Népszava, 1918. november (46. évfolyam, 256–284. sz.)

1918-11-02 / 257. szám

SXTO. érfolgrasa. Budapest 1©18 november 2 S asombat. gsám, AZ ELŐFIZETÉS ÁRAt egy évre........ Í8.—kor. I nagycd évre..... 31—.kor. fel évre 54.— kor. | egy Mrs kor. egy hétre ....... 1 korona. ECHTES SZÁM ÁRA t® FXX.UÉIt. I MA0YARORSZÁ81 SZOCllLÖEMOKfiÄTA PÁRT KÖZPONTI KÖZLÖNYE, Megjelentse hétfő kitételével mindem s».sp. SZERKESZTŐSÉ»: TOI, COHTI-CTOA 4» (Telefon: József 3-29 és József 3-30.) KX A3)ÓHi>7 AT AL: VEI, COIfTI-TJTCA 4- SZ, (Telefon: József 3-Ü1 és József S-32.) iunkásokl Elvtársaki harcosai siövemiiesr M S-ási^asárnap déSelSftft fél 11 éraki mob str tartanak a következő napirei kCIft m ott legyen? Te&twéri aidvSzlettel g< íeSíék ím az esM Sig» Isőtttn i»£88i az aSk®tmám^©zé g^&SSés fitüsei ä .1848 március 15-én Pest város népe forra­dalmi cselekedettel kivívta a sajtó szabadsá­gát. Több mint egy évnek kellett elmúlnia, liogy Magyarország népe megérjen a köz­társaság gondolatára, Több mint egy évi for­radalmi munka kellett ahhoz, hogy ne csak a sajtó szabadságát, hanem az egész nép ön­rendelkező jogát fogadja el Magyarország. Több mint egy félszázad nem rnult el nyom­talanul Magyarország fölött, A forradalmak ma gyorsabb léptekkel haladnak, mint a múlt század közepén. Október 31-ének hajnalán nehéz álomból ébredt Budapest népe. & a% ébredés első óráiban még nem tudtak, vájjon fölébredt-e az egész Magyarország? A mi cé­lunk, a mi föladatunk az volt, hogy a forra­dalom eredményeit minél gyorsabban bizto­sítsuk. A budapesti forradalom hatása alatt megrémült a monarchia uralkodója ós meg­bízta azt a kormányt Magyarország vezeté­sével, amelyet királyi szava előtt vezetőjévé avatott Budapest forradalmi népe. A királyi megbízást dőreség lett volna visszautasítani akkor, amikor még a népkormány nem volt biztos abban, hogy Budapest forradalma az egész ország forradalma. Egy nap alatt azonban megmozdult az egész ország. Az a nép, amelyik évek hosszú során át tűrte a szolgabiráknak önkényeske­dését, az oligarchák uralmát, a katonaság és a háború kínszenvedéséit, öntudatra ébredt. Budapest forradalmi lendülete egy nap alatt magával ragadta az egész országot. S a nép, * * * és a kérdéséi»®*». TwtaAca St&tävesaia Bist - & 'megmar«^3 * * # amelyik fölszabadítja magát, nem áll meg félúton. Nemcsak népkormányt követel, ame­lyet forradalmi cselekedettel sikerült ki­vívnia uralkodójától, hanem uralmat' saját sorsa fölött, önrendelkező jogot. S az önren­delkezés joga végső eredményben a köztárs;' ságot jelenti. A forradalom első napja a népkormány diadala A második napja, mert a forradal­mak hétmérföldes csizmákkal haladnák, a magyar nemzet Önrendelkező jogának ki­hirdetése. A népkormány föloldatja magát esküje alól a királlyal és leteszi az esküt a Nemzeti Tanács kezébe. Miután a Nemzeti Tanács ma a nép egyedül létező képviselője, a Nemzeti Tanács kezébe letett eskü a szuverén magyar nép elismerése. A nép szuverenitása jelenti, a nép döntésének jogát élete és halála fölött. A népszuverenitás jelenti, hogy nines intéz­mény isten kegyelméből. Nepáliamban csak a nép kegyelméből élő intézmények vannak. A népállam maga határozza meg, milyen legyen az állam formája Akkor, amikor a Nemzeti Tanács a magyar forradalom orszá­gos sikerének tanulságait levonta, nem jut­hatott más eredményre, minthogy ez a forra­dalom a nép nagykorúságát teremtette meg, S ia nagykorú magyar népnek joga van ahhoz, hogy eldöntse: akar-e idegen dinasztia uralma alatt nyögni tovább, vagy pedig szabad köz­társaságot kíván-e. S erre a kérdésre a. magyar nép csak egy feléletet adhat. Az a nép, amelyik letépte I magáról az oligarchák nyomasztó igáját, nem fogja magán hagyni a dinasztia jármát. Az a nép, amelyik kimondta, hogy maga akar uralkodni maga fölött, nem fog többé idegen isteneket imádni. Az a nép, amelyik forradal­mat csinált a demokráciáért, nein, fogja tűrni, bogy forradalmának eredménye ne a nép­jólét templomának a fölépítése legyen, hanem egy menedékhely megalkotása, A magyar forradalom: ez a hatalmas átváltozása Ma­gyarország népének nem azért történt, hogy Magyarország legyen as utolsó menedék­helye annak a dinasztiának, amelytől már. csaknem megszabadultak Ausztria népei A Hababurg-dinasxtia valamikor a kis Svájcból indult el Európa hódító útjára. Mi nem akar­juk megakadályozni a természet körfogásá­nak folyamatát. A dinasztia Svájcból indult el. Mehet vissza Svájcba. Nam akarjuk meg­akadályozni, hogy azok, akik börtönőrök vol­tak Ausztria és Magyarország tömlöcébe®, mint szabad polgárok éljék tovább életüket, A Nemzeti Tanács maga döntő jelentőségű határozatával megnyitotta as utat a mi agi-. tációnk. a mi küzdelmünk, a mi. program- monk megvaflósithatása érdekében. A szo­ciáldemokrata párt a kővetknzetes demokrá eia pártja, S a következetes demokrácia: köz­társaság. As oligarchikus uralomuak a Tisaa-kormánynak a demokrácia ellen elkö­vetett legádázabb merénylete • az ngynavezótt Mindenütt, ahol lehetséges, azonnal me; •Jí Üt $ Xa»päa!c ím fii sstisa» 10 oldaL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék