Népszava, 1919. június (47. évfolyam, 130–153. sz.)

1919-06-25 / 149. szám

*v NÉPSZAVA 1919 junius 24. Az uj népbiztosod megválasztása. a amHvetsége* nemponti intéző bízottadig Ülése. A szövetséges központi intéző bizottság, ame­lyet hétfőn délelőtt választott meg a tanácsok országos gyűlése, kedden délelőtt tartotta meg első ülését. Bokányi Dezső elnökölt, aki az ülés elején bemutatta a Szeged-Felsőtanyáról érkezett táviratot, amely szerint a szegedi direktórium tagjai, akik a szegedi általános sztrájkkal lévőn elfoglalva, nem vehettek részt a tanács­kozásokban, kérik, hogy a bizottság egyéb ér­dekeltségeinek ' képviselete mellett a szegedie­ket is vegyék figyelembe. Bejelenti a távirat, hogy az általános sztrájk még mindig tart, a munkásságot a fehér gárda üldözi, sok jó elv­társunkat elfogták, de azért a sztrájk harci készsége változatlanul meg van a tömegek­ben. A villamosokon francia pilóták vezetnek, mert a villamosalkalmazottak közt nem akadt sztrájktörő. (Élénk éljenzés és taps.) Bemutatta továbbá az elnök a Szekszárdon junius 22-én tartott megyei pártértekezlet táviratát, amely ben a tanácsok országos kon­gresszusát üdvözli. Lengyel Gyula napirend előtti fölszólalása kapcsáu elhatározta a bizottság, hogy a leg­közelebbi alkalommal az élelmezési üggyel fog a legbehatóbban foglalkozni. Ezután a népbiztosi választások előkészítésére jelölő bizottságot küldtek ki, amelynek tagjai lettek: Kunfi Zsigmond, Rudas László. Dovcsák Antal, Kovács Miksa, Hamburger Jenő, Dobor István, Bede László f *"> Weltner Jakab. A szavazatszedő bizottság tagjai lettek: Pósz enő, Szakasits Árpád, Farkas István, Bogár Ignác, Brandstein Illés. A jelölések megejtésének idejére az ülést föl­függesztették. Szünet után Weltner Jakab tett jelentést a jelölő bizott­ság nevében. Lengyel Gyula és Rónai Zoltán hozzászólásai után az intéző bizottság elhatá­rozta, hog-y a német és ruszin népbiztos vá­lasztásától az alkotmány értelmében eltekint; ezeket az állásokat a német és ruszin orszá­gos bizottság fogja betölteni. Ezután megkezdődött a szavazás. A szavazás eredményét Pósz Jenő a követ­kezőkben jelentette be. A kormányzótanács elnöke: Garbai Sándor, helyettese: Dovcsák Antal, A népgazdasági tanács elnöksége (egyszer­smind népbiztosok): Varga Jenő, Nyisztor György, Lengyel Gyula, Bajáki Ferenc. Külügyi népbiztos: Kun Béla. Hadügyi népbiztos: Szántó Béla. Belügyi népbiztos: Landler Jenő. Igazságügyi népbiztos: Ágoston Péter. Népjóléti és egészségügyi népbiztos: Guth Antal, Közoktatásügyi népbiztos: Pogány József. Az ellenőrző bizottság tagjai: Vanczák Já­nos. Hajdú Gyula (Pécs) és Rákosi Mátyás. A lakásügyi hivatal vezetője: Brunner Jó­zsef. Az eredményt éljenzéssel ós tapssal fogad­ták ós Bokányi Dezső elnök az illető elvtársa­kat megválasztottaknak jelentette ki. Weltner Jakab a népgazdasági tanács főosz­tályai tekintetében azt ajánlotta, hogy a vég­rehajtó bizottság jelöléseinél a következő elv­társak vétessenek elsősorban figyelembe: Az I. főosztály, az általános gazdasági fő­osztály vezetője lenne Varga Jenő. A II. földmivelésügyi főosztályé Hambur­ger Jenő és Vántus Károly. A III., szociális termelési főosztályé: Dov­csák Antal. A IV., pénzügyi főosztályé: Székely Béla. Az V., közellátási főosztályé: Miakits Ferenc vagy Kulcsár. A Ví„ vasúti főosztályé: Bodon, A VII., gazdasági főosztályé: Lengyel Gjnda. A VIII., közópitési főosztályé: Garbai Sán­dor. A IX.. mnnkásiigyi főosztály vezetője: Peyer Károly lenne. Ezt tájékoztatásul tudomásul vették. Kimondották ezután, hogy a hadsereg főpa­rancsnoka hivatalból tagja a kormányzóta­nácsnak. Jegyzők lesznek: Szabó Imre és Kit ajka La­jos. Ezután Garbai Sándor elvtárs vette át az el­nöklést, lelkes szavakban üdvözölte az in­téző bizottságot és a kormányzótanácsot, amelynek föladata lesz továbbfejleszteni és erősíteni a proletariátus hatalmát. Kimondották, hogy egyelőre, amig a német fis a ruszin népbiztosság a kerületbeli válasz­tás utján nem lesz betölthető. Kalmár Henrik elvtárs- a német és Stefan Ágoston elvtárs a rus.zin népbiztosság ideiglenes vezetésével bí­zatnák meg. Az intéző bizottság szerdán délelőtt 9 órakor ülést tart. amelyben munkatervét tárgyalja és eeryéb kérdéseket fog elintézni. Ügyrendié a bi­zottságunk az országos gyűlés ügyrendje lesz. Az ülés délután 2 órakor ért .véget. Szocialista épitő munfta. * KétszsZrhzisxftoldas ftonyhahevtészét a lóvawsenytén helyén• — Mégysmtfm szel­lem i munhds dolgomth a kertészetben Kishitű emberek attól félnek, hogy a kommu­nista társadalmi rend csak rombolni tud, épi­teni, termelni nem! Nincs olyan elvtárs, aki tagadja, hogy a munkateljesítmény megja­vítása sürgős föladat, hogy enélkiil a proletár­állam gazdasági csődbe fog jutni. De kétségte­len, hogy a magyar proletárállam már számos szép dolgot is teremtett. Ezek közé tartozik az a hatalmas 220 holdas konyhakertészet, amely az uj lóversenytér helyén most zöldéi. Aki ké­telkedik a proletariátus teremtő erejében, ne sajnálja a fáradságot, sétáljon ki oda és nézze meg, mit lehet két és fél hónap alatt teremteni. Március 22-én kezdődött a proletáruralom. Április 3-án kezdte a gőzeke fölszakgatni a ló­versenytér füves, bokros területét. Ma. nyolc­van nappal később, már az egész területen sze­dik a zöldséget, sőt van olyan része is, ahol az első termést, a spenótot, már leszedték és ma­holnap a második termést szállítják a nagy­gyomru Budapestnek. A telep vezetője egy kitűnő, energikus ember, Derrera Ferenc, aki az uj átalakítással együtt­járó minden bürokratikus nehézséget leküzdve, szinte elővarázsolt mindent, amire szükség volt. Nem hiába vezetett tiz éven át hatalmas kertészetet Amerikában. A gyönyörű téglaistál­lók, amelyekben egykor a versenyparipák áll­tak, már irodává és munkáslakássá alakulnak át. Serény kőm ívesek gyári salakból most fa­lazzák a tyukketreceket Mert a telep nemcsak zöldséget termel, hanem nagyarányú tyukte­nyésztésre is berendezkedik. A modern nagy­üzem minden technikai vívmánya Tói lesz itt használva. A tojás kiköltését nem bízzák a kot­lóstyuk szeszélyére: modern költőgép abszolút egyenletes melege kelti biztosan életre a kis csibéket. Legérdekesebb azonban a telep munkásságá­nak szociális összetétele és ez az, amiért irni akartam róla. A telep hatszáz munkása közül nem kevesebb, mint négyszáz olyan van, aki eddig szellemi munkával foglalkozott. Van itt a világon mindenféle ember: volt tisztviselő és diák, magasrangu tisztviselők özvegyei, fiatal leánykák teljesen városi öltözetbe a és iöldmi­vesek falusi gúnyában. Csupa jókedvű, egész­séges, napbarnitott arc. Szorgalmasan dolgoz­nak ; a telep vezetője azt állítja, hogy a volt fejmunkások munkája több eredménnyel ke­csegtett mint a kertészetben járatlan földmun­kások munkája. A telep különben minden jóléti intézménnyel föl vau szerelve. Ragyogó tiszta konyhában főznek reggelit, ebédet, vacsorát a dolgozók­nak, akik olcsó, önköltséges áron jutnak igy élelemhez. A volt istállók átalakítása lakásokká most folyik. Ne döbbenjen meg rajta senki: a versenyparipák lakásából egészségesebb és szebb emberi lakás lesz, mint amilyen a pesti proletárok zömének van! Nemsokára a telep összes állandó szakmunkásai ott jakhatnak majd a telepen. Nem csoda, hogy nincs itt mun­káshiány, minden hétfőn tódulnak az uj munka­keresők. A nagyüzemű kertészet hatalmas fejlesztését a főváros és minden iparosváros körül a prole­tárállam egyik főföladatát képezi. Két szem­pontból. Ha sikerül ősszel a főváros környékén negyven-ötven ilyen kertészetet létesíteni — és ennek semmi akadálya nincs, van föld bőven —, akkor a főváros egész zöldség- és főzelékszük­séglete födözve van. És ami talán ennél is fontosabb: ötven ilyen telepen husz?zer olyan embert tudunk ideálisan, egészséges, kellemes produktív munkával ellátni, aki eddigi foglal­kozási körében fölöslegessé vált. Igaz, hogy a termelés ma még drága, de ha az emberek jól beletanulnak, olcsóbb lesz és végre is a prole­tárállam legfőbb gazdasági szempontja mégis csak az, hogy sok uj termék, sok élelmiszer ter­meltessék, még ha kissé drága is pénzben kife­jezve a termelés. A föld intenzív művelésén, a kertészeten, a gyümölcstermelésen, az okszerű állattenyésztésen nyugszik Magyarország jö­vője a következő években. Lássunk tehát ezen a tórea munkához! Várnai Zscninak, a proletárok költííjének „Vörös tavasz" eimää ug kSnyve és a ••„K a f ©n a ffíra rras* a Zs" etmffi vetrscjaiiöisy­i »ánoH második kiadása megjelent. Kap­hatók a Népszava könyvkereskedésében A proletárdiktatúra. * * A szlovák tanácsköztársaság megalakulása. Szlovák elvtársaink osztályöntudattal és ügyük győzelmének hitében fogtak hozzá a szlovák tanácsköztársaság megalapozásához. A szlovák tanácskormány tekintete elsősorban a Szovjetoroszoroszág felé tekint, amelynek példáján indul el ő is. Üdvözlő táviratot me­nesztettek Lenin és Csicserin elvtársakhoz, majd pedig Ruzicska elvtársat, a kievi cseh­szlovák kommunista párt elnökét kinevezte a szlovák tanácsköztársaság ideiglenes kievi követének. Erről szóló jelentésünk a követ­kező: (Kassa, junius 24.) A szlovák tanácsköztár­saság népbiztosai a következő üdvözlő távira­tokat küldték Oroszországba és Ukrajnába: Üdvözlet Moszkvába. I. Lenin elvtársnak Moszkva. Örömmel közöljük önnel, kedves elx társunk, hogy a szlovák proletariátus kikiáltotta a szocialista tanácsköztársa­ságot. Engedje meg, hogy a szlovák forradalmi kormány ülése alkalmából forró üdvözletünket küldjük önnek, mint a nemzet­közi forradalmi proletariátus vezérének. Él­jen a proletár világforradalom! Éljen a népek forradalmi testvériségei Éljen a III. forra­dalmi Internacionálé! A szlovák tanácsköztársaság népbiztosainak tanácsa. n. Csicserin elvtársnak, az orosz szocialista tanácsköztársaság külügyi népbiztosának Moszkva. Közlöm Önnel, hogy a szlovák prole­tariátus kikiáltotta a szlovák szocialista ta­nácsköztársaságot. Az első kormány megala­kult. A föld, a gyáraik, a bankok a munkások kezébe mentek át. Megszervezzük a szlovák vörös hadsereget, a/mely a fronton győzelmes harcban a magyar proletár vörös hadsereggel együtt dokumentálja a proletariátus forra­dalmi szolidaritását. Éljen a proletár világfor­radalom! Éljen a munkások forradalmi szoli­daritása! Éljen a ül. Internacionálé! Janousek, a szlovák tanácsköztársaság külügyi népbiztosa. Ruzicska elvtárs a szlovák tanács­köztársaság hievi követe. I. Racovskt elvtársnak, az ukrán tanácsköztársaság külügyi népbiztosának. Közlöm Önnel, hogy a szlovák tanácsköztár­saság népbiztosainak tanácsa Ruzicska elvtár­sat nevezte ki időleges követül az ukrán ta* nácsköztársaság kormánya mellé ós utasí­totta, hogy haladéktalanul kezdje meg köteles­ségei teljesítését Engedje meg, hogy a nép­biztosok tanácsa nevében átadjam önnek, az ukrán tanácskormánynak és az ukrán proleta­riátusnak a szlovák forradalmi proletariátus forró üdvözletét, amely a hősies magyar Vő» rö's Hadsereggel együtt harcol a fronton a proletariátus közös érdekeiért, Kassa, 1919 jú­nius 22. Janousek, a szlovák tanácsköztársaság külügyi népbiztosa II. Ruzicska elvtársnak, a cseh-szlovák kommunista párt elnökének Kiev. Értesítem önt, hogy a szlovák tanácsköztár­saság népbiztosi tanácsa önt időleges követté nevezte ki az ukrán tanácsköztársaság kor­mánya mellé. Kérem, hogy haladéktalanul kezdie meg működését. Kassa, 1919 junius 22. A szlovák tanácsköztársaság nópbiztosi ta­nácsa helyett Suk V. Frigyes, közoktatásügyi Jtróbiztafli

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék