Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-19 / 67. szám

1919 'március 16. NÉPSZAVA 149 — Egyetemi diákok felvonulása a Várba. A leszerelt katona-egyetemi baliga tók kedden dé'előtt a Gólyavárban gyűlést tartottak, ame­lyen megbeszélték gazdasági helyzetüket ós el­határozták, hogy a kormányhoz fordulnak se­git-sórrért A jrvülás után mintegy ezer egye­temi hallgató fül vonult- a Várba és Böhm elv­társ hadügyminisztert kereste. A miniszter tá­vollétében Pete Márton államtitkár fogadta a diákok küldöttségét, akiknek nevében Szántó Endre előadta, hogy a diáikok milyen nyo­masztó helyzetben vannak. Kérik a kormányt, hojry számukra is adják meg: a munkanélküli se-élyt, amit minden fizikai munkás megkaú­Ezt a segém a békekötés utáni bárom hónapig kérik. amikorra remélik a gazdasári viszonyok me^-iavulását. Pete Márton államtitkár kije­lentette, hogy az egyetemi hallgatóknak külö­nös helyzetét átérzi. A. kormány is hajlandó .'esz minden valószínűség szerint kívánságai­kat tel-'esiteni Azonban az ország szétforgá­csolrs'íihoz nem járulhatnak hozzá és külön* kü'cn társada'roi osztályok kéréseit nem telie­sitbetik. A diákok ezután a miniszterelnök­ségi -palota elé mentek, ahol Berinkey minisz­terelnök fosradta őket és átvette tőlük a. me­morandumot e<ryben megígérte, hogy ké'ésü­ket a minisztertanács elé terjeszti. — Az ilyeu tömeges kühlötte éjri árasnak • nem sok értelme vara és az eredménye sem lehet nagyobb, mint'ia bevárlak a kormány intézkedését. A kormány, amit. megtehet, amúgy is megtesz minden irámvban. Csak a munkájában zavarja a tömeges ffflvonulás és küldöttgégjárás. — A szocialista dláksár mo/, Talma. Szombaton, e hó 23-én tartja a Szocialista Diákok Szervezete első nyilvános nagygyűlését, amelyre dr. Kunfi Zsigmond közoktatás­ügyi miniszter elvtársat is megliivja. A gyüléson, ame­lyen a középiskolai, vaiamint a németországi szocialista diákság is képviselteti magát, határozati javaslatot fognak előterjeszteni. Ennek a javaslatnak a legfőbb pontja a főiskolákon még ma is nrakodó reakciós szellem és reakciós klikkek ellen irányul. Követeléseiket, a diákok meinorandumha foglalják, ameiyet vasárnap, e hó 23-án tüntető fölvonulás keretében nyújtanak át dr. Kun fi Zgigmen'nak. — A vérszomjas ügyvéd ur visszavonta a panaszát A Lipótvárosi Társaskör kártya­botrányairól irt annak idején hosszabb lelep­lező cikket a „Déli Hirlap"-ban Róbert Oszkár. A cikkben szó volt arról is, hogy dr. Kassai Ferenc ügyvéd — akkortájt főhadnagy —, a Társaskör igazgatója 12.000 korona évi fizetést huz a pinkából. A cikknek ez a »része nagyon bánthatta nevezett ügyvéd urat, mert másnap szuronyos katonákkal kereste az újságírót ós bizonyára szuronyhegyre akarta venni. Az Otthon-körben azonban olyan fölháborodás fo­gadta a vérszomj EIS főhadnagy-ügyvédet hogy menekülnie kellett Miután tehát ilyen módon nem sikerült .magának elégtételt szerezni, saj­tópört indított Róbert Oszkár ellen. Most keddre volt kitűzve ebben az ügyben a tár­gyalás. A tárgyalást megelőző napon azonban az ügyvéd ur arra akarta rábírni a cikkírót, hegy »valamelyes formai" elégtételt szolgál­tasson neki. Róbert Oszkár azonban igaza tudatában semmiféle elégtételadásra nem volt hajlandó, mire Kassai ur gondolt egyet ós a. keddi tárgyalás megkezdése előtt visszavonta a panaszát. A bíróság erre az eljárást Róbert Oszkár ellen megszüntette. — A beregszászi pénzügy igazgatóságban míg most is nr a reakció. Legalább erre vall — mint nekünk irják —, hogy a hivatal tisztviselői üldözőbe vették dr. Garai Mór adóügyi biztost, mert nyiltan szocialistának vallja magát. Bőt elvei terjesztésére élénk ngitáclöt is fejt ki. Ezért a tisztikar előbb megakadályozta hivatali olőinenetelében, legutóbb pedig bojkottálta. Lánezy pén'zügyigazsató, a hivatal vezetője íb a keresztény-szociális társaság mellé állt és Garait egy rossz, egészségtelen szobába száműzte. Ugy látszik, az urak strucpolitikát űznek, amikor látat­lanul engedik mag-uk fölött elszáguldani a forradalom számumát. Mép baj talál lenni belőle! — Elsimul a betétrendelet körüli zavar. Az a zavar, amelyet már a bécsi betétrendelet kel­tett föl és fokozott a magyar rendelet is a betétek zárlatáról, lassan elsimul. A közönség kezd alkalmazkodni a rendelethez és belenyu­godni abba, hogy a rendeletbe titköző kíván­ságokat a bizalmiférflak indokolatlannak ós nem teljesithetőknek jelentik ki. A pénztára­kat természetesen még kedden is nagy töme­gek rohanták meg. Nnryon sok közöttük a ke­reskedő, akik nem tudják, milyen pénzzel vá­sároljanak uj árukészleteket. A rendelet ugyanis csak folyószámláitutalást engedélyez, az eladóknak azonban csak a legritkább eset­ben vau folyószámlájuk. Remélhető, hogy mindezek a zavarok hamarosan tisztázódni fognak. — A Szocialista Diákok Szervezete selmcci akndémista tagjai fölhívják a főváiosban vagy környékén tartózkodó hallgatótársaikat, liogy a szervezet Selmecbányái Bánya­és Erdőmérnöki Főiskolai Szakosztályának alakuló gyű­lésén e hó 20-án, csütörtökön délután S órakor a szervezet helyi» ..góbén (VII, Károly-körut J) föltétlenül Jelenjenek meg. — Tanítók gyűlése Kiskunhalason. A kis­kunhalasi tanfelügyelői kirendeltséghez tar­tozó mintegy 400 tanító e hó 20-án rendkivülí közgyűlést, tart Kiskunhalason. A közgyü'ós főtárgya a taritóknak a köztársasági állam­formára teendő esküje. A gyűlésen mog.íelenik és beszédet mond Kunfi Zsigmond elvtárs."köz­oktatásügyi miniszter. — A főváros birtokvásárlása. (A Néptanács ülése.) A fővárosi Néptanács kedden délután ülést tartott Berezel tanácsnok bemutatta a főváros közélelmezésinek előmozdítása érdeké­ben mezőgazdasági birtokok megszerzéséről szóló tanácsi előterjesztésit Kondor Bernát elvtárs erkölcsi szeniDontból tartja fontosnak az előterjesztést, mert a fővárosi birtoknak a piacra is árszabályozó hatása lesz. A szociál­demokrata párt r,evében hozzájárul az előter­jesztéshez. A Nép tanács a birtokszerzésről szóló javaslatot elfogadna. A fogaskerekű vasút sz üjus.záz8lákos viteldijcmelósi kérelmét elfogadták azzal, hogv a kalauzoknál csupán tíz fillérre! kelljen többet ráfizetni a jegyre, mintha a pénztárnál váltanák. Továbbá, hogy a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ugyanolyan kedvezményekben részesüljenek, mint n tisztviselők és munkások. Vita nélkül fogadták el _ azután a közkórházi orvosok fizetésrendezésének és a kötelező ravatalozás ügyét — Ki tud róla? Boronynk Kálmán tizedei 1 1918 márcinei­ban küldte az ntolsó írást az oniski fogolytáborból. Azóta semmi hír felőle. Ér I ősit ós t vár Boronyák Pul Buzit», Zalawegye. — TBgolhofer Nándor tclefonista a ?<>. gyalog ezredben, law obi óbor 2 ár. román fogságba «.sett és 191« má'uH li-én először és utíil'árc irt Mestecauból ÍŰománin). Azóta seir.nl hir rőla. Aki tud róla valamit, értesítse ag­gódó any'át, özv. TBselJiofer Ferencnél Budapest, XI, Gyorskocsi-utca 24. A nyomdászszervezeíet néhány napon belül érzékeny veszteség érte. Négy, vezetőszerepet vivő nyomdász elvtárs halt meg, közöttük a „generális", Zv.ka Lajos 68 éves korában. A nyolcvanas években, amikor a magyarországi szakmozgalom még csecsemőkorát élte, Zaka Lajos volt a nyomdászok vezetője. Üldözés a hatóságok részéről, rágalom a munkáltatók ré­széről bőven kijutott neki- és ennek ellenére továbbra is birta a nyomdászok bizalmát és szeretetét 1884-től 1900-ig a Typographia szerkesztője volt általában kimagasló munkása volt a nyomdászszakirodalomnak. Aa ő nevéhez fű­ződik a „Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete negyedszázados fönnállá­sának története" és „Egyesületünk feloszlatása és a kibontakozás" címen megjelent két nyom­dásztörténeti munka. Zaka Lajosnak a mozgalomból kifolyó tevé­kenysége miatt gyakran meggyült a baja a hatóságokkal. Többször szabadságvesztésre ítél­ték, egyizben — az 1890-dlki bérharcból ki­folyóan — három hónapi fogházra ítélték. Ámde az üldözések nem csökkentették munka­kedvét, irt és agitált. Zaka tolla ismert volt maró és gúnyos stílusáról, beszédei ugyancsak telítve voltak hasonló tartalommal. 1900-ban, amikor a Typographia szerkesztésé­től megvált, a Segélyző Egyesület hivatalnoka lett Az utóbbi időben sokat betegeskedett en­nek ellenére ellátta hivatalát Zaka munka­szeretetét jellemzi, hogy nagybetegen, a mult heti Typographiában ö búcsúztatta el Záhonyi Alajost az ő előtte volt szerkesztőt. Egy héttel később követte az utódja, a „generális", akinek emlékét a nyomdászszervezet maradandóan megőrzi. Zaka Lajos halálát megelőző napon ugy ren­delkezett, hogy szociáldemokratához méltóan, pap nélkül temessék. Rendelkezését respektá­landó, csütörtök délután 4 órakor a Kerepesi­temető balottasbázánál Peidl Gyula elvtárs, népjóléti miniszter, a sírnál Preusz Mór, a Typographia szerkesztője búcsúztatja a nyom­dászok egykori vezetőjét. SZÖVETKEZETI ÜGYEK * * * Az t, 2., »., 4.. !»., 2«. Ibiel kerületi bizottságok illését e hó 27-én tartjík meg. Ar Általános Fogyaszt*? I Szövetkezet 41. fiókjában vá­sárló tarok e hó 5H-án. csiitö tökön este « órakor a Birónó-féle vendéglőben Rákóczi-utca 13. szám alatt tag­gyűlést tartanak. 1 rrr 1 i" ' . "i ,n'i r. li > n 1111 w u M '. IWKW pwi. mj VEGYES Elves»»« Braun István vasesztergályos l.flíOSftö. sz. tag •isi könyve és a mrnkakönyve. Kéri a megtalálót, hogv kül Idjn Keszthelyre (Za'ame—ye) Elveszeit o 77-os villamoson egy retikül. &zv. Luk A m Mártonná nevére kiállított Máv. Jóléü én (izlotrészköny­vacBke, kényéi Jegy és 15 korona. A megtaláló Jutalom el­lenébon Juttassa II, Pasaróti-nt 121 alá. Megtalálták Btczó Katalin föl Írónő munkakönyvét. Át­vehető a szerkesztőség titkári szobájában esto í—S éra között. * * # Fölhívjuk összes vidék! szervezeteinket és az egyes elvtársakat hogy az ország egész terü­letén kisérjék figyelemmel a reakció minden fészkelődését miudeu ellenforradalmi mozgo­lódását s ha valami gyanúsat tapasztalnak,. erről rövid utón, sürgősen tegyenek jelentést a párttlíkárságban (VII. Erzsébet-körűt 41.) A III. választókerületi pártszervezet terme­tén lakó nők csütörtökön este 6 órakor gyyJésf tartanak a Koronaőr-utca 3 alatt levő pclg.iri leányiskola tornatermében. A VII—VIII. választókerületi pártszervezet szerdán este 7 órakor az uj helyiségébe»,: Rudolf-tér .5—ff (volt Rudolf Park-kávéba?.í összejövetelt tart. Az utcai és házi bizalmiak, valamint a vezetőség fi órakor megbeszélés* tart. A központi vezetőség egé^z nap ott talál­ható. A VII—VIIL választókerületi pártszervezet e hó 20-án, csütörtökön ui helyiségében: V, Rudolf-tér f>—6 (volt Rudolf Park-kávéházban; népgyűlést tart. Előadó a központból. A XII. választókerületi pártszervező 5. i ér­zete szerdán este fi órakor népgyűlési• tart a Fótl-nt 27 alatt. A kispesti pártszervezet csoportjai e ho 10-én. szerdán este a következő helyeken tarla_ .nak összejövetelt: 1. csoport: Hnngátria-mozTÓ (márciusi ünnepély; műsor ára 1 korona.) II­csoport: Kisfaludy-utca 52. volt Polgári Tár­saskor. IIí. csoport: Polgári leányiskola tor­naterem, Harkány- és Arnád-utea sarok. IV. csoport: Rzemere-telep, Toidy-féle vendéglő, Szerfü- ós Nefe'ens-utca sarok. V. csoport: Reith Mihálvné-féle vendéglő. Nagy Sándor­utca és űr.Ől-ut sarok. VI. csoport: Pénteken r Flór a-m ozgó ban. Az ers-sébetfalvai pártszervezet csoportjai e hó 19-én, szerdán este a következő helyeken tartanak összejövetelt: I. csoport: Posta- és Izabella-utca sarok. II. csoport: Kálmán-nteai iskola ül. csoport: Erzsébet-utcai iskola. IV. csoport: Pauner-féle mozi. V. csoport: Vezér­utcai Nép-mozi. VI. csoporti Pollák-féle ven­déglő, Vörösmarty-utca. A rákospalotai pártszervezetben (B ócska y­utca 118) e hó 19-én. szerdán este 6 órakor tu­dományos előadás lesz. Előadó a központból. A IV. és VIL helyicsoportok a Vigadó nagy­termében e hó 19-én, szerdán este 6 órakor tu­dományos előadást rendeznek. Előadó a köz­pontból. Újpesti pártszervezet Szerdán este minden kerületben 7 órakor előadás. I. kerület: Boos­kay- és üj-utea sarok, Bányász-féle vendéglő. Előadó Lévai Gyula elvtárs. II. kerület: Attila­utca fi, Bőrmunkás-Otthon. Előadó Koncz Mi­hály elvtárs. III. kerület: Apponyi- ée Szent Gellért-utca sarok, Horn-féle vendéglő. Elő­adó Szatmári Sándof elvtárs. ÍV. kerület,: A j szíjgyártók helyieésreben, Károly-utca 19. Elő­adó dr. Fornheim Ernő elvtárs. V. kerület: Tél-utca 34, Jubászné-féle vendéglő. Elő adó Magyar Elemér elvtárs. VI. kerület: Er­zsébet-eicai iskola Előadó Weinberger József elvtárs. VII. kerület: Ősz- és Rózsa-utca sarok, Vasa-féle vendésrlő. Előadó Paksi József elv­társ. VIII. kerület: Rózsa- és Jókai-utca sa­rok, Demokrata-kávéház. Előadó Fellner Het­man elvtárs. IX. kerület: Mező-utca 2C, Szociá­lis-telep. Előadó Potyondi József elvtárs. X. kerület: Váci-ut és Vörösmarty-utca sarok. Tündér-mozgó. Előadó Weisz Sándor elvtárs. A III. választókörzetben CBudaryOngye) o ?)é 19-éa. szerdán este H9 órakor Bálint öd-ln és Komlós Jeni; a Diana-uti iskola tornatermében esto 1 érakor Migray Jó zsef elvtársak tarvanak előadást. A IV. választókerületi pártwerverethe» tartozó összes utcai és házi bizalmiférflak a hé 19-én, szerdán délután 5 órakor a II, MarsH-körut 7 alatti vasmunkások Ottho­nában ülést tartanak. A XVI választókerületi pártseervezet végrehajtó bizotl­sápa e hó 19-én, szerdán este í érakor ölést tart. o Thököly nt 48 alatt. A XVIII. választókerületi pártszervezet fKölcsey-utea 2) ezordán este 1 ómkor Keleti Vdc-If elvtárs „Nemzeti ál lam, emberi állam" elmer tart előadást. P órakor az I-, II., III.. V. körietek n'cai és házi bizalmiférfiak az ngl­táció ügyét beszélik meg. A XIX. választókerületi pártszervezet t„ 1, 9. cso­portjai részére befizetések é« belépések a Mária Terézia­téri iskolában 4—6-ig es a népgyűlés atán földszint .19. ss. terem. A 4. csoport részére a Csobáne-ntcal iskola fona­terjnébon 7 óráig Az 5. és í. csoport részc're d-lutár A— 7-ig a Dugonits-uteai iskola földszint 44. sz. terem. Köz ponti titkárság: Dugonits-uteai iskola. Minden nap 4—P-Ic hivatalos <>r». 'Ak erzsébetfalval 11-ee bőszervező bizottság e hó 20-ác. csütörtdkön délután & órakor az Erzsébet-utcai iskolában értekezletet tart. A szociálist« Iflomortások V—VI. kertilett csoportja (Váci-nt M, I. em.) e hc ÍO án. csütörtökön este közgyűlést tart. A tagsági könyvét mindenki vigye magával. A szocialista ifjnmutkísok csereit csoportjában c hó J9-én, szerdán Bokow elvtáj« tart előadást. A S70?la?!í'ta Ifjnmunkiíok erzsébetfalval csoportjában o hó 19 én Braun elvtárs tart előadást. A szocialista lijumnnkásiifik újpesti csoportjában e fcé 19-én Vavrna elvtára t(.rt előadást

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék