Népszava, 1937. július (65. évfolyam, 146–172. sz.)

1937-07-08 / 152. szám

1937 július 11, vasárnap NÉPSZAVA 9. oldal filmzmt A flmzeneirodalom eddig nem sokat produkált. A filmzenének magának is inkább csak gyakorlata van, mint elmé­lete. Egy-egy külföldi zeneművészeti könyv foglalkozott itt-ott a filmzene kérdésével, de most jelent meg az első olyan könyv az angol szakirodalomban, Kurt London „Film Music" című könyve, amely csak a filmzenével fog­lalkozik. A filmzenének egészen más a szerepe a hangosfilm, mint a némafilm korában. A némafilmnél a zene csak kíséret, han­gulati aláfestés lehetett. A hangosfilm­nek azonban szerves alkatrésze a zene és egyre-másra ismert művészek, a leg­kiválóbb zeneszerzők is vállalkoztak arra, hogy eredeti filmzenét készítsenek. Ezzel azután új irányba terelődött a filmzene kérdése is. Kurt London a hangosfilm zenéjének részletes történetét megrajzolja. Előbb az első fejezetekben a filmzene keletkezését általában, a némafilmek és a zene összefüggését tár­gyalja és külön foglalkozik a mechani­kai zene általános problémáival. Érde­kes és szellemes zárófejezetében a han­gosfilm jövőjét és külön a modern film­zene fejlődési lehetőségeit rajzolja meg. ÉRDEKLI? Mark Twain világhírű regénye, a „Kol­dus és királyfi" hangos változatban ke­rült az amerikai közönség elé. Erről Flynn, a „Balaklava" és a „Halál­brigád" hőse játssza benne a főszerepet. Negro Spirituálé, így hívják zenei nyelven a négerek egyházi énekeit. En­nek a műfajnak a legszebb gyöngye az a mélabús néger dal, amit Shirley Temple vezényletével néger gyermekek énekelnek az „Ucca üdvöskéje" című új 20th Centtery-Fox-filmben. Az amerikai Warner-filmgyár nagy költséggel vitte filmre a „Tovaris" című Pesten is nagy sikert aratott vígjátékot, amelyben Titkos Ilona nyújtott felejt­hetetlen alakítást. Az amerikai változat­ban Charles Boyer kapott remek szere­pet ma—mmmm+Kmmmmmm — Revolveres botrány egy szerkesztő­ségben. A „Nemzet" című napilap Aradi ucca 8. szám alatt lévő szerkesztő ségében szerdán délelőtt megjelent Zubovies Artúr járásbíró, ügyvédje, dr Latkóczy Imre társaságában. Az újság­ban ugyanis előzően egy cikk jelent meg arról, hogy Zubovies járásbíró a pestvidéki törvényszék épületében lévő hivatali szobájában összeveszett, majd összeverekedett Balázs Ferenc vámtiszt­viselővel, akit a járásbíró kidobott az ablakon. A járásbíró a szerkesztőségben rendkívül izgatottan viselkedett, az ügyvédje által már előbb beküldött helyreigazító nyilatkozatra vonatkozóan kijelentette, hogy annak közlését nem fogadja el elégtételül. Ezek után izga­tottan eltávozott, majd rövid idő múlva visszatért egyedül és be akart menni a lap szerkesztőjéhez. Amikor az egyik alkalmazott a járásbíró útját állta, ez előkapta revolverét és egy lövést adott le. Ezután elrohant. Héthelyi László szerkesztő följelentése alapján Zubovi csot kihallgatták a rendőrségen, ahol a járásbíró azzal védekezett, hogy a revol­verét nem is vette elő, hanem ideges kapkodása következtében véletlenül sült el zsebében. Kihallgatása után eltávo aott a rendőrségről. Rádióközlemény Televíziós kábelhálózatot kap London. Az angol koronázási ünnepségek tele víziós közvetítése teljes sikerrel járt, A közvetítésekre ideiglenes kábeleket használtak. A siker folytán most elható rozták, hogy állandó televíziós kábeleket vezetnek London minden olyan helyére, ahonnan jelentékeny események kőzve títhetők. A rádió palotájából kivezető televíziós kábel ezért érinti majd a Hyde parkot, a Piccadilly Circuat, a Covent Gardent, továbbá a Buckingham palotát, a St. James-palotát, a West­minster-apátságot és a parlament épüle tét, a város központjának mindéin részét és a város egyéb fontos pontjait (X) TESTEDZES Tortura de Pologne Tour de Pologne" — ezt a föl-1 írást viseli az a szerény, könnyű i serlegecske. amit Szalag Antal, a lengyelországi nagy körversenyt, a magyar résztvevők közül egyedül végigszenvedő kerékpáros versenyző, a varsói magyar követtől kapott Túra helyett tortúrát kellett volna serlegbe vésni, mert a rossz­emlékű kirándulás lényegét vala­mennyire ez a szó fejezte volna ki hűen. * A négy 'magyar kerékpárosver­senyző: Szalay, Éles, Karaki és Gere szerdán éjszaka érkezett Budapest­re holtfáradtan. Karaki és Gere de­fektek. Éles bukás miatt kénytelen volt a versenyt föladni, Szalay. az MTK kiváló országúti menője, vé­gigverekedte magát a lehetetlenül rossz lengyel országutakon. — Több mint 1000 kilométeres távon kilenc szakaszból állt ez a nagy ország­úti verseny, amelynél nehezebben ínég nem vettem részt — mondja Szalay. — Örökre elment a kedvem attól, hogy mégegyszer Lengyelországban verse­nyezzek. Az országutak ott olyan rossz állapotban vannak, hogy nálunk a leg­rosszabb is jobb, mint a lengyeleknél a Jó út. Éppen a verseny elölt akarták egyes szakaszokon javítani az utakat, azonban a lengyel versenyzők kijelentet­ték, hogy ebben az esetben nem indul­nak, mert ők már megszokták ezeket a rossz utakat. — Győztek is, ahogy akartak. A fran­ciák, az olaszok is, mi is valamennyien elvéreztünk. Mi, magyar versenyzők, az összes tartalékgumikat és azokat is, amelyeket külön vásároltunk verseny közben, tönkretettük. A magyar kerék­párok bírták áz utat, azokkal nem volt baj. A kerekek, amelyek fából és alumí­niumból vannak, összetörtek. A jobb utakon 25 kilométer volt az óraátlag, de a jó balióngumikkal fölszerelt lengye­lek az egész rossz utakon is negyvenes tempót diktáltak. - Minden szakasznál délben volt a start, nem, mint nálunk, reggel. A po­koli hőségben aztán úgy elkészültünk az erőnkkel, hogy egyik nap fáradtabbak voltunk, mint másnap. Amikor nagy­nehezen felkeltünk, hozzákezdtiink a gumik foldozásához, alig fejeztük be ezt a munkánkat, már rohanni kellett a starthoz, ahova, mindig az utolsó perc­ben sikerült megérkeznünk. — A lengyeleknek, franciáknak és ola­szoknak szerelők és masszörök álltak rendelkezésükre, akik teher- és luxus­autókon kísérték végig a mezőnyt. Ezt a tíz napig tartó versenyt mindennek lehet mondani, csak amatőr versenynek nem. A többi külföldi versenyző mö­gött hatalmas gyárak álltak, az olaszok cs a franciák 200 frank költségmegtéri­tést kaptak — naponként. A lengyelek is. Mi semmit sem kaptunk, az élelme­zés sem volt jó. — Poznanban egy kerékpárgyár ne­kem és Élesnek egy-egy lámpafejet adott — 5 pengő értékben. A lengyelek­től különben mégcsak egy emlékérmet sem kaptunk. Ha mi rendezünk nemzet­közi versenyt, akkor nálunk gavalléros díjazást kap minden egyes külföldi résztvevő, annak ellenére, hogy mi sze­gény és kis ország vagyunk. Mégcsak azt sem mondhatjuk, hogy kirándultunk Lengyelországba, mert a vidék szépsé­géből úgyszólván alig láttunk valamit. Ha Éles nem bukik, akkor kaptunk volna 200 zloty értékű tiszteletdijat — ketten. Éles sérülése különben csak az első percben látszott komolynak. Ezeket mondja a hatalmastermetű Szalay, a csapat legszívósabb és egyben legeredményesebb tagja aki úgy fest a „tortúra" után, mintha taposómalomból érkezett volna. — Legalább egy hét kell, amíg ki heverem a fáradalmakat — fejezi be a beszélgetést. * Nem akarjuk a Magyar Kerék­páros Szövetséget okozni, de azért volna egy szerény megjegyzésünk ehhez az utazáshoz. Amatőrverseny­zőkről van szó. akiknek kéthetes munkabérveszteségen kívül egyen­ként legkevesebb száz vengő káruk is van. Arról nem is beszélünk, hogv Éles idős anyját a fiáról el­terjedt rémhírek úgy megijesztet­ték. hogy még ma is idegösszeom lásban fekszik otthon és naponként több csillapító injekciót kap. Vájjon rendjén van-e ez? (solti) Antwerpen várja a munkássportolókat Már nagyban folynak a III. munkás­olimpiász előkészületei. Antwerpen lát­ja vendégül júlitis 25 és augusztus elseje között a világ munkássportolóit. Ant­werpen polgármestere, C a m ill e Huysmans elvtárs most fölhívással fordult a munkássportolókhoz, amely­ben többi közt a következőket mondja: — Antwerpen vár benneteket! A sportolás kezdeti célkitűzései ma már kitágultak és már régen nem csupán a társadalom kiváltságos rétegeinek szórakozását jelenti. A sport ma már széles szociális alapokon nyugszik, amióta a munkanap hosszát törvé­nyek szabályozzák és a dolgozó em­ber ideje nincs a munkáltató ké­nyére-kedvére kiszolgáltatva. A spor­tolás segítségével védekeznek a dol­gozó tömegek a foglalkozás egyoldalú­ságai • által okozott testi hibák és megbetegedések ellen. A sport tartja fenn szellemi frisseségüket, a sport útján fejlesztjük az önkéntes fegyel met, a kollektív szellemet és az igazi szolidaritást. — Munkások, dolgozók! Antwerpen, a szabadság és a kultúra városa hív benneteket. Antwerpen a világ egyik legnagyobb kikötője és a művészetek központja. Ez a város volt lakóhelye Quentin Matsysnak, a Brueghel test­véreknek, Rubensnek, Van Dycknck, Joardensnek. Itt volt a bölcsője az újkori humanizmusnak. A kultúra és a demokrácia nevében Antwerpen népe szeretettel várja a világ dolgozó ifjúsága színe-virágát. A sportbéli előmunkálatok során • már megtörtént a sorsolás a labdarúgó tornára. Magyarország az A) csoportba Jcerült, itt Norvégia, Hollandia, Svájc, Finnország, Magyarország, Palesztina és Csehszlovákia munkáslabdarúgói mé­rik össze az erejüket. A B) csoportban az orosz, spanyol, francia, angol, len­gyel, dán és belga csapat küzd egymás ellen. A döntőt a két csoportgyőztes játssza az olimpiász befejező napján, augusztus elsején. A2 Újpest— Aust­ria revansmérkőzés vasárnap délután 6 órai kezdettel kerül lebonyolí­tásra az FTC üllői­úti pályáján. Az Austria csatársorá­ban játszik majd a sokszoros válo­gatott Stroh és Nausch visszamegy a fedezetsorba. Ez a változtatás jelentő­sen növeli az Austria amúgyis kivéte­les átütő erejét. A KK-küzdelniek leg­erősebb mérkőzésének tartják az elmúlt vasárnap lezajlott Újpest—Austria-talál­kozót és bizonyosra veszik, hogy az osztrák lila-fehérek ezúttal is támadó játékot folytatnak majd annak érdeké ben, hogy egy gól előnyüket növeljék Az Austria annyiszor játszott sikerrel külföldön, legutóbb Bolognában, hogy a „pályaelőny" sokkal kevesebbet jelent az Újpestnek, mint általában más klub csapatokkal szemben. Az Újpest, amely­nek összeállítása valószínűen annyiban változik, hogy a húzódást szenvedett Szalay helyett Balogh áll be a fedezet­sorba, ugyancsak támadó játékot folytat majd, mert a jó formában lévő belső hármas teljesítményétől remélhetik, hogy a harmadik fordulóba jutnak. Az Újpest csapata szerdán a Ferencváros pályáján tartott tréninget, a vas-áa'napi mérkőzé­sen az újpestiek zöld-fehér színű trikót húznak magukra ós az Austria csapata játszik lila-fehérben. —. A Ferencváros újból Keményt állítja a csatársorba éa miután alapos leckét kapott az elbiza­kodottság hátrányáról, nagyobb harci készségű játékra készül Bécsben a Vienna ellen. Kétségtelen, hogy a zöld-fehér csapat küzdőszellemének sokat kell ja­vulnia, ha tartani akarják Bécsben a minimális egygólos előnyt. Elsősorbau dr Sárosi játékának kell meg-változnia ahhoz, hogy a Ferencváros a KK-kiiz­delmekben továbbra is szerepet játsszék. Szigeti Ottó ama­tőr. Szigeti Ottó, a legkitűnőbb ma­gyar tenniszjátékos 1933-ban résztvett a berlini profi bajnoki verengen és ezzel a szabá­lyok szerint elvesz­tette amatőrségét. A magyar lennisz­szövetség több be­advánnyal magyarázta meg. hogy Szi­geti nem volt hivatásos versenyző, csak a bajnoki versenyen vett részt. A nem­zetközi tenniszszövetség amatőrbizott­sága legutóbb Londonban tartott ülésén Szigeti Ottót amatőrnek nyilvánította. A Dawis Cup - mérkőzés rendező bizott­sága még nem döntött arról, hogy Szi­geti szerepelhet-e ezek után a DC-ben is. Angliában nem lehet helépőjegyekKVl üzérkedni. Az angol sportkörökben is nagy feltűnést keltett az a szigorú íté­let, amelyet most hozott a londoni labdarúgószövetség egyik szervezete Vickery alszövetségi vezér ellen. Vicke­ryt azzal vádolták, hogy az angol kupa­döntőre szóló belépőjegyekkel üzérke­dett és azokat hatalmas felárral adta tovább. A labdarúgószövetség Vickeryt megfosztotta vezetői állásától, az alszö­vetséget szigorú megrovásban részesí­tette és kimondta végül, hogy ez a szer­vezet az 1940—41. évi labdarúgóévadig nem kaphat többé belépőjegyeket a kupadöntőre. Az Országos Test­nevelési Tanács el­nöke, dr Kelemen Kornél a párizsi vívó világbajnoki versennyel és az augusztusban meg­rendezésre kerülő főiskolai világbaj­noki versennyel kapcsolatban nyi­latkozatot adott, amelyben a többi között a következőket mondotta: „Az OTT álláspontja az, liogy az egyes sportágakban Európa-bajnoksá­gok minden két olimpiai verseny között egyszer, tehát négyévenként kerüljenek lebonyolításra. Ezt az álláspontot egy­felől anyagi szempontok indokolják, mert hiszen a legtöbb nemzet nem bírja a minden évben megismétlődő Európa­bajnokságok költségeit, de sportszem­pontból sem helyes Európa összes nem­zeteit évről-évre találkozóra összehívni. Nekünk a legnagyobb körültekintéssel kell gazdálkodnunk és arra nincsen fe­dezetünk, hogy minden esztendőben az egyes sportágak csapatait külföldre küldjük. A Magyar Atlétikai Szövetség méltányolta ezt az álláspontot és a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben ke­resztül is vitte, hogy atlétikai Európa­bajnokságokat csak négyévenként egy­szeT rendezzenek és akkor is kötelessíge a rendező államnak, ICO férfi-, 50 nő­versenyző, 20 férfi- és 10 női kísérő ösz­szes költségeit fedezni. A vívószövetség 14.500 pengőt, a főiskolások psdig cse­kély 35.000 pengőt akartak a kiküldeté­sekre, viszont a franciák egy fillérrel sem akarnak hozzájárulni az ellátás költségeihez. Gondoskodnunk kell arról, hogy a sportágak között igazságosan történjék az anyagiak elosztása. A kö­zeljövőben egész sorozata van még az egyéb versenyeknek, amelyekre sport­embereink szintén szeretnének kiutazni és amely versenyek költségeire ugyan­csak a testnevelési alapból várnak fede­zetet. Hyen például az antwerpeni mun­kásolhnpiász, az angol atlétikai bajnok­ságok, az evezős Európa-bajnokságok és a budapesti Horthy-kupa úszó- és vízipólómérkőzés. Amikor a magyar sport idehaza szinte lerongyolódott álla­potban van, nem kívánhatják az egyes szövetségek, liogy a testnevelési alap nagyrészét külföldi utazásokra költsük el." M Rákoscsaba—Újtelepen Kedvezményes jegyek kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztárunk­nál VII. Erzsébet körút 35.Tel. 13-03-27 VIII, C 9nti u. 4. Tel. 13-03-30, 31, 32 és az Ált. Fogy. Szöv. fiókjaiban

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék