Népszava, 1938. november (66. évfolyam, 248–273. sz.)

1938-11-30 / 273. szám

1038 november 30, szerda NÉPSZAVA 9. oldal tsm PÉNZ ÉS ÁHU Szüksége van-e a magyar gazdasági életnek a Duna-Majna-csatornára? Ismeretes, hogy a németek meg akarják építeni az Északi tengertől a Fekete tengerig vonuló víziutat, olyan módon, hogy a Majnától a Danáig építendő csatornával köt­nék össze a német folyamrendszert a Dunával. Most a „Vasúti ós Köz­lekedési Közlöny", a MÁV hivatalos lapja teszi vizsgálat tárgyává a kérdést: érdeke-e a magyar gazda­sági életnek ez a víziút, amely lehe­tővé tenné esetleg, hogy a magyar hajózás felhatoljon a Rajnára s onnan a német belső csatornákon át az Elbára, egészen Hamburgig és akár az Oderára is. A számítás szerint a Budapest—Hamburg-viziút hossza 2317 kilométer volna, tehát majdnem ugyanannyi, mint a Duna egész hajózható útvonala Regensburgtól Sulináig, ami 2079 kilométer hosszú. A Hamburg—Su­lina belvízi út pedig — az Északi tengertől a Fekete tengerig — ke­reken 4000 kilométer hosszúságot jelentene. A MÁV hivatalos lapja ezután érdekesen rajzolja meg azt a vi­szontagságos utat, amit a magyar hajóknak meg kellene teuniök, hogy Budapesttől Hamburgig jussanak. Már addig is, amíg a Rajnára ki­érnek. 70 zsilipen és ha.ióemelőn kel­lene átkelniük. Majd a Rajnától az Elbáig , újra szépszámú zsilip volna az útjuk­ban. A német csatornák legtöbbjén állami vontatási monopólium van, tehát a nwrar hajót is állami vontatók továbbítanák. Emiatt T1 " ezont a Rajnán és az Elbán is bér­vontatást kellene igénybevenni a magyar uszályok számára. A vontatásnak és a zsilipeléseknek díja azonban valószínűleg olyan nagy költséget jelentene, hogy a vízifuvardíj Budapesttől Hambur­gig versenyképesnek, el sem képzel­hető. Végeredményben tehát a MÁV hivatalos lapja alig tulaidonít tár­gyi alapot az ehhez a víziuti össze­köttetéshez fűződő „szépen hangzó szólamoknak". A MAGYAR NEMZETI BANK HIV ATA LOS VALUTAARFOLYAMAI (aranypniifiií ben) november 29-én: 1 angol font 15.95— 16.15, 100 bellin 57.90—58.50. 10» <"-<ih korona 7.S0—10.00 (a 20 koronánál nagyobb címletek kivételével). 100 iláii korona n.05-71.85. Iii" (linár 6.50-7.70, 100 USA dollár 341 .«>-845.80, 100 kamulai dollár 332.00-337.00, 100 francia frank 8.90- 9.10. 100 hollandi formt 186.2,>— 188-Jó 100 lentivel zloty fift.00—tu.-to. 106 len 2 40—3.45. loo leva .1.00-3.60, 100 Ura 16.90-17.90 (500 és 1000 lirás bankjegyek kivétele vei), ion német inárka . 100 norvég ko vona 80.00 80.90, 100 svájci frank 77.65—78.JO, 100 svéd korona S2.10—83.00 pengő. KLELMISZERAUAK. A főváron vásárcsar­nokaiban és nyilt piacain kedden a kö­vetkező kicsinyheni árakat jegyezték: Marha­hús: rostélyos, felsál, kg-ja lfi)-240. leves­hus 128—ami; borjúhús: comb 280—320, vesés ISO -340; juhhús: hátulja 140-180, elejo 100—150: sertéshús: karaj 190—240, tarja, comb. lanocka 170—200. oldalas 1«V—180, zsírnakvaló szalonna 148—164, háj 160—17« rsir 160—170: élő baromit r csirke, darabja 100- 250. tyúk 250—3S0; tisztított, baromfi: csirke 160—280, liba és kacsa 130—160, tyúk 130—180; tojás: tea, darabja 11—13, kilója 200—22tl, főző és apró, darabja 9—11, kilója 185—200: balak: élő ponty, kilója 120—180 jegelt 100—140; tejtermékek: tej 30. tejföl KHl—120. teavaj, kilója 320—340, tehéntúró- <Rl-80; kenyér: fehér 48—16, fél­barna 32—36. barna 20 —22; szúrazfőzelék: bab • 16—52, borsó 40—56 lencse 56—96; zöldség­félék: burgonya: giilbaba 10—12. nyári rózsa 11—14. őszi rózsa 10—11, Ella 8—10; vörös­íingyma 14-10. fokhagyma 24—40. fejos­káposzta 6—10, savanyított káposzla 24 —32, vegyes zöldség 16—22. kalarábé 12—20. sóska lf>—32, paraj 14-24. tök 10-16. karfiol 8-?0, y/ddborsó 40—120, sütőtök 10—14; gyümölcsük: sima, nemes 60—140, alma közönséges 50— 76. körte, nemes 80—160. szőlő 60—140, gesz­tenye. 64—10!) fillér. Á jegyzők és a szociális titkárok A baranyamegyei jegyzők egye­sülete kedden Pécsett ülést tartott. Börzsönyi László elnök jelentésé­ben arról panaszkodott, hogy a jegyzők rendkívül túlterheltek és ezen a díjtalan jegyzőgyakornokok intézménye sem segít, mert okta­tásuk legalább annyi terhet ró a jegyzőkre, mint amennyi munkát elvégeznek. Még végre sem hajtották telje­sen a szociális titkárok alkalma­zását, máris kiderült, hogy a szociális titkárok nem tudják föladatukat elvégezni, A legtöbben ugyanis csak szükség­megoldásnak tekintik ezt az állást és ezért nincs megfelelő munkaked­vük sem. Még az eredetileg 1600-nak tervezett számú állást sem si­került betölteni, mert nem volt elég jelentkező és ma már vitatha­tatlanul megállapítható, hogy cse­kély kivételtől eltekintve, még szo­ciális téren is alig haladja meg ezeknek a szociális titkároknak a munkateljesítménye a díjtalan jegyzőgyakornokok teljesítményét, így tehát a szociális természetű munkák legnagyobb része továbbra is a jegyzőket terheli. Amíg a jegyző munkakörét nem szabályozzák úgy, hogy a falu népének a javát szolgál­hassa és amíg a jegyző többször kényszerül ütni, mint ahány­szor segítséget nyújthat, addig a szociális problémákat nem le­het megnyugtató módon meg­oldani. Szociális titkárok helyett — mon­dotta — olyan munkaerők alkalma­zására van szükség, akik a jegyzők helyett ellátják a kezelési és adó­ügyi teendőket, mert ez sokkal célravezetőbb és helyesebb meg­oldás, mintha a falutól távolálló egyéneiket használnak föl. — Nyilatkozat. Alulírott Révész Manó ezennel kijelentem, hogy a Népszava 1937. évi június 1-én meg­jelent szániának 5. oldalán „A MATEOSZ és a t< bérautó,fuvaro­zók" főcím, „Levél a szerkesztőhöz" alcím alatt általam írt cikkben foglaltakért a Magyar Teherautó­fuvarozók Országos Központi Szö­vetkezetétől (MATEOSZ), a cikk­ben foglalt minden állttásért cs ki­tételért bocsánatot kérek. Kijelen­tem, hogy a cikkben foglalt min­den kitétel és tényállítás valótlan, téves információn alapult és félre­vezetés folytán tettem közzé. A MATEOSZ-t sérteni nem akartam, de nem akartam sérteni sem veze­tőségét, sem bármely tagját. Buda­pest. 1938 november 28-án. Révész Manó, s. k. _____ Magyar a magyarért A „Magyar a magyarért" akció javára a következő adományok ér­keztek hozzánk: Pengő Rózsavölgyi Imre Speciál Labo­ratórium Eri alkalmazottai — 6.21) Oetl-gyárl mintakészítők 5.— Bányagépek mechanikai szállí­tási berendezések rt. munkásai 40.11 — Bajtárskeresés. Az, alábbi sorok közlését kérték: Mundalik Vilmos kéri jelentkezésre vdlt 13-as honvéd gyalog­ezredben bajtársait, akikkel az olasz fronton a ííalborge'h melletti állások­ban együtt volt 1915 szeptembertől 1916 januárig; parancsnokok: Maller László főhadnagy. Marák főhadnagy. Revieky Béla zászlós, vagy pedig akikkel fog­ságba esett az oorsz fronton. Luck alatt az 1916. év június hó 16-án; pa­rancsnokok: Delia százados, Andiás­kovies Szilárd hadnagy, hogy címüket közöljék. (Budapest, V. ker., újpesti rak­part 39.) — Nem azonos. A Népszava vasárnapi számában ..Az azsanprovokatőr" cím­mel cikk jelent meg. amely Demény Pál mellett Klement Károlyt is jellsmzi. Megjelent a szerkesztőségben Klement Károly magántisztviselő, aki annuk a közlését kéri, hogy nem azonos a cikk­ben említett Klenienttel. Soha politiká­val nem foglalkozott és nem tagja u pártnak. — Megszűnik a 27/A jelzésű autóbusz­járat. A Beszkárt. értesíti az utazó­közönséget, hogy a Sasadi úton közle­kedő 27/A jelzésű autóbuszjáratot no­vember 30-ával megszünteti. Szerkesztői üzenetek Karafl Ferenc. Törökbálint. Ha ráér, kér­jük, keressen föl berniünket délután 4—6 óra kíz&t.U Közlemény A Dreher—Haggenmacher Első Magyar Készvén.vserfőzde tegnap tartotta meg dr Metzler Jenő el­nöklete alatt rendes évi közgyűlé­sét a Magyar Országos Központi Takarékpénztár tanácstermében. A közgyűlés a zárószámadások meg­állapítása után 4.80 pengő osztalék kifizetését határozta el. Az igazga­tóságba új tagul enyedi Aich Hubert választotta meg. A szelvé­nyek december hó 2-től kezdve a MOKTAR-nál és a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál váltatnak be. (X) — A Mentöcgyesiilet közgyűlése. A Budapesti önkéntes Menlőegyesiilct kedden tartotta rendes évi közgyűlésit. Dr Huss wann Rezső igazgatófőorvos ismertette a mentők 1937. évi működését. Ebből megtudjuk, hogy a Mentőegyesü­let munkája állandóan emelkedik. Az el­múlt esztendőben a légvédelembe való bekapcsolódás nagy terheket rótt az egyesületre. A jelentés után megejtet­ték a választásokat. Fölhívás Magyarország dolgozó asszonyaihoz! 1939 január 6-án, pénteken délután V»8 órakor Budapesten, a vasmunkások székházában országos nőértekezletet tartunk, melynek ideiglenes napirendje: 1. Titkári jelentés. 2. A politikai és gazdasági helyzet és a nők. 3. Országos nőbizottság választása. 4. Indítványok. Az országos nőértekezleten minden szakmai szabadszervezet és fővárosi, környéki vagy vidéki pártszervezet 5(1 nőtagig egy küldöttel, minden to­vábbi 100—100 tagig még egy-egy kül­döttel képviseltetheti magát. Testvéri üdvözlettel: az Országos Nőszervező Bizottság A környéki végrehajtóbizottság csü­törtök délután 5 órakor a szokott helyen ülést tart. A MOZGALOM NAPTÁRA ÜLÉSEK: SZERDÁN: az ifjúsági csoportok okta­tási megbízottai (VJ8). CSÜTÖRTÖKÖN: az Ifjúsági csoportok titkárai C;8). A ferencvárosi pártszervezet körzet­vezetöi (8). Az ifjúsági sportmegbízottak (Ví8). PÉNTEKEN: az újpesti pártszervezet sajtóbizottsága (7). HÉTFŐN: a zuglói pártszervezet végre­hajtó- és ellenőrzőbizottsága (7). ELŐADÁSOK November 36-án, szerdán: Űjpesten (a Munkásotthonban, Kolozs­vári ucca 55) este '/a7 órakor. II éber Mihály: Miről beszél a csillagos cg! PeBtezentersESéheten (a Munkásotthon­ban. Nagy-Oyöry István ucca 2) esto "•7 , órakor. Herczka Sándor: A kultúra úlja. December 2-án, pénteken: A terézvárosi pártszervezetben (a Cuk­rászoknál, Erzsébet körút 51) este '.7 órakor. Herczka Sándor: A kultúra útja. December 4-én, vasárnap: Zuglóban (a Munkásotthonban, Gyar­mat ueca 56) délután 4 órakor. Kolaes­kovszky Lajos: Az aranyesinálóktól az atómrombolókig. „Hollywood-hotel" című amerikai revűlllmet mutattn be hétfőn este a Forum Filmszínház. Az új amerikai filmeken egyre másra je­lennek meg ismert személyiségek. Ebben a tilinben láthatjuk Lovelle Pur­sonst, Hollywood riporternőjét, a két leghíresebb hollywoodi jazz-zenekart, a híres Lane-növéreket. akik közül kettő megszólalásig hasonlít egymáshoz, tor­nászokat. és egyéb attrakciókat. Warner új revüíilmjében, mint a revütilmekbea általában, tartalmat ne keressünk. A történet lényegtelen, gomb, amelyhez azután készül a kabát: a káprázatos revü képek, toalettek, tánc és három­négy slágerdal. Dick Powell játszotta a Ilim főszerepét. ERDEKLI? A Metro Goldwin Mayer fllmvállalat hollywoodi stúdiójában most készült el az „Idiot's Delight" című Ulm, amely­nek egyrészében a színészek eszperan­tóul beszélnek. Ez az első eset, hogy az eszperantó nyelv filmre került. Az amerikai lapok mindenki filmjének nevezik azt a Metro-fihnet, amely egy középpolgári család éleiét mutatja be. A filmnek „Csak egyszer vagy Halai" a címe és a főszerepeit Lewis Stone, Mickey llooncy és Cecilia Parker jálsz­szák. Jean Renoir „A nagy ábránd" (La Grande Illusion) cimii filmje, amely az egész világon nagy sikert aratott, a közeljövőben Budapesten is benmtn­iásra kerül. A film főszerepeit Jean Ga­bin, Pierre Frcsnay és Erich von Stroheim játsszák. A közeli napokban bemutatásra ke­rül Budapesten is Shirley Temple „Heidi" című filmje. Ebből az alkalom­ból a Fox pesti sajtóosztálya összeállí­totta a kis filmsztár magyarországi mwgzerflvi'iének adatait és megállapi­toUk, -hogy' Shirley Templeről eddig több mint 2600 közlemény, kép és cikk jelent meg. — Egy játékos, aki betörés útján „visszaszerezte" elvesztett pénzét. Va­sárnapra virradóra ismeretlen tettes behatolt az Andrássy út 47. számú ház­ban a Terézvárosi Polgári Kaszinó he­lyiségébe, ahol megfúrt egy vaskazettát és abból kivett 460 pengőt, ékszert és zsetonokat, majd elmenekült. A nyomo­zás során megállapították, hogy a be­törő csak a helyszínnel ismerős ember, valószínűen egy játékos lehet. A detek­tívek végre eljutottak Szabó Dezső «4 éves kéményseprősegédhez, aki a Kapás ucca 50. számú házban lakik. Szabó, amint meglátta a detektíveket, nyomban bevallotta, liogy a betörést azért követte el. hogy visszaszerezze a kártya veszteségét. Bevitték a főkapi­tányságra, ahol elmondotta, hogy a ka­szinóban elveszített pénz a főnökéé volt és ezt akarta mindenáron vissza­szerezni. Szabónak aligha volt szük­sége erre a betörésre, mert jómódú em­ber, saját autója rati. A lopott éksze­reket a gépkocsijába rejtette el, a pénzzel pedig adóf-ságait fizette ki. A rendőrség letartóztatta. — Clő életmód. Az orvos mondja: — Mindenekelőtt élénk mozgást ajánlok. Sokat kell önnek ülnie? — Ú, nem sokat, legutóbb mind­össze három hónapot ültem. — A Nemzeti Színház igazgatójának és játékmesterének nyilatkozata. Föl­kértek bennünket a következő nyilat­kozatok közzétételére: Az „Összetartás" és a „Magyarság" legújabb számaiban ellenem megjelent támadások miatt a sajtópert folyamatba tettem. Dr Kémet It Antal, a Nemzeti Színház igazgatója.— A „Magyarság" folyó hó 29-én meg­jelent számúban személyemmel foglal­kozó közleménnyel kapcsolatban a lap ellen a sajtópert megindítottam. Both Béla, a Nemzeti Színház játékmestere. Az epekövek, az idősiilt epehólvag­z.vulladás és a hurutos sárgaság keze­lésében reggelenként éhgyomorra <><y­egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz, kevés íorróvizzel keverve é* kortyonként bevéve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát. (X)' A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék