Népszava, 1925. február (53. évfolyam, 26–48. sz.)

1925-02-17 / 38. szám

11) NÉPSZAVA * 1925 február 17, rozta az ülés, hogy a Nemzetközi Szakszerve­zett Szövetség azonnal akcióba lép, hogy a mun­kásság érdekeit megvédje a kartel ellenében. A szövetség megbizást nyert arra, hogy a szüksé­ges anyagot, amelynek alapján a további lépé­seket megteszik, haladéktalanul gyűjtse össze. A hollandiai szakszervezet képviselőjének in­dítványára öttagú, bizottságot küldtek ki. ab­ból a célból, hogy ez a bizottság megállapítsa azokat az irányelveket, amelyek szerint az ér­dekelt országok szakszervezeteinek el kell jár­nia. A bizottság tagjai lettek Belgium részéről: Mertens. Németország .részéről Eggert és Diss­mann, Anglia részéről. Brown. Franciaország részéről Jouhaux elvtársak. A megválasztott bizoitteág azonnal megkezdte tanácskozásait. * = A magyar gazdasági politika külföldi megvilágításban. Az ^Allgemeine Fleischer-Zeátung * cimü német husipari újság a magyar húsipar helyzetével foglalkozik. Megirja, hogy magyar ipari körök joggal elégedetlenkednek a kormány túlzó agrárius gazdasági politikája miatt. Ennek a politikának az eredménye az, hogy a magyar húsipar elvesztette a csehor­szági piacot. A magyar sertéshús ugyanis olyannyira drága, hogy a külföldön már nem versenyképes. Prágába állandóan jelentékeny mennyiségű élőmarha került, legutóbb ban már eladhatatlan volt és a magyar mar­hával szemben a hollandiait reszesnt.icjí előnyben, aminek következtében a magyar állatkereskedők nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek. De a magyar kolbász- és szalámi­áru sem helyezhető már el a cseh piacon, egyrészt mert nagyon drága, másrészt pedig azért, mert a jugoszláv verseny a magyar árut kiszorítja A bécsi piac is elveszett. A legutóbbi időben a jugoszláv állatkereskedők fejtenek ott ki nagyobb tevékenységet, ezen­kívül pedig az osztrák kormány a 2000 koro­nás vamot 14.000 koronára emelte föl. A ma­gyar szalámigyárak, amelyek évi termelőké­pessége 350 vagon, a gyártási idő háromne­gyed részében összesen 90 vagon szalámit gyártottak, ugy, hogy ebben az évadban csak 120 vagont fognak produkálni. A román kor­mány megengedte 25.000 sertésnek Magyaror­szágba való kivitelét és megállapítható, hogy a vám ellenére is kifizetődőbb lesz a román sertésből való szalámiföldolgozás, mint a bel­földi sertésből. Igy ir a német, husiparosok lapja a magyarországi állapotokról és a szo­morú tény az, hogy igazat ir. * — A francia frank áresése a pénzpiac leg­nagyobb eseménye. Hétfőn Zürichben 26.60 volt. a francia frank kurzusa, míg szombaton 27-en állt a* frank. Február l-e óta 28.16-róL február 15-éig 26.60-ra esett, ugy hogy két hét' alatt 5% a francia frank áresése. Szombaton a zürichi bankoknál nagy konstemációt keltett, a francia frank áresése és ezt a kedvezőtlen fraucia büd­zsével hozzák összefüggésbe. 32 milliárd a fran­cia állam kiadása és 28 milliárd a bevétel; a költségvetésben mutatkozó hiány, amelyet a hadügyi kiadások különösen elősegítenek és az infláció okozza a francia frank árfolyamá­nak föltűnő nagy csökkenését. Franciaország is most számitol ja^ie a háború t. A farsangra ott is következik a böjt- A srazdasági élet törvényei kérlelhetetlenek. * Hivatalos gabonaárak: Február 14 Február 16 métermázsánként, korona Basa.-. 7« kg., tisaavidéki - 5S3.500— 585.000 592.500—595.000 Buza. pmegyei és dunántuli 580.000—582.500 590.000—592.500 Buza, 78 kg„ tiszavidéki - 592.500—595.000 fin .500 - 605.(10(1 Buza, pmegyei és dunántuli 590.000 - 592.500 tiOO.OOO—602.500 Boza . 490.000—495.000 505.000—510.000 Takarmányárpa 100.000—420.000 400.000—420.000 Rörárpa — «0.000—500.000 480.000- 500.000 Köles nOO.OOfl~S95.OOfl 300.000—305.000 ,0J mb 430.000—435.000 430.000-440.000 Tengeri , - 275.00ft-280.000 280.000-285.000 Korpa. 240.000—245.000 240.000—245.000 ^ Zürichi devizazárlat. Párig 27.15, London 24.79, Newyork 519%, Brüsszel 26.30, Milano 21.35. Hollandia. 2083 /4, Berlin 1235 /s . Bécs p.0073.20, Szófia 3.777*, Prága 15.40, Varsó 100, iBudapest 0.0072, Bukarest 2.65, Belgrád 8.50. — Egy aranykorona, hivatalosan 17.000 ko­rona, a dollár áruárfolyama alapján 14.490 ko­rona, egy vámaranykorona 34.800 papírkorona, = A Magyar Nemzeti Bank valuta­árfolyamai: Pénz Arn Holland forint 28,760 20.045 Dinár r t-i 1.J63 i.Kä Lei — _ 370 372 Belga Irank . — -. 3.64 1 3.676 Dán korona. 12.670 12.810 Norvég- korona 10.82« 10.094 Angol font • 344.000 347.000 Iára T- r~ - 2.954 2.986 Dollár 71.820 72.450 Francia frank t— 3.785 3.809 Cseh korona — 2.123 2.143 Svájci frank . 13.815 13.972 Usztrák korona 101.8., .102,45 Leva , 51 fi 534 Svéd korona. 19.195' 19.363 Cengyel zloty 13.788 13.972 Rapirmárka ———=—== 16.985 17.149 PARTÜGYEK A fővárosi végrehajtóbizottság ma, kedden este 1 Afi órakor ülést tart. Az országos nőszervező bizottság február 17-én, kedden este 6 órakor iilést tart. A bizalminők február I~én, kedden este 7 órakor jelenjenek meg a körponti nőtitkár­ságban. A XV. pártszervezet (Csikágó) tagjai ideig­lenesen a XVI, pártszervezet helyiségében VII, Thököly-ut 36, földszint 3. ajtó (Vas. munkásotthon) teljesíthetik pártadóbefizctéseí­ket és ugyanott van az uj tagok beiratása is minden szerdán este 6—8 órakor. A VII. közigazgatási kerület párttitkársága VII, Nagydiófa-utca 17 (Szállítómunkásoknál) van. Hivatalos órák: naponta délelőtt 9—1 óráig és délután 4—7 óráié. Telefon: József 54—93. A X. közigazgatási kerület párttitkársága hivatalos óráit a kőbányai Munkásotthonban (X, Martinovics-tér 3) hétköznaponként dél­előtt 9 órától 12 óráig, délután 4 órától 7 óráig, vasárnaponként délelőtt 9 órától 12 óráig tartja. Az egyes csoportok hivatalos órái: Rákosfalva: szerdán este 6 órától 8 óráig és szombaton este 7 órától 9 óráig. — 5. csoport: Gyömrői-ut 51 (Gratz-féle vendéglő) szerdán este 7 órától 9 óráig és vasárnap délelőtt 9 órától 12 óráig. — f. csoport: Kerepesi-ut és Százados-ut sarok (Faly-féle vendéglő), hétfőn este 7 órától 9 óráig és szombaton este 7 órától 9 óráig. A pécsi pártszervezet fölhívja mindazokat, akik eddig a. nemzetgyűlési választói névjegy­zékből kimaradtak, továbbá mindazokat a, férfiakat, akik az 1925. évben a 24. életévüket és mindazokat a nőket, akik a 30. életévüket betöltik, hogy február hó 28-ig okvetlenül töltsenek ki számlálólapot. A számláló­lapok átvétele végett jelentkezzenek Városháza. I. emelet. 38. ajtó alatt Zádor aljegyzőnél, vagy előzetes információ szerzése végett, a párttitkárságban — Zrinyi-utca 13 — egész nap, az irodai órák alatt. Minden jogosult férfi és nő vétesse föl magát a névjegyzékbe. Temetés»- A szoe^aíízmus igazságainak egyik !lelkes -harcosát,-''-"Fori/« - Károly cipészmuukás elvtársVnkát kísértük utolsó útjára hétfőn délután a rákoskeresztúri temetőben, az elv­társak őszinte részvéte mellett. A ravatalnál Illés elvtársunk mondott megható búcsúztatót a szakszervezet nevében és a. cipész dalkar gyönyörű gyászdalai után a sirnál a, központi párt, valamint a kispesti és nestszentlőrinci pártszervezet részéről Tuba Károly elvtárs mondott gyászbeszédet. Derék harcostársunk emlékét megőrizzük! Nyilvános gyűlések lesznek s A kliriiy^eo: Február 20-án. péntek este Vs 8 érakor: Pesterzsébeten (4. csoport, a Makai-féle ven déglőbe®. Rudolf-utca 11. sz.). KSzségpolitikai beszámológyülés. Vidéken: Február 18-án, szerdán este 7 órakor: Szegeden (a Kopp-féle vendéglőbem, Pálffy utca 25.): Nőgyülés. _mtm m _ Meghívók. A XX. pártszervezet uj vegrehajtóblzottsája e hó 18-án. szerdán este 8 órakor alakuló ülést tart. A XIV. partszervezet közleménye!: Az 1. csoport ve­zetősége jelenjen meg e hó 18-án. szerdán este 1/t7 óra­kor a sütőknél. — A 2. csoport vezetősége, valamint a körzet.megbízottak os bizalmiférfiak jelenjenek meg hó lS-á.n, szerdán este Vs7 órakor a cipészeknél. - A 3. cso­port, vezetősége, körzetmegbizott-ak és bizalmiak, vala­mint a cropnrt tagjai, jelenjenek meg e lió 18-án. szer­dán este 7 óraJcor n szabóknál (Almássy tér 21 rendkívül fontos iigyck megbeszélése végett. A XXII. pártszervezet 1. csoportja e hó 17-én. kedden este 7 órakor a szokott helyen ülést tart. A kispesti pártszervezet csoportjainak osszvezetösége e hó 13-a helyett, 17-én, kedden este 7 órakor tar+ ülést a .szokott helyen. A kaposvári partszervezet a Pécsi utcai körzetben (Fekete-féle vendéglői e hó 17 én. kedden pste 8 ómkor tagértekezletet tart,. Értesítések. A X. pártszervezet végrehajtóbizottség» fölhívja a kerü­letben lakó azon párttagokat, akik hátralékban vannak, hogy tagsági jogaik megóvása erdekében hátralékos tag­dijukat a pártszervezet helyiségében (VI, Király-utca 112) szerdán este vagy vasárnap délelőtt kifizetni szíveskedje­nek. Egyszersmind fölkérjük azokat az elvtársakat, akik választási munkára jelentkeztek vagy jelentkezni óhajta­nak, hogy ;i fönti helyen és id«í:en jelenjenek meg. A XVI. pártszervezet végrehajtóbizottsága fölkéri a hátralékos tagokat, hogy hátralékaikat sürgősen rendes­zék. Hivatalos helyiség: VII, Thököly-ut 56. földszint 3 (vasasok). Befizetés és összejövetel minden vasárnap 1')—12-ig és .szerdán S—9-ig, A XVIII/3. (régi) pártszervezet fölhívja a hátralékos párt­tagokat, hogy hátralékaikat rendezzék. Beüzetőhely: VIII, Mátyás-tér 9 (Uitz-féle vendéglő). Hivatalos órák: szerdán este 7—9-ig és vasárnap délelőtt 10—12-ig. A XXI. pártszervezet végrehajtóblzottsága fölszólítja a. Liliom-utca, Üllői-ut. Kispest és Erzsébetfalva határán, innen a Puna balpartján a Liliom-utcáig terjedő terü­leten belül lakó elvtársakat • és Népszava előfizetőket, hogy lépjenek be a pártszervezetbe és vegyék ki részü­ket a községi választásokat előkészítő munkából. Hiva­talos órák a központban (IX, Ferenc-tér 1. Munkás­otthon) minden nap 9—1 ig és 5—8-ig, valamint vasárnap délelőtt 10—12-ig. a 3. csoportban (Márton-rtca 28, Espe rantist.sk Otthona) szerdán este 7—9-ig. vasárnap délelőtt 10—12-ig. a 4. csoportban (Mária Valéria-telep, Balog­vendéglő) szerdán este 6 S-ig. vasárnap délelőtt 10—12-ifc, az 5. csoportban (Soroksári-ut. 110. Szarka-vendéglő) szer­dán este 7—Í4l0-ig. vasárnap délelőtt 10—l-ig, a 7. csoport­ban (Kén-utca 3. vendéglő) szerdán este 8—10-ig, vasárnap délelőtt 10—12-ig. A rákosszentmihályi pártszervezet minden vasárnap délelőtt 10—12 ig és szerdán este 7 -9 ig a Balaton-kávé­ház kiilönhelyúégében hivatalos órát tart. Fölkérik a Kákosszentmihályon lakó elvtársakat és Népszav*­elöfizetőkrt. hogy a pártszervezetben jelenjenek meg. A Szeged-Rókusi pártszervezet hivatalos helyisége a. Csonga,-fé,!e vendéglőben van (Hunyadi-tér). Hivatalos órák: minden pénteken este 7—0-ig és minden vasárnap délután 3—5-ig. Beiratások és befizfíések ugyanekkor eszközölhetők. A pártszervezet helyiségében az összes párt- és szaklapok olvashatók. A pártszervezet könyvtára is a hivatalos órák alatt az elvtársak rendelkezésére áll. 11 11 E hó 17-én lesz meggyilkolásának ötödik gyászos évfor­dulója. Ez alkalomra jelentek meg: RÉVÉSZ NIHALYI SOMOGYI BÉLA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA Ara 28.000 korona Szervezett munkásoknak 10.000 korona BACSÓ BÉLA: NOVELLÁK Ara 38.500 korona . Szervezett munkásoknak 20.000 korona. Kapható a Népszava-könyvkereskedésben, | VII, Erzsébet-körut 35 és minden szervezeti árusítónál SZAKMO^GALOM •••mi Miijj» Az angol bányamunkások sztrájk előtt álla­nak. Londonból érkezett távirat jelenti, hogy Cook, a, bányamunkások szakszervezetének titkára, Llanellyben beszédet mondott, amely­ben kijelentette, hogy a. bányamunkások a munkaidő, illetve, a napi 12 shillingé« minimá­lis bér kérdésében nem fognak kompromísz­szumot elfogadni és hogy e követelés vissza,­utasítása esetén a sztrájk elkerülhetetlen. A Kadai-cipőgyár felsőrészkészitő munkásai ma délelőtt 9 órakor jelenjenek meg a szak­egyesület helyiségében. Az újpesti borbélymunkások kedden este 8 órakor nyilvános gryülést. tartanak az újpesti Munkásotthonban. Napirend: A vasárnapi munkaszünet és a gazdasági helyzet, Az irógépmüszerészek e hó 17-én. kedden este 'A7 órakor a szokott, helyen értekezletet tartanak. Tagsági könyv elhozandó. Az épületlakatosok és' rokonszakmák összes bizalmiférfiai és bizalminői február 17-én, ked­den este Vi6 órára okvetlenül jelenjenek mee a­titkárnál, Thököly-ut, 56. szám alatt. Az összes villanyszerelők és azok segéd­munkásai e hó 17-én. kedden délután 6 órakor jelenjenek meg a titkárnál (Thököly-ut 56.). A cipőipari üzemek bizalmiférfitestülete kedden este 6 órakor az I. számú csoport hely­ségében ülést tart. A gyáripari lakatosok 5-ös bizottsága e bó 18-án, szerdán este 6 órakor a szokott helyen ülést tart. A kisipari kovács- és kocsilakatos munkások bizalmiférfitestülete csütörtökön este 6 órakor a szokott helyen ülést tart. Az Élelmezési Munkások Szövetségének köz­ponti vezetősége és budapesti szakosztályai« nak vezetőségei és szervezőbizottságai fobrná* 19-én este %7 órakor a. molnár-szakosztály he­lyiségében (VII, Dohány-utca 57) együttea ülést tartanak. '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék