Népszava, 1933. december (61. évfolyam, 275–298. sz.)

1933-12-31 / 298. szám

20. oldal NÉPSZAVA 1933 deceníber 31. PÉNZ ÉS ÁRUI Mennyivel olcsóbbodott a megélhetés 1933-ban? Az a ."kérdés, mekkora volt 1933­banazólet olcsóbbodási folyama ta? Erre ad választ Gál Benő elvtárs­nak most megjelent létminimum­számítása. amely szerint 1933 de­cember végén a csailád szükségleté­nek költsége 57.88 pengő volt az 1932. évi decemberi 62.83 pengővel bzemben, tehát 1933-ban az élet 7.7%.kal olcsóbbodott. Drágább lett a kenyér és a sza­lonna 5.3%-kal, a cukor 1.1%-kal és ugyanannyiba kerül a só ma is, mint tavaly. Az egyéb szükségleti cikkek ára azonban alig egy árnya­lattal csökkent. Ez év december havában az ol­csóbbodás 0.5í°/o és amíg november­ben a család szükségletének költ­sége 58.30 pengő volt, addig decem­ber havában ez 57.98 pengőre csök­kent. A háború Jcezdetével szemben az élelmiszereknél 16.9%-os olcsóbbo­dás (papírban 12.007.4-szeres). az összszükségletnél pedig 173%-os (16.981-szeresJ drágulás mutatkozik, míg 100 pengő békebeli belső vásárló­értéke 85.23 pengő az egy év előtti 78.65 pengővel szemben. De a szükségleti cikkeknek ezt az olcsóbbodását a csökkent kere­setű dolgozók és a munkanélküliek nem érzik meg. > A MAGYAR NEMZETI BANK HIVA­TALOS VALUT AARFOLY AM AI (arany­] lengőben): Angol font 18.70—19.10, belga 7!UG—79.74. csehszlovák korona 16.95—17.07, dúu korona 8.'!.60—84.80, dinár 7.80—8.30, USA dollár :ni4.00—374.00, kanadai dollár 356.00—376.0Q, francia frank "J2.30—22.50, hol­landi forint 231.05—232.45, lengyel zloty G4.G5—65.15, len 3.42—3.46, leva 4.00—4.26, lira 29.90—30.20, német márka 135.70—136.60, norvég korona 94.20—95.20, osztr» schilling 78.70—80.70, svájci frank 110.70—111.40, 6\éd korona 96.70—97.70. A TERMÉNYPIAC HIVATALOS JEGY­ZÉSEI: Búza, tiszai 77 kg-os «.95—7.1.'), 78-as 7.05—7.25 . 79-es 7.15—7.35 , 80-as 7.25—7.45; felsőtiszai 77 kg-os 6.85— 7.00, 78-as 6.95—7.10, 79-es 7.05—7.20 , 80-as 7.15—7.35; jászsági, íejérinegvei. dunántúli, pestvidéki é.s bács­kai 77 kg-os 6.80—6.9(1. 78-as 6.90—7.00, 79-es 7.CÍ0—7.10, 80-as 7.10—7.20; pestvidéki rozs 3 60—3.70, egyéb 3.60—3.70; takarmányárpa, elsőrendű 7.00—7.20, másodrendű 6.90—7.(Hl; 1 sörárpa 10.50—11.50, II. 9.00—9.50. III. 7.50—8.50; Báb. elsőrendű 8.10—8.20. másod­rendű 8.00—8.10; tiszántúli tengeri 7.70—7.80, új tengeri 5.80—5.90; korpa 6.00-6.10; 7-es liszt 9.00—10.50 . 8-as liszt 8.00—820; repce 25.00—26.00; köles, vörös 8.25—8.75. vegyes 8.00—8.25; lucerna 115.00—130.00; lóhere, ar. 150.00—160.00; tavaszi bükköny 10.00—10 50; lenmag, u. 27.50—28.00; tökmag, elsőrendű 26.50—28.00. másodrendű 23.00—24.00; napra­forgó. fehér 21.00—22.00, napraforgó, ve­gyes 11.75—12.25; kék mák 40.00—42.00; Ikm'só: Viktória 10.75—12.00, expressz 15.50— 16.50; bab: szokvány 11.50—12.00, gömbölyű fiiri 18.00-19.00, hosszú 17.00-18.00; bur­gonya: Kriiger, étk. 3.40—3.60, Ella, étk. •t.40—4.70, nyári róssa 6.50—6.75, őszi rózsa 4.75—5.25: lencse, kisszemű 21.00 —24.00, nagy­szemű 27.00—37.00; szárított répaszelet 6.20— 6.60 pengő. FIZETÉST ZAVAROK. A budapesti tör­vényszék Hoffmann Albert utóda 1! eitzer Alfréd (Klauzál tér 12) szatócs, Skrifáu Ferenc CApponyi tér 5) kalapkereskedő, to­vábbá Beczássy Lajos (Ferenciek tere 2) bútorkereskedő kényszeregyességi ügyében az eljárást megszüntette. — Helyesbítés. A Népszava karácsonyi számában a 312. számú keresztrejtvény nyertesei névsorának közlésében hiba csúszott be. A 2. számú ajándék nyer­tese Holländer Ella (Baross ucca). — Fölemelték a gyilkos határőrök büntetését. Emlékezetes az a halálos ve­rekedés, amelynek ez év március 5-én éjszaka Boszuai Béla jegyzőgyakornok Vízváron áldozatául esett. Bódis János, Horváth Gyula ée Kristóf Albert határ­őrök kocsmai mulatozás során összevere­kedtek egy földművessel, az őket csendre intő éjjeliőrt megszúrkálták, amikor pedig a jegyzőgyakoirnok az éjjeliőrt ki akarta menteni szorongatott helyze­téből, a három határőr rátámadt és agyonszúrta. A honvédtörvényszék Bó­dis szakaszvezetőt két és félévi, Kristó­fot kétévi fegyházra, Horváthot oedig egyévi ás kéthónapi börtönre ítélte. A legfelsőbb honvédtörvényszék most Bó dis büntetését háromévi, Kristóf bünte­tését két és félévi fegyházra emelte föl, Horváth Gyula büntetését pedig hely­benhagyta. Ni is megalakultunk!... Soltvadladányi tudósítás — Községünk politikai és társadalmi életének nyugalmát még az ünne­pek előtt gigászi erővel rázta föl az az örömhír, 'hogy a Kohn-féle nagy­kocsmába uradalmi fajborok érkez­tek. A hírt közzétevő doboson is észrevehető volt az újonnan érkezett borok mineműsége, mert a dobot a felesége verte ós a hirdetést a sógora kurjantotta ki. Maga Kacagány Ke­néz, a helybeli lövészek elnöke, a kóstolások ismétek próbálgatása után kijelentette, hogy az uradalmi boroknak messzehordó képességük van, majd a Piac téren a világ négy tája felé forogván kijelentette: — Lesz ínég egyszer ünnep a vi­lágon! ... Kacagány Kenéz honfitársunk e kijelentésének igazolásául a kará­csonyi ünnepek be is következtek. Községünk minden társadalmi ré­tege vallásra való tekintet nélkül megmozdult és a Kohn-féle nagy­kocsmába sietett nemzeti borellen­őrzésre, hogy ugyan ez a Kohn­nemzetség nein sizerez-e jogosulatlan anyagi előnyöket az uradalmi borok felhígításával? Kohn nagykocsmá­jában megjelentek a többi zsidók és a cigányok is. Az ellenőrző szakértői szemle lel­kes hangulatának a tetőfokán, a kó­rusok éneklése közben hivatalos sze­mélyek kíséretében megjelent köz­igazgatási tekintélyünk harsány hangon ezt mondá: —i Bizony, mondom nektek, ka­rácsony-ünnepi hangulat ez! Társa­dalmi és vallási különbség nélkül együtt vannak itt az emberek, to­vábbá a zsidók és cigányok. Haza­fias kötelességünk, 'hogy itt, eme izraelita vendégfogadóban, mi is világra hozzuk a helybeli nemzeti egységpártot, amely a mi megvál­tónk lészen. Erre megparancsolá embereinek, hogy nemzeti összefogást csinálja­nak: zárják be az ajtókat és az előre kitett ivet minden jelenlevő írja alá annak igazolásául, hogy a Kohn-féle nagykocsma uradalmi ibo­rai jók és ezt tovább fogyasztják, így lőn. E lelkes hangulat közben alakult meg helybeli egységpártunk. (Él­jen!) i Az üdvözlő sürgönyök megfogal­mazása hosszabb időt vévén igénybe, azt másnapra halasztottuk. A jelen­levőknek Birságh Zénó nyugalma­zott pénzügyi szemlész úr kirántott kardjára kellett hűségesküt tenniök, hogy a párt hű katonái lesznek. — Ea vérszerződés! — kiáltotta lelkesülten kántortanítónk az őt tá­mogató hívek karjából. — Akkor vért is vegyünk hozzá — indítványozták. — De honnan? — A zsidókéból! 1 Nagyon természetes, hogy ezt az indítványt a zsidó testvérek segítsé­gével szavazták le —- egyelőre. Majd lelkeshangulatú vacsora kö­vetkezett, amelynek minden fogásá­nál a nemzeti összefogást és a kor­mányt éltették. Portó Lucia honleány, a helybeli postahivatal költőnője, a magyar­olasz barátságot é.s a megyei párt­titkárt éltette rövid, de csengő olasz versében: Mussolini, Valentino Kadarka est bona vino. Makaróni et maroni, Vivát Wasserleitung Tóni! Gyors egymásutánban háromszor ki­ürítette a szomszédai poharát, majd az asztal tetejére emelkedett lelke­sültség többször a levegőbe dobta a nehézsúlyú költőnőt, aki megfogad­ta, hogy versét az olasz konzulátus­nak telefonon mondja be a párt költségén. I Kara Piezkafa, a helybeli török szilvalerakat vezérképviselője a tö rök-onagyar testvériséget éltette és Kemal basa nevében indítványozta, hogy az egyetemi bajtársak mozgal mával való szimpátiánk jeléül a nemzeti egységpárt zsidó tagjait ül­tessük külön asztalhoz, a gettóba. Parázs vita kerekedett az indít­vány fölött, amiben a zsidók is részt akartak venni, taiire a zsidó testvére­ket kiverték és a vitát a cigányokon folytatták. A hosszantartó eszme cserének a hajnal és a ! csendőrség vetett véget. Erős harcokkal kezdődik az új év a helybeli egységpártban, mert holt­bizonyos, hogy ennek még folytatása következik. Kár Pál. — Á hetedik kerületben van a legtöbb választó. A központi vá­lasztmány szombati ülésén állapí­totta meg véglegesen a főváros országgyűlési képviselőválasztóinak jövő évi névjegyzékét. Eszerint^ a fővárosban összesen 322.311 kép­viselőválasztó van. A kerületi meg­oszlás a következő: I. kerület 42.557, II. kerület 19.585, III. kerület 18.256, IV. kerület 10.326, V. kerület 27.340, VI. kerület 51.713. VII. kerület 57.743* VIII. kerület 45.2%. IX. kerület 28.462, X. kerület 21.033. A főváros három országgyűlési választókerü­letében a következőkép oszlanak meg a választók: Buda 80.398, észak 115.989, dél 125.924. — Kétszázmilliós bankpanama Fran­ciaországban. Egyik legnagyobb francia vidéki hitelintézet, a bayonnei bank csődbe jutott. A csőd Franciaországban nagy föltűnést keltett, mert a bankot megbízhatónak tartották. Tissiert, az intézet vezérigazgatóját letartóztatták, aki beismerte, hogy mintegy kétszáz­millió frank erejéig megkárosította az intézetet. Valószínű, hogy az igazgató nem egyedül követte el a sikkasztásokat és több magasállású személyiség is ér­dekelve van az ügyben. — HÁROMSZÁZ HALOTTJA VAN AZ AMERIKAI KARÁCSONYNAK, Az Egyesült Államokban a karácsonyi Ünnepek balesetstatísztikája minden eddigi méretet fölülmúl. A legtöbb ha lálos kimenetelű baleset forgalmi sze. renesétlenség következtében történt, de sok áldozatot követeltek a hófúvá­sok és a tavakon történt hajótörések is. Az áldozatok számát összesen há­romszázra becsülik. — Strandfürdőt kér a Ferencváros. A Ferencváros proletárlakosságának régi kívánsága, hogy szabadfürdőt kapjon. Most egy érdekeltség beadvánnyal for dult a fővároshoz, hogy a Hungária út és Gyáli út mentén fekvő városi telkek­ből adjanak részükre bérbe megfelelő nagyságú területet, amelyen az érdek csoport strandfürdőt létesítene. Hír sze rint szó lehet egy 7000 négyszögöles te rület bérbeadásáról. — Kanadában 15 ember megfagyott. Kanadát rendkívül hideg fagyliullám árasztotta cl. A nagy hideg 'következté­ben Ottawa uccái teljesen kihaltak. A telefón- és távíróvezetékek sok helyütt leszakadtak a hó súlya alatt. Az ország­úti ós vasúti forgalom »számos helyen szünetel. A fagyhulIámnak eddig 15 cm ber esett áldozatául. Színházak, mozik és hangversenyek hírei Prolongálták Josephine Baker vendégjátékát. Josephine Baker, a világhírű félvér táncosnő hét estére jött Budapestre vendégszerepelni zenekarával és táncos partnereivel a Royal Orfeumba. A komoly és nagy művészi sikerre való tekintet­tel az Orfeum igazgatósága prolon­gálta Josephine Baker vendégjáté­kát. A félvér táncosnő budapesti szereplése miatt kénytelen volt konstantinápolyi vendégfellépését elhalasztani. (X) A szépség és pompa filmje. E héten nagy élményben lesz része a budapesti közönségnek: bemutatásra kerül az amerikai fllmprodukció legnagyobb sza­bású és legfényűzőbb filmje, a „Táncoló tündérek", A filmben körülbelül 200 ra­gyogó szépségű nő lép föl. köztük Ame­rika valamennyi szépségkirálynő je. A meglepő kiállításban csodálatos új trükkök, kivilágított balettek és kivilá­gított hegedűk láthatók. A nagyszabású revü tündöklő képeit egységes mese és cselekmény kapcsolja össze, amelybon a főszerepet Ruby Keeler, Al Jolson fele­sége játssza. Otthonavatás Pesterzsébeten. A pest­erzsébeti munkások és munkásnők áldo­zatkészsége éa törhetetlen akarata új Otthont teremtett a munkáskultúrának, új templomot emelt a proletárszolidari­tásnak. Fölépült az új Altalános Mun­kásotthon, amelynek fölavatása ma, va­sárnap, december 31-én délelőtt ^llóra­kor lesz ünnepélyes keretek között az Erzsébet ucca 133—135. szám alatt. Az ünnepélyen az Általános Munkás Dal­kar és a Szabadság Halkör is közre­működik. Este 8 órai kezdettel az új Otthon összes helyiségeiben nagysza­bású Szilveszter - estélyt rendeznek. Be­lépődíj az estélyre személyenként 1 P. A bevételt az Otthon berendezéséire for­dítják. Elvtársak! Jelenjetek meg úgy az avatóünnepélyen, mint a Szilvesztor­esten tömegesen. Meghívók A terézvárosi pártszervezet 2. főcsoportja fölszólítja mindazokat az elvtársakat, akik­nél bélyegek vannak, hogy azokat legkésőbb keddig, január 2-áig adják lo a pártszerve­zet pénztárosánál. Az erzsébetvárosi pártszervezet III. kerü­letközi bizottsága fölkéri az elvtársakat, bogy akiknél ériékek (bélyegek) vannak, január 2-án, kedden adják le a pártszerve­zetben, mert új bélyegek kerülnek for­galomba. Értesítések \ józsefvárosi pártszervezet fölszólítja a körzetek vezetőit, hogy a nekik földolgo­zásra átadott tagnyilvántartó íveket hala­déktalanul szolgáltassák be a Magdolna uccai központba. A pesterzsébeti pártszervezet 15. cso­portjának új helyisége a Latinovich ucca 90. szám alatt lévő Send.lein-vendéglőben van. Hivatalos órákat kedden este 7—9-ig és vasárnap délelőtt 9—12 óráig tartanak. A vezetőség fölhívja a csoport tagjait, hogy a párthelyiséget rendszeresen látogassák. (A fogyasztás nem kötelező.) Oktatásügyek Január 2-in, kedden: A bőripari munkásoknál (Doli ucca 90), esto VjS órakor dr Török László: A min­dennapi élet jogi kérdései. — Az erzsébet­városiján (Kertész ucca 22. húsipariaknál), esto '«8 órakor Herzka Sándor: Üj idők — új ifjúság. — A terézvárosi pártszervezet­ben (Andrássy út 124), este '/í8 órakor: Ernst István: Polgári és proletárkultúra. — A kelenfölíl—lágymányosi pártszervezetben (Fehérvári út 42, Munkásotthon), este órakor Gárdos Mariska: A kapitalizmus ki­alakulása. — Makón (a Városháza nagyter­mében), este ÍÍ7 órakor Hnbai János: A technika fejlődése és a társadalom. Január 3-án, szerdán: Diósgyőrben (a Munkásélteremben), esto 6 órakor Propper Sándor: Ipari forradalom — új ipari forradalom. — Miskolcon (a Munkásotthonban), este H8 órakor Prop­per Sándor: A parlament értékelése. Január 4-én, csütörtökön: A könyvkötőknél (Rózsa ucoa 22), délután 5 órakor Pajor Rudolf: Mi a szocializmus? — Pécsett (a Munkásotthonban) este í-48 órakor dr Schäffer László: A tüdőbajokról. - Szombathelyen (a Munkásotthonban), esto Va8 órakor Buchinger Manó: A szocializmus jövője. Kezdő eszperantó - tanfolyam Indul a vasmunkások székházában' 1934 január 11-én, csütörtökön este 7 órakor. Jelentkezhetnek a vasimmkasszövetség székházában lévő összes szakszervezeti tagok és azok hozzátartozói, valamint a párttagok. Érdeklődni lehet ked­den és csütörtökön ugyanott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék