Népszava, 1929. június (57. évfolyam, 121–145. sz.)

1929-06-01 / 121. szám

LWil. évfolyam 121. szám. AZ ELŐFIZETÉS ARA: Negyedévre 12 pengő — küllőidre 21 pengő Egy hóra . 4 pengő — külföldre 7 pengő Ausztriában egy hóra. 5 pengő SZERKESZTŐSÉG: Telefonszám Vm CONTI-UTCA 4. SZ. József 303—30 és J. 303—31 Budapest, 1929 funius 1, szomlsat Ára 16 finer MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA pAHflSggj^^^ KÖZPONTI KÖZLÖNYE MEGJELENIK HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP Egyes szám ára 16, flnnepnap 24, vasárnap82fillé* Ausztriában 30, vasárnap 40 groschen. Franciaorsz, 1-30 fr., Csehszlovákiában hétk. 1-50 ck„ vas. 2 ck. Romániában hétköznap 6 lei, vasárnap 12 lel. 'KIADÓHTVATAU Telefonszám _ - , vm, CONTI-UTCA 4. SZ. J. 303-30, J. 303-31, J. 303-32 Mai számunk az egész keli bel- és külföldi rádióműsort külön mellékleten közli. Az angol mnnkáspárt eddig 289 mandátumot kapott. A Konzervatívon súlyos vereséget szenvedtek. - \ liberálisok néhány mandátumot nyertek. — A kommunisták egyetlen mandátumukat is elveszítették. Csütörtökön méltóságteljes nyugalommal in­dult. meg a választás, amelyben az angol pol­gárok kérlelhetetlen ítéletet mondtak ki, az ország ügyeit eddig intéző konzervatív többség halálos Ítéletét. A munkáspárt , hatalmas előre­törésben 289 mandátummal az alsóház leg­nagyobb pártjává növekedett. A liberálisok 6 mandátumot nyertek és igy 52 mandátummal vonulnak vissza ®z alsóházba, mig a konzervatí­vok az 1924-ben szerzett 418 mandátumukból 250-et tudtak kimenteni az összeomlásból. Még néhány mandátum sorsa ismeretlen. Ezek részben a konzervatívok létszámát gyarapíthat­ják, de nerti lfehet már döntő befolyásuk. A munkáspárt az 1924-iki választásokon ka­pott 151 mandátumához 138-at. szerzett, vagyis azóta majdnem megkétszerezte képviselői számát. A leadott szavazatok számát még nem islerjük és igy nem tudjuk megállapítani, hogy ebben a tekintet-bén- milyen aráptyu növekedést tud kimutatni. A választások egyik pártnak sem hoztak abszolút többséget és igy a helyzet nem eléggé világos, amit még zavarosabbá tesz az, hogy a király betegsége alkotmányjogi nehéz­ségeket okoz, ami néhány nappal meghosszab­bíthatja a Baldwin-kormány életét. Befelezték az agltáGiót. (London, május 30.) A választási propaganda­beszédek áradata tegnap este ért véget majd­nem valamennyi számottevő politikai személyi­ség beszédével. A lapok közlik a három párt vezetőinek utolsó fölhívásait. Baldwin, aki tegnap 12 választókerületben mondott beszédet, végül pedig még a rádióban, fölszólította a választóközönséget, hogy továbbra is ajándé­kozza meg bizalmával. MacDonald arra számit-, hogy a kormány fölött határozottan ítéletet mondanak. Lloyd George a konzervatívok megsemmisitő vereségét és a liberális párt meglevő fölemelkedését jósolja. Nyugodtan indultak a választások. (London, május 30.) Az alsóházi választások szavazási helyeit ma reggel 7 órakor nyugodt hangulatban nyitották meg. Nyomban nagy­számú nő igyekezett az urnához jutni, hogy leadhassa szavazatát, mielőtt még munkába megy. Hampst-edben, London egyik északi vá­rosnegyedében, amely 63.861 szavazót számlál, a női szavazatok számia 15.701-gyel több, mint a férfiaké. Ennek a kerületnek van a legtöbb nőd szavazója az egész országban. London izgatottan várja az eredményeket. (London, május 30.) Londonban ma este be­láthatatlan emberáradat hullámzik az utcá­kon. Valamennyi szálloda és vendéglő zsú­folva van. A választásokat Londonban nép­ünnepség módjára tartják meg. A vendéglők­ben és kávéházakban mindenütt táncoló párok láthatók. Nincsen londoni polgár, akinek ke­zeiben valamilyen zajtütő szerszám ne volna. A legújabb eredményeket fölsiketitő fütyülés és trombitálás fogadja. A város főbb pontjain fényszórok vetitik a részleteredményeket ha­talmas vászonlepedőkre. A mozgószinházak­ban a filmet időnként megszakítják, hogy a közönséggel a legújabb választási eredménye­ket közöljék. Az első eredmények. (London, május 31.) Az angol választások végleges eredménye a legjobb esetben is csak ma estére válik közismertté. A szavazatok összeszámlálása rendkívül lassan folyik s a hajnali órákban még csak alig néhány kerület­ből érkezett be ideiglenes eredmény. Éjjel 2 órakor 53 kerület eredménye volt ismeretes. A választások eddigi eredményei arra mutatnak, hogy a munkáspárt rendkívül ni.-Rerős&dvQ fog kikerülni a választási harcból. A konzervatív párt föltűnően sok mandátumot veszített, amelyeknek legnagyobb résjét a munkáspárt hódította el. A liberális párt re­ményei nem váltak valóra s a" párt az eddigi eredmények alapjában aligha, . lesz újból számottevő faktor a parlamentben. Ma reggel 5 óráig 211 választókerület eredménye vált közismertté. A mandátumok ezekben a kerüle­tekben a következőképen oszlanak meg: Munkáspárt 117, Konzervatív párt 76, Liberális párt 14, Egyéb pártok 4. A munkáspárt ebben a 211 kerületben 56 uj mandátumot nyert, mig régi mandátumaiból csak hármat veszített. A konzervatív párt 54 mandátumot veszített, mig uj mandátumot csak egyet tudott szerezni. A liberális párt mandátumvesztesége 10, mandátumnyeresége 8. A többi párt két mandátumot veszített és egyet nyert, A konzervatívok már nem szerezhetnek többséget. (London, május 31.) A délutáni órákban már bizonyosnak lát­szik, hogy a konzervatív párt nem tudja megszerezni az abszolút többséget. Délelőtt ugy számították, hogy a párt abszolút többsége legföljebb 25 lesz, azóta azonban az elvesztett mandátumok száma, annyira emelke­dett, hogy ez a 25 mandátumtartalék elfogyott. Délután 2 órakor a pártok állása a következő volt: Munkáspárt 165 mandátum (a 315 Kerület­ben eddig 91). Konzervatív párt 123 mandátum (196). Liberális párt 21 mandátum (25). Egyéb pártok 6 mandátum (2). A konzervatív párt délután 2 óráig 75 man­dátumot veszített és csak kettőt nyert. A mun­káspárt nyeresége 77, vesztesége 3 mandátum. A liberális párt 11 uj mandátumot szerzett, de 15 régi mandátumot elveszített. Fél 3 órakor az addig összeszámlált szava­zatok alapján a következő választási eredmény vált ismeretessé: Konzervatív 147. munkás­párt 182, liberálisok 22, pártonkívüli 6. (London, május 31.) A mandátumok elosz­lása délután 5 órakor a következő volt: Mun­(Foly tatás a 2. oldalon.) Hatalmas előretörés ­a teljes győzelem felé! Az angol választások véget értek. Az a hatalmas izgalom, amellyel Európa elibe ment és végigszemlélte Európának ezt az angol földön lejátszódó nagy eseményét, lassú lohadásban vau és mindeufelé Euró­pában most már az érdeklődés fölfokozott feszültségével számlálgatják és mérlegelik ä választások kibontakozó eredményeit. A késő éjszakai órákban, amikor e sorokat; rójuk, a táviró még mindig adós a végső és pontos válasszal s még mindig nem hozta meg a vígső eredmény hivatalos liiradását, Azokból az eredményekből azonban, ame­lyek már most rendelkezésünkre állanak, éppen eleget tudunk. Sőt, majdnem mindent tudunk. Tudjuk, hogy a legalkotmányosabb és a legtisztább választás folyt le Angliában ezúttal is. Tudjuk, hogy a korrektség, az al­kotmányosság éaj a demokrácia példáit pa­rancsolja rá azokra az országokra, ahol még mindig a terroré, az erőszaké, az álalkotmá­nyosságé és a reakció ravasz ós furfangos eszközeié a főszerep' a törvényhozótestület megválasztásánál. És- tudjuk főképen azt, hogy az angol választók milliói kisöpörték a kormányzás hatalmi területeiről a konzer* vativ pártot, elfordultak a liberálisoktól és olyan hatalmas erőgyarapodáshoz juttatták angol testvérpártunkat, a munkáspártot, amelynek európai jelentősége és fontossága elvitathatatlan és amelyet a szocializmus nagy világmozgalmalnak utjain mindenütt örömmel és boldog büszkeséggel fognak tu­domásul venni. A konzervatív párt mandá-f tumállománya majdnem felére csökkent, viszont közel kétszeresére emelkedett az a mandátumtömeg, amelyet a legutóbbi vá­lasztáson juttattak az angol munkáspártnak, A liberálisok mandátumainak száma egé­szen jelentéktelenül gyarapodott, a kezeink között levő esti távirati jelentések szerint, hat mandátummal: ez a jelentéktelen szapo­rodás azonban a liberális párt nagyon je­lentös vereségével egyértelmű. Az eddigi jelentések szerint is kétségbe-« vonhatatlan immár, hogy Anglia népe el­fordult a konzervatív kormányzástól. Az a párt, amely egy nappal ezelőtt még azt lürr hirdette, hagy lesz ugyan némi jelentéktelen mandátumvesztesége, de a kormányzást és a hatalmat jelentő abszolút többsége mégis megmarad: ma már leverve, a kormányzás számára megsemmisülten áll Anglia és Európa előtt. Ez a választási eredmény éles és hatalmas itéletmondás volt a konzerva­tívok kormányzati szelleme és módszerei fölött. Anglia népe megtorolta azokat a bű­nöket, amelyeket a konzervativ kormány követett el Anglia munkásosztálya és e munkásosztály legkizsákmányoltabb része, a bányászok ellen és Ítéletével tanúbizony­ságot tett arról is, ami egyébként régen köz­tudott volt, hogy a konzervativ pártban nincs képesség, nincs hajlam, se bátorság annak a nagy gazdasági elhanyatlásnak a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék