Népszava, 1936. október (64. évfolyam, 223–249. sz.)

1936-10-31 / 249. szám

2*2. oldal ES! NÉPSZAVA 1936 október 25. Kedvezményes jegyek • Magyarországi Munkásszerveretok Szarét sége knltúrprupagandaosztáljAban. SZlNHiZAK ÉS SZÓRAKOZÓHELYEK: 'Andrássy úti Színház: mindennap. Retbleotéri Színpad: mindennap: Erzsébetvárosi Színház: mindennap. Komédia: mindennap. Magj ar Szinház: mindennap. Testi Színház: mindennap, Terézkörútí Színpad: mindennap. Városi Színház: mindennap. Vígszínház: mindennap. MOZIK: Eldorádó-mozgó: vasárnap és ünnepnap ki vételével. Józsefvárosi Mozgó: szombat, vasárnap ée ünnepnap kivételével. I.iidovlka-mozgó: vasarnap és ünnepnap ki vételével. Nép Mozgó: Hétfő, kedd, szerda. Pátrla-illmszinház: vasárnap és ünnepnap kl vételével. Kiáltó: vasárnap és ünnepnap kivételével. Orient: vasárnap ós ünnepnap kivételével naponta. Savoy Filmpalota: vasárnap és ünnepnap kivételével. Tátra-mozgó: mindennap. Tivoli: vasárnap és ünnepnap kivételével. Vesta: vasárnap és ünnepnap kivételével. FCRDÖK ÉS USZODÁK: Császárfürdő (uszoda, gőz. kád és Iszap) Férllaknnk délután l-ig; nőknek 1-től este T-i(jt mindennap Erzsébet sósffirdö: kád. szalon, iszap, ticllértfiirdő (liullúm, gőz, iszap és kád): mindennap. Hungária gőz- éa kádfürdő: mindennap. Körúti fürdő. Lukács-fürdő (nszoda, göz. Iszap): minden nap. Nemzeti Sport (födött) L'szoda (fényképes igazolvánnyal): mináennap. vasárnap éa ünnepnap délután 2 órától. Dr Henner-féle gyógyintézet: mindennap. Rudas-fürdő (kád. uszoda): mindennap. Széehenyl-gyógy fürdő (gőz-, kád-, szalón­nénfiirdő): mindennap. Testerzsébetl Jódos Sósfürdő: mindennap. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK: Angolpark és szórakozóhelyet Sportjegyek. Margitszigeti belépő: mindennap. Tóvárosi Nagy Cirkusz: mindennap. Minden színház jegy vásárló díjmentesen kapja a szöveges Magyar Színpadot. — A jegypénztár a Népszava-könyvkereskedés­ben (Vif. Erzsébet, körút Sä) van. Nyitva délelőtt íi órától este fi óráig, szombaton este 7 óráig. Telefon: 1 393-». Az őszes jegyek elővételben kiválthatók. TERJESSZÜK A NÉPSZAVAI SAKK (1936 november 1.) 1330. számú föladván?. C. Mansfield, Glasgow. (A müncheni sakkolimpiász probléma, versenyén I. dijat nyert.) Sütét: Ka4, Vhl, Bdl, Bh4, Fel. Fh7, He3, Hfl; Ky: afi, c2, c4 (11). MmS-fi* ; fnf • -i «W «S» W/Xt m m m Világos: KaT, Vo4, Bbfi, IIb7; gy: a2, b2 (fi). Matt 1 (kettő) lépésben. 1331. számú föladvány. 77;. C. Henrikscn, Fredriksstad. (A norvég sakkszövetség nemzeti versenyén 111. díjat nyert.) Sütét: Kai, Ff3, He4: gy: afi, a7. d7, e3, hS (8). Világos: Kel. Vh4, FgS, Bbl, Hb3; gy: a.'!, a5, dfi, h2 (9). Matt 3 (három) lépesben. A megfejtések beküldésének határnapja november 25. Megfejtések és kritika 1320. számú (Ulehla) föladván!/: 1. Fg6—d3. Az intención kívül Fh7 is megy, de ez a szerkezeti hiba az f2 sötét gyalog eltávo­lításával kiküszöbölhető és akkor 1. Fh7 jó megtévesztés, amit Hf2 véd. (P. F.) 1321. számú (Palkoska) föladvány: 1. Ve7—d6.' Fenyeget Vhef, Keá. Hf3 matt. 1 Be5:+. 2. KÍ7. Kg5. 3. HhS matt. 1 Be4: 2. d8H! Be, r>:+. 3. HeG matt stb. Sza­badhelyet és ellensa&kot engedő kitűnő kulcslépés, egyszer gyalogátváltozással. (M. H.l — Gazdaságos mattképek eclio­mattokkal. (K. J.) 1378. számú játszma. (Nemzetközi mesterverseny, Amszterdam, 1936.) Négyes hitszárjáték. Aljechin. Világos Euwe. Sötét 1. el. '<•.?. Hfs, Ilcr,. 3. Hc3, HfG. 4. Pb5, Fbl. 5. Fhj, Fbl. 6. d3. de. 7. HceS, Hci'7. 8. c3. Faj. 9. II03, clI. 10. Fai, Hg6. 11. dí, Be8. (Itt valamivel jobb Ve7.) 12. FbS, cdl: 13. edi: Feli. (Rossz volna most He4: He4: Be4: Ff7:+ Kf7: Hg5f miatt.) u. Un5, FbS: 75. Vb3: Vd7, 10. f3. hti. 17. Hh3, Bed. IS. Hfl, Hfl: IV. Ff4: Fbn. 2d. Badl, BaeS. 21. Kill, dS. 22. es, Hh7. 23. llfí}, fd. 21. ,/4, fej: 23. FeS: Ufa. 26. VdS. Klix. 27. Bgl, Pc7. 28. fi, Vf7. (Hiba volna FeS: dcü: He4? Ve4:! miatt.) 29. Udfl (Számításba jön Hg7:! Vg7: g.'i Fe5: gt'ii: VfG: feä: Vb4 világos­nak valamivel előnyösebb állással.) :'J. ... Fej: 30. fej: 11 cl. 31. gj (A gyalogáldozat nem eléggé indokolt.) 31 hg5: 32. HdC, Hfif. <13. Kgi, Hd3: 31. Hf7:t (Bf7: lénye­gesen jobb volt.) 31... . Kan. 35. Hg5: Bg6. 3r,. hi, Cj.- 37. (ír.;: Bej: 38. Kli3, Hc5: 3'J. Bel, ÍM. Uh Bufl, Hei. II. Bal: (A csere megkönnyíti sötét végjátékát.) 41.... bc6: 42. Bfcl, Hglt. 43. ha.5: II er,. 14. Kai, Kf7. 4j. Be:. aj. 46. Kf3, KgV. 47. fíaí, KgS: 48. Ba5: Kfj. 19. aí. gj. 30. Ba8, Bei. 51. BfSf, Kei. 52. BcSf, Kd:. 53. B1>8, ej. 54. b4, c4. 55. aj, Best. 36. Kf2, Ba3. 57. fíq8, c3. SS. Bgj: Ba2t. 39. Kf3, c2 világos föladta. 1379. számú játszma. (Sakkolimpiász, München, 1930.) Szicíliai védelem. Böök (Finnország) Naegeli (Svájc) Világos Sötét 1. el, c5. 2. Hf t, ed. 3. dí, rdí: 4. Hdí: Hf<j. S. Uc3. de. «• PgS. Fe7. 7. Vd>, ac. 8. e-0-0, Vc7. (A megnyitás érdekessége, hogy sütét mellőzi a szokásos lícfi lépést. Ez világost áldozati kombinációra ösztönzi, ami egészen vad Jelleget kölcsönöz a játszmának.) 9. f4, 65. 10. ej, des: 11. Fb5:t, ab5: 12. Hlb5: Vbe. 13. fej: Ba2: (Váratlan ellenkombináció, amelynek célja 14. ef6:-ra Balt. 15. Hbl, gffi: stb. 14. Ha2:-re pedig He4l 15. Ve2, Fg.-,:t. Ifi. Kbl, 11 f2 stb.) 14. Kbl, Hel! 15. He4: Bl>2:t. 16. Kb2: VbS:f remis, örökös sakkal. Sakkblrek A Népszava megfejtési versenyének ál­lása: Szabó János 44, Fóliák Géza 42, Sze­keres Kálmán 40, Molnár Henrik 39, Hartal Zoltán :Í;>, Dobronyi Károly 34, Bakos Fe­renc, Ébend Tibor 32, Bessenyei Dezső, Meszner István 29, Sonnenfeld Jenő 28, Su­mits Dénes 26, Vas Gergely 25, Balázs Já­nos 24 pont stb. Az esedékes könyvdíjat Szabó János és Pollák Géza a szerkesztő­ség titkáránál vehetik át délután 5—9 óra közölt. Ai amszterdami nemzetközi mesterverseny végeredmén ne: I—II. Euwe és Fine 5. III. Aljechin 4'i, IV—V— VI. van den Bosch, Griinfeld és Landau 3%, VII. Kmooh 3. VIII. van Schelding 0 pont. A Trcbitsch-emlékversenii a nzokott keret­ben, mint néhány külföldi mester érdekes találkozása a bécsi mesterekkel, tart számoti a közérdeklődésre. Sorsolás szerint a kö­vetkezők vesznek részt: 1. Weinstock, 2. Igel. Spielmann, 4. Keller, 5. Füstér (Bu- dapest), (). Friedman (Varsó), 7. Glass, 8. Bruckner, 9. Rubinstein (Béc.s). 10. Lok- vene, 11. Fuss, 12. Opoesenszky (PTága), 13. Donrgan, 14. Hönlinger, 15. Becker, 16. Michel. Az oslói nem zetközi verseny győztese: Fine 6%, II. Flóhr fi, III. Petersen 4 egy­séggel. Női bajnokok mérkőzése. Harnn Gizella osztrák bajnoknő a Budapesti Sakkörben négyjátszmás mérkőzés keretében találkozott a magyar bajnoknővel, dr Faragó Klárával. Ilarun Gizella két játszmát nyert, kettő döntetlenül végződött. A tdvizeneti sakknak egyik jelentő« ese­ménye lesz a napokban meginduló és két játszmára tervezett mérkőzés Budapest­Berlin között. A dolgozó If]»}«*« g»z<J»­ttmdilml és kai- | turúüs érdekelt >zolj<Aló lapja, a © Misnkásszülök • »yenue keiknek, felnőtt munkások, a tanontoknak in Unnlólár.yoicTiak, fiatal munkások önnvitnkliak rendalják buzdító, tanító éa nárakoziatá Upoi rjsru-.etérl Arn i^éa Avre I >eai!«. Egycss ftzúa Ara tó tlllér ; körűt 35). a ki»áól»é»atalb»q (VIII, Conti .=ea 4). az ó.»z<ta Wkbea áa awkú»ttlaa>«kba« 27 NYAR A HEGYEK KÖZÖTT REGÉNY. ÍRTA: BARABÁS GYULA Hogy mekkorát? Rendes leánylábra valót. Zakariás szakértően magyarázza, liogy nem mindegy, mert ha kicsi, nem megy fel a ]ál>ra és ha túlnagy, az sem jó. ö bizony nem tudja, mert nem mérte meg, de szép láb, éppen olyan, mint amilyent «a drezdai mú­zeumban látott. Ezen a megállapításon cso­dálkozik Zakariás, de ez nem baj. Előadást tart a boltosnak arról, hogy milyen tulajdon­ságai vannak a hibátlan lábnak. Zakariás megjegyezte, hogy őt is érdeklik a szép lábak és ezután még jobban megfigyeli őket. Ebben megállapodtak és a becsomagolt csizmával kezében kisietett a boltból. Ütköz­ben megállott és azon gondolkodott, hogy Anikó anyjának is kellene vennie egy pár csiamát. Hogy ne üsse meg a leányát... De most mégse veszi meg. Lehet, hogy elker­getné a csizmával együtt, amilyen bolondok az anyák. A vackorfa mögé behúzódva sokáig várt, amíg Anikó föl nem bukkant az udvaron. Kiabált, intett neki a puskájával, a leány észrevette és odasietett hozzá. Haja most knszált volt, karja nedvesen gőzölgött. — Megvert az anyád? — kérdezte. — Nem, csak szidott, hogy hol voltam olyan sokáig. Nem is tudom, hogy mit mond­tam, de nem érek rá most, nem úgy, mint maga. — Mit gondolsz, mi van ebben a csomag­ban? Átadja a csomagol, a leány mohón bonto­gatja, előbukkan a csizma, nézi. — Szép csizma, tükrös —i mondja áhítato­san és szeme villan. — Neked vettem A leány arca elkomolyodik. — Széli csizma, de nekem nem kell. Nem lehet, liogy én csizmát kapjak magától. — Elintézem apáddal, megmondom neki, hogy én vettem, azért, mert hordod a tejet. — Nem olyan bolondok, hogy elhiggyék. Azért nem vesznek csizmát senkinek. — De én veszek, azonnal húzd föl, hadd lássam, jó-e. — Nem kell — mondta a leány és ledobta a csizmát. Elszaladt, otthagyta. Lehet, hogy igaza van Anikónak, nem jól csinálta. Állt tétován a csizmával kezében, dühös volt, megállapította, hogy mostaná­ban milyen változóan hullámzik a hangulata. Forgatta a csizmát kezében, most vette észre, hogy a sarkán rézpatkó van és alatta egy darab tükör, ezen hangosan kacagott. — Hogy megnézze magát a sár a tükörben — mondta hangosan. Bement az- erdőbe, darabig tanácstalanul állott, aztán fölakasztotta a csizmát egy bükkfa ágára. Óriási gyümölcsként lógott a csizma a fán. — Jól áll a fának — mondta elégedetten. •— Hallott már ilyent a tanár úr? —• mondta az erdész az ebédnél. — Milyent? — Én már láttam sok mindent az erdőben, bocskort is meg csizmát is, amiből kiették az embert a farkasok, de olyan bükkfát, amelyik csizmát terem, még nem láttam — mondta az erdész. Nem szólott semmit, érezte, hogy arca tüzel. — Nem is kellett volna hozzányúlni, hátha valami rontás van benne — mondta az er­désznél — Lehet, hogy kijön belőle valami — fe­lelte az erdész. — Nézze meg ezt a kutyát — mondja as erdész. Mit nézzen ezen a kutyán, látta már eleget, amióta itt van. Nagy, barna, tépettbundájú kutya, Drákunak hívják és nem ugat soha. Csak ül az erdész lábánál mozdulatlanul a tornácon is, ha az alkonyba belevijog egy-egy; ragadozó madár vagy egyéb nesz hallatszik, kicsit fölemeli a fejét, széles pofáját el­nyújtja, fogait megmutatja, aztán visaza­ereszti fejét a földre és mozdulatlanul gubbaszt tovább. Kérdezte már az erdészt, hogy miért nem ugat ez a kutya. — Nem olyan kutya ez, hogy csak a szája járjon ok nélkül. De megfogja azt, ami kell — felelte az erdész büszkén. Nem lát a kutyán semmi különöset, miérf mondja az erdész, hogy nézze. — Olyan ez a kutya, mint a szebeni óra, pontos — mondja az erdész. •— Elég csúnya — feleli meggyőződéssel. — Kan kutya ez, nem kell, hogy szép legyen. Aztán egy kicsit már meggy ám báz­ták itt-ott. Ezt a beszédet megint nem érti. Aí erdész beszéde is olyan, mint a szászoké. A szászok mondatfűzósének ós kiejtésének titkaiba ma sem tud behatolni. Az erdész is olyan szavai­kat mond, hogy nem tudja az értelmét. — Megtépték, na, a farkasok — magyan rázza az erdész. — Az ember csinálhat bo­londokat, belekeveredhetik ilyen meg olyan dolgokba, de a kutya mindig észnél van, azért jó, ha van az ember mellett egy jó kutya. Rejtelmesen beszél az erdész, majd kiderffl mingyárt, mit akar. — A tanár úrnak is jő volna egy Hyen kutya. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék