Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-22 / 69. szám

2X¥H. évfolyam. Budapest, 1919 március 22, szombat. 69. szám. &Z F.LÍJFXZKTES AM: egy,ívre, léi évre. 72 — kor. | negyed övre. ... 18 - kor. . Sí — kor. ! egy hóra .. ..... 6 — kor. EGYES SZÁM ABA 24 FELLES. "T1WAGYAR0R3ZÁ8I SZOCIALISTA PÁRT KÖZPONTI KÖZLÖK!YE Mesrjelenik hétfő kivételével minden nap. SZERKESZTŐ SE O: VIII., COOTI-OTCA 4. (Telefon: József 3—29 és József 3-^-30.) KIADÓHIVATAL: VIEL, OONTI-UTCA 4. SZ. (Telefon: Jóssef 3-31 éa József 3-32.) Magyarország mép>é$fiezt rA kormány lemondott Azok, akik eddig is a nép akaratából s a magyar proletárság támogatásával kormányozlak, be­látták, hogy a viszonyok kény szeri tő ereje uj irányt parancsol. A termalés rendjét csak ugy lehet biztosi tani, ha a hatalmat a proletariátus veszt kezébe. A fenyegető termelési anarchia mellett, a külpolitikai helyzet is válságos. A párisi békekonferencia titokban ugy döntött, hogy Magyarországnak esaknem egész területet katonailag megszállja. Az ámtánt-misszió kijelentette, hogy a demar­kációs vonalat ezentúl politikai határnak tekintik. Ax oraág további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot fölvonulási és hadműveleti területté tegyék a román határon harcoló orosz szovjet-hadsereg ellen. A mitőlünk elrablott területek pedig zsoldja lenne azoknak • román ét <sm& csapatoknak, amelyekkel az orosz szovjet-sereget akarják leverni. Án, mint a Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke, a párisi konferenciának ezzel a határozatával szemben a világ pniletariátosáhea fordulok igazságért és segítségért, lemondok és átadom a hatalmai Magyarország népei proletariátusának. Károlyi Mihály.? ^Magyarország proletársága a inai nap­P 8^ maga kezébe vesz minden hatalmat világ teljee összeomlása, a ko­alknóe kormányzás oeődje kényszeríti rá Magyarország munkásságát és parasztsá­gát erre a döntő lépésre. A kapitalista ter­melés összeomlott, a munkásság nem haj­landó többé a nagytőkések és nagybirtoko­sok igájába hajtani a fejét Az országot az összeomlás anarchiájától csak a szocializ­mus, a kommunizmus megteremtése ment­heti meg. Ugyanakkor külpolitikailag is teljes ka­tasztrófa előtt áll a magyar forradalom, A párisi békekonferencia ugy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag megszállja, a megszállás vonalait végleges politikai határnak tekinti és ezzel a forradalmi Magyarország élelmezésit és szénellátását végképen lehetetlenné teszi. libben a helyzetben egyetlen eszköze maradt a magyar forradalomnak a maga megmentésére: a proletárság diktatúrája, a munkások és Főldmives-szegények uralma. A proietárság diktatúrájának döntő alapfeltétele a proletárság teljes egysége. Éppen ezért a történelmi szükség paran­csára teljes egyesülését mondotta ki a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ós a Kommunisták Magyarországi Pártja. E két párt helyett egyetlen proletárpárt fogadja magába ezután az ország minden dolgozó férfiát és asszonyát: a Magyar­országi Szocialista Párt A kormányhatalmat e párt megbízásából Forradalmi Kormányzó tanács veszi át. E tanács kötelessége lesz' a Munkás-, Pa­raszt- és Katonatanácsok országos kiépi tése. A törvényhozói, végrehajtói és bírás­kodó hatalmat a Munkás-, Paraszt- és Katonatanácsok diktatúrája gyakorolja. Magyarország Tanácsköztársasággá ala­kul, A forradalmi kormányzótanács hala­déktalanul megkezdi a nagy alkotások so­rozatát a szocializmus, a kommunizmus elő­készítésére és megvalósítására. Kimondja a nagybirtokok, a bányák, a nagyüzemek, a bankok és a közlekedési vál­lalatok szocializálását. A földreformot nem törpebirtokokat teremtő földosztással, hanem szocialista termelő (szövetkezetekkel hajtja végre. Az árdrágítókat, az élelmiszeruzsoíáso­kat, a tömegek éhségének és röngyosságá­nak spekulációs haszonélvezőit irgalmatlan Kiméletlenséggel üldözi. Vasfegyelmet követel. Halállal sujt le az ellenforradalom banditáira csakúgy, mint a fosztogatás brigantiiaira. Hatalmas pr©letárhadsereg>et szervez, amellyel a munkásság és parasztság dikta­túráját érvényre iuttatja a magyar kapita­listákkal és naírvbiitokkal szemben csak­úgy, mint a román bojárokkal és a cseh burzsoákkal szemben. Kijelenti teljes eszmei és lelki közössé­gét az orosz szovjet-kormánnyal, fegyve­res szövetséget ajánl Oroszország prole­tárjainak. Testvéri üdvözletét küldi An­glia, Franciaország; Olaszország és Ame­rika munkásságának, egyben pedig föl­szólítja őket, hogy ne tűrjék egv rvillanatig sem kapitalista kormányaik gaz. rablóhad­járatát a Magyar Tanácsköztársaság el­len. Fegyveres szövetségre hivja föl Cseh­ország, Románia és Szerbia meg Horvát­ország munkásait és földmiveseit a bur­zsoák, a bojárok, a nagybirtokosok és a dinasztiák ellen. Fölszólítja Német-Ausz­tria és Németország munkásait, hogy kö­vessék a magyar munkásság példáját, sza­kítsanak végleg Párissal, szövetkezzenek Moszkvával, állítsák föl a Tanácsköztár­saságot és fegyverrel a kezükben szállja­nak szembe a hóditó imperialistákkal. A Magyarországi Szocialista Párt és For­radalmi Kormányzótanács fölismeri, meny­nyi nehézséggel ée áldozattal kell megküz­denie a magyar munkásságnak, ha elindul ezen a bátor és nagyszerű uton. Háborút kell viselnünk élelmünk és bányáink fölsza­baditásáért, harcot kell vívnunk proletár­testvéreink szabadságáért ée a magunk lé­téért. Nélkülözések, nyomorgás, szenvedés várakozik ránk ezen az uton. És mégis rá kel] lépnünk és mégis rá merünk lépni, mert lázunk a magyar proletárság hősiességében es áldozatkészségében. Rá kell lépnünk, mert csakis igy vihetjük győzelemre a szocializ­mus világot megváltó ügyét. Minden munkást és földmivest fölszólí­tunk, hogy dolgozzon, termeljen, vagy áll­jon be a proletárhadseregbe, verejtékével, vagy vérével áldozzon az eszme diadaláért. Bármi várjon ránk, a szocializmus ügyé­nek győznie kell! Éljen a proletárdiktatúra! Éljen a Magyar Tanácsköztársaság! A Magyarországi Szocialista Párt. A Forradajlmi Kormányzótanács.) La punk mai if. ura a S oldal.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék