Népszava, 1939. szeptember (67. évfolyam, 176–200. sz.)

1939-09-13 / 185. szám

0. oldal NEPÖZAVÁ 1939 szeptember 13, szerua, PÉNZ és ÁRU A lengyel ipar és mezőgazdaság A lengyel mezőgazdaság főter­ménye és egyben a lakosság leg­fontosabb élelmezési eikke a bur­íionya és a rozs. Az évi átlagos bur­gonyatermés meghaladja a 320 mil­lió mázsát, ami nemcsak bőségesen fedezi a szükségletet, hanem a szeszipart is ellátja nyersanyaggal. Rozsból országos átlagban 9.6 mázsa terem hektáronként. Lengyelország búzatermése .jelentéktelen. Kivitele júnes se rozsból, se burgonyából. A virágzó cukoripart igen fejlett cukorrépatermelés szolgálja ki nyersanyaggal­A lengyel közgazdaságban fontos Szerepet tölt be az állattenyésztés is. Dánia után a legtöbb ló Lengyel­országban van. Igen virágzó a ser­téstenyésztés, amelynek súlypontja a volt porosz tartományra esik. A lengyel sonka iránt az Egyesült Államok, a szalonna iránt pedig Anglia érdeklődik. A nagy lengyel textilipart a lengyel juhtenyésztők csak részben tudják nyersanyaggal ellátni. A belföldi gyapjú nem bírja a tengerentúli olcsó áru ver­senyét. Igen nagy értéket jelentenek a lengyel erdőségek is. amelyek az or­szág területének 21.9%-át teszik. Lengyelország területén két nagy iparvidék van. Az egyik Lodz és Varsó környékén, a másik Sziléziá­ban létesült. Legfőbb ipar a textil­ipar, központja Lodz, a „lengyel Manchester". Lodzon és környékén kívül nagyobb gyárak vannak még Czenstochova és Biela környékén. Igen fejlett Lengyelország fém­ipara. A nagyobb telepek itt az or­szág középső tartományaiban. Szi­léziában és a volt porosz tartomá­nyokban vannak. A lengyel vas­kohászat. műtrágyaipar. malom­ipar, cukorgyártás és petróleum­finomító ipar igen fejlett. Románia titán Lengyelországban vannak Európa legbővebb petróleumforrá­sai. Nagyjelentőségű a szén és vas­érc bányászata, de jelentős a cink termelése is. A szénbányák Sziléziá­ban és Krakkó környékén vannak. 1937-ben a lengyel bevitel értéke 1254 millió, a kivitel értéke pedig 1195 millió zlotyt tett ki. A kivitel legnagyobb tétele a fa és a szén. Lengyelország a legnagyobb for­galmát Németországgal és Angliá­val bonyolította le. Az avt.arkiára törekvő Németország azonban a Lengyelországgal való forgalmát az utóbbi években fokozatosan csök­kentette. TAVASZI VASÁRNAP ÍRTA: SURBÁN ZOLTÁN Rendelet a pénzintézetek fiilülvizsgála­táról. A „M. T. I." jelenti: A pénzügy­miniszter a Pénzintézeti Központ tag­intézeteire kötelező rendes fölülvizsgá­latot a mult év folyamán azokra a péhz­jntézetekro is kiterjesztette, amelyeknek saját tőkéje nem haladja meg a 20 millió pengőt. A szerdai hivatalos lapban újabb rendelet keriil kibocsátásra, amely ezt az értékhatárt teljesen eltörli, ami azt jelenti, hogy a jövőben a saját tőke nagyságára való tekintet nélkül a Pénz­intézeti Központ minden tagintézete kötelező fölülvizsgálat alá esik. Az Or­szágos Központi Hitelszövetkezetre azon­ban a hatálya nem terjed ki, mert mint a hitelszövetkezetek központja, a kötelé­kébe tartozó szövetkezeteknél maga is fölülvizsgálati tevékenységet végez. A napraforgómag legkisebb termelői ára. A kormány a folyó évben is gon­doskodik a szokványszerü tisztaságú napraforgómag fölvásárlásáról. Az árut budapesti paritásban 100 kilogranionként novemberben 20.—. decemberben 21.— és 1940 januárjától 22.— pengő legkisebb termelői áron veszik át. Részletes föl­világosítást a helyi elöljáróságok nyúj­tanak. X agy arányú gyiimölcsszállítás. János­halmáról eddig 759 vágón gyümölcsöt szállítottak el. A legutóbbi napok bi­zonytalansága után most ismét napon ként 10—16 vágón szilvát, szőlőt és almát szállítanak el. ELELMISZERARAK. A főváros vásáresar Ti ok a; n és nyilt piacain kedden a követ­kező kicsinyben! árakat jegyezték: Marha­hiis ion—36(1. borjúhús 230—280. juhhús 100­160, sertéshús 136-320, zsírnakvaló 156—1C8 I. Vasárnap délután volt és nekem olyan kedvem, hogy egy cseppet sem illett a szép tavaszi naphoz. Mintha megmozdult hangyaboly let­tek volna körülöttem a dolgok, egymásután hozták belém minden esettségemet: a szegénységet, a má­sok ferdeszemű nézését, gúnyos be­szédét és mindent, ami eddigelé csak fölmozdult a bántásomra. És én mentem, mentem, ki a falu­ból, olyanformán, mintha többé nem akarnék visszatérni. Kellett men­nem, mert a keserűség meg kisöcs­csei: a nyomorúság és a zúgolódás igen ráültek a hátamra és erősen űztek. Túl jártam már a házakon, a ci­gányok vetett viskóit is elhagytam és egyfelől a mező, másfelől a te­mető volt a szomszédom, amikor fe­lémközelítően megláttam Hermelin barátomat, aki jó ismerőse volt a falunknak nagy kosaraival és bar­na csuhájával. Először megálltam kicsit, azon gondolkozva, kikerüljem-e, nehogy visszatérítsen az utamról. Erre azonban nem került sor, mert ő előbb bekanyarodott a temető alsó kapuján, belém meg befészkelte magát a kíváncsiság a barát teme­tői dolga iránt. Utánalopakodtam hát. Csupán annyit láttam azonban, hogy leült a nagy kőkereszt tövébe és imádkozni kezdett. Közben egészen elborult és sze­merkézni kezdett. Már éppen indulni akartam to­vább, amikor észrevettem, hogy egy ember és egy asszony fordul be a felső bejáráson. Amint közelebb ér­tek, meg is ismertem őket: Kis Pál Dani bátyám volt meg a felesége. Dani bá talicskát tolt maga előtt, rajta koporsót, csákányt, ásót, Ag­nes néni meg dísztelen fejfát hozott az ölében. Arra tartottak, ahol három új­hantolású sír jelezte a nemrégi te­metést. Itt megálltak. Dani bá le­eresztette a talicskát és közben így szólt: — Ide a többi mellé tegyük. Aztán sekély gödröt ástak. Dani bá' csákánnyal, Ágnes némi az ásó­val dolgozott. A kis koporsó halkan suttogott az esővel, a csákány tom­pán zuhogott és az ásó nyomán megszisszent a föld. Én meg csak álltam esetten a kerítés sövénye mellett és hol a két szomorú em­bert néztem, hol pedig a barátot, aki szintén dermedten létezett ott a kereszt tövében és az imádsága iült a két szemébe, tán hogy cso­dálkozol) ban nézhesse a temetésnek ezt az egyszerű és halálosan fájdal­mas szertartását. — No, így már a föld alatt lesz — mondta egy idő múlva Dani bá'. Kicsit még tisztított a gödör al­ján, egyengetett, aztán beíéhelyezte a koporsót. Míg földombolták a sírt. Agnes néni leejtett egy-egy köny­nyet. Dani bá' arca azonban olyan volt, mint a kiszáradt mező. Ke­mény és mozdulatlan barázdája. Tán niég az eső is elkerülte, annyira kemény. Hallgatagon dolgozott. Csak akkor hördült föl, mikor a a fejfát is leszúrta és az asszonyból hangosan megáradt a fájdulom. A szava olyan volt a dolgok tompa csendessége mellett, mint a menny­dörgés. — Ne ríjj, az Istenedet! Nem gyárthatok papot meg doktort _ is a gyerekeid mellé. Az Istent kérd számon, ne engem keseríts te is! Az asszony hüppögött még egy darabot, aztán fölvették a szerszá­mokat a talicskára és indultak. A barátot odahúzták a friss sí­rok, lehet, félig a kíváncsisággal, félig az imádságos készséggel. És olvasta a kereszteken lévő, késsel vésett neveket, amiket én ilyen messziről is tudtam: Pál Ágnes 16 éves — Pál József 12 éves — Pál István 10 éves — Pál Dániel 3 éves. Ebből aztán ő is megérthette a két ember nehéz temetését. Utánuk is nézett szomorú részvételű sze­mekkel, biztosan, hogy jól megje­gyezze őket és legyen vigasztaló szava számukra, ha találkozik velük a faluban. Én is utánuknéztem, hogy ha mással nem, hát a két szemem látásával könnyítsék legalább a szomorúságukon. Azok görnyedten botorkáltak a sírok között. Mintha most mind a négy koporsó súlya rajtuk nehezült volna. Alig néhány lépésre a temető ajtajától voltak már, amikor Dani bá' hirtelen megállt. A talicska szá­rait leejtette a földre és maga is leült mellé bizonytalanul. — Szédülök — mondta a tehetetle niil melléguggoló asszonynak. Erősen zihált és a szemei annyira megnőttek, hogy a pillák egészen elhúzódtak róluk. Az arca meg-meg­rándult néha, a melle nagyokat esett, mintha valami fájdalmas te herrel birkózott volna. Ágnes néni kétségbeesett aggoda­lommal fohászkodott hozzá: — Mi bajod, Dani 1? Istenem, mi van veled 1 Dani bá' azonban már nem tudott felelni. Erőlködött ugyan, szó he lyett azonban csak hörgés jött a torkán és utána ömleni kezdett a vére. Hátrahanyatlott erőtlenül és nézte, hogyan folyik beteg tüdejé­nek szép piros vére, szét a sáros földön, a füvek tövénél és bizo nyára nem gondolt már semmire sem. csak gyönyörködött a vérének játékában, ahogy az esővel együtt elbújt meg újra előtűnt a gyep zöldjében. Nem, a testét nem érez­hette már és lehet, a leilke sem volt már az övé, csak a vérének játéka. És a két szeme ezt nézte látástala­uul is. (Vége következik.) aniiniinniiiiiimnniiiinnniiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiRiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiniiiiiiin Megrendszabályozzák a pestkörnyéki háztulajdonosokat Régi panasza a pesti és pestkör­nyéki sokgyermekes szülőknek, hogy gyermekeik miatt nem jutnak megfelelő lakáshoz. A pestkörnyéki városok a több oldalról megnyilvá­nuló panasz hatása alatt szigorú intézkedést készítenek elő azok ellen a háztulajdonosok ellen, akik nem akarnak helyet adni a sokgyermekes családoknak. A bün­tetés az adókedvezmények meg­vonására, esetleg különadó és bír­ság kivetésére irányul. — Nemesvalutát fizetnek a román búzáért. A román búzapiacon megjelen­tek a svájci, belga, holland és angol vásárlók, akik fölverték a búzaárakat. A búzáért nemes valutával űzetnek. A román búza ára jelenleg 43.000 lei vago­nonként az eddigi 31.000 lejjel szemben. De emelkedett az árpa és a bab ára is. — A Külügyi Társaság közleménye: Az Országházban széke-lő Magyar Kül ügyi Társaságnak az épület keretében történt helyiségváltoztatása folytán társasághoz való kapubejárat a követ­kezőkben módosul: vendégek és felek számára délelőtt 9—2-ig a Kúriával szemben lévő XIV. számú kapun. Ezen időn túl a nevezett kapu a Ház vezető­ségének intézkedése folytán zárva lesz. Ülések és előadások alkalmával a be­járatot meghívóin feltünteti a társa ság, valamint a sajtó útján is közzé­teszi. Telefonszám továbbra is 113—018. élő baromfi, darabja 200—350, tisztított ba­romfi 160—360, hízott lúd 140-SMI, tojás (10 darabig) I. 9—11, II. 7—S, élő ponty 160—240, jegeit 1£0—lfiO, teljes te.i »I. tejföl 110—120, teavaj I. 360—370, teavaj II. 320— 3-10, tehéntúró 50—80, lencse 44—M, borsó 36—56, bah 38—44. bársonya: gülbaba 11— nyári rózsa 12—13, Ella 9—11, paradicsom 10—14, zöldbab 14—30, fSzőtök 8—12, uborka 20—48, zöldtengeri eső 2—7, alma (nemes) 28—C0, másodrendű 16—36, fajkörte 3ÍK—60 szilva (magvaváló) 10—21), szőlő '20—611, őszi barack 1&—80, sárgadinnye 8—24, görög­dinnye 6—12 filler kilograimnonkint. — MABI-kölcsönt kapnak a vidéki vir rosok. A belügyminiszter jóváhagyta ai MABI előterjesztését, amely szerint az. intézet egyes vidéki városoknak külön­böző beruházások céljaira megfelelő kölcsönt folyósíthat. A jóváhagyás bir­tokában a MABI most Kaposvár váro­sának légoltalmi és tűzvédelmi felsze­relések beszerzésére, továbbá a köz­vágóhíd átalakítására 100.000, Debrecen városának 450.000, Szentes városának vágóhídépítésre 100.000, Nagykőrösnek méntelepi laktanya építésére 24.000 pengő kölcsönt nyújt. — Az IPOK az iparnak és kereskede­lemnek egy helyiségben való gyakorlása ellen. Az IPOK az érdekelt iparok fel­kérésére arra kérte az iparügyi minisz­tert, hogy tiltsa el a képesítéshez kötött iparnak és kereskedésnek egyazon he­lyiségben való gyakorlását, azzal a ki­egészítéssel, hogy a kiadandó rendelke­zés nem érinti az iparosnak azt a jogát, hogy abban a helyiségben, ahol iparát gyakorolja, ipara körébe tartozó kész termékeket is árusíthasson., — TÖMEGSZERENCSÉTLENSÉG EGY GÖRÖGORSZÁGI MOZIBAN. Athénből jelentik: Lemnos szigetén tűz ütött ki egy moziban és rövidesen hatalmas arányokat öltött. Negyven ember meghalt és nyolcvan megsebe­sült. — Zsidó törvényhatósági tagok tör­lése. Üjpest igazolóválasztmánya a hat­vau virilis törvényhatósági bizottsági tag közül a zsidótörvény rendelkezése értelmében 56 tagot törölt. A 30 póttag közül a törvény szerint 22-nek a törlés» esedékes. — Hajdú vármegye igazoló­választmánya hétfőn tartott ülésén kilenc bizottsági tag törlését határozta el. — Pécsett és Baranyában is töröl­ték az igazolóválasztmányok a zsidó és a zsidónak tekintendő 24 virilis jogú és érdekképviseleti bizottsági tagot. He­lyükbe a soron következő keresztény póttagokat hívták be. — Vas megyében is folyamatban vaii a törvényhatósági és képviselőtestületi tagságok felülvizs­gálása és a zsidó rendes és póttagok­nak a törlése. Eddig Vas megyében 73 rendes és 16 póttagot töröltek. — November 1-én életbelcpnek az OTI új balesetelhárító óvórendszabályai. A törvény előírása szerint az OTI baleset­eik árítási óvórendszabályokat köteles ki­bocsátani, amelyeknek keretében előírja a munkáltatók és munkavállalók fel­adatait, azt a magatartást, amelynek teljesítése vagy betartása az üzemi bal­esetek megelőzése, és elhárítása érdeké­ben szükséges. A különleges szabályok az egyes iparágakra, illetve azok sajá­tos berendezéseire, vagy egyes különle­ges veszélyességi munkafolyamatokra fognak vonatkozni. Az OTI az általános óvószabályzatot kinyomatja és azt a munkáltatóknak megfelelő példány­számban szétkiildi. A törvény értelmé­ben az óvórendszabályokat a betartásra kötelezett üzemek minden munkahelyi­ségében könnyen hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. — Üj helyiségbe költözött a bűnügyi nyilvántartó. A főkapitányság bűnügyi nyilvántartó hivatalának az utóbbi idő­ben megszaporodott munkálatok miatt új helyiségekre volt szüksége. Néhány héttel ezelőtt egy szomszédos üzlet föld­szinti helyiségei megürültek és a fő­kapitányság ezeket bérelte ki a bűn­ügyi nyilvántartó számára. A régi és az új helyiség között a falakat áttörték s ennek következtében megteremtették a közvetlen átjárást a régi hivatal és a kibérelt helyiség között. A bűnügyi nyilvántartó bejárata szeptember 13-tól kezdve a Zrínyi ucca 1. szám alatt lesz. — TÜZ EGY JUGOSZLÁV OLAJ­RAKTARBAN. Belgrádból jelentik: Hétfőn este Susák jugoszláv tenger­parti városban nagy tűz támadt egy benzin- és olajraktárban. A készletek megsemmisültek. A kárt kétmillió di­nárnál is többre becsülik. — Németh Péter görögországi előadó« útja. Németh Péter, a magyar gyermek­bíróság elnöke előadókörútra ment Gö­rögországba. Első előadását a képviselő­ház épületében tartotta meg, ahol Val­lindász igazságügyminiszter üdvözölte az előadót. Németh Péter előadásában a gyermokbíráskodás minden ágára kitért s kifejtette, hogy a nevelés terén milyen szerep vár az orvosra, a pedagógusra és magára a társadalomra. Az előadást nagy tetszéssel fogadták. — Rizsaratás a Hortobágyon. Az Al­föld öntözési problémájának megoldá­sára különféle munkálatok vannak fo­lyamatban, Így a tiszafüredi öntöző­rendszert 1910 tavaszán üzembe állítják. A szakértők most tekintik meg az ed­dig végzett munkát és azt ~a hortobágyi kísérleti telepet is, ahol éppen aratják — a rizst. 1

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék