budapesti sütők szakosztályának vezetősége december 25-én (pénteken), karácsony napján este íi8 órakor a szak­osztály helyiségében (VII. Dohány-utca 71, 1. em. 2). tánc­cal egybekötött kabaréestélyt rendez. Ruhatár 60 fillér. A budapesti cipészmunkások vigalmibizottsága (VII. ker.. Alsó erdősor 32. 1. ein.) december 25-én, karácsony első napján délután 2—7-ig és este 8—1 óráig együttes táncot rendez. Minden vasárnap délután 2- 7-ig és este 8—11 óráig rendes tánc. Belépődíj nines. Kubatár a rendes. A kárpitosok szakosztályában (VII, Dob-utca 20, 3. em.) december 25 és 26-án délután V'4-től :27-ig és este 8—1-ig ünnepi táncot tartanak, mely alkalomra két értékes aján­dékot díjtalanul kisorsolnak. December 31-én, csütörtökön este elsőrendű kabaréelőadással és reggelig tartó tánccal egybekötött Szilveszter-estélyt tartanak. Ugyanott minden vásárnap délután és este 8—12-ig együttes tánc. A Buriape&li aranyművesek, ékszerészek és órások szak­egvesiilete 3914 december 25-én. pénteken este U-8 órakor, sai'át. helyiségeiben (VII. Király-utca 3. I. cm. 4), kabaré­val és tánccal egybekötött nagyszabású bucsu-kaharéestélyt rendez. Belépődíj nincsen. Kubatár 80 fillér. Tánc 3 óráig. Táncrendező: Schwartzmann Emil. A budapesti szűcs- és sapkásmunkások 391! december 25-én (karácsony első napján) saját helyiségükben a bor­munkásszövetség tiz éves fönnállása alkalmából kabaré­val egybekötött nagyszabású táncmulatságot rendeznek. Kezdete este 8 órakor. Műsor előreváltva 60 fillér, este a pénztárnál 70 fillér. — Ugyanitt december 31-én nagy Szilveszter-estélyt rendeznek. Az ujpesti bőrmunkások december 26-án, szombaton este 7 órakor, saját helyiségükben (Vörösmarty-ntea 6) műked­velői előadással egybekötött táncestélyt rendeznek. Mű­sor óra 40 fillér. A Váci-utI vasmunkások vigalmi bizottsága e hó 25-éu, pénteken délután li—8-ig táncoktaátst, 26-án. szombaton este 8-tól reggelig táncestély! tart. Vasárnap 3—11-ig együttes tánc lesz. A könyvkötők és rokonszakmák vigalmi bizottsága (VII, Lövölde-tér 21 december 25-én. pénteken este 8—l-ig ns 26-án, szombaton este 8—l-ig táncestélyt, 27-éu. vasáuap délután 3—7-ig tánedélutánt rendez. December 31-én Szil­veszter-estély. A bádogosok, tíz- és villanyszerelők, műszerészek és féninvomók vigalmi bizottsága sa.iát helyiségében (VII, Wesselényi-utca 71. 1. em.) szombaton, december 26-án. este 8-tól éjfélntán 2 óráig világpostával, szépségversennyel egybekötött nagy karácsonyi estélyt tart. Táncrendező Wimmer Elemér. Zongorista Lisztner Lajos. Vasárnap, d»­eunber 27-én. délután 3—7-ig rendes tánc. 1935 január 3-án tánetanitást kezdünk. Beiratkozni már most iehet a vi­galmi bizottság tagjainál és az egyleti helyiség gondnoká­nál. \ vas- és fémmunkások központi vigalmi bizottsága (VII. Tököly-ut 56) december 23-én, pénteken délután ren­des táncot tart. este pedig nagyszabású karácsonyi tánc­estélyt. rendez. Kezdete este 8 órakor, vége reggel 5 órakor. Belépődíj férfiaknak 3 korona, nőknek 80 fillér. — Szomba­ton, 26-án délután 3 órától este 6 óráig és esto 8 órától 1 óráig és vasárnap délután szintén 3—6 óráig és este 8—11 óláig rendes tánc. A szabómunkások szakegyesiiletc helyiségében (VII, Almássy-tér 2) folyó hó 25-én, pénteken este nagy tánc­iirinepéiv lesz. Kezdete este 8 órakor, vége 2 órakor. — Folyó hó 27-én, vasárnap délután 3—6 óráig össztánc. AAIVVWVWWWVWVWWWWVV\%VVVVVVVVVVVWVWVWVW| SZERKESZTŐI ÜZEMETEK Panaszokat csak este 7—8 között hallgatunk meg. Jogt tanácsot hétfőn, szerdán és pénteken este 7—8 óra között adunk. W. Mátyás. Ilyen fölhívásra nem emlékszünk. Tessék talán válaszos levelezőlapon vagy válaszbélyeges levél­ben a Gépjármüvek Állami Tanfolyama gondnokságához (X., Szézados-ut) fordulni, amint ezt már hétfői lapunk­ban megüzentük. — Kánolr3-utea. Ha valaki hozzánk for­dul ezzel, készséggel közvetítjük. - Karácsony. Ön liizo­115 ára sohasem olvasta lapunkat, hogy ilyen verssel pró­bálkozik nálunk. — Kecskés János. A hadsegitő hivatal­hoz. — Kovács Mariska. Szülei beleegyezés kell. de ezt pótolhatja az árvaszék engedélye. Bővebb fölvilágosítást az anyakönyvvezető ad. — Schilling Ferenc. Ha hetibéres, akkor nem köteles fizetni. — Karácsony szent estélyen. Xem közölhető. — Hohl István. A. táblához csak ügyvéd utján nyújthat be beadványt. Forduljon ügyvédhez. — K. Elemér, Mátészalka. Igy nem lehet erre a kérdésre vá­laszolni; ha csak — vállalkozónál — a katonaság számára dolgozik, rendes fizetést kap és akkor a hozzátartozói nem kapnak semmit. Ha meg katona, akkor kapja a zsoldot és a hozzátartozói kapják a rendes állami segélyt. KIADÓHIVATAL! ÜZENETEK A' vidéki lapkezelök részére szánt naptárakat még újév előtt megküldi a kiadóhivatal. A naptárt postai küldés utján közvetlenül küldjük meg a lapkezeloknek. A kiadóhivatal. A magyarországi szociáldemokrata párt tulajdona. Felelős szerkesztő: GARAMI ERXÜ. Kiadó: SALY EXDRE. Xyomíák a Világosság-köns vnyoniíla r,-t, Jvörlui'iögépeiii Budapest, y.III,' Conti nte* i. y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék