Népszava, 1919. április (47. évfolyam, 77–103. sz.)

1919-04-10 / 86. szám

tit*SZitWA 1919 SpriSa St Történelmi ünnep lesz a mostani május elseje. * VSarBs dbidw BKSalk Budapest. — Mona­mantélss Kívomiléi lösz. — 11 indent es ünnep sxots^lattfba állítanak. Módos eteeje eddig sem volt közönséges nap A számunkra. A legnagyobb napunk, a ksrszebb ihmeirönlk volt mindig. Szimtoólun a, ba csak egy huszonnégy órára is, de testetöl' a volt az ál­mainknak. Egy napra tetettük i kalapácsot, abbahagytuk az alkotó, másokna alkotó mun­kát éa uj szánt, uj ruhát öltve a oagunk vilá­gáról álmodtunk. Most cs az állmunk valóban testet öltött A umnOca diadalmaskodott a dologtalan, a lelket­len, a kizsákmányoló tőkéin és a kalapáccsal nem mások számára teremtünk elő többé arany­hegyeket, henye és fényűző életet, hanem az uj -világ alapköveit és oszlopait formáljuk. A mostani május elseje a beteljesülés ünnepe kell, hogy legyen, a nagyszerű, a diadalmas be­teljesülésé. És most már még egyé: az uj kul­túráé. Kifejezője annak az akaratunknak, hogy az uj világot az igazság, a jólét a boldogság és uj szépeégek világává épitjük ki. Ha az eddigi májusi ünnepeken ezrek és tíz­ezrek vonultak föl a munka seregszemléjére, most száz- ós százezreknek kell ott megjelenni. Csodásan nagyszerűvé, örökre felejthetetlenné kell tenni a győredelmes munkának ezt az ün­nepét A Magyar Tanácsköztársaság foglalkozik is május elseje megünneplésének kérdésével és olyan hatalmassá, impozánssá akarja tenni, hogy jelentőségében messze fölülmúlja az ed­digieket A. Tanácskormány történelmi nappá akarja avatni a mostani május elsejét hogy az mindanfki számára felejthetetlen legyen. A Ma­gyar Tanácsköztársaság kormánya május el­sejének intézésével ós rendezésével Szamuelly Tibor népbiztos elvtársat bizta meg. Szamuelly plvtára kedden délután 5 órára magához hi­vlta n magyar irodalmi és művészvilág tag­jait, hogy velük az ünnep rendezésének na­gyobb vonásait megbeszélje. A terv szerint ezen a napon az egész városnak Vörösnek leéli lennie. Minden házon vörös zász­lónak kell lengenie, a középületeket köztereket művészileg kell földisziteui. A színházak, a ka­barék,aznapi programja a munkások ünnepéhez alkalmazkodik. Az utcákon tábori konyhákat Fognak fölállítani, hogy mindenki, akinek szük­eógo van rá ingyen ítaphasson eledelt. Előre­láthatóan az ünnepség legkiemelkedőbb pontja les/, a fölvonulás, amelyben körülbelül három­negyed millió ember fog résztvenni . A fölvonulés tervcaetépck előkészítésén már äolgoznak A megválasztott munkás-is katonatanácsok. * Az 1V M V« és VI. kerület névsora. A hétfői választásokon megválasztott tanács­tajrdk névsorát folytatólagosan közölve, itt ad­juk a IV, V. és VI. kerület névsorát: IV. kerület: A'ndó Sándor, Ausch Vilmos, Bart l Károly, Bolgár Elek, Brumwiller Lászlód Daubner Rezső. Eissel Pál, Grabner Félixné. Grata Ká­roly, Guth Antal, Gyáki Mihály, Györe János, Hadker Szidi, Jalíab József. Juhász János, Ja­nausek Antal, Kagán Henrik, Kajdácsi József, Karai Sándor, Komlós Bélámé, Kiss Miklós, Kromák János, Kun Béla, Kurucz András, Lá­dav István, Milch Ödön. Münnich Ferenc, No­votny Péter, Oszwald József, Rákos Ferenc, Péohy Adolf, Piri György, Rizéri Géza, Rosner Miklós, Russek Kálmán, Rudnyánszíki Endre, Sasa Árpád, Sági Lajos, Schirmeister János, Stoioh Dániel. Spádi Adél, Spitzer Andor, S tempi Vilma, Szamuelly Tibor, Szamuelly Zoltán, Szántó Lajos, SziMa Bertalan, Tausz Béla, Teiszler József, Tolnai Árpád. Takody (íyul)a; Topáli Károly, Vajda Károly, Varga István, Varga Hugó. Velesi György, Viervader Ferenc, Weisz István. V. kerület: Abranie* József, Ambrus Ödön, Appelt Kon­rád, Albert István, Barom Ferenc, Boshán Eleik (Eldktroinos müvek), Berka Vince, Beoki Jó­zsf, Bergmann Géza, Bergmann József, Bagó Béla. Balog László, Boross F. László, Baranyai Béla, Batitz Rezső, Bernkő Antal, - Benkeházy Lajos, BilcsEk Pál, Csiszár Ferenc, Darvai Rezső, Dömös Imre, Dalgó Ottó, F/rdősi Zsig­mond, Eibicht Lajos, Engländer Fülöp, Eck­hardt János, Fonyó Anna, Fol ti® József, Fü­löp János, Fuok József, Fleischberger Ferenc, Földi József, FrcscM Lajos, Felduumn Ferenc, Fehér Jolán, Feldmans. Pál, Feldmann To der, Fenyő Emánuel. Fáber Oszkár, Gábor Károly, Gergely Béla, Gilaga Vilmos, Goldmann Jenő, Gábor József, Garai Kálmán, Gabányi Sándor, Grimberg Jenő. Gál Jenő, Guzi .Táltos, HOTOVÍÍZ Jenő, Budik János, Hagyma Mihály, Honig Ferenc, Hecht István. Hublik Lajos, Hajdú Pál, Hülob Lajos, lferbály Pál, Jancsik Ferenc, Jerzsahek János, Jancsovics István, Iványi József, Jónás Vilmos. Janka Károly, Kuhár Sándor, Klein Ottó, Kleit,soh Nikoláj, Kovács András, Kövess Jánosaié, Kai hi Vilmos, Kondor Bernát, Kulik Miklós. Kövess János, Kacur István, Kirohmayer József, Kastner Gyula, Kämmerer Ferenc, Kaiser Károly, Kaltbrun­ner Ferenc, ifi. Kiss Ferenc, Király Pál, Ko­vács György, Klöszl János, Kovács János, Ku­bics Ignác. Keresztes József, Kiss Béla, Lich­tenberg György, László Jenő. Lukács János, Manner Géza, Molnár Lajos, Markovié« Béla, Molnár Gém, Miksics Pál, Mikes Ferenc, Ma­kai Ernő, Maries Béla. Molnár János, Monori Albert, Muha Károly, Masznieza Károly, Mo­ser József. Nagy Zsuzsa, Nagy Elek, Ncuber­ger Frigyes, Nóvák Lajos, Nemes István, Nó­vák Mariska, Nóvák László, Nagy József, Neu­bauer Ferenc. Oszwald Joachim, Oszfolk Jó­zsef. Prath Károly, Pilsák Mariska, Prigyn Sándor, Pollák Lajos, Polacsik Samu, I'öadör József. Pór Ernő, Paulus Róbert, Kosinger An­dor, Reiez Lajos, Rcisz Béla, S-i.ly Endre, Sal­lósi József, Strausz Aranka, Spitzán Ferenc, Somló Dezső, Sterl József. Simon György, Si­moncsics János, Setényi Sándor, Steiler An­drás,. Seidler Ernő, Sipos Erzsi, Schneider Jó­zsef, Schuck József, Szauzer József, SZÍVÓS Fe­renc, Szekeres Zoltán, Szabó István, Székely Dénes, Szőke Zsófia. Szposta György, Tatai József. Tomsics Károly, Treszkomyi Rezső, Tóth Ferenc, Teiikei Gyula, Tavalyi János, Uhr Manó, Veréb Károly, Vedrár Vilmos, Va­lósi án Antal, Viank András, Váradi Árpád, Viktor István, Wurm András, Woszkó Sándor, Zimmermann Lőrinc, Zeigerschmidt Ferenc. VI. kerület: . Alpári Gyula, Andai Gyula, Altmamn Lőrinc, Angyal Gyula, Adamek Gyula, Aladi Mária, Batta Gyula, Boros János, Bárdi István, Ber­lasz rjános, Bernát Antal, Blartos Dezső, Bér­kány Lajos, Burián Bernát. Bernharth István, Bartl Lőrinc, Bárd Imre, Birinyi Gyula, Bar­tik Lajos, Barna Jenő. Boda Ferenc. Berger Arnold, Bcrinyi Lajos, Benkovics Sándor, Batta István, Bedik János. Bóna. Jenő, Brik János, Brik Sándor, Bartl Antalné, Buschánszky An­drás, Hnhala Lajos, Balla jó/aef, Braches Ist­ván. Bálint József, Czóbel Ernő, Czerni Ilonka, Csapó Sámuel, Csiszér Lajos, Csinádi György, Cseri Ilona, Csefnyek István, Csáu Teréz, Csa­naki Lajos. D^fmkó József, Deák Ferenc, Dö­mös Ferenc, Dankháty István, Dományi József, Esztergályos János, Enyedi István, Eh rengni ­ber Flóra, Érsek István. Frányó József, Fied­ler Rezső, Fonyó Sári, Farehy Leó, Farkas Mik­lós, Félser D&tid, fazekas Márton, Fórra Já­nos, Fodor GyörsdjjFiizi Lajos, Freschl Rezső, Frideila János. Ferjéki József, Földi József, Fellner József, Göndör Ferenc, Gáspár József, Götz Géza, Goldberger Jakab, Goldschmied Sári, Gábor Juliska, Galambos Zoltán, Győri Ákos, Gárdonyi líóbert Garami Oszlkár, Gráf Jenő, Szabados Sándor, Gyetván István, Gya­log János, Hamburger Jenő, Holuri Jenő, Haus­ner Lajos. Horváth János, Herczi Margit, Hor­váth Katica, Horváth Jánosné, Holkó István, Hoohfeldcr Lipót, Högl József, Horváth Vik­tor. Haubrich József, Hajdú Árpád, Hcrborsch Gyula, Havlicsek Mihály. Hevesi Mária, Ha­lász Henrik, Herjavecz József, Haek.spacher István, Horváth József, Harangozó János, Hor­váth Lajos, Hári Zsigmond, Hinorányi József, Hajdú Ödön, Jaluha Lipót Kabók Lajos, Kordu Lajos, Kasztncr Nándor, Kelen József, Kollin Zsigmond, Kiss Nándor, Kászonyi Nándor, Kardos Géza, Kertész Ignác, Kubinyi Laura, Kovács Árpád. Kertész Zoltán, Kovács Balázs, Klein M. István, Karba János, Kovács Lajos, Kovács Géza. Kovács György. Kaufmann Jó­zsef, Kazda Lajos, Kemény Aladár, Keszeli Flóris, Kaiser István, Kovács Manci, Klein Gyula, Kaufmann Aladár, Kocsis Gyula, Ká­rolyi Mihály, Keztyiis János, Kerek István, Kiss Adolf, Lutzer Ernő, Leél Leó, Lipták Jó­zsef, Liszíkovszki Gábor, Lakatos Gyula, Lu­kács -Róbert Katona Dezső, Lembacher Vil­mos, Lékai János, Liszák József, Landzsár Fe­renc, Lukács Erasi. Mosorinszky SzvetozáT„ Ma­tusán Béla, Mészáros József, Marber Mihály, Malasits Péter. Matykó János, Mester János, Mayer Ernő, Metschel Rezső, Meisaher Miksa, Matyns Ferenc, Martinék Ferenc, Makovi Fe­renc, Nagy Béla. Nándor Géza, Nemes András, Nagy Dezsőné, Ncsstat Miklós, Ncuhaus Samu, Nagy Sándor, Novak Béla, Neviczki József, Német László, Oroszlán Pál. Ozner János, Onyicza János, Okos Béla, Pártos Frigyes, Pick Béla, Papenko József, Preis József, Po­nári István, Pollák Sándor, Páaner István, Preisz Aladár, Pamer János, Pejof Kálmán, Pártos Frigyes, Perk Béla, Pintér János. Por­szász Vilmos, Polezer János, Peyer Károly, Polacsek István. Pollák Simon. Pataki Jenő, Pál Antal, Rónai Zoltán, Reich Bernát, Rudolf Jámus. Révai József, Renner Simám. Rácz Ist­ván, Radványi Mihály, Rákóczi Ferenc, Rees András, Siborszki Lajos, Simkó Ervin, Schu­bert Ignác, Stärk Aladár. Schwarcz Hermann, Selymes Emil, Sarkod; István, Schneider Já nos. Salamon Viktor, Sohurek János, Schubert János, Singer János, Schön Sarolta, Stetmger Alajos, Sütő József, Sőterk Sándor, Stnasser Adél, Sohnöller Oszkár, Sugár Tivadar, So­mogyi Janka. Stoff János, Sahwarcz Sándor, Srenkó Mihály, Szrekel Rezső. Szabó Károly, Szél Mihály, Szikra Gyula, Szilágyi Donso, Szijjártó Lajos, Szűcs László, Székely Miksa, Szabó János, Szekeres János, Sztaradics István, Schön Sarolta. Takács Ferenc, Szmetena Jó­zsef, Szentesi Kálmán, Szabó Zol tán, Szetmere Sándor. Szabó Sándor, Szántó F. László, Szabó Péter, Saarnora János, Szávai András, Szabó János, Szabó Zoltán, Szabó Mihály, Szirk László, Szabó László. Takács Elemér, Tamás György, Tamáska Józsefnc, Tibor Gcza, Tark Elemér. T'aufel Ferenc, Tahin Árpád, Tuba Sá­muel, Taskó István. Török Ágoston, Takács Elemér. Torniu Ádám, Tótíh. István, Tóth Já­nos, Tróják József, Tóth Fcrene, Váradi Ist­ván, Virág Lajos, Vizsolai János, Valentin Alfréd, Vadas Sándorné, Vámtora Sándor, Va­dász Ferenc, Varga Pál. Welsz Mór, Varsadiai László. Valler Ernő, Vineze Lajos, Végh Ist­ván, Völgyi Mátyás, Valczer Béla, VeszcH Jt> nos, Werner József, Weisz Károly, Weiszburg Bélánc. Weiler Gyula, Wlach Mária, Zubor Géza, Zviger Kálmán. A proletároK olcsóbban vásárolhatnab. M szervezett munRtisok pőszérn í n­fogtalnafi és Mdimsitanah Íteleteiket, Amit a pénz mindemható jogán eddig csak a burzsoá tudott beszerezni, ahhoz a szociális népbiztosság legújabb rendelete végre hozzá­juttatja a proletárt még pedig csakis a prole­tárt A dolgozó proletárok és elsősorban a szer­vezett munkások a jelenlegi áraknál jóval olcsóbban fognak a nélkülözhet et len szükség­leti cikkekben részesülni én a. szociális terme­lési népbiztosság kutató osztálya már is ellen­őrizteti a fölvett leltárakat és tekintet nélkül a beszerzési árakra, a vételárat olyam nivóra szállitja le, amely a proletár vásárlóképességé­nek megfelel. A lefoglalt üzletek kirakatáSban nagy tábla jelzi föltűnően, hogy ,,e®en üzlet raktárát a szociális termelés népbiztosságának kutató' osztálya kiárusítja". Azokat a cikkeket, ame­lyeket más üzletekben csak jegy ellenében lehet vásárolni, ezekem a helyeken is csak jegyek ellenében fogják áruba bocsátani. A jegyremd­szerhez nem kötött árucildrokböl raabadőíi vá­sárolhatnak a szervezett munkások. SUefcre hozzátartozóik. Tekintettel arra, hogy a mun­kásosztály as uzKcraévek alatt minden ruha­neműből kifogyott a kiáxusitási akciót már meg is kezdette a népbiztosság. Első Ízben a Kemper kalapos cég Fehérvári-uti és Apród­uti üzleteinek raktára került kiárusításra és körülbelül három-négyezer darab kalapot ad nak el darabonként 12 koronáért, tehát a napi árnak körülbelül ötödrészeért A kiiárnKitásnál nem fogják figyelembe venni az üzlet minemű­sógét hanem lehetőleg ugy osztják el majd az árukat az egyes árusítási gócpontokon, hogy a fontosabb szükségleti cikkek egy-egy helyütt központositottan beszerezhetők legyenek. A szociális termelés népbiztoseága a Vörös Ujság-b&n és a Népszavá-baa. fogjia mftidig közzétenni azoknak az üzleteknek a névsorát amelyeknek áruraktára Márnsitáera foerÜL A csütörtöki nap folyamán kiárusításra kerülő üzletek névsorát alláibb közöljük az azakbaa tri­árusitásra kerülő főbb árucikkek megjelölésé­vel. A csütörtöki napon tehát a következő üz­letekben lesz kiárusítás: Ltmztig Ede cég RákÓczS-uf fm Muzeom­körut sankáln lévő férfi és női divatáru üz­letében férfi és női fehérnemüek, haris­nyák, zsebkendők, gallérok, nyakkendét és ^egyéb divatcikkek. Turul kalapgyár, Király-utca 33. safirtm üzletében nagyobb memnyiségű kalapok, továbbá 2000 méteren fölül bársony, mate­renként G—7 koronás árban kerül kiárnsi­tásra. Knöpfler Ignáic férfi ás női cfívaí iideM­ben, Rákóczi-ut 62. hasonló cikkek, mftat te Lusztig Ede cégnél us végül . Steiner testvérek női konfékció o% Rá­kóczi-ut 56. számú üzletében női bíuzok, szoknyái: ós x>ongyolák. TELEFONSZÁMAINK: TlHársig in . . .ül Tltkársíff Tltkirsí,™ --HH'SH'st»^ Titkárság — — —< m B» "-i —' —, Szorkcsztflség ** m — Szerkcsztfi.séi; « m ** p* w Ki;i<li'ihlvatol — Kiadóhivatal -J — I-, TUrdetCTl osztály Volksstlinm« szerkwBtösíg« t-t Nőmet tltkársáj; m^ VIlásosoác-nyoiiHl-i, Iroda m .Vllftrossftr-nyomd», mUvezcMMK m Staat f r-a M J6mt>t 79-3$ ** Jfaaef 7<L-3& — !" József 59-18 —! « Józsel 3—25 —i M Jtraet S—I* «Józael 3—St J&flwT 9—S3 f-i m Jómét C—78 -4 Jóeml 79—2$ " m, Jdnet 7»-3 í-i «raef II—H ww jfeso» y m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék