Népszava, 1927. április (55. évfolyam, 74–97. sz.)

1927-04-29 / 96. szám

Í927 április 29. NÉPSZAVA 13 LEVELEK M m$lMmi. Szolnok. A jelenlegi gazdasági helyzet az egész munkásságot, de különösen a földmun­kásságot teljesen lesújtotta. Amig az ipari munkások szervezettségük folytán adott alka­lommal tudnak segíteni magukon, addig a földmunkások, akiknek szervezkedését teljesen lehetetlenné teszik, tehetetlenül kénytelenek nézni helyzetük állandó romlását. Városunk­ban most több helyen van nagyobb épitkezés, ahol a földmunkások közül körülbelül százan kaptak munkát, a nagy tömeg azonban munka­nélküli. A munkanélküliséghez hozzájárul még az is, hogy az előforduló munkáknál több­nyire vidékieket alkalmaznak. Az ipariskola építkezésénél van egy Kéri nevü fölügyelő, aki szombaton este a bérfizetésnél mindig le szokott hagyni néhány helybeli munkást, de e ;zt nem szokta elc'lbb megmondani, hanem csak hétfőn reggel, amikor munkára jelentkeznek, mondja meg nekik, hogy nincs rájuk szükség. Ha ilyenkor a munkások zúgolódnak és pana­szolják, hogy miért nem mondta ezt meg ne­kik szombaton, hogy idejük lett volna más munka után nézni, akkor a legdurvább sza­vakkal zavarja el őket a munkából. A mun­kásság az ilyen megaláztatásokat kénytelen tűrni, de azért nem szervezkedik, hogy változ­tathasson a dolgokon. Csak ha bajba kerülnek, akkor jönnek a szervezetbe védelemért. Munkástársainknak figyelmükbe kell ajánla­nunk. hogy sanyarú helyzetüknek nagyrészt maguk az okozói, mert ha valamennyien tisz­tában volnának szervezetük iránti kötelessé­geikkel és állandó hü tagjai maradnának a szervezetnek, akkor lehetne változtatni a mai helyzeten. Bede László. Jászberény. A tavaszi szőlőmunkálatokat már elvégezték. A legmagasabb napszámbér, amit fizettek, 2 pengő 80 fillér, az átlagnapszám 2 pengő volt. A szőlősgazdák nagyon sok vi­déki munkást hozattak, akik még a helybeliek­nél is olcsóbbak. A helybeli munkásoknak körülbelül fele nem tud elhelyezkedni mind­addig, amig a kapálás meg nem kezdődik. Badari László. Nádudvar. Ezideig még nagyon koyés munka­alkalom volt községünkben. A külső gazdasági munkára alig alkalmaztak a birtokosok né­hány munkást. Ezeknek fizettek _ 1-62 pengő napszámot élelmezés nélkül. Ennél körülbelül többet jelent egy ezerhóldas birtokos vadász­kutyájának a napi élelmezése is. Annyi bizo­nyos, hogy ebből a keresetből 5—G tagu csalá­dot nem lehet eltartani. Nagyon rosszak az idei aratási szerződések is. A Fischbein-örökö­söknél az aratók leszerződtek aratási, cséplési és cukorrópaszedési munkára. Az őszi vetés­ből a 11-ik, a tavasziból a 10-ik részt kapják szalma nélkül és az aratórészt sem szállítja haza a munkáltató. Elemi csapás esetén 1 katasztrális hold után 50 kilogram biztosíté­kot kapnak. A eséplőrész 3%%, a tengeri har­mados. A cukorrépát napszámért végzik, még­pedig az első kapálásáért 160 fillért fizetnek. Ugyanilyen föltételek mellett szerződtek le Forrai József birtokosnál is, aki azonban ten­geriföldet nem ad. A cukorrépa harmados. Ideje volna már, ha a földmunkások egyet­értve szervezetten védekeznének az ellen, hogy mindenféle rossz, reájuk nézve hátrányos szer­ződést rájuk kényszerítsenek a birtokosok. Erdei Imre. Csorvás. A sokszor elhangzott kormányigé­retek ellenére a munkásság helyzete még soha­sem volt olyan súlyos, mint jelenleg. Közsé­günket uradalmi birtokok veszik körül, ahol azonban májusig nem alkalmaznak napszámo­sokat. Októbertói májusig tétlenségre vagyunk kárhoztatva, 7 hónap alatt pedig nem birunk annyit keresni, hogy rendesen élelmezhessük ós ruházhassuk magunkat. Gróf Wenckheim Matild uradalmába 18 vég­arató szerződött, akik az őszi után a 11-ik, tavaszi után a 10-ik részt kapják. Learatott te­rület után biztosíték 650 kilogram buza, 120 kilogram árpa,. 120 kilogram zab és 10 kilogram bükköny. Behordáöért holdja után kapnak 50 fillért. Ezenkívül jár még a szokásos kommen­ció. Majdnem ugyanezen föltételek mellett szerződött le 120 arató gróf Wenckheim Sán­dor kis- és nagymajori gazdaságába azzal a különbséggel, hogy ott a holdankénti biztosí­ték 75 kilogram gabona. Szervezetlen munkástársaim, számoljatok azzal a keresettel, amelyet a mai viszonyok között kaptok. Ha jól számoltok, akkor arra a szomorú meggyőződésre kell jutnotok, hogy az ilyen keresetből lehetetlen emberi módon megélni. Tanuljátok meg, hogy csak egy ut van, amely sorsunk javulásához vezet: a szer­vezet, amely emberi értéket ad nekünk, amely­lyel kiküzdjük emberhez méltó jogainkat és azokat meg is tudjuk védeni. A tőkének nin­csen szive, nem ismer mást, csak a profitot Tehát a munkásnak össze kell fogni, hogy megvédje önmagát Porok János. Tiszadob. A tavasz beálltával mi is kibúj­hatunk az ürgelyukból, ahol a telet végigszen­vedtük. Az egész télen nem tudtunk munkaihoz jutni. Most a tavasszal js mindössze 12 napot dolgoztunk, de azt sem itthon, hanem Zemplén­megye Mád községben. Szőlőmunkát végez­tünk, 2 pengő napszámért. Három héttel ez­előtt megindult Tiszapolgár és Gyulaháza kö­zött egy vizvezető csatorna építkezése. A kere­set itt is nagyon gyönge. Hetenként nem tud egy ember többet keresni 12—14 pengőnél. Gróf Andrássy Gyula szőlőskertje kitesz körülbelül 150—160 holdat és ezt a nagy terü­letet mind gyermekekkel miveltetik meg 70—80 fillér napszám mellett. Ha esetleg egy felnőtt ember elmegy munkára jelentkezni, fölveszik, de csak gyermeknapszámmal. Egyéb helyeken a napszám férfiaknak 1.40, nőknek 1.10 és 1.— pengő, gyermekeknek 70—80 fillér látástól vakulásig. A munkabérmegállapitó bizot6ág a következőikben állapitotta mesg a legkisebb munkabéreket: férfiaknak március— április 1.30, május 1.60, junius 1.90, julius— augusztus—szeptember 2.50, október 1.60, november 1.30 pengő. Kaszálásért: május 2.60, junius 3.20, sukancoknak 1.00—-1.60, gyermekek­nek —.70—1.30 pengő. Részemről még az aratás sem biztos, mert az itteni uradalmak bojkot­tálnak szervezettségemért. Az aratás 11-ik részért történik, cséplés 3 és fél százalék. Kon­venció az egész aratás időre páronként 5 kg. szalonna, a Cséplésnél pedig hetenként 1 kg. Félrészes Vs kg. szalonnát kap. Beme Imre. Csongrád. Ez év tavaszán 34 munkástársam­mal közösen fölvállaltuk a "Rudai-ut Székes­fehérvár—Baracska közötti szakaszának kavics­keritési és hengerelési munkáját. Megbízott­ként Győri Lajos szerepelt, aki megbízásunk­ból az Államépitészeti Hivatallal kötött szer­ződést is aláirta. A munkához való előkészület és az odautazás költségeit közösen viseltük. Nem is történt baj az április 16-án esedékes fizetésig. Ekkor azonban a Győri által fölvett munkabérösszegből 112 pengő hiányzott. Ami­kor Győrit ezért kérdőre vontuk, azt mondotta, hogy a pénzt elvesztette, vagy a hivatalban maradt. Nem akartunk nagyobb kellemetlen­séget, igy abban állapodtunk meg, hogy a kárt közösen viseljük. Győri azonban az esét­ből kifolyóan két munkástársunkra meghara­gudott és kizárta őket a munkából. Ezt jog­talannak tartottuk és panaszra mentünk Ivánka főtanácsoshoz, az Államépitészeti Hi­vatal vezetőjéhez, aki azonban meg sem hall­gatott bennünket. Győri ugy viselkedik, mintha ez a munka sa.iát vállalata volna, ho­lott ezt közösen vállaltuk. Sikerült elérnie Ivánka főtanácsosnál, hogy bennünket elszá­molásra utasított, igy a munkából most már „ki vagyunk zárva, Győri ezt napszámosokkal végezteti. Mindezt afölötti bosszúságában tette, mert a pénzhiány után elhatároztuk, hogy minden pénzfölvétel alkalmával két szaktárs legyen jelen. Egyébként Győrinek sem vállal­kozói, sem munkástoborzási engedélye nincs. Kókai András, földmunkás. A Magyarországi FöldmunKások Országos Szöv etsé ge Hözieményei. Két öreg harcosunkat helyezte rokkantállo­mányba szövetségünk választmánya április 10-én tartott ülésén. Mind a kót öreg har­cosunk neve jó ismerős a szaktársak előtt. K9ncz Károly és Kerekes Mihály Szegedről még azok közül valók, akik az úttörő munkát végezték a magyarországi földmunkásság megszervezésén és a mozgalom országossá tételén. Koncz Károly, mint a szegedi mun­kásság küldötte már 1896-ban résztvett a szo­ciáldemokrata párt kongresszusán. Azóta ál­landóan az első sorokban küzdött a földmun­kásságért. Az öreg Kerekes szaktárs, akinek értékes és élvezetes fölszólalását több esetben hallottuk közgyűléseinken és kongresszusain­kon, 1902 óta küzd velünk egy sorban mind-' azokért a célokért, amelyeket szövetségünk maga elé kitűzött. Koncz és Kerekes szaktár­sak már fölül vannak a 70 éves életkoron, de magas életkoruk ellenére is fiatalos lelkese­déssel veszik ki részüket a szervezeti munká­ból. A fiatalabb nemzedék vegyen példát ennek a két öreg szaktársnak az életéből. A segélyre szoruló szaktársak figyelmébe! Szövetségünk választmánya április 10-én tar­tott ülésén határozatilag kimondta, hogy csak azők a tagok részesülhetnek az alapszabály és a közgyűlés által megállapított segélyben, akik a szabályszerűen megállapított járulékok­kal rendben vannak, vagyis akik a legutolsó hónapra eső tagdíjat, a leg-utolsó halálozás után járó özvegy- és árvasegély járulékot, to­vábbá az Otthon-járulék 20 részletét lefizették s ezeket a tagsági könyveikben eszközölt le­bélyegzéssel igazolják. Ugyancsak ezen az ülésen utasította a vá­lasztmány a központi elnökséget, hogy rend­kívüli segélyt csak nagyon megokolt esetben utaljon ki s ez esetben is egyelőre csak a leg­alacsonyabb rendkivüli segélyösszeget álla­pítsa meg. A kevermesi helyicscport április 10-én tar­totta tisztújító taggyűlését. A mult évi jelen­tést Víg András szaktárs terjesztette elő, amelynek tudomásulvétele után megválasztot­ták a csoport uj vezetőségét. Az uj vezetőség tagjai lettek: Torma Pál elnök, Kotroczkó Pál pénztáros. Bálint Lajos jegyző, Horváth .Lajos és BAn Béla ellenőrök. Végül elhatározta a taggyűlés, hogy fölszólítja a c-soport hátralé­kos tagjait, hogy akik tagdijaikkal el vannak maradva, fizetési kötelezettségeiknek minél előbb tegyenek eleget. A Magyarországi FöldmuRkásoK Országos Szö­vetsége pénztaríorgaimi Kimutatása 1926 lanuár 1-tOl december 31-ig. Bevétel: 1. Egyenlegek 1926 január 1-ón: a) házi pénz, tár 43,732.545 K. b) Törekvésnél folyószámla 12,244.877 K, összesen 55,977.422 K. 2. Járulékbevételek: a) tagdíjak 209,600.100 K, 61 beixatási dijak 3,268.800 K, c) ö. á. e. járulék 68,599.800 K, d) otthonjárulék 13,378.400 K, e) tagkönyvekért 353.600 K. összesen 295,201.700 K. 3. önkéntes adományok 2,005.000 K. 4. Földmunkásmoz­galom cimü könyvért 3,090.400 K. 5. Kamatok 230.954 K. 6, Visszatérítések: a) kölcsönökből 41,500.000 K, b) előlegek­ből 1,400.000 K, c) költségvisszatérltés 728.000 K, osszef.cn 43,628.000 K. 7. Takarékbetétekből 39,800.000 K. 8. Kamat­mentes kölcsön 8,000.000 K. 9. Vegyes bevéctlek 114.305 K. 10. Átmeneti tételek 4,695.700 K. összeg: Í52,770.181 karons. Kiadás: 1 Segélyek: a) aggkori rokkantsegély 14,244.000 K, b) özvegy- és árvasegély 51,409.000 K, e) gyermekágyi segély 17,935.000 K. d) rendkivüli segély 7,230.000 K, ü«­szesen 90,818.000 K. 2. Költségek: a) szervezés 14,235.300 K, b) jogvédelem 9,627.300 K, c) igazgatás 14,289.600 K. d) szaklap, könyvtár, oktatás 33,793.800 K, e) irodafön­tartás 27,128.150 K. összesen 99, 074.150 K. 3. Fizetések 75,368.400 K. 4. Előlegek 900.000 K. 5. Vidéki Munkás, otthonok 5,085.000 K. 6. Kertgazdaság 126.947.800 K. 7. Kölcsönvisszafizet és 41,500.000 K. 8. Átmeneti tételek 3,230.000 K. 9. Egyenlegek 1026 december 31-ún: a) házi pénztár 1,725.650 K. b) Törekvésnél folyószámla 8,130.481 K, összesen 9,856.131 K. összeg Íi2,:79.i81 korona. Budapest, 1926 december 31-én. A központi elnökség ré­széről: Szeder Fereno s. k. elnök, Bajki Sándor s. k. pénztáros, (Jalló István s. k. ellenőr, Takács József s. k. titkár. A fönti pónztárforgalmi kimutatást átvizsgáltuk, a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és rendben találtuk. A számvizsgálóbizottság részéről: Pátka Mihály s. k„ Gálovits György s. k„ Kállai Sándor s. k. Kimutatás 1927. évi január hó 1-től március hó 31-ig teljesített segélyfizetésekről. özvegy- és árvasegély. Kamán András (Békéscsaba II.) 72 pengő, Móri La­josné (Kiskundorozsma) 90 peugő, Kaszás János (Debre­cen) 60 pengő, Styevó György (Pitvaros) 75 pengő, Gödér Imre (Debrecen) 75 pengő, Szelják György (Szarvas) 97.50 pengő, Maczák Pál (Békéscsaba I.) 82.50 pengő. Dudás András (Békéscsaba II.) 84 pengő. Pattyi Ferenc (Szeged) 60 pengő. Gazdag József (Szeged) 60 pengő, Vecser Józsefné (Szentes) 102 pengő. Összesen SSS pengő. Gyermekágyi segély. Molnár Mihály (Kunszentmárton) 12 pengő. Kémes Mi­hály (Jászkisér) 10 pengő, Szaszkó János (Kunszent ­marton) 12 pengő, Kámán János (Békéscsaba II.) 10.40 pengő. Szarvas Mátyás (Békéscsaba I.) 14.40 pengő. Pa­taki András (Debrecen) 10 pengő, Szűcs Lajos (Füzes­abony) 10.40 pengő, Kórodi Mátyás (Debrecen) 10 pengó. Győri Bókus (Csongrád) 10.40 pengő, Hajda István (Veszprém) 10.40 pengő. Szarvas János (Békéscsaba II.) 10 pengő, Gyurkó András (Pitvaros) 10 pengő. Szabó József (Pitvaros) 10.40 pengő. Szatmári Pál (Nádudvar) 10.40 pengő, Nagy Lajos (Nádudvar) 8 pengő, Bencsik Pál (Békéscsaba I.) 10.40 pengő. Such János (Békéscsaba I.) 8 pengő, Szilágyi Lajos (Mezőberény) 8 pengő, Szu­dár Pál (Békéscsaba I.) 10 pengő, Laczkó Imre (Kever­mes) 10 pengő, Lajos Pál (Csongrád) 12 pengő, Németh János (Csorvás) 10 pengő. Dóra István (Kiskunfélegy­háza) 10 pengő. Molnár György (Szarvas) 10 pengő. Összesen: 2i7 pengő 20 fillér. . Rendkívüli segély. Szakszkó Mária (JCunszentmárton) 6 pengő. Sólyom Mihály (Szarvas) 7.50 pengő, Osztroluczki György (Szarvas) 6.50 pengő, Glembóczi János (Szarvas) 9 pengő, Lajos Pál (Csongrád) 8 pengő, Debreczeni István (Szen­tes) 6.50 pengő. Horváth István (Budapest) 24 pengő, Németh Antal (Kaposvár) 6.50 pengő, Pál György (Kapos­vár) 6.50 pengő, Kalocsa János (Kaposvár) 6.50 pengő, Horváth József (Kaposvár) 6 pengő, Szilavics Vendel (Kaposvár) 6.50 pengő. Lovas János (Csongrád) 9 pengő, Lovas József (Csongrád) 9 pengő, Major József (Csongrád) 8 pengő, Drbán László (Csongrád) 8 pengő. Takács Já­nos (Pécs) 8 pengő, Gyurkovics Józspf (Pécs) 8 pengő. Mezei András (Hatvan) 8 pengő. Összesen: 157 pengő 50 fillér. Rokkantsegély. Keller János (Békéscsaba I.) 9.60 pengő, Iván János (Békésésaba I.) 15 pengő, Andó Pál (Békéscsaba X.) 9.60 pengő, Kozma Pál (Pécs) 9.60 pengő, TJhljár Mátyás (Szarvas) 16.80 pengő, Gyurik György (Szarvai) 16.80 pengő. Szilágyi Antal (Szeged) 16.80 pengő, Földesi Sán­dor (Hódmezővásárhely) 13.20 pengő, Mérai Sándor (Hód­mezővásárhely) 15 pengő, Eácz Fereno (Hódmezővásár­hely) 18.60 pengő, Lódisz Lajos (Hódmezővásárhely 16.80 pengő, Rákia Miklós (Pécs) 13.12 pengő. Kozma Pál (Pécs) 9.37 pengő. Szekeres György (Pécs) 11.25 pengő, Viszkot Antal (Pécs) 16.87 pengő, Horváth József (Pécs) 16.87 pengő, Blázsi József (Pécs) 13.12 pengő, Dékány Tamás (Szeged) 16.80 pengő, Kaszás János (Pécs) 16.87 Összesen: 270 pengő 27 fillér. Halottaink. Mély gyásztól eltelve értesítjük tagjainkat az alant megnevezett szaktársak és szaktárs­nők haláláról, akiknek elhunyta által szövet­ségünket súlyos veszteség érte. 85. Gyeray Györgyné, Békéscsaba, 1927 áp­rilis 6. 86. Bagi Istvánné, Jászárokszállás, 1927 áp­rilis 11. 87. S. Szabó Sándorné, Szentes, 1927 már­cius 22. 88. Hegedűs János, Pécs, 1927 április 18. 89. Csáki Andrásné, Battonya, 1927 április 18. Aa özvegy- és árvasegélyjárulék 10 filléres

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék