Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-20 / 68. szám

IST?» taárcfrig 2d ITtySZ AVA n iriftlnm ttatrirv. 5S!5.—, Mrbe-iutser Láselé ttsKtv., 3t>0.40, Hegyhát-Maroosi pártszerv. gyűjtése 102.80.--, Tóth Vilin**. Ptsake gyűjtése 88.—, Sehuck Gyn Ián é 20.—. Schwartz Béla. Buda­pest 5—, Ilungäri koporsógyár rL. Budapest 50.—. Ürknti pártszerv. 600.—. Péter János 20.—. L ker. nártszorv. 100.—, Klein Antal céjr sze­mélyzete 535.—, Herz/ela Lajos cég személyzete .31.—, Wei.ii József cég szennólyz»-te 50.—> Üve­ges murik, gyiljtéde: lszólámpagyári csoport 52S.5«. RrJÖlettvegMwk .275.—, Üvtweeek Sböy. 100.—, Ö8íze,.eo SU8.5a. M.il gy«jtéi Saitti) !L Lr* utóbb kimutatott össaeg UÍM2-46. öaszese« 475.681.57 kiörona. A NAfwuiva »Mrimíh»» «femet 4* w«w*>«ie3t bMl anolArUal r.S%«ra kofetyt • A mtt T. majryar buur aar*4 t!.«tn, t*l Aa Choctjal ISMJe, BorvAtk Mlhátj 8C--x Vn.v fa féínoairuk&sok iwoprirlja, WytrwgyMaa 179-—, ßeij-ree» «k SeAat« fjaniik 40.—, Magyar M® táre»*Aj}1 íaiilbalAaok gyfijtAw M).—, S^ábhecji párt KMrmil tyfiJtAoe Ri.<lapeatl ke.:aj«ti UKral tíwui műhely aikataiaiuíUk HILM, Hódmraóváúrhetyl F«h4!4rr.wu},iAt 17*.—, B«>ku*'4 Marvewt fc.—, EUffar Ar­ial« ijänAe« a »alyiHarJáni Iparteat&lotnAl t!4 SuAry Iróa ryö.'tése a* Egyesített Városi Vasutaktöl »0.—, Cson­grádi é-pltflinnnkáí,-soport gyűjtése 163.48, lyo-rbor LHlyke, Bn<lap,*fv 2S.—, Szedi araok í'erenc, Budapest 1««.—, 8aJ6-«.«uatpAuiri pArnzervecol gyüJtAee 193.—, M esen.Iőr­fmparaiusaoksAg tfy üJtAse. Bényrétalap iS.—* Rperjeal amyu es.-jul3T«t-imj legénységének IX- gyüjté*« ÍJ.7U, Si«: rajára 1. bizalmi testülete gyttjlé«« 237.—, BttdajrooU AllamroadAi-KAg V III. körüle tl pur aucaaok sára X. i. ÍM.—s J»íUn«t Jóssnf éa munkAmaJnak rrí)l IML—, Lripslger-MMKcyAr mczikA.«! 144.--, Letpd-(n «ara^yAr ti^atviaelM 116.—, Letpczwor Vilmos aBooa­firjiro« M*i._, Hl. kwrü.etl népöcV.g sIreudoithége g-yhj-ÍAm Hmlileraiéoy ni, szeretett tisztviselői kara námiiM bari Iliét*«« me tieft kiutalt tollpéa* <i67.— ko­rona. Kai ryi.'tí"> lO.OOO.ií korona. Legutóbb kimutatott össms s*0Mt.Sy. Os:.:jmm SW.OM.47 korona. A VŐ—VIII. rálasitókcrülctl párt<werve«et ® bö 2t5-án, e«titörtökön uj helyiségében: V, Rudolf tór 5—S (volt Kudoif Park-kávéházban) népgyűlést tart. Előadó a központitól. A hadviselt kisiparos cukrászok hétfőn este a Bátori-kávóházban értekezletet tartottak, amelyem egyhangúan elhatározták, hogy be­lé|jaiek a ttrooiá lileni ok rata pártba, a választá­aokwti a ssoclálderookrsta párt érdekében a legntesszebbnicuő agltáelót fejlik ki és vala­mennyien eiőíisetnek a Népszavára. A XII. »Ala-atóierűlet TégTíhaJtó Mzuttsásra e hó 20-án, «iitörtrik&a sate « 6raknr a ktapontban ülést tart. A XV TtLiRBr iVrrüM ü«»» blxaloilaj 6» hínfii!tljry«ia! • bA ií-zun. ernte fél S órakor a?. et»itfiri>i!!ifc.á­aok OttbonÁhaa tartarwlo értekozleteu .'elenjeuek mcs. A* ' ajprfttt . W 'WlXi' 'MÜKmMÓÁ" «M» w ( érakar a tAjWií» aa«7t«rmM>sin üléxrt tart. Aa Khra»iia-t*)oj>I UaakiotanAo rolni! on ettótSrWkSn acte 7 e.-EÍtvr » t.-.«[-:«.i Likolabaa i^rlk5rtl 'SSeit Urt. Paneíiiwkat a imnéjt titkára, dr. Gognila Gyula, Béla-«. Ii. UUUH alatt h*tí6a, nardi* éa péatei.ea V-UU i Ig rem ÍM. Aa alpwa y<JanztAa.-«!<rtck lakAsfítryb!r.ott,.4ta; • hó fl-M, (Wíiitokmi ml* t árakor ns UJix-ntt SawiAlla Telwp T»auiDnkájthely)aí»Bt>«a t-Síí«» órtakf*let«t tartaimk. A mdaljjuta |fJ».iaui>káj«)* V-VI. k«r»let! «»portja • hó » áll. MÖUlrtíkóa dAlutiu fdl « órakor krtswy ülést tart. A ta.<köny»ót mindenki vigye magival. A mnrlallffía ItjntnockAsok njiwsíl eiwfiortjáli.m e hó 20-án, esiltörtSkiin «te « Araknr _Ai njyncveíc:; füjrgat­ienek kummnninAlt »ósreílja és az if Jutnunk i«ok ffazda-Sáel holy »«te" eireaie! Weira elvtárs tart 6ifia<lá.5t. A ram-l.illata Ifjumnnkasok Idspcntt eeoportjáhan (;*>!­gári fólskota) e hó 30-án, caütőrtökön esve 6 órakor ele­adás l«sa. A HMK-lallsta írjniunnkAjrok VII. kerületi e«oportja o hó 20-in, owitörtökön este 6 órakor aa lörzsébet körút 41. aim alatt Összejövetelt tart. A •»«•laltüta lfjomnnkások ke.reekedő eroportjáVian (Mária Terézia, téri elemi iskola iryaliorló terme) e hó 20-nu, esiitöi-tükóo délután fél 6 órakor „A forradalom érU'ke ó» törtéuote" címmel özelónyt elvtárs tart előadást. Utána a TesotÜMég tart ftlésL A «aofflatlau ltja«>ivnká«,k VOI. SterBW» «aowrtja I b« VtA, dait.'A« > órakor f*«zejávau»lt tnri mm ZnAk-uU-cl alélni lakó lába a. A lereped pArtjtaervvut ewütSrtökÓn mit» tű 7 órakor értekealetet Uu-t, iSK'aíló Btulapeatrfl «n»-«y. A rákonpalotal pártneervm«» i. e*ofwirlla • W mán. eeüK.rttllön este C órakor tajrfrtö'ioaletai tart. A nikoapalotal parLwwrr»««! A iwoporUừ* «'«•• Wxalial katClHe e b«> 30 áu, .»'ltörtSköa o»t« I Orakor Boeskay-atca IIS. ssám alatt bléat tart. A rád Jdríud párí*aerie»etek e hó Kí-óo. 3rxwib»to-i dAl­ntán 4 órRl">r Rákoepalo'Aa, Boeskay-ntc« U8. tí-ua alatt ártek(»letet tartanak. Mindea pártfflwrveaet kAUkót kill döt'.ol kAp»-toeHoa»e inaírát. Ai arsoébetfalrai pártseOTvereí T*trr»haJ» M»t»aá*a e ho »an, c»ai»nök5n délntAa S órakor álcát tart. EU»i).lr»ó bizottaásl hatAniat A eorokisAri pArtSü«-r»­rot kijáratáéi «11 Aráit lcditott Krajceevica Ferenc etvtAr« ellen. A választott bíróság Ítéletében többek között meg­állapította, hoffy a miikedveló gárda bevouását Krajearf viea eljárása okozta; meiíúllapitotta és helytelenítette hogy vállulk4t?deeaerüleg, saját üzleti céljaira kiilSn snli kod velő gárdát alakított. Elvárja, hogy a Jővőbcn simáiul olyan vállalkozásban részt nem vesz, ami a pártraerve­ictet anyagilag vagy erkölcsileg megkárosítja. Er, ellen Krajesevies föllebbezéssel élt. Az ellenőrző bizottság nem lát okot a választott bíróság ítéltének megváltoztatására és azt indokainál toffva helybenhagyja. Kády Sándor, «11. bis. elnök Lemar Dezeő. eil. bla. Jegyző. VEGYES Elves-ett e hó 19-én. szerdán reggel a 80 as villamoson rba göngyölt iratcsomó. A mogtaialót kérik, »mennyiben ránér,%e az értókteiea. a 40. nehéz tüaértstred­nél (Vilmos esásaár-at 65) leadni szíveskedjék. Elveszett egy notesz katonai leszerelési igazolványok­kal. N*ps7. ava előfizetési báreákkal és egyéb iratok­kal A megtalálót kÓTÍk, Juttassa az építőmunkások faö­veUétfOba* CArAaa-at «U WUilg IaJos awréz*. * * *. A línnzl és Biach budapesti textilipari cég tisztviselői két héttel ezelőtt gyorssegély, fize­tósrendezés és egyéb követelések iránt rncmo­'randumot nyújtottak be, amelyre többszöíi sür­getésük ellenére ériíomleíres feleletet m>m krip­ták a cég igazgatójától, aki még mtndlar a for­radalom előtt uralkodott kapitalista gőggel ké­seli ax alkalmazottak ügyeit Miután a cée a Ösztviftelőkkel előbb kötött megállapodásokat sum tartotta be ée a gyorssegély kiűzetését megiaß-adta, a tiszt vij^-lők hétfőn reírgel sztrájkba léptek. Ugyanosak sztrájkba léoiek a céír leányvállalatánál az „Kínra", Első Ma-RTrar Rostanyac Művek Rt budakalászi érv Ár­ban alkalmazott tisztviselők is, mert a megáJ-lapitott gyorsfcgélyckét n* Igazgató nem űzette ki Itt a mnnkát cstitörtökön ismét fölveszik a tisztviselők. rru»rt már egy napi niunkaszűnete­lés ésr.retéritptte a bécsi Igazgabósájreral t«.ka­ródzó Igazírntót Az anyavállalatnál a artrájk tovAbb tart, mert szerdái* a tárgyalások mosrakndtak a eér szükl-oblüsér^n. amely a tisztviselők mint­málls bérköveteléseit sem hajlandó megnrini. Podicr a Bnnzl és Bieeb-céír számolatlan millió­kat keresett a háboriit szállitá-okon, mialatt csúfos éhbéreken dolgoztatta alkalmazottait Az állammal most is csinál nagy és jó üzlete­ket. <if> azért mereven ebiá.rkózik minden etube­,'rjes követelés elől. A céar központja Wlenben van ós az tjmztmtó n bécsi igazgatósággal taknródzik. amely állí­tólag nem hajlandó az éhező tisztviselőknek az innen kivitt pok tízmillióból néhány ezer koro­nát átengedni. A tisztviselők a legjobb hangulatban, Itraz ügyükbe vetett teljes bizakodással, lelkes szo­lldaritásban várják üyvíik eldőltét és nein kezdik metr adtlig a munkát amijj a eé?r a t1>zt-Tise'ők jzakszevezctéveL az-Tnari és Köztke­dé-i Tisztviselők Országos Szövetségével, az összes követelésekre nézve kielégítően meg nem állapodott. A budapesti férftezabómnnkások március hó 19-én sztrájkba léptek, miután az előzőleg foly­tatott tárgyalások soráin nem tudtak mi-sr­egyezui a munkáltatókkal. Követelik hz ott­honmunkarendszer egy éven belül való meg­szüntetését. a darabszám munkabér helyett az időbér életbeléptetését. A napi 8 óra„ illetve heti 46 óra munkaidőt, bérmunkásoknak órán­ként 5 korona, erős bérmunkásoknak 6 ko-VoYta ésr iWSr?tf"mnfrkáPökYi?fV"7 kwrona ottmka'-í' bért kérnek minimumként, meaáliaplta^nL Akik a minimumot már eddi? elérik vary mearlialadják, azok részére 30% bérjavitást kérnek. A forgalml munkások »zíivctséce uj helyi­ségbe: a városligeti korcsolyapávillonbn köl­tözött Mindennemű, a knznoutot érdeklő leve­lek ide cimzendők. Hivatalos órák 9-től 12-ig, 2-től 6-ig. A forgalmi mtsnkások szövetségében tömö­rült gyári kocsisok sztrájkba lének. Erre okot a munk-i'tatók kapzsisága szolgáltatott akik a Bzállitóérdekeltsé«ekkei kötött megállapodást a gyári kocsisokra nem akarták kiterjeszteni. Gyári kocsis ne fogjon be! A postamesterek szervezkedése. A falvakban szétszórt és a reakció sötét lovagiaival körül­bástyázott állami éh bőrén tartott és a birtoko­sok és tőkések alamizsnáin teneődő postames­teri kar is megértette a kor intő jelszavát és e bó 10-ón tartott alakuló közgyűlésén kimon­dotta. hogy as cr«zágos poptáasz^rvezet ntján rz Igazi mnnkásérdekekért küzdő, a dolgozó proletárok céljait szoltráló sr^-i ál demokrata párthoz csatlakozik. Kimondották még, hosry mindent elkövetnek, hopy a falvakban lévő reakciós törekvéstkkel K7^inbcn a a/.ocjiáldeuto­kráciának nenic-aak büséü»?« őrszemei, de törhe­tetlen h«rcoeai la lesznek A budai eeincni'ryári munkások és a gyár Igazgatóságra között mcgegyezé.s jött léire, amelvnek értelmélien a munkaidő napi 8 óra; a kollektív «zcriődét* megkötéséig a munkások 35% m iink:< béreroeléwt kapnak! Tnlmunkát 100%-kal kell josbbaii dijaznL Az akkordmunka megszűnt. A magyarországi tényleges tisztek szakszer^ vezete budapesti csoportja e hó 22-én, szomba­ton délntán 8 órakor a volt tiszti kaszinó épü­letében (Váei-ntca 38, II. cm. nagyteremben) gyűlést .tnrt Tárgy: a bizalmiférfiak válasz­tása. Egyben pedier fölbivjuk a budapesti tag­társakat és a vidéki csoportokat, hosry az elma­radt taesáíri dliakat, a nártadót, nemkülönben a szaklapunk részére adakozott összegeket, va­lamint a Népszava március 14-iki számában közzétett határozat érteiméhen megjelölt ösz­szegeket a választási agitációs költségekre hoz­zánk beküldeni szíveskedjenek. — A maayar­orszáai tényleges tisztek szakszervezetének tit­kársáaa. A Magyarországi KHzallralinarottat Szövetségének val­lásügyi miniszter! szakosztálya a mu^ héten megalakult. A szakosztály megválasztotta a vezetőséget, a bizalmi és főbizalmi testületet. A vallásügyi miniszter elismerte a bizalmi teavülotrft, — A vállár ée közoktatásügyi minisz­teri szakosztályok e hó 20 án, csütörtökön délntán fél 5 órakor egyflttea ölést tartanak a Lónyai-utcal református fóclmnáúautbaa. A kivtra. koraüiu • ' : .<•.• -, üjr i- i» !**»ye!-.ö«ionkáiie.k e hA ?(» " -r (Vili. Német-ntoa ás JAaiwf-uir« »-...-m, .',• '1 turnatormébee együttef. tagértekczl..-.... n . .. rend: A munkáltatókkal folytatót: Uru.. ••>. -ízóió ja-, lentés. A azlnbáxl «akontály BS-6» klzottKága » hó Zl-én. pin­teken délután t óras.ir o* Kurópa kávéházbun Jelenjen meg. — Az ötös sajtóblaottaág agyanesak Jelenlen meg ugyanakkor ós ugyenott. A Blztositáai TlaztviBelík Oravárm Sssftvetsfre ért»*ltl a kóaifyiilesre rtieirvilnaztott kllldötteket. hogy b kfildött­közgyül,»st m L IC. T. O. Ss. ht!yU*gít)« (VI, Cs«ugerl­o'«» «8, I. íi tartják. Ai olőírtckealet hslyét *m idejét a «wmtintl Néjuzavn közli. A tls a'kalmatoftoál h>rla»«ttaté társaságok tbitvtaelSt, valamint a ltl>tM4U«l TlMrtvtswIőU Orn.'>goB Sí-X-veLní gi-net; tagjai JeieaJoiiek meg • hó »án, tsalórtök délután fél i órakor n «tővetsoglwin (VL, Vörösmarty-nteo I) közgyűlést k«Mött«k választ i« eélliból. A ni!-t<«tlAM 7Unf»i«*JAi OrwJSrwi S»ÖTet«és -érMÍi VOr.­grtklé»-re »eg-. AiamiwU k t Ulolusk z nidAtttuanoi ványaik at i» ui alapazabályterv ecetet « «xirotmSB IrodátAbun ve gyék át. A Kagyarr»r*«íií1 rvtqrMWinkáoott Ormágws Szövetség« kfllilöttközgyalée^t e hé a 4a, vaaArnap delelőtl J orakor a MővetséjTbe» (IX. Vámhás lörat U, 1 em.l tartj* aieg. Aa Ba-yewlt*« Vánwl Vniama«va«[rtaJt otD<nakt mnnki­so.lr.ak rffbtza-tnl tentairt« e bO «-fa, pAnteken délelőtt » Arakor jelenjen m*g Lipót körút H, L alatt. A tanítok natnfrv k&»,'pl-A»tal wa';oratAlyárafc helyt, Dom városi nwportja e hó » án, eeütörti kőn dél­uiAa 4 órakor aa Andráasy-nti leánygimnáziumban bi­salml értekesletet tart. A hudapeetl ríaimSítrai* • bó tt-é®, péntek«« déiután » órakor a «<- és fén.munk&eok helylcsoportjában (VIII, Kálvária-tér 1») rendklvflll laggyülért tartanak A rwronntxttiinfcáaok •»»!<•« Mr. é* monlarendvíd« btr..,tuiuta e ho »An, eaAtörtökda «b> « árukor kiest tart. A r^mUrrártA emtkAn* VtmairoS «r«t«>e*e • kó »án, esfttört&kfta. Olewt tart. Aa Bjiwr^U «lehueaiAal ewokAin* e M »16a, néatekmt oetfl 6 órakor az ajpeatt Maakáaotthoubna gyűlést tar­tanak. A Vánni AUtlnmttn) Omáxwi MHet«óci( n«k oHIsnrtl Bzakon-.tályáhaz tartozó Iskolai altlactek e hó 21-én, pén­teken este S orakor tHgertekecietet tartanak. A rscpell Oze-nl munkások e hó Í1 An, péntokva délután 3 órakor a Munkásotthonban értekezletet tartnnak. A vcNntaxozövetség mfivrsetd- Aa maiuakl oltlmtek szak­ontáJya t hó 21-én. pénteken délntAa 4 órakor a KAroly­kőruti helyiségben ülést tart. A eanrép- éi palafedő blxalKlftrftak • hó » án «C-töi tökött este t órakor ölést tartanak a scakontály helyi­ségében. IClvt-sa»tt a S-as villan?oeoK ejry csomag vasmnnkás­saövotségl tagkönyv. A megtalálót kérik, hogy jutalom ellenében Juttassa a 87.övt,taAg kö*j*>ntjába (VII. Thökőly­ut S6) Marjny tlsztviselőhőa. A vnsuta vok Rudaiwut Feren«v*ro*-t hetvl: «oortjáank Ssablzalmt (eatOlete c feó SÍ én, pénteken dAlntán 4 óra­kor értekealetet tart a heIyiuaop(>rt Irodájában. A elpeszniuukáivk közponU vezetősége e hó IS-án, tsü­tőrtöltön este 7 órakor a uokott helyan ülést tart. A n>agáa«álla;au>k hlvctal>ogédeln«A bluilnl tostBlrte a hó 2v-án, eeütörtök^n e«1.r 4 órakor aa ecy«aälot hely/l-Ustoy.t-.VW» t7| i'Aéft Urt, ^ • A bndape.Htl ái-nmuiiliéjiuk blzalmlfArflal e hA JA-an, ead törtökön este 6 órakor álést tartanak, A vasoi.aw.-z0»et*.« «»lainaaayl acAVaastAtyásak »ottrtő­ség» e hó Zl-én. iveteken dáloUa 1 órckev Károly kórnt 3. szám alatt »gylit&e» ülíwt tart. A hedstwtl A* környékbeli ftfuote» mi«t» éa jr7«rty»­ryárak bbalml scemél>el jeiemjeofk met • hé SO in. e«®­törtőkőii délután fel fi órakor c MasyarorttiAgi Vegyt­sz.iti Munkások Szövetség« hoiy1»éi»ében (VIL, Oamjanich­atea 12, L am.) tartandó értekezlete«, uaalyoa a bér­rendezés ügyiről los» szó A foreaievAroKl veg-yésrotl gyíkra» e hó 20-án. csütörtökön délntán fei I órakor a S..ruksáH-at 104. szám alatt levő eooporthelylsÓKbo« Ulest tart. A budapesti egyeirruhaímabök • hó XI-An, pénteken eato 6 órakor aa egyesület helyiségébe« taggyiiléot tartanak. A va*ut&.*szövotKég mö verőtől éa műszaki altisztek szak-Oírctálya e hó 21-én, pAnteken délután 4 órakor Jiároly­körut 3 alatt ülést tart. Az I. K. T. 0. Sz. vegyészeti szakosztályának snervező bizottsága értesíti a tőbKalmlokat, hogy a vegyészek kollektiv Bzerzödéséuek tervező ét átvebetlit e hó 2« án. ssiitörtökön délntán S—S óra között a szöveteiig háznagyi szobájában. A házfölOgyeiök szövetséginek I. kerületi eaoportja e hó 2ll-án, cüßtörtikön este í orakor a Krisztina-téren (Polgári Kaszinóban) taggyűlést tart. A V. A. O. 8«. tanítói «aki.«atAlyalnaic ömaMKn-vesd bl­awttJtárr» « hó Si-áji, esütörlökö« I ólakor Ccokonal­aico í alatt ölési tart. Ezt meg ÍM leg t orakor am eg-yes »zervező bizottságok kfilör. tartanak tfléat agyanotu A ?ánwd Alialtnaiottalt Or>zág»« 8zövetaégéi-ek Wto­poi.ii VKtclősege e hó «-án, csütörtökön délután í órák« illial tar;. A V. A. O. Se. Oit ir.l Oactvio^óh «mkweiXAIyáiialt a» v«£Ó bliottsága a bó ífc an eaötörtök6n délután i órakor, a bizalmi testület este fél 7 Arakor ülést tart. Az orvow-.-nks/erveee' fölhívja a Budapesti Kerületi Muukast'iztcsito Pénztár kezelő éa rendelő orvos tagialt, bogy e hó 20 án, csütörtökön est« 7 órakor jelenjeuvk tnog a í>ohány-atoa 77, L emele én. tárgy: ázakesoport meg alakítása. A Városi Alkalmazottak Oibí-m Szövet^ge kötelékébe tartózó katonai korház.ik ösi-zbizalini testületo, ozeryecö bizottsága és összes irodai alkalmazottai e hó 2» án, csü­törtökül) délután fél 4 órakor a Csekonai-ntea 6 alatt együttes ülést tartanak. A Máv. Ifjúmunkások bizottsága f* a bizalmiak e hó 20-án, csütörtökön délután 4 órakor ülést tartanak a szö­vetségben (Kiiroly-körut 3. I). A fényképész és rokor.szakaiabeli munkások bizalmi személyei e hó 20-án, csütörtökön este G órakor ülést tartanak A K. A. O Sx. dreguista szakcsoportja e hó 20-én. csü­törtökön délután 6 órakor a szövetség helyiségében tag­gyűlést tart. A budapesti és környékbeli antosöiihesresztők c hó 21-ón, pénteken esto ti órakor a vasuuinkásszövet&og földszinti kistermébeD értekezletet tartanak. t A bádogosok' szeriező bizottsága c hó 21-én, pénteken este 6 órakor Thököly-ut 56. szám alatt ülést Uii t. A gyáripari lakatosok bizalmilírlial e hó 21-én, pénteken délntán 5 érakor az építőmunkások Otthonában (Aréna­ut) a koUektlv szerződés tárgyában ülést tartanak. A budapesti dpéez-csizjnadiaiüu'.ikásck helyi szervező bizottsága e hó 2»-in. csütörtökön este fél 7 órakor a szokott helyen ülést tart. A posta- éa távlrdaaltisztek e hó 20-án, caütőrtökön dél­után 4 órakor Rálint-utcn lb. szám alatt romlkivüli köz­gyűlést tartunak. A közalkalmazottak, szövetségének szak­osztályai két-két küldöttei képviseltessék magukat. Jitt. r, - - J.:..-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék