Népszava, 1933. december (61. évfolyam, 275–298. sz.)

1933-12-31 / 298. szám

1933 december 31. HonniHB NÉPSZAVA 19. oldal Szilveszterkor s ezután is mindennap a páratlan sikerű Rákóczi indulfó és Karácsonyi mese a 7. OMNIÁBAN — Miért „Heil!", Holzer úr, miért nem „Jó napot"? A Balaton mellől kaptuk az alábbi levelet: „Enged­jék meg, tisztelt Szerkesztőség', hogy a mellékelt levelet mély tisz­telettel bemutathassam önöknek is. Amint láthatják, a levelei Hölzer úr írta — Hölzer úr, az enyingi „Polgár"-inyomda tulajdonosa —, mellékes, hogy kinek, miért és hová? De nem mellékes, hogy ez a Hölzer úr nyomtatja a horogkeresz­tes, a vad antiszemita, zsidófaló ,.Mezőföld"-et és nem érdektelen, hogy ez a Hölzer úr, amellett, hogy izraelita és amellett, hogy egyik elöljárója az enyingi izr. hitközség­nek, úgy köszönti a címzettet, hogy: „Heil!" Épúgy köszönti, mintha ő volna a Gering vagy legalább is a Göbbels. Épúgy. Alulírott csekély­ségem nem tud arról, hogy az enyingi Ohevra Kadisában szótöbb­séggel vagy egyhangúlag mondtak volna le a „Jó napot"-ról, hogy a szépen és náciasan hangzó „Heil"-ra térjenek át és arról sem tudok, hogy ez a Hölzer már náci volna, mert tudtommal — Zsiga. Eddig még Zsiga! Kérdezzék meg tehát, tisztelt Szerkesztőség, hogy miért „Heil!", Hölzer úr és miért nem „Jó napot" vagy ahogy eddig írta, „Alászolgája"? S ha már minden­áron idegen idiómán akar köszön­ni, akkor is miiért „Heil" s miért nem a hozzá jobban illő „Skajach"? Ugyan, kérdezzék meg. Teljes tisz­telettel (Aláírás.)" — Kegyelmet kapott, mégis kivégez­ték. Jack London írja meg egyik no­vellájában, hogy egy kínait halálra ítélnek, tévedésből azonban egy másik kuli kerül helyette a sirolamházba. A cserét észrevették, de az igazságügyi hatóságok tekintélyét csorbította volna a súlyos tévedés elismerése és így a másikat végezték ki az elítélt helyett. Ennek a kínainak a tragédiájához ha­sonló sors ért most egy hindut az indiai Lahoréban. A hindut halálra ítél­ték és kivégezték. Kivégzés után néhány órával bontották föl az indiai alkirály levelét, amely mór egy napja a fogház­irodában volt, de az egyik tisztviselő betegsége miatt olvasatlan maradt. A levélben az alkirály kegyelmet adott a hindunak és a halálos ítéletet életfogy­tig tartó fegyházra változtatta át. A hatóságok — sajnálatukat fejezték ki, öttől azonban nem támad föl a kivég­zett hindu, aki az egyik tisztviselő be­tegségébe halt bele. — Elfelejtette a feleségét. Kováos Fe­renc 1914-ben megnősült. Nem sokkal ké­sőbb bovonult s a frontom fejlövést ka­pott. Állítása szerint ettől kezdve sem­mire sem emlékezett és leszerelése után í)ebreconbeu másodszor is megnősült. Házasságából két gyermeke született. Első feleségének azonban tudomására jutott Kovács második házassága és bigámidért följelentette. Kovács n bíró­ság előtt is azzal védekezett, hogy sem­mire sem emlékszik és sohasem látta első feleségét. A törvényszók azonban védekezését nem fogadta el és öthónapi fogházra ítélte. HUNGÁRIA FÜRDQ mérsékeltárú jegyei Arát még jobban LESZÁLLÍTOTTUK KAPHATÓ: Jegypénztá­runknál, VIl, Erzsébet körútSS. Könyvkereskedés A NÉPSZAVA ÚJ PÁLYÁZATAI Az az érdeklődés, amely kará­csonykor lejárt pályázatainkat kí­sérte, arra indít (bennünket, hogy újabb pályázatokat írjunk ki. Üjabb pályázatainknak az a célja, hogy megmutassák a falusi és a városi dolgozó életét, a proletárélet min­dennapját, őszintén, a valóságnak megfelelően. Ezért „A magyar falu" és „Munka nélkül" pályázatunkat új szempon­tokkal bővítve ismét kiírjuk. A MAGYAR FALU Magyar földmunkás, magyar kis­gazda, írd meg a Népszavának — ne több. mint 600 szóban — egy napod történetét fölkeléstől lefek­vésig, reggeltől estig, úgy, amint a valóságban van. Tényeket írj, ne elképzeléseket ós ne ábrándokat. A mindennapodat írd le és küldd be a Népszava szerkesztősége címére: (Budapest VIII, Conti ucca 4). A borítékra írd rá: „A magyar falu" pályázatra. A közlésre alkalmas cikkeket 1934 január 7-től április 25-ig közöljük és a Népszava 1934 má­jus 1-i számában hirdetjük ki az eredményt. A bírálóbizottság tagjai: Szeder Ferenc, Takács József és a szer­kesztőség egyik tagja. „Ha majd minden dolgozó asztalán ott lesz a Népszava, lesz rajta kenyér s néha kalács is jut oda." 10 pengőt nyert Tóth Lajosné, Gyula, a Népszava október 10-i számában megjelent fényképre adott követ­kező aláírással: „Ö beígért nemzeti hála, hol késel az éji homályba." 1« pengőt nyert Tóth Mihály villanyszerelő, Budapest, a Népszava október 1-i számában megjelent fényképre adott következő aláírással: „Nyugalomban." (Bár már a többit is itt látnánk.) A legjobb három pályázat díjat kap! I. díj — — — — — — — — — — — 50 pengő lt. díj III. díj 30 pengő 20 pengő Ezen a pályázaton résztvesznek azok a pályaművek is, amelyek az előző pályázatra érkeztek be, de amelyek anyagtorlódás miatt nem kerülhettek annak keretében köz­lésire. MUNKA NÉLKÜL Budapesti munkanélküli, írd meg • ne több, mint 600 szóban — egy napod történetét. Hogyan élsz, mit csinálsz reggeltől estig. Mit eszel, hol eszel, hol alszol, mindent, de csak a tényeket. Ne novellát, ne ábrándokat, a valóságot, a minden­napodat írd le és küldd el a Nép* szava szerkesztőségének címére (Budapest, VIII, Conti ucca 4). A borítékon jelezd: „Munka nélkül" •pályáztílrti. A közlésre alkalmas cikkeket 1934 január 17-től április 25-ig közöljük a Népszavában, nmi után háromtagú bírálóbizott­ság elbírálja a cikkeket. A bíráló­bizottság tagjai: Peyer Károly, Gál Benő és a szer­kesztőség egyik tagja. Az eredményt a Népszava 1934 május 1-i számában hirdetjük ki. A legjobb három pályázat díjat kap! I. díj — — — — — —— — — — — 5» pengő II. díj — — — — — — — — 30 pengő III. díj 20 pengő Ezen a. pályázaton résztvesznek | anma.k keretében anyagtorlódás az ellőző pályázatra beküldött miatt nem kerülhettek közlésre, pályaművek közül azok, amelyek I A FIATALSÁG SORSA Fiatalok, akik dolgoztok, vagy akiket tétlenségre ítélt a kapitaliz­mus válsága, írjátok meg a Nép­szavának — ne több. mint 600 szó­ban — hogyan és miből éltek, ho­gyan látjátok az ifjúság helyzetét, jövőjét és a válságból kivezető utat. Írjátok le sorsotokat és küldjétek be a Népszava szerkesztőségének címére (Budapest VIII, Conti ucca 4. szám). A borítékon jelezzétek: ,A- fiatalság sorsa" pályázatra. Az alkalmasnak talált cikkeket 1934 január 7-től április 25-ig közöljük és a pályázat eredmé­nyét 1934 május 1-i számunkban hozzuk nyilvánosságra. A bírálóbizottság tagjai: Kéthly Anna, Mónus Illés és a szerkesztő­ség egyik tagja. A legjobb három pályázat díjat kap! T. díj — — — — — — — — — — — 50 pengő 11. dij — — — — — —— — — — — 30 pengő III. díj — — — — — — — — — — — 20 pengő A VILÁG ARCA című pályázatunk még folyik. 1931 január 31-ig közöljük a pályázato­kat. Az eredményi a Népszava 11)34 február 11-i számában közöljük. Elvtársak! Pályázzatok! Aki nem nyer, az is győzött: szolgált a szo­cializmusnak! A Népszava-pályázatok gyorsversenyének és cimversenyének eredménye „A magyar falu", a „Munka nél­kül" és „Az élet arca" pályázataink kiírásával egyidejűleg gyorsver­senyt és cimversenyt is írtunk ki előfizetőink számára. A gyorsver­seny feltétele az volt, hogy „A ma­gyar falu" és a „Munka nélkül" című pályázataink győzteseit el kell találni. A beérkezett pályáza­tok között több volt, amely eltalálta a „Munka nélkül" pályázat első díjúnak nyertesét, volt olyan, amely eltalálta „A magyar falu" pályázat egy-egy helyezettjét,, do egyetlen olyan sem volt, amely leg­alább két helyezettet eltalált volna. Így a gyorsverseny eredménytelen maradt. „Az élet arca" fényképpályázat címversenyére tömegével érkeztek a^ pályázatok. A legsikerültebb címre kiírt 50 pengős pályadíjat a bírálóbizottság megosztotta a leg­sikerültebb címek beküldői között, mégpedig úgy, hogy 30 pengőt nyert Dávid Dezső Budapest, a Népszava december 2-i számában megjelent fényképre adott követ­kező aláírással: — Halántékon szúrta a palavessző. Dominko Juliska pusztaföldvári első elemista kislány reggel az iskolába sic­tett. Útközben megcsúszott, elesett és a kezében lévő palavessző körülbelül 5—6 centiméter hosszúságban a balhalánté­kába fúródott és beletört. Műtéttel távo­lították el a kislány fejéből a palavesz­szőt, amely súlyosan megsértette a gyer­mek agyát és szemét. A kisleány álla­pota rendkívül súlyos. B. U. É. K. BLOCKNER J. fiókirodája VII, Erzsébet körút 121 \B. U. É. K. BLOCKffER J. fiókirodája VI, Vilmos császár út 33 B. U. É. K. BLOCKNER J. fiókirodája VI, Andrássy út 4j B. U. É. K. BLOCKNER J. központi irodája IV, Városház ueea 10. ez. j B* U. É. K. RUDOLF MQSSE HIRDETÉSI IRODA IV, Váci u. 18. Tel.: 83-5-1 B. U. É. K. Magyar Hirdet Iroda Főherceg Sándor ucca 7| Telefón : 455-10 B. U. É. K. Haasenstein és Vogler hirdetési iroda rt. Budapest V, Dorottya u. 8 Telefón: 82-3-22 és 83-6-54 Á B. U. É. K. LEOPOLD CORNÉL H1RDETÖIRODA TELEFÓNi 20-7-TB VI, TKRftZ KÖRÚT S B. ü. É. K. BALOG SáNOORÍ HIRDETÖIRODA Tel.: 15-7-83 I B. 11. É. K. LEOPOLD 6YULA HIRDETŐVALLALAT Vli, Erzsébet fcBrút 39] ALAPÍTTATOTT 1896. ÉVBEN TELEFON: 42-1-55 üzletfeleinek az új esztendőben minden jót kíván ERDŐS JÓZSEF hirdetőirodatulajdonos Budapest VI. Teréz körút 35. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék