Népszava, 1934. július (62. évfolyam, 145–170. sz.)

1934-07-01 / 145. szám

1934 július 1. NÉPSZAVA 13. oldal HÍRE Milyen idő várható? A Meteorológiai Intézet jelentése jú­nius 30-án este 9 órakor: Közép-Európá­ban folytatódik az északi légáramlás. Az idő változóan felhős és igen meleg jellegű. Eső jobbára csak Olaszország­ban és az Alpokban volt. Magyarország gon is igen sok helyen volt eső. Sopron, Keszthely, Pécs, Baja, Szeged, Buda­pest és Sátoraljaújhely zivatart jelen­tettek. A hőmérséklet délnyugaton 22— 24, egyebütt 28—29 Celsius fokra emel­kedett. Budapesten este 9 órakor a hő­mérséklet 22 Celsius fok, a tenger­szintre átszámított légnyomás 755 milli­méter, gyengén sülyedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 órára: Felhős idő, sok helyen zivata­ros eső. A hőmérséklet nein változik lényegesen. Legyen az idő napfényes, vagy zord. Takarékos hölgy Heilig-harisnyát hord. 0 0 NE MOSAKODJUNK, hiába méri a művelődéstörténet ko­rok és nemzetek kultúráját a szap­panfogyasztással, a szappangyári érdekeltségek mégis azt akarják, hogy ne mosakodjunk. Azaz hogy használjunk szappant, — de csak az egyhúron pendülő gyárak szap­panjával lehessen ebben az ország­ban mosakodni, a ruhát kimosni. Itt, ahol minden kis gazdasági csoport és érdekeltség ki tud ra­vaszkodni magának valami előnyt és álami kedvezmélnyezést, a szap­pangyárak sem akarnak lemaradni a tülekedésben. Ki akarják járni, hogy az állam tiltsa meg a keres­kedelmi célokra való lúgköbehoza­talt, csupán a szappangyárak és iparszerűleg dolgozó szappanfőzők juthassanak lúgkőhöz. Természete­sen a szappan árát azután a vég­sőkig fölsrófolhatják az egyedül maradt szappangyárak. Életbe vágna ez a rendelkezés, hogyha engednének a sugalmazás­nak és tényleg eltiltanák a háztar­tásokat a lúgikővásárlástól. Mert ez egyben a szappanfőzési tilalmat is jelenti! De mit tegyen a gazda a hullott disznajával, mi történjen a sok helyen fölgyülemlő zsíros mos­lékkal. A házi szappanfőzéssel sok, különben veszendő értéket lehetett megmenteni. A szegény falusi em­ber, a földes gazda, a vidéki váro­sok majd minden háztartása meg­pótolja szappanfőzéssel a készletét, — ne kelljen minden alkalommal a boltba futni a méregdrága gyári szappanért. Hagyják a háziszappant békében! A szappanterrort az egész ország népe olyan fölzúdulással fogadná, hogy reméljük, ez a terv csirájában' elpusztul. A szappangyárak mégse tilthatják meg a magyar falunak, hogy tisztálkodjék, hogy mosson és mosakodjék. — A másodosztályú vízipólóbajnoksás mérkőzéseinek során a Munkás TE G:0-ra legyőzte a PSC-t. A csapat va­sárnap a pesterzsébeti pártszervezet strandünnepélyén az ETC-ve 1 bemuta­tót játszik. (Találkozás délután V«2 óra­kor a Mester ucca és Ferenc körút sar­kán.) raérsékeltdrú STRAND-, tiirdő- és mozijegyek kaphatók: II, Conti u. 4. alatt a kiadóhivatal pénz­táránál is NAP TA R A magyar küzdelmek krónikájából ZSÉLYI ALADÁR emlékének áldozzunk ezzel a néhány sorral: ma van halálának hn sza­dik évfordulója. Hivatásának, rajongásának az áldozata volt, Antalon. alig negyvenegy Í esztendős korá­lian halt meg, harmadfélhónapi kínos szenvedés után. A magyar repiilőügynek egyik nagy reménysége volt. Hajnalokat, napokat, éjszakákat töltöttek rajongó fiatalemberek a rákos! buckák között, amíg végre ez is, az is eljutott odáig, hogy kezdetleges aerop­lánjával a buckák fölé emelkedhetett, repülhetett. A legtöbb reménységet Zsélyi Aladár kísérletezgetéseihez fűz­ték: gépészmérnök volt, konstruktőr, az első magyar pilóta, aki Magyarorszá­gon magaszerkesztette szerszámmal re­pült. Már-már fölfigyelt rá a hivatalos világ és a társadalom is, amely eddig csak mosolygással nézte a rákosi pró­bálkozókat, amikor (1914 április 18-án hajnalban) bekövetkezett a katasztrófa: mótorhiba miatt lezuhant, nyilt csont­törést és vérmérgezést szenvedett. A csontok összeforradóban voltak, — a vérmérgezés útját nem tudták meg­állítani az orvosok. Kitartó harcosa (elméleti tudósa, gyakorlati szakembere egyaránt) volt az aviatikának, látta a repülés nagyszerű jövőbe vezető útját, az elsők között volt a világon, aki (akkor, húsz esztendővel ezelőtt!) már aerobusz, levegőbeli társaskocsi kon­strukciójával foglalkozott... Az 1913 októberében elpusztult Takács Sándor után Zsélyi Aladár volt a második halottja a magyar aviatikának. Küz­delmes élet, nagy reménység halottját temették vele ... Több mint 900.000 pengőt Költött tavaly a nyomdai munRásoli egyesülete a tagoK segélyezésére 1600 négyszögöles strandtelKet vásárolt az egyesület. A nyomdai munHásoK Küldöttközgyűlése A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete most adta ki 72. évi jelentését és ezt a jelentést tárgyalta a Péter és Pál napján tartott küldöttközgyűlés. Az egye­sületi székház üléstermében 110 kül­dött jött össze, hogy ennek • a régi és hatalmas szervezetnek az ügyeit elintézze. A közgyűlés megállapította, hogy a szervezet ereje töretlen és a nyomdai munkások ezrei a régi hűséggel és áldozatkészséggel áll­nak az egyesület mellett, amely a nehéz viszonyok között is megvé­delmezte a nyomdai munkások ér­dekeit és nagyszerű szociális és kulturális munkát végzett a mult évben is. A közgyűlés határozatai közül el­sőnek említjük, hogy a Lerner Dezső elvtárs halálával megürese­dett ügyvezető titkári állásra egy­hangú lelkesedéssel Halász Alfréd elvtársat, az egyesület elnökét és ki­próbált harcosát választották meg, aki szakszervezeti tudása és munka : kedve alapján valóban méltó erre a pozícióra. A másik határozat meg­bízta a vezetőséget, hogy ama né­hány rendbontó ellen, akik egy árszabályon kívül álló nyomdában rágalmakkal teli lapot nyomatnak és a szervezeti egység megbontá­sára törekszenek, a leghatározot­tabban lépjen föl és ha szükséges­nek látja, zárja ki őket a nyomdai munkások közösségéből. A közgyűlést Schmidt Béla alelnök nyitotta meg. Napirend előtt Futó Lajos (Szeged) szólalt föl és megemlítette, hogy most van 30 esztendeje, hogy Gyürey Rudoll elvtársat az egyesület tisztviselőjévé választották. Az elmúlt három évtized beigazolta, hogy a választás jó volt, mert Gyürey elvtárs mindenkinek a megelégedésére végezte feladatát. Kí­vánja, hogy még sokáig dolgozhasson a nyomdai munkások érdekében. Azután Gyürey Rudolf elvtárs mondott köszö­netet a megemlékezésért és Ígéretet tett, hogy munkáját az eddigi szeretet­tel és ambícióval végzi majd tovább is. (Taps.) A vezetőség jelentését Halász Alfréd elvtárs terjesztette elő. Rámutatott arra, hogy a rossz gazda­sági helyzetből való kibontakozás jelei még most sem mutatkoznak. A munka­nélküliség még mindig nagy, úgyhogy tavaly 326.452 pengőt adtak ki munkanélkülisegélyre. Az egyesületnek 1933-ban a tagjárulé­kokból 1,067.982 pengő bevétele volt, ebből a különböző segélyekre 908.190 pengőt adtak ki. Az egyesület 533 rok­kantat tart el, akiknek segélyezésére 454.607 pen­gőt fordítottak. Betegsegélyre 49.77Í pengőt, özvegyi végkielégítésekre 29.900 pengőt, temetési segélyekre 11.393 pengőt, utassegélyre 16.309 pengőt adtak ki. Az egyesület múltévi összes bevétele 1,477.665 pengőt tett ki. Azután az egyesület kulturális mun­kájáról beszélt. Több mint 10.000 köte­tes könyvtáruk van és tavaly 500 kötet­tel gyarapították a könyvtár anyagát. Megemlítette, hogy az egyesület a monostori szigeten 1600 négyszögöles telket vett strand céljaira. (Altalános helyeslés.) Majd a rendbontók munká­járól emlékezett meg. Olyan tagok, aki­ket hanyagságuk miatt törölni kellett a tagok sorából, följelentették az egye­sületet a hatóságoknál és a bíróságok­nál is. A megindult vizsgálatok alkal­mával az egyesület mindig teljes elég­tételt kapott és kiderült, hogy a föl­jelentések alaptalanok voltak. A jelentés fölött magasszínvonalú vita indult meg. Kotormán, László (Győr) után XJd­vardi Béla a „Nyomdai Munkás" köré csoportosuló rendbontók munkájáról emlékezett meg és határozati javasla­tot terjesztett a közgyűlés elé. Eszerint a közgyűlés a rendbontó elemek munkája fölött fölháborodásának ad kifejezést és fölhatalmazza a vezetőséget, hogy ellenük a legnagyobb határozottsággal lépjen föl és ha szükséges, zárja ki őket az egyesületből. A közgyűlés a javaslatot elfogadta. Reiner Géza elvtárs az osztrák és né­met szervezett nyomdai munkások ül­dözéséről emlékezett meg és a küldöttek zúgó tapsa között biztosította őket a magyar nyomdászok szeretetéről és rokonszenvéről. Több fölszólaló a kul­turális munka kimélyitését kívánta, a közgyűlés azután elfogadta a vezetőség jeleptését és a fölmentvényt megadta. Az alapszabályok módosítása és a választások megejtése után a köz­gyűlés beiktatta az ügyvezető tit­kári állásba Halász Alfréd elv­társat, aki meghatottan mondott köszönetet a bizalomért és meg­ígérte, hogy minden erejével a nyomdai munkások anyagi és er­kölcsi előhaladásáért küzd miajd. Az impozáns közgyűlés Schmidt elvtárs zárószavaival ért véget. — Torpedórombolók találkozása. A koreai partok közelében éjszakai gya­korlatozás közben összeütközött két japán torpedóromboló. Az összeütközés ereje oly erős volt, hogy mindkét hajó rövid idő alatt elsüllyedt. Eddig öt holt­testet fogtak ki a tengerből, de számos embernek nyoma veszett, akik való­színűen szintén a hullámokban lelték halálukat. Igen sok tengerész meg sebesült. Nagytéte NORMA C is . IPG SZENZÁCIÓS EGYSÉG ABBAN Barna nöi nubukcipö | bördíszííésse! 5 cm magas sarokkal csak > Mogyoró nöi bőrcipő, 1 Mázon, pánttal 5 cm magas sarokkal, csak K. Ml Fekete női nubuk cspö | Pőms dlvatfazón 5 cm magas sarokkal csak g> Moprónubukcipöbör-i kéreg és kapliclísszelJ kubán sarokkal .«*{ Mogyoró nubuk eipöbör-1 díszítéssel, ul FBUÉRES DIVATHÁZ Baross tér 23 Teleki iéf 1 — Mótorkerékpárszerencsétlenség: két halott. Pénteken éjszaka '/«J, órakor a Zsigmond ucca számú ház'élőtt sú­lyos mótorkerékpárszerencsétlenség tör­tént, amelynek két áldozata van. Pajo­lik János sofőr gépkocsijával Óbuda folé haladt és útközben elérte a 9^es jelzésű villamost. A gépkocsi é« a vil­lamos között alig kétméteres köz volt, amikor a sofőr és a villamoskocsi veze­tője egyszerre vették észre, hogy nagy sebességgel egy motorkerékpár robog feléjük. Pajolik kísérletet tett arra, hogy a kormányt' elrántsa, de már késő volt, a szerencsétlenséget nom lehetett megakadályozni. A mótorkerékpár, ame­lyet Tóth Sándor vezetett, belerohant abba a közbe, amely a villamos és az autó között volt. A következő pillanat­ban az elforduló autó sárhányójától a gép visszapattant és nekivágódott a villamos oldalának. Tóth Sándor és a mögötte ülő fiatal nő nagy ívben ki­zuhantak a gépből az úttestre. A húsz év körüli, 150 centiméter magas, szőko­hajú, kékszemű nő, akinek egyetlen is­mertetőjele az, hogy a felső fogsorá­ban két platinafoga van, a helyszínen szörnyethalt. Tóth Sándort a mentők az Irgalmasok kórházába szállították, de mielőtt a műtőbe kerülhetett volna, meghalt. A szerencsétlenség áldozatai­nak holttestét a törvényszéki orvostani intézet tetemnézőjébo szállították. Az eddigi megállapítások szerint a motor­kerékpár a megengedettnél, nagyobb se­bességgel robogott és mint lehetőség fölmerült az, hogy vezetője ittas volt. Pajolik Jánost, akit előállítottak a fő­kapitányságra, kihallgatása után elbo­csátották. Az ismeretlen fiatal nő kilé­tének megállapítására nyomozás indult. ÚTLEVÉL Cérayk&széti azonnal 2 drb rendelésénél darabja M ÜT SS n EM, FILLÉR PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ Házasság. Rófch Margit és Her­mann Ferenc ma, vasárnap délután 6 órakor tartják esküvőjüket a kis­pest—wekerletelepi róm. kat. temp­lomban. (X> i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék