Népszava, 1918. október (46. évfolyam, 229–255. sz.)

1918-10-11 / 238. szám

92 HÉPSZAVA 1918 október 1L PARTÜGYEK Kérelem az elvtársadhoz! Azok az elvtársak, akik a vidékről érkező pártgyülési küldötteknek egy-két éjjelre lakást tndnának adni, szíveskedjenek pontos címüket szombat délig a titkárságnál bejelenteni. * A fővárosi párt- és szakmai szervezetek t. vezetőségeit arra kérjük, hogy a pártgyülési küldöttek nevét és címét legkésőbb szombat délig okvetlen szíveskedjenek velünk közölni. Jfc párttitkáreág. * * A nemzetiségek körös bizottsága. A ma­gyarországi szociáldemokrata párt nemzeti­ségi bizottságai október 9-6n tartott együt­te« ülésükön határozatban kimondták, hogy a jelenlegi esemény teljes időkre .való tekin­tettel, egy közös bizottságot küldenek ki, amelyben minden egyes nemzetiségi bizott­ság egy-egy taggal képviselteti magát-. En­nek a bizottságnak a föladata, hogy az ösz­szes nemzetiségi bizottságok gyors érintke­zését lehetővé tegye és a rájuk nézve fontos ügyekben az együttes tevékenységet előké­szíthesse. A közös bizottság permanenciában van. A. IX. választókerületi pártsuerveiet «WTdáti uo»­alakult. A véjwliajt-6 biTotttág-he; a következfi elvtársakat választották: Elnök: Schiff Kezeő; alelnök: Fonyó Sári; titkár: dr. Geréb Imre: pénztáros: Fischmann Gyula : vétrrehajló bizottsági tagok : ' Hevesi Marxit. Bnrián Bernát. Klein Árpád, Szilágyi Károly; ellenőrzi bizottsági tngok: Keswv Flória és Kollin Zsigmond. A pártgxervovet szerdán este tartja 5fwz© Jöveteleit a pincérek swjrveíetó­Ixm (Király-utca 52). A XII. választókerületi pártklir tripolliwt ktSrwte pintek este órakor értekezletet tart a Steiner-fcl« vendéglft­lion, amelyen beróámolnaJk a fővároshoz beadott nwmoran­dnm iigyérfll. A XIX. választókerület ««KJtblialmlférfl - testülete íe Bsszvezetósége péntek os>te 8 órakor a Kálvária-tér 19. m. III. emeletén ülést tart. A monorl pártkor vezetősége o hó 13-én, uorobat este 8 órakor a sjsokott helyen fontos ii pry bon iilést tart. A soroksári pártszervezetben (Hack-fóle vendéRtfi) e hó 13-án, vasárnap délntán 3 órakor pártértekezlet lesz. A gyöm ró 1 pártszervezet vezetőségre saombot este 9 órakor illést tart.. Vasárnap d&Intán 4 órakor fölolvasAs )tm. SZAKMOZGALOM * * * A férfiszabóságnál dolgozó napszabómnnká­sok Budapesten bérharcba léptek, mivel a mun­káltatók bérkövetelésüket nem teljesítették. A szakma egyéb munkásai 50 százalék béremelést kaptak az egész vonalon a legutóbbi időben ée ugyanezt megtagadták a napszabóktól, akiknek keresete különben' is legalacsonyabb a szakmá­nál és nem haladta meg eddig a heti 115—120 koronát Az 5ft százaléka? javítást a kisiparo­sok is megfizetik a munkásaiknak és épp ezért indokolatlan,, hogy a nagyobb munkáltató-cé­gek nem akarják azt teljesíteni. A budapesti kocslgyártómnnkáaok e hó 11-én, péntek este 8 őrskor tagérteke«lct?t tartanai a szakosztály helyiségé­ben (Kálvária-tér 19). A gvárlparl lakatosok választott bírósága e hó 12-én. szombat este 7 órakor a szakma irodájában ülést tart. Az Ericson-gyári és az Egyesült Tillanygyári munkások pana­szát fórja tárgyalni. A vas. és fémipari Mzakmák szervezó bizottságai e hó 14-én, héiffín este V28 érakor Tbököly-nt SS, földszint, egyiites ülést tartanak. A mUszerésaszakmábaii dolgozó blzalmiférflak és bizalmi­nfik e hó 12-én, szombat dólntán á órakor a vaíanunkás­szövotség házában (VII, Thököly-nt 56) rendkívül fontos ügyben filést tartanak. Fölkérik az összes érdekelteket, hogy okvetlenül és pontosan jelenjenek meg. A B. K. V. T., Hév., Bnr. Budafok összes műszaki see­mélyzete e hó 1.1-ón, péntek este 7 órakor a Thököly-ut 56. szám alatt értekezletet tart. A festdinnnkások központi vezetősége péntek este Wt óra­ktír iilést tart. A fostömonkások öss»es bizaimiférflai péntek este órakor ülést tartanak. Minden műhely képviseltesse magát. A festflmnnkások VII. kerített .csoportjának vezetősége n hó J3-án, vasárnap délelőtt 9 órakor negyedévi taggyű­lést tart. A Ganz-vlllanygyár, Türzs-gyár, Révai-gyár és a IV. -választókerületben lev6 egyéb műhelyek blzalmiférflal és blvsalmlnól e hó 11-én. péntek este fi órakor a budai vas­munkások otthonában (II. Margit-körut 7) fontos ügybon értekezletet tartanak. Az njpestl clpéram.inkások vezetőségr pántok este 8 óra­kor iilést tart. A gyáripari kovácsok és tazánkovácsok sitervnzC btzott­s»sa e hó 12-én. szombat este 6 órakor a VI, Váei-ut Ü7. szám I. omelote» ülést tart. A bronzmtivesek és rézlakatosok 0 hó 12-én, szombat cf.to 7 érakor a szövetségben bérmozgalom - ügyben együttes értekceletet tartanak. Minden érdekelt munkás föltétlenül Jelenjen mog. Az újpesti bőrmunkások kedd pete órakor fontos ügyben taggyűlést tartanok a saját helyiségükben. VEGYES Bnrkert Ferenc lakatos a Külső kerepesn-uton, a Gumi­gyárnál. elvesztetti munkakönyvét és okmányait, vala­mint vasmunkilsK/.üvetségi tagsági könyvét. Az okmányait, egy rendőr bevitte a szövetségbe. Bnrkert Ferenc átveheti azokat VII, Tliököly-nt 5fi. szám alatt, Spaesek gond­noknál. EGYLETI HÍREK Az Általános Fogyasztási Szövetkezet. Dzletl alkalmazottal e hó 11-én, péntek este 149 órakor fontos ügyben értekez­letet tartanak a szövetségben. A Magyarországi Munkásnőegyesület e hó 11-én, péntek este 'is órakor a könyvkötők helyiségéhon (VTI, Lövölde­tér 2) taggyűlést tart. A XIX. választókerületi pártszervezet vigalmi bizott­sága e hó 12-én. szombat este 8 órakor fontos ügyben rendkívüli iilést tart. A műkedvelő csoport és a render-ö­M'g is az ügy fontossága érdekében okvetlenül jelenjen mog. • A clpífclsflrészké;:.,-1 tők szakosítályában e hó 11-én. pén­tek este 8 órakor dr. Hónai Zoltán elvtárs .Az nj nemzet­közi rend" címen előadást tart. Vendégeket szívesen látnak. ' A Munkások Gyeremekbarit Epyeí-tilete 16. csoportjának vezetősége o hó 11-én. péutok este >,ií órakor ülést tart. Minden vezetőségi tag okvetlenül jelenjen meg. A kőbányai Mr.nkásofthoir házfölűgyelő Mzottséga ewm1­bat este 8 órakor ülést tart. Az Altalános Fogyasztisl Szövetkezet dzletl alkalma­zottal e hó 11-én. péntek este %9 órakor személyzeti értekezletet tartnak a szöveteégben. STORE SZTÖI ÜZENETEK Panaszokat csak este 7- 8 óra között hallgatunk meg. G. Sí. Levelet irtunk. — F. Ferene, Szentendre. Nem lehet­séges. Hogy valaki gépészmérnök lehessen, előbb közép­iskolában érettségit kell tennie, azután évekig a Műegye­temre kell járnia. — Sz. József, Kőrls-u. Ilyen tanfolyamok állandóan vannak és tudomásunk szerint rokkantak min­denképen előnyben részesülnek. Tessék közvetettenül a 'IVchnclógiai lparmnzenm igazgatóságához (VTII. kerület, JTcpszinház-utca és József-körut sarkán) ' fordulni, ahol részletos fölvilágosítást kaphat. — Z. F.. Kindberg. F. L.: Budapest. VII. Brzsébet-körnt (Boyal szálló). — P. Róza, Mészáros-u. A fölazélalása mindenesetre helyeselni való ; azonban, sajnos, nem minden gyűlésről közölhet tudósítást a Népszava: egyrészt, mert ebbon a nyomorúságos háborús világban helye nincs erre. másrészt, mert ebben nagyon sokszor mngakndályózzák. — H. János, Arad. (Leve­let csak nagyon kivételes esetben írunk, a kérdezősködők­nek ebben a rovatunkban válaszolunk.) „Gépkezelők Lapja"; VIII, .Tózsef-u. 5« : „Gépkezelők ós Kazánfűtők Lapja": V, Váci-ut fiO : „Kazán- és Gépújság": VI. ker., Vört>smarty-n. Sn. — ficsödl. A gondolata mindenesetre tiszteletreméltó, de a vers kidolgozása netrn megfelelő annyira, hogy fapunkban közölhotnők; a mai időknek nem is megfelelő az ilyen politikai izii veyseknek s közliSse. — H. J. Nagymaros. Megpróbálhatja a fölmentést kérol­m«zni, de nincs sok kilátás a »ikerre. — tlzv. B. L. 43. 1- Csai az Altalános Fogyosv.tásí Szövetkezet, igazgató­eágával intézheti el. 2. Hagyatéki t.árgyslásná! a köz­jegyzői költséget mindenesetre meg kell fizetni. ,1. Mennyi a költség, az a tárgyalások számától és a hagyaték nagy­ságától függ. — Sz. F. Az illőt« fogolytábor parancsnok­ságához folyamodjék, ahová a fogol ytartozik. — G. I... UJpwt. Betegsége tartamára csak a táppénz jár — F. János, Gynla. szanatórium. Mindaddig, amig katonai szol­gálatot teljealt, nem köteles fizetni. - K. F., Cserhát-utca. A vitézségi érőm után csak az érem tulajdonosa kap díjat. A hadieogélyt csak hat hónapig fizetik a katona halála után. — K. M., Seregélyes. Fölmc-ntési ügyökben nem jár­hatunk el. — K. M„ Pozsony. Szüleinek jár segély. Havon­ként 611 koTona és 10 korona lakbérsegély. Visszamenően n«n kapják meg. — G. S.-né és R. J. Már napok óta fog­lalkozunk a dologgal. — K. B, A lnká«bén-endelet értel­mében joga van ehhez. -- ("ibnda Kbbcn az ügyben nem tehetünk semmit. — Bakabánya. Ugy tudjuk, hogy nem vették zűr alá: hiszen ha zár alá vették volna az, aki kinálja, nem adhatná el; Budapesten is vannak ilyen adáií-vevéftek. — B. Izsó. A VII. kerületben a Munkások Gyermokbarát Egy epületének két csoportja, van : N'a;^-. diófa-utca n, I. cm. ée Aréna-nt 68 (Epitőmnnkás-otthon). — K. István, Nagykanizsa. A Népszavn-könyvkercskcdésből (VII, Erzsébet-körut .15) hozassa meg a Farkas Antal szer­kesztésében megjelent „Proletárok verseskönyve" cimii füzetet, amelyben mind a két szöveg megvan; a füzet ára 1 korona, portóra még 5fl fillért tessék mellékelni. — S. Sándor, Kassa. Természetesen igv helyes: „Pécsrffl Jövök." — M. Kálmán. Egészen nyugodtan Írhatja így is: „min gyárt'. A Népszava és a többi lap is „mindiárt"­nak írja, dc igazán nem követ el nagy hihát az aki e szót ugy írja, ahogy kiejti. A szó ugyanis ebből a szóból vonodott usszn: „mindjárást", ami megfelel 0.7, „ogyuttal"­nak. De [»-Idául a biisvzkén, pöffeszkedően visolkedőre is azt mondjuk és irjnk, hog>- ..hetykén" viselkedik, noha 0 s«<i e másik szóból alakult át: „hegyként". — IC. János. Mounrtanya. Tessék fölielentőssel élni a tmdapesti posta­igazgatósághoz. — P. Ferenc, Miskolc. Nagyon sajnáljuk bécsi einimel mi sem szolgálhatunk. — Sz, I. L. Osztozunk folfogasahan. Do most nincs helyünk e kérdés külön tár­gyalására. — A. T. Ismerjük, foglalkoztunk is inár vele.. _ N. N. Nevtelon leveleket nem veszünk flgyelemhe — Egy munkás. Az előző üzenet önrek is szól. — V. F Rajtunk kívül álló okokból nem közölhetjük. — T. J„ Kunitelep rordnljunak pana.sznkkal a Közélelmezési Hivatalhoz : Budapest. IV. Eskü-tér 1. — Cz. J. Mostanság nincs helyünk apro-cseprö panaszok leközlésére. — T. B„ l'sződ. Jelents" fól őket. K. L., Belényes. Lapunk terjedelme jicm engedi meg beküldött dolgainak közlés<-t. — M. S. írja meg újra a panaszát, de érthetőon. — V. S., Erzsébetfalva. Panaszát irja meg érthetőbben. — B. L., Erzsébet fal vn Nem köteles Vízről gondoskodni. — B. Járos, Hódmczővásárhelv Az ön tartozásáért a leáuya üzletében nem foglalhatnák Az íteletet a bíróságnál bármikor lemásolhatja. — Sz-'lstv Lajos. Hokler Nándor rime ez: Soroksár, Arpád-utca r.L SZíNHJtZMK. Péntek, J918 oktébor 11. NEMZETI SZÍNHÁZ. Este 7 órakor: Bánk bán. M. KIR. OPERAHAZ. Este 7 órakor: Mignon. VÍGSZÍNHÁZ. Este 8 órakor: Az asszony és a bábu. MAGYAR SZÍNHÁZ. Este 7 órakor: Egy férj, aki min­dent tud. KIRÁLY SZÍNHÁZ. Este 7 órakor: Pillangó főhadnagy. VÁROSI SZÍNHÁZ. Este 5,48 órakor: Médl. FŐVÁROSI NYÁRI SZÍNHÁZ. Este >M órakor: Tol a nagy Krivánon. Felelős szerkesztő: GARAMI EKNÖ. Kiadó: 8ALY ENDRE. W ' A magyarországi szociáldemokrata párt tulajdon«. Nyomták a Világosság-kön? vnyomda rt. kSrtercégépei Budapest, VIII. OooU-aies i. nJLJheJLJjc, 1 A hirdetések rovatában kfizlüttekért nem vállal felelő«« «éget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. A Máv.- gépgyári csendőri be­avatkozásnál elesett Kádár Gyula elvtárs özvegye Újpest, Váci-Mt 6« szám alatt a szervezett munkásság támogatásával kávé­mérés ás hifScési Oslelet nystoftt. Kéri a környéken lakó elvtársa­kat és elvtársnőket, hogy támogassák továbbra is az iizlet fentartásában. feeresümPi sa Uáraslageft környékére ás részéire. Contf-uftca 4 NagynmesS-u. 22—24. ssám Tele:-'»«« 18T-SS í Keidete est« 7 órakor egészen u| ciedcUttekkcl nj operett LJváry Károllyal é* még 10 nagyízerll siám Vasárnap d. n. fél 4 órakor félára előadás teljes esti műsorral Rot« és Steinhardt füllépte. 20 év 6ta fönnálló f á rf i raha- üzlet mm®t Károly-körut 24 (Splendid-kávéház fölött) megnagyobbítva megnyitottam. Keller B. Lapklhordót raiwesa Százados -ut és Hamgária­kSrut kornyékére. yjságvália!at, X v 1-tér 1. szám alatt TárnniKifn föliij;yeleto nliitt állé ltemliiKton - iskolá­ban tCRgyorsnhbaii ós IcKolCHóhhait elsajátítható a Képírás, inneyar-námet Byorslráe (Hahelehersér — M«r­kovltK-rendszer) és német nyelt. Iloirntkozás na])or.. ként. 1> ni vételi dij nine«. Allfif közvetitéa dljtalnn. Mn«k: l)r. l'nbro Henrik. Tulajdonos: «einlnston IróRép HéB»vénytársaság Hiidaiiest VI. Andrássy-nt 12. ganra Juninslg, összevont uiagánvizs­gékra deeeinberig elókészit vi­dékieket is. Korrepotieió. Érte­kezés délután Eszterházy-u. 20 áron veszek briliánst, ékszert, ezüstöt és régiséget. Aranyat 12 koronától 20 koronáig O L IOS», Kebmed Szultán-út 33. 871. számú 2 hónapi égési anyaggal együtt K 38'— 490. számú 2 hónapi égési anyaggal együtt K 29.— Raktársin asztali, függő, kézi, kocsi istálló äs bánya acetylen­iámpákben. Árjegyiék ingyen. Karbid lámpavevőimnek állandóan raktáron, Big^apesiVII, üáMczI-iit 12 VILMOS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék