Népszava, 1926. május (54. évfolyam, 98–120. sz.)

1926-05-29 / 119. szám

1926 május 29. NÉPSZAVA 15 REGENY ^ ^ »• n ^mnrogs ^jfl^^i ^iitii mii Ezerholdrk Prrt^rn IRTHs QERQELY SÄMDOR ILLüSZTRrtLJH: RÉVÉSZ KORNÉL 22 Jörn Fölemelt fején tétova szarnak. Jön. Ma­gasakat lép a bozótiban. Jön és kék szemén a bárgyú, esztelen látás. Mária jön, a dombtető Loreleyje... és Panna hozzámsimul, resz­ketve. Jön a leány és kinyújtott keze már a mellemet éri. — Csókoljátok meg egymást — mellemre hú­zom a két fejet, egymásfelé szorítom az arcu­kat, de a két ember ezéttépi kezemet, begör­bült ujjakkal állnak szemben egymással. Mari tortán vijjogó sikoltás csap föl és nekiront a fekete leány arcának. Én állok, hetykén, csí­pőre rakott késsel és várok. Tocmy ktötlÄr» áll és morog... Aztán szét­választom őket Reszketve állnak. — Üljetek le, ide mellém —• ülök a füvöm és pénztárcáimat nézegetem, két részire osztom kicsi vagyomxmait és feléjük nyojtom — úgyis csa'k ezt akarjátok... — Lerakom a földre a bankókat, hangomat jóra, melegre ezinesitem — vigyétek haza, vegyetek bust rajta, csak menjetek már... Téged a Pista vár, te meg a Rozál néninek szólj, majd elad másnak. Szaladok. Elérem az erdészéit. Ujira lüktet a halántékom és térdein reszket. Nagy len­dülettel futok lefelé és lenn, a patak piartján térdrebukoim és fejem nekiütődik a földnek. Fekszem a fiiben, Tomy mellettem nyöszörög és neon tudom, valami éles sajgás kínoz. A fejem­ben őrült gyomra dolgozik valami fuxó és a szemzugok félé igyekszik Atvánssxxrgok a vizén és megyek haza. Hátaa­ihátrafordulok. Az erdő tözvörösen lángol a buosuzó map korongban. A két lány áll a domb­tetőin és a kémlődő este árnya óriásira huzza sötét alalkjukat. XIV. Most már egészen egyedül vagyok. Munkám­ban nem zavar eemki és csavargó, céltalan sétáimban legtföllobb Tomy kisér. A toll szänt» a tenyerembe nőit és szántja sebesem, órákihofiLBzat a papirt. De olykor káprázik a szennám, pillanatokra hosszú villámokat látok a sürü feketcfiégtben. Ilyenkor leteszem a tol­lat, tenyeremet ráfektetem a papírlapokra és várok. Tudjam, utána úgyis kiderül az ég, lá­tom a rétet, a fölöttük elhúzó madárxajt és lernn a csillogó partot... Igy élni jobb. Senki se kutat belém ós senki se vár tőlem semmit Semmit! Hohó... micsoda megdöbbenés riad majd az emberekbe A kezék ököllé válnak a düihtői, de... csillogó szemek is mosolyognak majd felém. Igisn, az elnyomott milliók szame! Osa'k elibük is kerüljön könyv. Hátradőlök az ülésen és nézem Jóska hátáit. Csak hajtja a lovakat. Néha ostorával meg­legyinti őket néha csak füttyent poroszkálá­sukmak.,. Lassan. föJállok, átlépek, előire az első ülésre és melléje telepszem. Elfordul tő­lem, el is húzódozik és mereven nézi a ló fejét. — Adja ide —, kezembe veszem a gyeplőket és az ostort, sebesebb futásra nógatom a két állatot —, hallja, maga se akar velem szóba­állnl! Le is szállhat Messzi magas begyek sötétlmek. Az ut felé­jük vezet Kanyargós, keskeny ez a hegyi ut és két oldalt meredek mélység ásit. Nem me­rek & mélységbe bámulni, A szemem káprázik tőle IJjra visszamászom régi helyeimre. A lovak patkói szikráznak, enyhe port ver rohanásuk. A hegyek felől mély fenyőillat ömlik és a mélykék ég alatt gyönyörű suhanás az utunk. A csötndet csak a kocsi robaja veri, sehol eearamá élet Jóska dünnyög néha halkan. Már ez erdészéit érik el a lovak. Árnyékos fák hitei tűk a meleget. Az óriás lombkoronákra nézek, az ülésre dőlve, mélyet lélekzek és hir­telen sötétség, mély feketeség borul rám Nem látok semmit, csak a lovak patái düböinögnek. A kocsis hátába. kapok ... nem látom... Tor­koim eűi.zarttl és bőgve kiszakad belőle az or­dítás. A lovak ágaskodnak. — Mi az! Mi baj! — Jóska nyögve fészke­lődik. Állunk. Tapogatódzva emelkedem ülésemről. Nem, nem látok semmit A kezemet sem, Jóskát sem, A lovak kapál ódznak, őket sem. Nem állhatunk itt Szemközt ha rárnk­gyniinek, nem tudunk kitérni. Nem felelek. Hang nem jön torkomon, csak visszafojtott sirás... Ugy, hát elvégeztem- Va­lami átkozott balsors verte rám a sötétséget... Földszag, ncdVBs föld ize hell az orromra. J-a-a-a-a-j... segitség... nem látok... nem lá­tok... nem látok. Vágtat a kocsi és furcsa, dübörgő vissz­hangja él a fülemben... Aztán, igen, szürke foltok gunnyasztanak előttünk, mindig világo­sabb és tisztább lesz a táj... Mi ez! őrület... ott... ott... magas fa... egy, kettő... öt öt­ven ... erdő... csupa fenyő ós nap ... fölöttük a nap... Számhoz kapok, de már késő, újra hallom rivalló orditásomat a hegy, erdő, nap, fenyő visszhangozza sokszor... és én állok a kocsiban, a lovak ágaskodó futását Jóska fogja és vissza rám bámul értetlonkedően. — Hát... Jóska... mi volt ezt — ás körbe fordulok —, mi volt ezt — és hátranézek, sötét lyuk tátong rám. A lyukból vezet ki a fehér kocsinyom. Jóska, hát... ez, alagút! — melleim­ből kiszakad a sóhaj, visszazökkenek az ülésbe és a homlokom izzadtságát gyömöszölöm. A legény furcsálkodóan bámul. — Mér ordított a fiatalúr! — Igen, én... persze. Én szoktam igy. Tudja, néha elfeledkezem magamról. Gyerekkorból való rossz szokás — és reszketve tolom feléje cigaretta tárcámat. Ráimnéz, aztán a lovakra ver. Már nem hosszú fiz utunk. A hegyoldalban Márton ur áll és a munkásokkal tárgyal. Mind' összesereg­lenek jöttünkön, mind hangos üdvözléssel kö­szönt: ott áll a csoportjukban az a két legény is... a kettő, Péter bácsi tanítványa és barna képükön gyűlölködve él, felém két fokete sze­mük. A kocsi már megfordult, én még hátra­nézek, a két legény még mindig áll, mint a cö­vek, a csoport szélén és szemük összecsillan, mosolyogva Jóskáéval. J-a-a-a-a-j... segítség... nem látok... nem / látok... nem látok! Nem, sohasem voltam ilyen egészséges! Hogy volnék én beteg! És nevetek. Márton UT mel­lettem ül, barna képén a napi munka fárad­sága... liámnéz és látom, lassan fölemeli az ülésről jobb kezét Tenyerét kiforditja és mu­tatóujját előremereszti. Fekszik a kéz, aztán lassan fölfelé lendül, amig eltűnik a nyitott száj két váró fogsora között. Hangosan hahotázom, Jóska hátrales, már várja az ordítást de nevetek, boldogan, mint a kisgyerek és az alagút szájánál, a homályosodó félsötétben hangosan, visszhangotváróan kur­jongatok. A kocsi fut és hirtelen, nézem, eltű­nik minden világosság: a kocsi erősen fordul, az ut derékszögben ha jlik. — Igen. Kérem, Márton gazda, nekem gye­rekkoromban sokat kellett az alagutak miatt szenvednem — rí mosolygó képpel magyará­zom hangos üvöltéseimet —, ugy-e, Jóska, ha­talmasakat bőgtem! Jóska nem felel, csak félfordulattal tolja fe­lénk napsütött képét. Száján gúnyos lenézés. És nagykésőre utána óvatosan a lovak felé köp... Igen, lehet Jóska talán sejt valamit. Márton ur parköpenyébe burkolódzik és hall­gat. Mindig rámnéz és kis 6zeme, akár a gye­reké. A kocsi sebesen gördül előre, az uton­járók néha nagyokat köszönnek, gazdám meg­biccenti fejét de ujja fogsora közt marad. Az­tán ez is kiszakad belőle, mint a dugattyu ós utána tódul a sistergő gőz... a beszéd: ö már nem birja az én nagy kínlódásomat nézni. Gyötrődik és álmatlan éjszakái vannak miattam. Mindent megpróbált. Hátaslovat szerzett, kocsikáztat gondolkodott és ötlete­ket termelt, debát látja, hiába! És bocsássak meg neki, nagyon kér, bocsássak meg neki... Rámnéz, apró diószemével és ujját tolja szá­jába — Igen... de mit is kell önnek megbocsá­tanom! (Folytatása kBvctkezik.) TESTEDZES A Természetbarátok TE vasárnap a követ­keze túrókat rendezi: Budapesti csoport: L Békásmegyer, Kevélyek, Solymári fal. Talál­kozás %7 óraikor a Pálffy-téren. Vezeti: Kiss. 2. Csillagthegy, Ezrtisitlhegy, Solymári fal. Talál­kozás y<8 óraikor a Pálffy-téren. Vezeti: Mol­nár. — A ]pin-osztály: Óbuda. Solymári fal, líárrneshatárhegy, Óbuda. Találkozás '/i8 óra­kor a Bécsi-ut és Vörösvári-ut sarkán. Vezeti: Ellenbogen. — I. ker. osztály: Pomáz, Oszoly, Kevélyek, Solymári fái, Óbuda. Találkozás %7 órakor a Pálffy-téren. Vezeti: Gang. — V—VI. ker. oszt.: 1. Nógrádverőce, Magyarkút Rizner­forxás, Kismaros. Találkozás 6 órakor a Nyu­gati pályaudvarnál. Vezeti: Nebenfübrer. 2. Óbuda, BTE-ház, Solymári fal. Találkozás 6 óraikor a Berlini-téren. Vezeti: Vadkerti. 3. Óbuda, Nagykevély, Solymári fal, BTE-ház. Találkozás szombat este 'A 10 órakor a Berlini­téren. Vezeti: Szabó. — VII. ker. osztály: 1. Do­rn iös ; Dobogókő, Saentlélek, Esztergáin. Talál­kozás szomibejt este 'A 6 óraikor a Nyngati pályaudvarnál. Vcuaeti: Jeneaa. 2. Zngligot Virányos. Találkozás V48 ócnakor a Berlini­tétnen. Vezeti: Kiss. 3. Göd, Szigetmonostor. Napfürdőzés. Találkozás %6 órakor a Nyugati pályaudvarnál. Vezeti: Wittonamn. 4. Hűvös­völgy, Gémeríkut Találkozás 7 óraikor az Aréna-ut és Deinbinazky-u/tca sarkán (Mémasz). Vezeti: Halmi. — Magántisztviselő osztály: 1. Kismaros, Rizmerforrás, Nagymaros. Talál­kozás 6 órakor a Nyugati pályaudvarnál. 2. Pomáz, Oszoly, Kevély, Soilymári fal, Óbuda Találkozás 'AS órakor a Pálffy-téren. Vezeti: Auer. — A Ptoe osz'álya: Lipótmező, Vadas­kert Pálvöligy. Találkozás reggel 8 órakor a Retek-uteai huraknáL — Újpesti csoport: 1. Solymár, Solymári fal. Találkozás szombat este Ví7 órakor és vasárnap reggel '/s7 órakor a Oriísállamásan. Vezeti: Steffel, illetve Német. 2. Csillaghegy, Kevélyek, Solymári fal. Talál­kozás '/,« ócnakor a Zsilip-utcád hajókikötőnél. Vezeti: Booaán. 3. Vác, Nagyazál, Váic. Talál­kozás '/s7 órakor a rákospalotai állomáson. Ve­zető: Indi. — Kispesti csoport: L Zugliget Fe­kete hegyek, Viiáinyea. Vezető: Farkas. 2. Zug­liget, Virányos. Vezető: Müller. Találkozó mindkét — a X. kerület momstreturájáíhoz csatlakozó — tarára vasárnap *A7 óra­kor a rendőrség épülete előtt — X ker. osz­tály: L Monstre tura a zugligeti Virányosba. A végállomásról óránként indul vezető a Virá­nyosba 2. Óbuda, Háirmashatárbegy, Rózsi­forrás, Fekete hegyek. Zugliget Virányos. Ta­lálkozás szombat este 6 érakor az újpesti vas­úti hidnál. Vezeti: Vavrua L — Budai osztály: Szentendre, Kőhegyi forrás. Találkozás reggel Ví7 órakor a hajógyárnál — Az újpesti csoport vasárnap a tragikus körülmények köaött el­hunyt Maliss tagtárs emlékére találkoDÓturát rendez a Solymári falihoz. Ax fcsnepaég délután 2 órakor kezdődik. A Munkás TE turista szakosztálya vtasáraap a következő tarákat veheti: 1. Hűvösvölgy, Nagyszénás. Indulás szombat este 6 órakor a Széna-térrőL 2. (Ifjumunlzás!ura.) Göd (map­fürdőzés). Indulás vasárnap reggel 6 órakor a Nyngati pályaudvarról. 3. Klotáldtelop. Pilis­szántó, Vaskapu, Trézsükctt PiUeszwntieiresszt Salaibasiniai kut Pomáz, Indulás szombat este Vi 7 óraikor a Nyugati pályaudvarról. 4. Hűvös­völgy, Máriaremete, Rózsifonás, Óbuda Talál­kozás vasárnap reggel 7 órakor a Széna-téren. — A szakasztól y vezetősége kedden este 7 óra­kor ülést tairt A Természetbarátok TE központi választ­mánya hétfőn este 7 órakor ülést tart — Az V—VI. ker. osztály vezetőségre kedden este 7 órakor ülést tart Schlosser Imre footballkönyvet irt A leg­népszerűbb és legnevesebb magyar foofcball­játékos, a hetvenszeres magyar válogatott, ScMosser Imre, gazdag játékosi és tréneri ta­pasztallatait könyvben foglalta össze, amely „A modern football" elmen, a most meginduló ós d:r. FÖldossy János rczeukeszitésében megjelenő Atihonaeum Sportkömyvtárbatn jelent meg. A könyvnek több mint ötven képe ás rajza van és magáiban foglalja nemcsak a játék leírását technikáját taktikáját hanem főként azt a metódust, amelyet ma még mindig nem ismer­nek a magyar footballcsapatok, hoey hogyan kell az uj ofEszájdsaabálynak megfelelőan ját­szani és a csapait taktikáját ennek megfelelően megváltoztatni. A mü ára 35.000 korona (2.80 pengő). Kapható a A ápsza-uo-k ömyrvkereske­désban. Elcserélték Praszkó Antalnak, a Főv. TKör játékosának hétfőm éjjel a aaewedi gyorsvona­ton a teljes labdarugó fölszerelését tartalmazó zöMszinü kézi bőröndjét A helyébe otthagyott ugyancsak zöldiszánü kézi bőröndöt Praszkó a KERÉKPÁROK a legjobb angol, fraooia, német gyártmányok a lag. olcsóbban kényelme* réjaSciílrelésre Is kaphatok Bálint Lászlónál, Üllői-ut 52/B szám í 1

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék