Népszava, 1919. április (47. évfolyam, 77–103. sz.)

1919-04-12 / 88. szám

1919 április Ä NÉPSZAVA S Az internálások napirenden vannak. Ujabban a szocialista vezetőférfiakat: Su­rányi Lajost, Drab Sándort, Banekovicsot, Steint, Kendit, Élként, Aranyossit, stb. inter­nálták. Elvitték azonkiviil Molnár Miklósnét, a kormánybiztos nejét ós Szepessy Miksát, de ez ntóbbit visszaengedték. Három hétig Liptószentmiklósra, majd Tren­csénbe internálták Gudenus Leót is, a volt Nem­zeti Tanács jegyzőjét, aki azonban megszökött, úgyszintén Farkas is, aki annakidején az orosz kommunizmusról tartott nagyhatású előadást a szinházban. Érdekes BukovinszJcy esete is. ö a szocialista szövetkezetnek volt a vezetője. A Nemzeti Ta­nács régi röpcédulái az üzletben voltak és ebbe csomagoltak. Ezeket egy cseh baka a parancs­nokságon fölmutatva, Bukovinszkyt is inter­nálták. A vasúti, postai, megyeházi tisztviselőket cse­hek váltották föl. A záróóra Vtll-re lett megállapítva, csak pár napja oldották föl a 9 órai záróórai rendeletet. A lakosság nagy része átszökött a demorkü­ciós vonalon és belépett a Vörös Hadseregbe. Az ántáeif ujabb kudarca Oroszországban. NfimsetkBii összeesküvés a szovjet­hSztársaség eilen. — A munkásság Harci ereje visszavert minden táma­dást. (Pétervár, 'április 11. — Szikratávírót.) Az orosz szovjet-köztársaságnak az elmúlt hónap­ban a reakció hatalmas offenzívé jávai kellett megmérkőznie, amelyet minden oldalról, kívül és belül egyaránt indítottak ellene. Az orosz szovjet-köztársaság újból győzedelmesen került Kt a megpróbáltatásból és iámét bebizonyította szerkezetének szilárdságát, az orosz nép rendit­hetetlen elltatározását, hogy minden fenyegető hatalommal szemben megvédi magát. ! A támadás terve félelmetes vóll &s végrehaj­tása Perm etfoglalásávfal kezdődött. Azzal egy­idejük®, hogy Kolceak minden- Wejét 'össze­szedve keletről hatalmas csapásra, készült a német, finn, lett és eszt fehér gárdák Fooh marsall ujjmntatására nyugatról rohanták meg a szovjet-köztársaságot. Ugyanakkor hatalmas ellenforradalmi mozgalom indult ki Varsóból Noulens szakértő vezetése mellett. Ezalatt oknélküli zendülések törtek ki a front mögött közvetlenül fekvő falvakban, a Volga mentéin, Szrmbirskben és Szamlarában, ame­lyek nyugatra terjedve oly termékeny vidéke­ken is mutatkoztak, ahol az élelmezés kérdése semmiféle elégedetlenséget nem kelthetett. Az ország belsejében indokolatlanul sztrájkok ke­letkeztek, több vasútvonalon, igy az oreli és brtacskói vasúton, sőt néhány pétervári gyár­ban is azok között a nínnkások között, akikkel az ékfhnezcs szempontjából éppen a legjobban bántak. Mindennék betetőzéseként a szovjet-köztársa­ság olyan összeesküvéseknek jutott nyomára, amelyet a magukat baloldali szociálforradal-' mároknak nevező elemek szítottak. A Pétervárt ellátó egyik legnagyobb vízműben pokolgépet találtak. Mindezekből tisztán kitűnt, hogy az ántánt ügynökei utján meg akarta állítani a forgalmat, hogy a városokat láéheztessc és föl aikarto a tudatlan lakosságot lázítani igazi képviselői ellen. Az ántánt meg akarta akadá­lyozni a vasu/ttlal való kereskedelmi forgalom­nak és ipari életnek fölvételét Kolcsakot neki­inditotta a bő vasúti gabonamagtáraknak ós a Volgán utat készített csapatai részére, a hajó­zás ujrafölvétele idején. Az összeesküvés napfényre került, szálai lát­hatóan Janin tábornokhoz vezetnek OmszJcba, Nlesel tábornokhoz Varsóba, Berthelot, An­selm» és Franohet d'Espérey tábornokhoz 'Jassyba, Sébastopolba ós Odesszába. Az orosz nép győzedelmeskedett! Az össze­esküvések összeomlottak, azok a munkások és parasztok, akiket félrevezettek, uj ragaszkodás­sal térnek vissza a szovjetekhez. Paderewsky hadseregeit föltartóztattuk. Kolcsak katonái hozzánk pártoltak. Azokra a csapásokra, ame­lyeket ellene mértek, az orosz saovjet-köztár­saság azzal válaszolt, h°gy a betörő csapatokat kiverte, a Fekete-tenger kikötőit elfoglalta és végül Odesszát is birtokába vette. Az egész világ reakciójának hatalmas összeesküvésérc az egész világ munkássága azzal felelt, hogy kikiáltották a magyar köztársaságot, kikiál­tották a bajor köztársaságot, amelyek közvet­lenül szövetségesei az orosz szovjetnek és meg­alakult az ukrán, litván, lett és eszt szovjet is. Nem tudni, min kell inkább csodálkozni: az imperialista zászlóvivők arcátlanságán-e, akik szemforgató módon az orosz nép szenvedései miatt siránkoznak, amidőn maguk okozzák a szenvedést, vagy állandó vakságukon, amely­lyél nem látják azt hogy magatartásukkal a szocialista szovjet-köztársaságok győzelmének útját egyengetik saját országaikban. t M proletárdiktatúra. V * * A Központi tanács és a Kerületi húszas hizottságoK megválasztása. Pénteki lapunkban jelentettük már, hogy a főváros kerületeinek munkás- ós katonataná­csai külön-külön ülést tartottak, amelyen meg­választották a központi tanács tagjait és a ke­rületi húszas intéző bizottság tagjait. A VII. ke­rületi megalakulást már közöltük, alább közöl­jük a többi kerületek tanácskozásának ered­ményét, a VIII. kerületet kivéve, ahol pénteken tartották meg a választásokat I. kerület. A munkás- és katonatanács elnökéül Toma­sovich Jánost, másodelnökül Róth Imrét és Mauler Jánost jegyzőkül Bernáth Gyulát Gortvai Lászlót és Kóth Juliskát választották meg. Az ülésen fölszólaltak többek között Lu­kács György és Ágoston Péter népbiztos elv­társak. Lelkes németnyelvű beszédet mondtak Kranovszky bolgár és Kratkin orosz elvtársak. A központi tanácsba a következő tagokat de­legálták: Antai Márk, Ágoston Péter, Bernáth Gyula, Bodi József, Braun Mór, Boros Rezső, Csapkay Károly, Dicker Gyula, Fazekas Sán­dor, Gortvai László, Gross Sándor, Gerster Ká­roly, Gárdos Mariska, Egyed Károly, Hegedűs József, Horváth János. Horváth Károly, Jancsó Károly, Koyáltsik István, Kulblanek Hermann, Kelenné Fried Joláu. Kertész Lajos, Kelen Jó­zsef, Krejesi Ágoston, Kocsis Sándor, Kugel ­mayer Ede, Körösi Sándor, Löwi Béla, Lukács György, Mauler János. Medvei Ferenc, Pénzes Károly. Prager Árpád. P'falT Mihály, Rajczí Rezső. Roth Imre, Robicsek Pál, Rákosi Má­tyás, Simái Miklós, Szmuck Antal, Somogyi Béla, Stehna Jozefin, Tomasovits János, Unger Emil. Varga András, Weiszmayer Márk, Weisz­baus Alüdár, Helyi György. A kerületi húszas intéző bizottságba megvá­lasztottak: Barnaffy Istyán, Csapkay Károly, Fazekas Dezső, Gortvai László. Gross Sándor, Hegedűs József, Horváth Károly, Kerekes Ele­mér, Kováltsik István, Kucsera György,« Li­sicska Károlyné, Mauler János, Milok Sándor, Nóvák Nándor, Pető Lajos, Roth Juliska. Simái Miklós, Surin Tibor, Tomasovits János, Tom­schay Károly. II. kerület. A központi tanácsba a következőket válasz­totta meg: Kunfl Zsigmond, Szántó Béla, Vágó Béla, Dienes László, Lusztig Arnold, Walter Károly, Plodcrer József. Duszynska Hona, Szántó Bféláhé, Lugosi Béla, Ertler Antal, Kaszab Sándor. Boor József, Sükös József, Tomka Pál. Király Albert, Bajor György, Balla Mihály, Spét Alajos, Batta Gyula, Boros Géza, Rothammer Mihály, Knur Pál ós Wal­ter Ferenc. Az intéző bizottságba meg választattak: Boor József, Bergl Jenő, ßorcs Géza, Eisenhut Fe­renc, Jäger Ignác. Kis János, Knur Pál, Ka­szab Sándor, ifj. Petrovics István, Poszpibál Ferenc. Pasztirk Mihály, Schopf Antal, So­mogyi Dániel, Rothammer Mihály. Siskó Kál­mán, Sükös József, Tomka Pál. Török Adolf, Tornyai László ós Valérián Gyula. IV. kerület A kerületi intéző bizottságba a következő 20 tagot delegálták: Bechtel Herman, Bencsik József, Brumiller László, Gratz Károly, Gyáki Mihály, Szikla Bertalan, Varga Hugó, Hacker Szidi, Kajdácsy József, Komlós Béláné, Osvald József. Rizéri Géza. Tausz Izor, Viervader Fe­renc, Rosner Miklós, Sass Vilmos, Schirmeis­ter János, Spádi Adél, Spitzer Andor, Topáll Károly. A központi tanácsba pedig a következő 14 ta­got delegálta: Bolgár Elek, Gisstl Pál, Guth Antal, Rudnyánszky Endre, Spádi Adél, Kron­csik János, Kiss Miklós, Kun Béla. Szamuely Tibor. Spitzer Andor, Láday István, Münich Ferenc, Rákos Ferenc, Schirmeister János. V. kerület A központi tanácsba a következőket válasz­totta meg: Nagy Elek, Gábor Károly. Schröder Ferenc, Benkő Béla, Manner Géza, Fülöp Já­nos, Honig Ferenc, Paulusz Róbert, Freschl Lajos, Fehér Jolán, Tasali János, Oszvald Joahim, Jancsik Ferenc, Lukács János, Szeid­ler Ernő, Grega Vilmos. László Jenő. Horovitz Jenő, Pór Ernő,' Guzsi János, Kis Lajos, Kem­merer Ferenc. Ühr Manó. Klein Ottó, Ambrus Ödön, Nagy Zsuzsa, Treszkony Rezső, Neuber­ger Frigyes, Somló Dezső, Engländer Fülöp, Faber Oszkár, Kann Vilmos, Kleits Kikolaj, Köves János, Gergely Béla, Markovics Gyula, Nóvák László, Masznich Károly, Szentesi Károly. Az intéző bizottság tagjai lettek": Schröder Ferenc (elnök), Gábor Károly (titkár), Manner Géza (pénztáros), Nagy Elek, Fülöp János, Paulusz Róbert. Benkő Béla, Bagó Béla, Honig Ferenc, Dalgó Ottó, Ábranics József, Kasztner Gyula, Molnár Lajos. Muha Károly, Fehér Jolán, Szőke Zsófia, Tatai József, Rózinger Andor, Freschl Lajos, SZÍVÓS Ferenc. VI. kerület. A központi tanácsba a következő tago­kat küldte ki: Alpári Gyula, Anilai Gyula, Bárkány, Bernhardt. Bartl Lőrinc, Bi­ringer Béla, Barna Jenő, Czobel Ernő. Demkó József, Fiedler Rezső, Fonyó Sári, Faríky Leó, Földi József. Götz Irén, Goldberger Jakab, Ga­lambos Zoltán. Szabados Sándor, Hamburger Jenő, Hevesi Gyula, Payer Horvát Lajos, Hári Zsigmond, Dienes Kálmán. Kasztner Ferenc, Aladi Mária, Kovács Árpád, Kertész Zoltán, Horváth Katica, Kaszany Flóris, Keiser Ist­ván, Leél Leó, Lékai János, Lorenz Antal, Mar­tisán Béla, Mészáros József, Metukó János, Makovi Ferenc, Pál Elza, Goldschmidt Sári, Pick Béla, Pannezer István, Haubrich József, Révai József, Hülitzer Ferenc, Sikorszky La­jos, Sinkó Ervin, Staerk Aladár, Selymes Emil, Sarkadi István, Schneider János, Sugár Tiva­dar, Schubert Ignác, Szikra Gyula, Székely Miksa, Berda Ferenc, Tuba Sámuel, Valentin Alfréd. Werner József, Weisenburg Béláné, Sütő József, Virágh, Nagy Béla, Szabó Károly, Szilágyi Dezső. Iiochíelder Lipót, Pintér Já­nos, Heriavecz József, Rónai Zoltán, Tóth Béla, Deák Ferenc, Kászonyi Sándor, Halász István, Altmann Lőrinc, Kábák Lajos. Cseri Ilonka, Kiss Nándor, Wfisz Mór. Bartel Antal, Tubán Árpád, Gráf Jenő, Schurek János, Dankházy István, Wlach Mária, Luczer Ernő, Bartes Dezső. Schön Sarolta. Csiszér Lajos, Schwaroz Hermann, Masznicza Mihály, Göndör Ferenc. Az intézőbizottságába a következőket válasz­tották meg: Makovi Ferenc, Virágh Lajos, Aladi Mária, Fodor György, Kovács Balázs, Horváth Viktor, Szekeres Lajos, Barna Jenő, Szabó Károly, Nagy Béla, Kollin Zsigmond, Szijjártó Lajos, Kiss Nándor, Stoff János, Goldschmidt Sári, Horváth Katica, Szilágyi Dezső, Geiger Árpád, Széli Mihály, Angyal Gyula. A VI. kerületi munkások és katonák intéző­bizottságának vezetősége a következőképen ala­kult meg: Elnök Nagy Béla, társelnök Kovács Balázs, titkár Szabó Károly, jegyző Gold­schmidt Sári. pénztáros Szijjártó Lajos, IX. kernlet 'A központi tanácsba a következőket küldte ki: Pócz Kálmán, BiohJavek István, Janiga Károly, Steinbrück Ottó, Varga Jenő, Csemy József, Schön Vilmos, Garai Sándor, Krammer Sándor, Erdean Miklós, Erdélyi Mór, Pechtle Péter, Misko József, Reiner István, Dinnyés József, Pesti Ferenc, Balázsi Mihály, Pápai­Szabó Tibor, Rudas László, Zacharias László, Mosolygó Antal, Olesz János. Kövcsay Gábor, Zwirn Károly, Galacz József, Korbély Lajos, Kellner Sándor, Sipőczl Antal, KÍSR Ernő H, Bruder Ferenc, Wagner Péter, Sáfrány Rezső, Geiger János, Csepreghy Pál, Grünwald Sán­dor, UjváTy József, Karikás Frigyes, Winter Rezső, Gógler Viktor, Sugár Sándor, Rohonczy Gusztáv, Geiszt Lajosné, Váradi Sándor, Qu artin Bernát, Patacsek Ottó, Klárik Ferenc, Rabinovics Andor, Német Imre. Az intéző bizottságba a következőket válasz­tották meg: Korbély Lajos (elnök), Kellner Sándor, Üjváry József, Grünwald Sándor, Sipőczi Antal, Kiss Ernő II., Bartolovics La­jos, Pechtler Péter, Neumann Ede (jegyző), Bruder Ferenc, Gombkötő Lajos, Wagner Pé­ter, Sáfrány Rezső (titkár). Szabó Gynla, Ko­csis István, Csepregby Pál, Fickmann Béla, Nuskó Jóasef, Bene6 Irén, Geiger János. X. kerület A központi tanácsba a következőket KQtife ki: Brunner József, Friedl József, Bárány Jó­zsef. Császár Imre, Kenderes Pál, Neumann Hilda, Kovács Béláné, Heves József, Kovács István, Kiefer Ferenc, Stenitz Albert Schräm Gyula Törzsök Elek, Wohl Lajos, Katona Márton. Márkus Simon, Fleischmann Andor, Hegyesi Lajos, Gyenes Gábor, Diek Jakab, Flainmer Albert Fieber Gusztáv, Erdélyi Já­nos, Czédli István, Csillag Ferenc . Az intéző bizottságba megválasztottak: Bru*-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék