Népszava, 1918. október (46. évfolyam, 229–255. sz.)

1918-10-08 / 235. szám

.tfuLVi. »VMiiyMB. Jätuübpeat, 1»JU» október 8, kedd. — / * ^ JÍTYCTTÍ % 0** AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: .B—kor. 2*.- ko effy hétre. EGYES SZÁM ÁRA 16 FILLÉR. •ItT évr«........ 48.— kor. ] negyed im., fél évre......... 24.—kor. { egy hárs ....... 4.— kor. « MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI KÖZLÖNYE Megjelenik hétfő kivételével minden nap. SZERKESZTŐSÉG: m, OOKTI-UTOA 4. (Telefon: Jóasef 3-29 és József 3-30.) KIADÓHIVATAL: Vm., COWTI-UTCA 4. SZ. (Telefon: József 3-31 és József 3-32.) Magyarország népéhez / A magyar uralkodó osztályok politikája, amely háborúba sodorta az országot, a pusz­tulás örvényének legszélére juttatott immár bennünket. Mindaz, amin az ő Magyarorszá­guk épült: a szövetségi politika, az Ausztriá­hoz való kapcsolatunk, a nem magyarajkn népek ás a vagyontalan osztályok elnyomá­sának rendszere összeomlófélben van. Ma­gyarország a jövendőben önálló állam gya­nánt akar élni, amelyet ne fűzzön szorosabb kapcsolat 'se Ausztriához, se Németország­hoz, mint a világnak többi, a nemzetek társa­dalmává szervesett államaihoz. A magyar néppel együtt az ország valamennyi nópeleP küzdhetetlen erővel követeli önrendelkező jogát f\ us a kizsákmányolt, elnyomott, vagyon­talan osztályok nem hajlandók tovább is tűrni szolgaságukat. A szövetségi politika, a dualizmus, a nemzetiségi elnyomás és a tőle elválaszthatatlan politikai és szociális osztályuralom — ezek voltak a magyar al­jé kotmány igazi alapjai, | Ez az alkotmány tette tönkre és rontotta meg az országot és népét Ez az alkotmány tette gyűlöltté ezt az országot, sorakoztatta fel ellene a világ legnagyobb és leghatalma­sabb haladott nemzeteit, ez az alkotmány ásott szint» áthidalhatatlan szakadékot ebben az országban a magyar és nemmagyar népek, elnyomó és elnyomott osztályok közé. A munkásosztály szakadatlan harca, a nem magyarajka népek ellenszegülése, négy és fél háborús év megpróbáltatásai és a harctéri események megbuktatták ezt az alkotmányt. Aki nem akarja, hogy ennek a régi alkot­mánynak a bukása végleg magával rántsa a megsemmisülésbe az országot és népeit, aki nem akarja, hogy a végső kimerülésig és az ország erőszakos, ta­lán ellenséges inváziók utján végbe­menő szétdaraboltatásáig folytatódjék a háború, aki nem akarja, hogy vég­leg eljátsszuk arra való jogunkat, hogy világ müveit és szabad népeinek társadalmi I ban egyenlöjogu tagok legyünk: annak n® j szabad továbbra is tétlenül tűrnie, ntíképen í rántja magával a pusztulásba a nagybirtokosok, tőkések, ttzietes politikusok számra nézve kicsiny, hatalomra 6ei vakmerő­ségre nagy társasága az országot. Rendíthetet­len meggyőződésünk, hogy a háború végét nem érhet és jövendő békés munkálkodásunkat biztositó béke számunkra meg nem születhe­tik addig, aanig Magyarország népe aj alkotmányt nem viv M a maga szám ára. Évszáza­dok mulasztásait az uralkodó osztályok most élő nemzedéke a legszörnyűbb bűnök ganna­dájával tetézte s ezek a bűnök tették tönkre az országot, ezek tették kikerülhetötjenné azokat a súlyos áldozatokat és veszteségeket, amelyek nélkül Magyarország aligha fog ki­lábalni a háború yértengafcéből. Addig is, amig a nép itélősíeke elé fogják szólítani, a pusztuló Magyarország ravatalához hivjulc tetemre az uralkodó osz­tály ma is hatalmon lévő képviselőit és rá­mutatva az ország ezer vérző belső és külső sebére, oclnlilájuk, nekik:« Ti tettétek ezt, a ti müvetek ez. ti feleltek érte. Az övék a felelősség a múltért s mindazért, ami ennek immár jóvátehetetlen következ­ménye gyanánt fog sújtani bennünket. Mindannyiunké, az ország dolgozó népéé az a kötelesség, hogy kezünkbe véve sorsunk intézését, olyan uj alkotmányt adjunk országunknak, amely aelomoaditfa a háború haladék talán befejezését és biztosit,ja jövendő boldogulásunk föltételeit. De ezt a boldogulásunkat nem kereshetjük abban, hogy a magyarság uralkodó osztályai el­nyomjanak és uralmukba hajtsanak az or­szágban élt) nemmagyar nemzeteket és kizsákmányol­janak vagyontalan néposztályokat, hanem csak abban, hogy elismerve az or­szágban élő nemzeteknek önrendelkezésre, a dolgozó néposztályolcnalc emberséges meg­élhetésre való jogát, a demokratikus és szociális igazság szellemében és követeléseinek megfelelően rendezzük be országunkat Nem a földrajzi i határokat, hanem a szabad nemzetek társa­dalmában való helyünket, velük való szabad és nemzetközileg biztosított együttműködé­sük rendjét tekintjük ebben döntőnek. Ennek a külső békét és belső szabadságot a harc árán is meghozó uj alkotmánynak ki­vivására intézzük ezt a szózatunkat nemcsak a munkásokhoz, elvtársainkhoz, hanem Mindenkihez, aki tettei és érdekei révén nem vált bű­nössé a mult bűneiben, a szabadság el­tiprásában, a nemzetek és osztályok el­nyomásában. Értsék meg e történelmi, vég­zetes órák és napok parancsszavát: a gyors, merész és a régi Magyarország egész világá­val szakító cselekvés szükségességét, Egye­Isitsék erejüket a munkásokéval, támogassák munkások mozgalmát amelynek célja a b<^ke és hogy ehhez eljuthassunk, az uj Magyarország megszervezése és felépítése, 'Ausztria népei önálló nemzeti államokká szervezkednek. Mi elismerjük és üdvözöljük ezeket as önálló nemzeti államokat amelyek­nek megalakulása Magyarországnak is visszaadja önállóságát s ezért követeljük az önálló, vagyis senki mástól, csak saját népé­től függő Magyarország elvét De azt kíván­juk, hogy ez az önrendelkezés jogával élő Magyarország az egyének, osztályok és nem­zetek teljes jogegyenlőségének elvein épüljön fel és küszöbölje ki mindazokat az előjogo­kat, szüntesse meg mindazokat az intéz­ményeket amelyek a szociális kizsákmányolásnak és nemzeti elnyomásnak eszközei voltak. A dolgozó néposztályok gaz­dasági és politikai fölszabadítása ée a nem­zetek önrendelkező jogának elismerése és megvalósítása legyen az nj Magyarország programja! Ennek a gyökeres átalakulásnak mielőbb meg kell történnie és haladéktalanul meg kell indulnia. Minél többet valósítottunk meg belőle addig, amikor a magyar dolgozó osztályoknak és a Magyarországon élő nem­zeteknek képviselői az önálló Magyarország nevében leülnek a béketárgyalás asztalához: annál jobb", a világhelyzettel és igazi érde­keinkkel számottevő békét kötbetünk majd. Mi hát evégből a teendő? 1. Követeljük, hogy a mostani kormány haladéktalanul mondjon le és alakuljon olyan kormány, amely az ország összes demokratikus osztályainak és az ország­ban élő valamennyi nemzetnek küldötteit foglalja magában. 2. Ez a kormány oszlassa föl azonnal a képviselőházat és az általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog alap­ján hivja össze azt az országgyűlést, amely meg fogja állapítani az önálló Magyaror­szág jövendő alkotmányát. 3. Ez a kormány forduljon azzal az ajánlattal az ellenséges államokhoz, hogy hajlandó az orosz proletárforradalom és Wilson elvei alapján, annexiók rá hadi­kárpótlás nélkül, a nemzetek önrendelkező joga szerint békét kötni és belépni a nem­zeteknek abba a társadalmába, amely a le­fegyverzés, döntőbíráskodás, szabadkeres­kedelem és békés együttműködés alapján íog^megalakulni. { 4. ßii a kormány fogjon hozzá haladékta­lanul a nemzeti elnyomatás eddigi rend­szerének megszűntetéséhez ós adja meg ás biztosítsa az országban élő valamennyi nemzetnek az a jogot hogy anyanyelvét szabadon és korlátlanul használhassa az állami élet minden intézményében: az is­koláztatás, törvénykezés, közigazgatás, a köz- és magánélet minden ágazatán és va­lamennyi megnyilatkozásában. 5. Ez a kormány készítse elő M^J cözig az­gatás teljes demokratizálását, az összes 5 \ Lapunk mai sxáma 10 oldftL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék