Népszava, 1919. április (47. évfolyam, 77–103. sz.)

1919-04-04 / 80. szám

33oSapRsf 3 1919 SpriTís % péntek. •túiim Vilá g proletárjai egyesüljetek! sz§m : : xlvii. évfolyam " II ... II I . . ^ III i i ii ' J ilíi l ui^» V "JX i.— kor. ! «er köra .. ... fi,— kor. JT&YES fOáa ÁRA 34 FILLÉS, A MAGYARORSZÁG! SZOCIALISTA PÁRT REGGELI HSVATALOS l,APJA Megjelenik hétfő kivételével minden nap. SZERKBSZTÖBECfr: VIII., COHYI-UTOA 4. (Telefon: József 3—29 és József 3—30.) K3AJJÓHHTATAI»: TOL, COUfTX-UTOA 4« SZ. (Telefon: József 3-SÍ és József 8-32.) r Parancs t jfihféMsrifK a Forrailainn Vörös Hadsereg szervezését és vezetését. Föladatunknak minden poklon. akadályon kkresztffl mígf farnak és mep fogunk feleim.' Rendet, fegyelmő, engedelmességet követelünk a Vörös Hadsereg minden katonájától. Akarjak, hogy a Vörös Hadsereg, a proletárok ©sztalyiiadserege, hatalmas, roppant pörölye legyen a proleiáruralomnák. Aki a Vörös Hadsereg egysébe, rendje, feg yetme ellen emeK kezét, az árulója a Tanácsköztársaságnak, bitang árulója a nemzetközi proletárforradalom ügyének. Meghódítottuk a hatalmat A munkás-, paraszt- és földm íves-szegényeké a föld, á bánya, a ház. A vörös katonák köteles­sége megvédeni a proletárság uralmát, A rei parancsunk nem imperialista rablás mészárszékére küld benneteket. Nem a tőké­sek kizsákmányoló rendjét védi. A mi parancsunk csak a proletárság forradalmi célját szolgálja. Minden parancsnak a nem­zefközf proletariates parancsa. A felelősség a mienk. A riiankások és földnuves-ssegények tanácsai országos kongresszusa előtt mi számolunk minden cselekedetünkért, parancsunkért. A rendbontókra, árulókra — akik a burzsoázia és a leselkedő imperialisms ügyét szolgálják, fc&Bt&efíemn sajtnak le. Megparancsoljuk tehát, hogy a Vörös Hadsereg minden katonája fegyelemben, rendben kövesse minden intézkedésün­kéi, rendeletünket Kun B$la s. k. . , Böhm Vilmos s. k. 'Szántó Béla s. k. 'Fiedler Rezső g. k. Haubrich wAntal s. k. A vas- fe (£nm»mkfeok fS- és vexetéS MrakaBt tast&letc, szervest bisomfigal, rnetSifige és a bslyicsoport, a hó 8"Ű!1| naombaton dél­4 úrafoer a SzSmtsfg nagytarisié­ÖB&rt tssrt. Népgyűlések a vidéken. ax alant megnevezett városokban Íey4 p árt oar w­ae folu k vezetőségeit, hogy e hó 6-aa, vasárrotpra ntíndepüít készítsenek elő milváiQOs népgytOéet a politikai helyzet és a Tauiáeskőztácrsaság alkotmánya napirenddel. Előadó mindenhova a fcfepontból megy. Aszód, BSífoesábS, Békésgynla, Be­Cmncrád, Debrecen, Diós­rgo m. Gyöngyös, Györ, Gyoma, najuKuuwniirour, Hódmezővásárhely, Jászbe­rény, Kalocsa. Kaposvár, Karcag, Kecskemét, Kisknnfélegyhiísa, Kiskunhalas, Kisvárda, Magyaróvár, Makó, Mátészalka, Miskolc, Mun­kács, Nagykanizsa, Nagykároly, Nagykőrös, Nagyszalonta, NagyszSHős, Nagyvárad Nyír­Orosháza, Ózd, Pápa, Salgótarján, mjheiy, Sopron, Szarvas, Szatmár, 1, Szemes, Szerencs, Saékesfebéi-vár, Szolnok, Szombathely, Tapolca, Tata, Tokaj, Tolna. Törökazentmiklő«, Vác, Veszprém, Zala­egerszeg. A dlKíatura hatalma a proletárosztályé. A 1 proleESrforradalmak, — mondja Marx — allíetdőan kriti-záljálc 'önmagukat, foly­tbw megszakítják menetüket, visszatérnek a látszólag elvégzettekre, hogy újra kezd­jék. (HI. Napoleon 0318100810.306.) A 1 magyarországi proletariátus jöegal­kofifia diktatúráját, hogy megteremtse a k omm amTgmtst. A proletariátus forra­dalma sebes irammal szalad a szocializ­mushoz vezető uton. A proletárdiktatúra lefeetővé teSzi a kizsákmányolást romboló, szocialista termei 5- 'és társadalmi rendet epitő munkát. A' proletá rforra dalom azon­ban kritizálja onzrewgjfit, visszatér a látszó­lag bevi^zetftefcre. 'Nekünk is kritizálnunk kell a magunk íoiradalmában mindama cselekvéseket, amelyek romboló és teremtő munkánk köz­be» végzünk, kritizálnunk annyi őszinte­séggel és annyi 'éllel, mint amennyi szük­séges ahhoz, hog" r férjünk olyan té­nyekhez, amelyeket látszólag befejeztünk. Megalapítottuk a diktatúrái a proletár­osztály kizárólagos uralmát a burzsoázia fölött. Tettük ezt azért, mert a munkás­mozgalom mindkét szárnya egyesült a mi programunk' alapján, abban a tudatban, hogy a proletariátusnak uralkodó osztállyá váló szervezése szükségszerű élő föltét ele a kommunizmus megvalósitásának". A prole­tárdiktatúra — osztályuralom. Egyik osz­tály uralma a másik fölött. Be osztálynak az uralma s nem csoportoké B hogy erős le­hessen, hogy célravezető legyem, annak vi­szont az az előfeltétele, hogy a diktatúra 'egységes, egyöntetű, kemény 'és a lehető­ségig 'öntudatos proletár osztály kezében legyen. Ha az eseményeket kritizáljuk, hogy visszatérhessünk a látszólag bevég­zettekre, a mai nap után meg kell állapí­tanunk nyiít őszinteséggel, hogy a dikta­túra nem teljes. Nem azért nem teljes, mintha nem végeztük volna el a fizikai idő szabta lehetőségek keretei között a burzso­ázia élősdi léte föltételeinek megsemmisí­tését, hanem azért, mert még mindig nincs m^g az a harci és hatalmi szervezet, amely a proleíaifátus osztályszervezete, díktatu­rájánaik formája. Csak a tanácsszervezet, a proletariátus összeséget rés nem csupán egyes rétegeit Képviselő munkás- és fold­mivesszegeniy kiküldet tanácsok kiépülése teszi lehetetlenné olyan események ismétlő­dését, amelyek ma történtek. A Kata­lom kerdésében ma sincs kétség. A For­radalmi Kormányzótanács nemcsak a kom­munista program alapján 'egyesiilt hatal­mas munkáspárt képviselője, de- letétemé­nyese a forradalmi proletár Internationale bizalmának is. Ezt a bizalmat minden rész­ről kiérdemelte eddigi működésével és hi fogja "érdemeim ezután is. A hatalmat, amelyet a forradalom jogán veit a kezébe a proletariátus nevében, nem adja ki sen­kineik mindaddig, amig a magyarországi proletariátus egészének osztályképviselete: a Magyarországi Szocialist-a Tanácsköztár­saság első kongresszusa össze nem ült. Nem adja ki, de megvédi mindenkivel es mindenekkel szemben. Megvédi ezt a hatal­mat az a proletárosztály, amelynek nevé­ben a Forradalmi Kormányzótanács a cßk taturát gyakorolja Megvédik a gyáraknak, a J)anyáknak, a földnek fölszabadult robo­tosai, a káplárbot és a militarizmus öntu­(fhtlanitó nyomása alól már fölsüabadalt yörös katonák. Megvédik, mert ez a hat-a­lom nem diktátorok hatalma. Nincs diktá­tor, sem egyén, sem csoport, sem réteg, csak maga az osztály, az egész proletariá­tus. Fogadalmat lehet lés kell csinálni a burzsoázia ellen, de nem lehet a proletár 7" osztály ellen. Diktátorokat lehet és meg kell dönteni, de ezt a diktatúrát, a munkás­osztály diktatúráját csak maga a proleta­riátus döntheti meg akkor, amikor elmúlt annak szükségessége, amidőn befejeződött az osztályok eltörlésével, a kommunizmus első fokának, a szocialista termelési és tár­sadalmi rendnek a megszervezése. Nem akarunk diktátorok Ijn ni, mert a proletariátus diktatúrája a proletariátus demokráciája, a munkásosztály tömegei­nek, az \egész osztálynak az önkormány­zata. De nem is tűrünk diktatúrát! 'Sem egyéneket, sem csoportokat, csak az 'egész proletárosztály diktatúráját akarjuk. Kri­tizáljuk a forradalmunkat, térjünk vissza a látszólag- elvégzettekhez, amint, arra Marx tanított rés fogjunk hozzá újból a diktatúra megalapozásához, az osztálydik­ta túrához. Néhány nap rrmlva választ, nem képvise­lőket, mandátm^birtokosokat, de proletár­kiküldötteket, nem minden lakosa, csupán a dolgozó osztálya 'ennek a proletár állam­nak. Nem tefít bele k® hét és együtt ül a proletariátus osztályképviselete, a tanácsok országos gyűlése, hogy letegye a szilárd hatalmat azokba a kehekbe, amelyek«* eléggé szilárdaknak tart a hatalom kezelé­sére. Addig a napig a proletórállam köz­ponti hatalmának nines más központi leté­teményese, mint a Forradalmi Kormányzó­tanács.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék