Népszava, 1918. október (46. évfolyam, 229–255. sz.)

1918-10-05 / 233. szám

NÉPSZAVA 1918 október 5. 1> < 4 Békejegyzékünk már el is ment Wilson­hoz. Miksa herceg, az u.j német kancellár, holnap tesz jelentést a birodalmi gyűlés fő­bizottságának ujabb békejegyzékünkről. (Berlin, október 4.) A Vorwärts és a „Berli­ner Tageblatt" közléseit, amelyek szerint az uj német kormány főfeladata a béke létrehozása lesz és hogy az uj kancellár e vezérelv szerint fogja taktikáját alkalmazni, politikai körökben akként értelmezik, hogy a béke kérdésében az elhatározás már megtörtént és hogy rövidesen tettre fogják azt váltani. Sok helyen rámutat­nak Wilson legiitóbbi beszédére és annak öt pontjára, amelyekben elfogadható alapot lát­nak a béketárgyalásokra. Előkészítik a közvé­leményt Miksa badeni herceg birodalmi kan­cellár békenyilatkozatára. Azt hiszik, hogy az uj kancellár a Wilson-féle békeprogram tizen­négy pontját lényegükben kifejezetten ma­gáévá teszi. Uj béKejegyzéBet KűldíeH WilsoimaK. (Bécs, október í. — „M—g.") A központi hatal­mak küszöbön álló bókelépésének tulajdonké­peni részleteit teljes homály födi. Itteni diplo­máciai körökben ügyelnek arra, hogy béke­jegyzékünk tartalma idö előtt ismeretessé ve váljék. Osztrák politikai körökben, különösen a szo­cialisták s általában a megegyezéses béke hivei körében megelégedéssel konstatálják, hogy a központi hatalmak kormányai, nem törődve a még megmaradt háborús uszítókkal, akik már Burián gróf legutóbbi jegyzékét is, mint a gyöngeség jelét támadták, tovább haladnak a tisztességes béke felé vezető uton. Illetékes diplomáciai helyen súlyt helyeznek annak a megállapítására, hogy a küszöbön álló békelépés nem a legutóbbi napok eseményeinek követ­kezménye, hanem egyik láncszeme annak az akciónak, amelynek utolsó bázisa Burián jegy­zéke volt. A most küszöbön álló békelépés minden­esetre messzebb megy Burián gróf legutóbbi javaslatánál. Az uj békelépéstől, amely — ugy mondják — messzemenő javaslatokat tartal­maz, annál is inkább eredményt várnak az osz­trák politikai körök, mert véleményük szerint a német parlamentáris kormány megalakítása lehetetlen, hogy ne éreztesse kedvező hatását az ántánt-államok kormányaira és különösen Wilsonra. Diplomáciai helyen hangsúlyozzák, hogy az általános alapelvek tekintetében teljes egyön­tetűség uralkodik a három külügyi kormány között, csak a részletekre nézve folynak most még az utolsó simítások. Hogy mily formában történjék meg a központi hatalmak részéről ez a történelmi jelentőségű lépés, egyelőre nem tudni, valamint az is bizonytalan, hogy mely időponton történik az uj lépés, mindenesetre a legközelebbi napokban, ha már nem a legkö­zelebbi órákban. Az osztrák képviselőházban pénteken délelőtt az a hir volt elterjedve, hogy a közös jegyzéket már el is küldték Wilsonhoz, akinek kezei között lesz a jegyzék, akkor, ami­kor Miksa herceg, az uj német kancellár a bi­rodalmi gyűlésen beszámol a központi hatal­mak békelépésérőL A német birodalmi gyűlés szombaton déli 1 órakor ül össze és ekkor mutatkozik be az uj kancellár. Ennek bemutatkozó beszéde után az ülést elnapolják hétfő délig, amikor is az egyes pártok képviselői szólalnak föl, akiknek beszédei jelentős megnyilatkozásokat tartal­maznak majd a béke ügyét illetőleg. A német belpolitika megbeszélése során hire járt, hogy Hintze külügyi államtitkár helyén marad, mi­vel a legutóbbi órákban sikerült közeledést létrehozni a többségi pártokhoz. Viszont biz­tosan számítanak arra, hogy Stein hadügymi­niszter, akinek legutóbbi rendelete parlamenti körökben oly nagy fölháborodást keltett, tá­vozik helyéről. A berlini lapok sokféle hirt közölnek a köz­ponti hatalmak küszöbön álló lépéséről. Töb­bek között azt irják, hogy Ausztria-Magyaror­szág egyetértésben Németországgal és Török­országgal, egy semleges állam közvetítését ve­szi igénybe, kérve az illető semleges államot, hogy küldjön meghívókat az összes hadviselő felekhez, a közös tárgyalásokon való résztvétel céljából. A monarchia általános béketárgyalások megkezdését indítványozza. (Bécs, október 4. — „ ".) Mint jó for­rásból értesülök, a monarchiának Német­országgal és Törökországgal egyetértésben teendő bókelépése lényegében ez lesz: A monarchia indítványozza az általános béketárgyalások megkezdését. Ezt — hir szerint — ugy egy Wilsonhoz intézett jegyzékben, mint a ki­rálynak népeihez szóló manifesztumában fogják a világgal közölni. Ezzel egyidejűen Vilma, a, hollandi királynő, meg fogja hívni a hadviselő feleket előkészítő tárgyalásokra a hágai békepalotábc Fegyverszünet lesz? (Bécs, október 4. — „Az Est".) Diplomáciai körökben most már befejezett tényként em­iitik, hogy a monarchia és Németország egy­mással teljes egyetértésben már a legköze­lebbi napokb -n konkrét formában fogja meg­nyilvánítani békeakciójának folytatására irányuló szándékát és hogy gróf Burián és a német kormány erre vonatkozó jegyzékét ha­marosan a nyilvánosság is meg fogja is­merni. Egyúttal katonai részről olyan in­tézkedés fog történni, hogy a békeakció fo­lyamatát a fegyverek lármája ne zavarja és hogy a hatalmak egész figyelmüket a béke­tárgyalásoknak szentelhessék. A liülönbásíéről még nem döntottett. (Bécs, október L) A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: Néhány nap óta különböző hireket ter­jesztettek a központi hatalmak békelépéséről. Azt is híresztelték, hogy ez a lépés már meg­történt volna. Ezzel szemben meg kell állapí­tani, hogy a békekészség Németországban, Ausztria-Magyarországon és Törökországban mindig meg volt és hogy a legutóbbi időben is a békekérdés fontos tanácskozások tárgya volt, anélkül azonban, hogy a részletekről, a módo­zatokról és az újonnan teendő békelépés idejé­ről már végleges határozatokat hoztak volna. Hiszen a központi hatalmak politikai iránya arra utal, hogy becsületes békére törekszenek. Németország, Ausztria-Magyarország és Tö­rökország együttesen járnak el és az a szellem hatja át őket, hogy a háborút mentől eVőbb vé­géhez juttassák. Hogy azonban ily irányban mely módon fog valamelyes lépés történiH, er­ről végleges döntés még nem történt. * / A németországi uj pariamatyínendszer Anenueti szabadelvű párt csatlaKczottatöbbséghez (Berlin, október 4.) A reggeli lapok szerint a nemzeti szabadelvű párt elvben a többségi pártok blokjához való csatlakozást határozta el. A jobboldali pártok magatartását az uj kor­mánnyal szemben igy jellemzi a „Kreuz­zeitung". Mi tárgyilagosan fogunk harcolni az uj kormány demokratikus és szocialista fölfo­gása és az ebből keletkező politikai cselekede­tek ellen. A konzervatív párt nem. mondott le céljairól és a jövőben is erős mAnarchista ha­talmak mellett foc harcolni. A parlamenti rendszert, amely ellen teljes erőnkkel küzdöt­tünk, hozzájárulásunk nélkül vezették be. Mindazonáltal hazafias kötelességünknek tart­juk, hogy most ne álljunk félre duzzogva. Az uj kancellár -mindenkor számithat ránk, ami­dőn a német birodalom, a császárság 1 és_ a szö­veteégi államok fönmaradásnról lesz szó. Más­felől azonban kifejezzük azt a reménységün­ket, bogy a demokratikus és szocialista kor­mány nem fogja egyre ujabb követeléseiből a német nép egységét veszélyeztetni, amig túl­súlyban levő ellenségekkel kell harcolnunk. Mutassa meg az uj birodalmi kancellár és a kormánya, hogy képesek a tisztességes békét kiküzdeni a hazának. Az uraftháza bizottsága befejezte a választójog tárgyalását. (Berlin, október 4.) Az urakházának választó• joqi bizottsága csütörtöki ülésén letárgyalta a képviselőválasztásról szóló javaslat hátralevő részét. A képviselőház határozatával szemben mindössze annyi módosítás történt< hogy a vegyesnyelvü választókerületekre nézve vissza­utasították a proporcionális választójogot, de alakítottak egy albizottságot, amely a második olvasásig újból tanulmányozni fogja a propor­cionális választójog kérdését. Azután az urak­házáról szóló javaslatnak azt az eldöntetlen kérdését tárgyalták, amely szerint a királyi meghivás utján jogosított tagok száma nem haladhatja mesr a százharmincat, A kormány nagyon aggályosnak tart.ia a kategória létszá­mának 150-ről 130-ra való csökkentését. A bi­zottság pénteken folytatta tárgyalását. Uiabb nagy támadások Nyugat* * * - St. CfíampaejTBefean „Flandriában az eSIenség nagy erSkkei támadott." az ancjslok ujabb áttörést kíséreltek meg. — A a franciák és amerikaiak uj erikkei támadnak széles fronton * * Az albániai visszavonulás fcifik. A harcterek. * Az ántánl-csapatoh uj nagy támadásai. (Német jelentés. — Október i.) Bupprecht trónörökös hadcsoportja. Flandriá­ban az ellenség nagy erőkkel támadott Hoog­lede és Roeselaare ellen. A Stadenből Roese­laarebe vezető ut két oldalán behatolt állá­sainkba. Bajor és rajnai csapatok lendületes ellenlökéssel visszavetették és mintegy 100 fog­lyot ejtettek. Cambrai előtt nincs újság. Aubencheurtől délre és Broville mellett részleges harcok, amelyekből 70 foglyot szállítottunk be. Boehn vezérezredes hadcsoportja. Le Chatelet ós St. Quentin közölt az angolok széles fronton újból egységes áttörési kisérlettel próbálkoz­tak. Az első rohamnál sikerült az ellenségnek elfoglalni Le Chatelet városát és előnyomulni Beaurevoir és Montbrekain helységekig és be­hatolni Sequehard helységbe. Le Chatelet két oldalán ismét visszaszorítottuk a* ellenséget kiinduló állásaiba, sőt azokon tul is. Beaurevoirt visszafoglaltuk. Szász, rajna­vidéki és lotharingiai zászlóaljak átkarolt tá­madása folytán visszaszereztük Montbrehalnt is. Sequehard változatos harcok után az ellen­ség kezén maradt. Este ujabb, SU Quentintől délre indított erős ellenséges támadások követ­keztek, amelyek meghiúsultak vonalaink előtt. A német trónörökös hadcsoportja: A Chemin des Dames gerincén és lejtőin tegnap is tovább tartottak a heves előőrsi csatározások. Olasz csapatok erősebb támadásait visszavertük. Az Aisne és a csatorna menti uj.fronton, Reimstől északra, mindenütt harci érintkezésben állunk az ellenséggel. A Champagneban a franciák njoflncn harc­bavetett francia és amerikai hadosztályokkal széles fronton támadtak a Suippe és az Aisno között A csata kezdetén a Suippetől nyugatra és Si Marie a Py mellett harcban álló veszt­fáliai és vadászezredek tegnap is visszaverték az ellenség minden támadását és több mint 100 foglyot ' ejtettek. Sornme Py-től északra sike­rült az ellenségnek a St. Epienne és Sommfl Py közötti magaslaton, a fehér hegyen és a Médea-magaslaton befészkelni magát, Ellentá­madásban visszaszorítottuk az ellenséget a ma­gaslaton tul. Kisebb pontokon a franciák be­fészkelték magukat. Az Oreouil és az Aisne kö­zött az ellenség támadásai vonalaink előtt hiusultak meg. Lurytól délre és Montoistól délnyugatra különösen heves harcok támadtak e közben. Pomerániai, rajnavidéki és bajor gárdaezredek itt teljesen visszaverték az ellen­séget. Bajor utászcsapatok támogatásával Challerange helységet visszaragadtuk a beha­toló ellenségtől. Az este megismételt támadá­sok szintén meghiúsultak. Az Aisne és az Ar­gonnes-erdő között visszavertünk heves elleusé­I

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék