Népszava, 1933. szeptember (61. évfolyam, 199–223. sz.)

1933-09-28 / 221. szám

10 NÉPSZAVA 1933 szeptember 26. Az Országos Nőszervezö Bizottság a proletárasszonyok nagy éb­resztőjének és védőjének halálozási évfordulójára rendez szeptember 30-án, szombaton este 7 órakor a Vasmunkások dísz­termében (VIII, Magdolna ucca 5). Meghívók a központi nőtitkárság­ban és a kerületi nőbizottságoknál kaphatók. A fővárosi végrehajtóbizottság e hó 29-én, pénteken délután V:6 órakor ülést tart. Kizárás. A rákosszsntmihályi párt­szervezet vezetősége Czink Józsefet és Jancsó Istvánt törölte a párt tagjai 6orából. Impozáns népgyűlés Isaszegen. Vasár­nap délután Isaszeg munkásai és kis­gazdái jól sikerült népgyűlést tartottak a Munkásotthon helyiségében, amely szűknek bizonyult az érdeklődők be­fogadására. A gyűlés elnöke Elekes Miklós elvtárs volt. Mihályi Ferenc elv­társ először a szociáldemokrata csoport vármegyeházi küzdelmeit ismertette, majd a mai kormányzati rendszert bí­rálta, amely — amint mondotta — sem­mit sem tesz a gazdasági leromlás megakadályozáséra. A hatóság képvise­lője, a községi jegyző ekkor odaszólt Mihályi elvtársnak, hogy „a Gömbös­kormány ilyen kíméletlen bírálatra nem szolgált rá". Erre Mihályi elvtárs megkérdezte, igaz-e, hogy a kormány a folytonos fizetéscsökkentésekkel a köz­alkalmazottak fogyasztóképességét is tönkretette? Ezt persze a községi jegyr.ő sem tagadhatta. Mihályi elvtárs ezután a szocializmus eszméjének terjesztésérp és a Népszava erősítésére buzdította a megjelenteket. A gyűlés a végrehajtó­bizottság megválasztása után lelkes hangulatban ért véget. Temetés. Binder Miklós elvtársat, az újpesti mozgalom hű harcosát szerdán délután temették el az újpest-megyeri temető halottasházából. A ravatalt sok­száz tisztelője és barátja állta körül. A sírnál a vasmunkásszövetség és az újpesti elvtársak nevében először Mihá­lyi Ferenc elvtárs mcmdott megható búcsúbeszédet, méltatva az elhúnyt fá­radhatatlan munkásságát. A párt és az Általános Fogyasztási Szövetkezet igaz­gatósága részéről pedig Kertész Jenő elvtárs búcsúzott az elhunyttól. A te­metésen az Újpesti Munkásképző Egy­let dalkara gyászdalokat énekelt. Meghívók A terézvárosi pártszervezet 1. csoportjá­nak vezetősége ma, csütörtökön este 8 óra­kor a szokott helyen ülést tart. Oktatásügyek A német, angol és francia nyelvtan­folyamra jelentkezést még elfogadunk. Az angyalföldi pártszervezet nőbizottsága szabás, és varrástanfolyamot rendez a kerü­letben lakó elvtársnők részére. Jelentkezni lehet minden este 7—8 óra között a párt­szervezetben (Váci út 97). A kőbányai pártszervezetben október 5-én alsófokú es specialis Marx - szeminárium kezdődik a párt- és szakszervezeti tagok részére. Jelentkezni lehet október l-ig a pártszervezet titkárságában (X, Martinovics tér 3. szám). Kispesten (Teleki ucca 48, Munkásotthon) e hó 28-án, csütörtökön este órakor. Kéthly Anna: A munkásoktatás jelentősége. A Magyarországi Magántisztviselők Szö­vetségében (VI. ker., Andrássy út 124. sz.) e hó 28-án, csütörtökön este 8 órakor: dr Szőllős Henrik: Az emberi szervezet csodái. Eszperantó - tanfolyamok kezdődnek : A Ferencvárosban (Tompa ncca 20. szám) e hó 28-án, csütörtökön este órakor. — Kis­pesten (Kossuth Lajos ueca 11) e hó 28 án, csütörtökön este %8 órakor. — Rákospalo­tán (Klapka ucca 124) október 2-án, hétfőn este J/-8 órakor. — A tanfolyamokra je­lentkezni lehet a helyszínen. Szerkesztői üzenetek Figyelő. Elírás volt. A Nagyszénáson a Munkás TE mendékháza van. — W. Miklós­né. 1. Legközelebb már. úgy közüljük. 2. Sajnos, nem adtak olcsóbb jegyeket az illetékesek. — József Attila. Szíveskedjék bennünket sürgősen fölkeresni. — Hárs László. Keresse föl a szépirodalmi rovat vezetőjét. tovább sztrá|k®Snak E*£egtiíusu!S liéf(oíár§ya!ások Kedden megírtuk, hogy a budapesti és környékbeli szegezőlakatosok kény­telenek voltak sztrájkba lépni, mert a munkáltatók az árszabály bértételeit állandóan csökkentették. Kedden a szegezőlakatosmesterek és segédek között a vasmunkásszövetség képviseletének bevonásával tárgyalás volt a lakatosipartestülethen, de meg­egyezés nem jött létre, mert a munkáltatók ragaszkodtak továb­ra is a lecsökkentett bérekhez és kijelentették, hogy a segítőárszabály bértételcinek csak S0°/o-át fizetik, vagyis továbbra is 20%-os bércsökkentést kí­vánnak fenntartani. A szegezőlakato­sok képviselői tiltakoztak ez ellen, de minden érvelés hiábavaló volt. Szerdán délelőtt a sztrájkoló szegező­lakatosok értekezlete elhatározta, hogy a munkáltatók ajánlatát vissza­utasítja. A munkások ragaszkodnak a segítőár­szabály, bértételeinek épségben tartá­sához. így tehát nem sikerült a megegyezés és folyik tovább a küzdelem. A mun­káltatók abban reménykednek, hogy a sztrájk elnyujtásával megtörhetik a munkásokat. Ebben a feltevésben azon­ban csalódnak majd, mert a sztrájkoló Kzegezőlakatosmunkások körében a leg­lelkesebb hangulat uralkodik és hal­lani sem akarnak arról, hogy a sztráj­kot megalázó feltételek mellett fejez­zék be. A sztrájkban állók továbbra is kérik az épületeken dolgozó lakatos- és más szakmabeli munkástársaikat, ügyelje­nek arra, hogy sztrájkbontók ne ront­sák a harc kimeneteiét. Vidéki szege­zőlakatosok a sztrájk tartama alntt ne utazzanak Budapestre, mert csak a küzdelem eredményes befejezését nehe­zítik meg. SZAKSZERVEZETI MOZGALOM A vaskapuuccai pamutgyár munká­sai e hó 28-án, csütörtökön este Va7 óra­kor szakmai gyűlést tartanak a IX Soroksári út 18. szám alatt levő Szinek­vendéglőben. Előadók: Szakasits Antal és Horváth Pál elvtársak. A budapesti asztalosok és gépmunká­sok szervezőbizottságai e hó 28-án, csü­törtökön este 7 órakor együttes ülést tartanak. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVA­TALOS V A LUTA A R FOL Y A .M A l larany­pengőben): Angol font 18.00—18.40, belga 79.16—Í9.74, csehszlovák korona 16.95—17.07, dán korona 79.70—80.90, dinár 7.80—8.30, dollár 374.C0—384 00, kanadai dollár 358.00— 378.00, francia frank 22.30—22 50, hollandi forint 232.90—234.30, lengyel zloty 64.35—64.85, lei 3.42—3.46, leva 4.00—4.26. líra 29.90—30.20, német márka 135.70—136.60. norvég korona 89.90—90.90, osztrák schilling 77.50—80.50. svú.ici frank 110.70—111.40, svéd korona 92.30—93.30. Az osztják—tnagfar r autócar indúl október hó 1-én: Utazás oda-vissza 28 P I. r. tribünjeggyel 34 P Étkezés és I.r. tribün je gg yel 40 P jegyek és felvilágosítások: VII, Erzsébet körút 35. sz. (tiépszava-könyvkereskedés) Kedvezaéiyes jegyek a Magyarországi Munkásszervezetek Szövet­sége kulturpropagandaosztályábao. SZÍNHAZAK ÉS SZÓRAKOZÓHELYEK: Vígszínház bérleti alapon. Bethlen-téri Színpad mindennap. Komédia-Kabaré mindennap. Budai Színkör miedernap. Royal Orfeum mindennap. Terézkörúti Szinpad MOZIK : Capitol vasár- és ünnepnap kivételével na ponta. City mindennap. Józsefvárosi filmszínház, vasárnap ki­vételével. Olympia szombat és vasárnap kivételével naponta. Omnia vasár- ós ünnepnap kivételével na­ponta. Rialto mindennap. EGYEB KEDVEZMÉNYEK: Margitszigeti belépő mindennap (fényképes igazolvánnyal) FÜRDŐK ES STRANDOK: Erzsébet-sósfürdő mindennap. Császáriürdő (uszoda, göj. kád és Iszap) mindennap Gellértfürdő (gőz, iszap és kád) mindennap Hungária-fürdő mindennap. Nemzeti Sport (födött) Uszoda (fényképes igazolvánnyal) mindennap, vasárnap és ünnepnap délután 2 órától. Lukácsfiirdő (uszoda. pflz. iszap! mindennap Dr Renner-féle gyógyintézet mindennap. Széchenyi.gyógyfürdő (gőz, kád-, szalon­népfürdői mindennap. Rudasfürdő (gőz, kád, uszoda) mindennap Minden színházjegy vásárló díjmentesen kapja a Szöveges Magyar Színpadot. — A jegypénztár a Népszava-könyvkereskedés­ben (VII, Erzsébet-körut 35) van. Nyitva délelőtt 9 órától este 6 órág, szombaton este 1 óráig. Telefón: 30 -3—27. Az összes jegyek elővételben kiválthatók. A GABONAPIAC HIVATALOS JEGY­ZÉSEI: Búza, tiszai'77 kg.-os 7.70—7.90, 78-as 7.80—8.00, 79-es 7.90—8.10 , 80-as 8.00—8.20; felsőtiszai 77 kg.-os 7.45-7.60, 78-as 7.55—7.70, 79-es 7.65—7.80, 80-as 7.75—7.90: jászsági, fejérmegyei, dunántúli, pestvidéki és bács­kai 77 kg.-os 7.40—7.50, 78-as 7.50—1.60, 79-es 7.60—7.70, 80-as 7.70—7.80; pestvidéki rozs 4.65—Í.75, egyéb rozs 4.65—4.75; takarmány­árpa, elsőrendű 6.30—6.40, másodrendű 6.15— 6.25; I. sörárra 10 5C—12.00, II. 9.00—9.75, III. 7.50—8.50: zab, elsőrendű 7.00—7.20. másod­rendű 6.S0—6.95; tiszántúli tengeri 7.10—7.15, egyéb tengeri 7.10—7.15; korpa 4.85—4.95; 7-es liszt 13.00—15 00, 8-as liszt 7.30— 7.50; repce 24.00—24.50; köles, vegyes 7.75— 8.25; lucerna 110.00—130.00; lóhere, arankás 120.00—135.00; lenmag, elsőrendű 22.50—23.00; kék mák 50 00—51.50; borsó: Viktória 10 50— 11.50. expressz 14.00—15.00, őszi 10.50—11.50; szárított répaszelet 8.00—8.25; lencse, kis­szemű 18.00—22.00, nagyszemű 27.00—35 00; bab: szokvány 11.25—11.75, gömbölyű fürj 20 00—21.00, hosszú 18.00—20.00 pengő. SZÍNHÁZAK Csütörtökön, szeptember 28-áa: Nemzeti Színház: Téli rege (%8). Vígszínház: Lányok az intézetben (8). Magyar Színház: Egy csók és más semmi (8). Belvárosi Színház: Lysistrata (8). Fővárosi Operettszínház: Dubarry (8). Andrássy úti Színház: A pénz beszél (9). Terézkörúti Színpad: Mennyország a föl­dön (9). Komédia kabaré: (Salamon, Steinhardt) Ki alszik nyáron? (949). Magyar Mfiszínkör: Egy éj a paradicsom­ban (%5). Felelős szerkesztő és kiadó: Esztergályos János. Amely közlemények végén szorzójel X van, vagy a ,,Színház. Mozik és Hangversenyek hírei" rovatban jelennek meg, azok fizetett hirdetések. „Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, VIII, Conti ueca 4. Műszaki igazgató: Deutsch D. Apró hirdetések fölvétetnek a kiadóhivatalban: VIII, Conti ucca 4. sz. Telefón: 30-3-30, 30-3-31, 30-3-32; a fiókkiadóhivatalban: VII, Erzsébet körút 35. Telefón: 30-3-27 E rovatban a hirdetések árai: hétköznap szavanként 12 flllér, vasárnap szavanként 20 flllér. Az első és minden vastagon nyomott szó duplán szá­mít. A .Népszavában leadott minden hirdetés minden példányban megjelenik Vásároljon hirdető feleink­nél és hivatkoz­zon a Népszavára — igy előnyösebb kiszolgálásban részesül Alkalmaztatás Kifutó kerékpárral föl­vétetik: VIII. ker., Víg u. 2. szám, Bélteky kelme­festőnél. SuääSP Bútort legjobban és leg Kedvezőbleu vásárolhat év­tizedek óta közismert BOG. MIL butoráruhicában. Vil mos osáőzár-ut 43. Báthory­utcával szemközt. Cj bútorok! Fizetési ked vezmény Sztopka asztalos­mester bútorüzletében. Tele. hálók 220. bálók 150. ebédlő 300 pengő. Király ucca 77. Olcsó pénzért drága bú­tort! Corvin Alkalmi Bútor­házban, Üllői út 21. Tele­hálók 220-tól 400-ig. Kc­ménvfahálók 160-tól. Fazón­hálók 265-től. Ebédlőberftn­dezések 280-tól. Használt ebédlőberendezések minden árban. Részletfizetési ked­vezmény ! Bútorcsere! Olcsósági hullám Fülöp bútorüzletében, Baross uc­ca 40, Mária ucca sarok. Részletre is: hálószobák 145-től, telehálók 220 tói, komtinált berendezések 295-től. Bútorcsere. Vidéki csomagolás díjtalan. Legkisebb részletre vas­bútprok, rézbútorok, fa­bútorok csakis Ó ncca tizenöt. Lázár ucca tizenöt. Ruházkodás Remekszabású őszi férfiöltöny, átmeneti felöltö vagy télikabát rendelésre készül mérték után 40 é S 50 Ä memben lévó divat­szövetekből. „Divat úríszabrtság", Erzsé­bet kőrút 1, I. emelet. Var rógép, kere kpar | Velvárl HeréHpárcü, friss Mielä" l!ü- és Effisrsé - gumik leg­olcsóbban. Óriási alkatrészraktár! VII, Rottenbiller ucca S><& Használt varrógépet óriási áron veszünk. El­adás részletfizetésre is. Gépkölcsönzés. Javítások jótállással. Gépáruház, Thököly út 13. 8ra, éteszer Valódi ezüst óralánc és egy valódi svájci óra P nn 3 évi jótállással ossz. P D.3U 2 darab 14 karátos aranyié jegygyűrű összesen . Plu,~ 14 karátos arany 1 fülbevalók párja . . P Arany és valódi brlll!­áns ékszerek mélyen leszállított árakon. Tört aranyat és régi fogakat veszek. Csak SELBNSERNÉL Calvln-tir 3. Vidékre utánvéttel r Vegyes Minden gyártmányú varrógépeket, kerékpáro­kat, tricikliket jó és rossz állapotban, zálogcédulákat is magas ávban veszek. Cserélok, kölcsönzők, rész­letfizetésre is eladok. Kar­bantartok, jótállással javí­tok. — Autogénhegesztést garancia mellett vállalok. Dob ucca 98, Deutsch-gép­raktár. ÉHeBmegés Ételecet tizennyolei, essenc harminchat flllér literenként. Nagyban ár­engedmény. Ecetrakt ár, Thököly, út 46. Szociális konyha Szövet­ség ucca 27. Levest, húst, főzeléket, tésztát ad hnszon­hat fillérért. Különfélék Fogorvos íir Hegedűs szakorvos rendel egesz nap vasárnap délelőtt Is! Erzsébet-körutl2,1. em. Tartós uiüfogak, tömé­sek P 3.—, piatinin színű fog 1 J 8.—, aranyfog P 16.— készít gyorsan, jótállással. Kégi fogak olcsó átalakítása. 30 évi gyakorlat Foghúzás díjtalanul. Részletre is Könyvek Csupa liimiar te Oda« Fockos A-citál Usujftbb ra. sénye: A mámor. Ara LM peogó, seervaaett munkád­nak 80 fillér. Kapható • N'ipsaava > " "

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék