Népszava, 1940. július (68. évfolyam, 146–171. sz.)

1940-07-16 / 158. szám

NÉPSZAVA LEGÚJABB Hull az USA önálló és független távolkeleti politikájáról (Washington, július 15. — Reu­ter. — Érkezeit 0 óra 25 perckor.) Hull külügyminiszter az újságírók előtt kijelentette, hogy az Egyesült Államok folytatja külön és f ü g­getlen politikáját a Távol-Kele­ten. Az ujságírók fogadása előtt Hull lord Lothian angol nagykövet­tel tanácskozott, azonban semmi sem vall arra, hogy a távolkeleti helyzetet vitatták meg. Az Egyesült Államok hadserege hétfőn 627 könnyű csatakocsit ren­det. Ez a legnagyobb csata­kocsi rendelés, amelyet béke­időben tettek. Minden harckocsit egy 45 milliméteres, négy 30 milli­méteres gépfegyverrel és egy 37 milliméteres légelhárító ágyúval szerelnek fel. A rendelés értéke kö­rülbelül 11 millió dollár. („M. T. I.") Lakások vándorcirkuszos bódékban havi 8 pengőért az Angyalföldön 1940 július 7, szerda — Magyar-bolgár tudományos expedíció az őshaza felkutatására. Szófiából jelentik: Juiigert-Arnóthy szófiai magyar követ nyilatkozatot adott az „Utro" című lapnak az új magyar-bolgár kultúregyezményről. A magyar követ ' rámutatott arra, hogy az új egyezmény magában fog­lalja a tudományos kutatá»>knál való együttműködést is. Már régi terv, hogy közös magyar-bolgár tu­dományos expedíciót szerveznek a két nép déloroszországi őshazáidnak felkutatására. Ezenkívül a két or­szág állami levéltárát is belevon­ják a kutatásokba. A víz halottjai Kosztra András dunaszerdahelyi gazda lovaskocsijával a Vizkelet község hatá­rában lévő gázlón át akart kelni a Kisdunán. A víz a kocsit, lovat el­sodorta és a gazda lovaival együtt a Dunába fulladt. — Kovács László bócsai üú a tanyájukon lévő vizes­gödörbe esett és megfulladt. — Kouiár Emil tiszaszászfalusi tlúcska a házuk udvarán lévő, vízzel telt dézsába esett megfulladt. — Lakatos József 35 éves jászkarajenői gazda Tószeg község hatá­rában fürdés közben a Gcrnye csator­vába fulladt. — Fekete József 49 éves nyíregyházi lakos Tiborszállás határá­ban a Kraszna folyóba fulladt. — Bebők András 27 éves nyíregyházi gazda Gergely község határában lova­kat úsztatott a Tiszán s a víz sodra a gazdát a lóról lesodorta. Sebők András a vizbefulladt. — Sinkó Istvánné 27 éves asszony Kartal határában vizesárokba fulladt. — Taskovies János 18 éves jánosfalvi munkás fürdés közben vizbe­fulladt. — Karikás Károly 9 éves tlúcs­ka Tiszapalkonyán a község melletti tóba fulladt. — Özvegy Simon Istvánné budapesti asszony Zánkán nyaralt a Balaton mellett. Csónakkal kievezett a nyilt vízre s amikor vihar támadt, már nem volt annyi ereje, hogy a csónak­kal a partra evezzen. Beleugrott a víz­be, hogy úszva érjen partot, de már annyira gyenge volt, hogy nem tudott megküzdeni a habokkal és a hullámok elnyelték. Holttestét még nem találták meg. — Aranyat rejtegetett a román po­litikai intézet vezetője. Bukarestből jelentik: Az ügyészség rendelkezé­sére Lascar Lazarevicsnél, a román politikai intézet vezetőjénél házku­tatást tartottak. Ennek során több mint egymillió leu értékű arany és deviza került elő. Az igazgatót le­tartóztatták, de a vádtanács szabad­i lábra helyezte. — Kocsmázás közben. A vasárnapra virradó éjjel Újpesten a Lőrincz ucca 107. szám alatt lévő vendéglőben na­gyobb társaság' mulatott. A társaság tagjai közül Homoki Antal 30 éves asztalosmunkás összekülönbözött Kas­sai Józseg 28 éves műszerésszel. A vita hevében Homoki a nála lévő éles vé­sővel felszúrta Kassai hasát, akit a mentők súlyos, életveszélyes állapotban a Rókusba szállítottak. Homoki el akart menekülni, azonban elfogták és előállították a kapitányságra s ott őrizetbe vették. — FÖLDRENGÉS, TÁJFUN, VL'L­KANKITÖRÉS JAPÁNBAN. Tokió­ból jelentik: Hétfőn éjjel 'Al órakor meglehetősen heves földrengést ész­leltek Tokió vidékén és Japán észak­keleti részein. A lakosság a szabadba menekült. A csuzimai tengerszoros­ban súlyos tájfun pusztított. A forgó­szél Dél-Korea irányában vonult to­vább. A japán haditengerészet se­gélycsapatokat küldött Miyako szi­getére, ahol a Yuzan vulkán kitörése néhány nappal ezelőtt széles területe­ket lávával öntött el. Számos falu elpusztult a szigeten és a halottak száma, hír szerint, igen nagy. A gyenge földrengés kíséretében föl­lépett áradások következtében a Dél­Tibetben fekvő Chumbi vidékén körül, belül 200 ember vesztette életét. — Vigyázz az égő spiritusszal! Hajmáskér községben Vastag An­dorné 27 éves asszony kisgyermeké­nek tejet akart melegíteni a gyors­forraién. A denaturált szesz már gyengén égett s ezért az asszony a láng közé szeszt öntött. A szesz nagy lángra lobbant, az asszony ru­hájára fröccsent, meggyújtotta Vas­tagné szoknyáját, úgyhogy a ruha néhány perc alatt leégett az asz­szonyról. Vastag Andorné olyan sú­lyos sérüléseket szenvedett, hogy másnap meghalt, Két kisszakasznyira a Nyugati­tól. Más irányban ilyen távolság a város szívét jelenti. Itt azonban Angyalföld szive dobban, Igaz, bátor, harcos a NÉPSZAVA Az igazság bátor harcosa Erre fut el a Róbert Károly út, rajta munkából haza­siető emberek. Máris előttünk a Reitter Ferenc ucca, krétával be­firkált palánkok hosszán lakások, szállítóvállalatok istállói, bogáncs­csal benőtt telkek váltakoznak. Szá­nalmas külsejű cukorkaüzlet, itt édesíti a környék hangos gyerek­hada a szomorú hétköznapokat. Olajos nadrágban, szerelőnek látszó fiatalember találkozik a kedvesé­vel a cukorkaüzlettel szemben. Azt mondja a leánynak: „Gizike, veszek magának egy tábla csokit." Ismét ínunkáscsapat. Munkából érkeznek. A kapuk előtt asszonyok, amint férjüket várják. Vacsoraillat. Amott lovak nyerítenek. Különös szagok, hangok és színek, ez An­gyalföld, amelyről Kassák regényt írt évekkel ezelőtt. Ügylátszik, nem könyvet, rendőri jelentést kellene írni Angyalföld rejtelmeiről. Reitter Ferenc ucca 18. Telek, ke­rekes cirkuszi kocsikkal. A kocsi­lakók a napon sütkéreznek. Artisták és „privátok" Tíz lakója van a teleknek. Épület viszont nincsen. Szétszórva cirkuszi artisták kerekes kocsijai. Színesre festett mozgó lakóházak. A bejárat szomszédságában, kerekek nélkül, kiválik egy kicsiny deszkaházikó, Rajta a régi felírás „Annus-lak". Hol vagy, egykori víkendház vi­dám Annuskája, hogy látnád, mivé lett napsugaras dombon álló kerti lakod? Munkanélküli tanyája lett az „Annus-lak" és a lakó havi nyolc pengő helypénzt fizet a telek bér­lőjének, aki viszont a telekért fizet bért a katolikus egyháznak. Az egyik kerekes cirkuszos bódé 'előtt erőteljes szőke fiatal asszony. A telek legújabb lakója. Karbatett kézzel áll, izmos, szétvetett lábak­kal. — Tegnap jöttünk — magyarázza. — FelsőgaHáról indultunk. Artista a férjem. Hogy hol van? Kiment a városba. Utoljára megetette a lo­vat, azután elvitte eladni. Mert ez a munkanélküliség rákényszeríti az embert Lei ne r Károly a férjem. Ismert artista. Talán maga is látta a számait. Leinemé ezután terveket sző. Itt próbálnak elhelyezkedni. Azután elpanaszolja az artistasorsot. Kö­rülbelül azt mondja: megélni tudni, — ez külön attrakció ma az artis­ták világában. Az ország minden részéből futnak be most vándorcirkuszok artistái. Közeledik a jövő szezón. Pesten próbálnak elszerződni valahová. Egyrészük kerekes kocsijával itt köt ki a Reitter Ferenc uccai tel­ken, ahol havi nyolc pengőért át­lakja a nyarat. Néhányan itt telel­nek. — Azok ott — mutat újabb kere­kes kocsik felé. »előttük asszonyok —, azok a privátok. Fekete Jánosné a kerekes kocsi lépcsőjén ül. Négy hónapja lakik a telepen. — Ezelőtt a Reitter Ferenc ucca 4. számú telken állt a kocsim. Tíz éve lakom így, télen, nyáron­Bent a kocsiban felnőtt leány fek-zik az ágyon. Alszik. Halkan beszélnek a bódé előtt összeverődött asszonyok. Ne zavarjuk az alvót, hátha szépet álmodik. Ckfóbbállunk csöndben. A telek csupa bűz a kör­nyező házak között. A kerekes bó­dék és az „Annus-lak" mellett pár bútorszállító kocsi. „Gonda Márk bútorszállító" olvashatja bárki és az ucca gyerekei bekukkantanak a deszkakerítés nyílásain és a bútor­szállító kocsikon gyakorolják az olvasást. Az elhagyott telepeket és a jól jövedelmező benépesített telkeket is rendben kell tartani. Andreánszky István Leütötte anyósát és öngyilkos lett. Apátfalva községben hétfőn tűz iitött ki Barcsó Andrásné 80 eszten­dős asszony házában. Az egész épület lángba borult, a romokba hulló épületből a tűzoltók az öreg Barcsónét súlyosan összeégett álla­potban kimentették. Az orvos az asszonyt eszméletre térítette és ak­kor Barcsóné elmondotta, hogy előző este vejével, Varga Ger­gellyel összeszóialkozása támadt. Reggel a veje ásóval rátámadt és leütötte. Amikor az ütés után ma­gához tért, a ház már lángokban állott, megfeszített erővel mene­külni akart, de ha közben ki niem mentik, ott pusztul az égő romok alatt Az öregasszony drámai val­lomása nyomán kutatni kezdtek Varga Gergely után és az istálló padlásán megtalálták felakasztott holttestét. Az öregasszonyt a makói kórházba szállították. — Elaludt a síneken. Fényesi Sándor 19 éves pályaőr a vásáros­naményi pályaudvaron leült a vas­úti sínre és elaludt. A robogó vo­nat vezetője a sínen alvó férfit a sö­tétben nrm vette észre, Fényesi a vonat alá. került s a kerekek mind­két karját és lábát levágták. A pá­lyaőr sérüléseibe belehalt, . 7. oldal — Huszár Károly volt miniszter­elnök súlyos megbetegedése. Párád­ról jelentik, hogy Huszár Károly nyugalmazott miniszterelnök, az OTI volt elnöke, aki hosszabb idő óta leányánál itt tartózkodik, pén­teken súlyos belső vérzést kapott Ve.ie, aki Párádon főorvos, oly ko­molynak találta az állapotát, hogy szombaton vérátömlesztést alkalma­zott. Ennek következtében azután Huszár Károly állapotában vasár­napra lényeges javulás állott be. Néhány nap múlva a volt miniszter­elnököt fölszállítják a fővárosba. Állapota most már annyira javult, hogy orvosi megállapítás szerint túl van a veszélyen. Földcsuszamlás, felhő­szakadás (Belgrád, július 15.) A nis-zaje­csár-prahovói keletszerbiai vasút­vonalon megszakadt a közlekedés, mert földcsuszamlás eltemetett egy alagutat. (Istanbul, július 15.) Dzsukurkovu helységet felhőszakadás következté­ben árviz borította el. Húsz ház összedőlt. Tíz halottat és 18 sebesül­tet jelentenek. (Bukarest, július 15.) A hatóságok megállapítása szerint a kolozsme­gyei áradásoknak 9 halottja és IS sebesültje volt. —- Munkásbaleset. Hétfőn délután a Kelenhegyi út 46/'d számú házban félemelet magasságból lezuhant Preisz László 27 éve6 festő, akit gerinctöréssel vitték az uzsoki­uccai kórházba. — Nem kell az élet! Valér Hugó 33 éves magántisztviselő hétfőn hajnal­ban a Margit körút 26. számú ház . ötö­dik emeletéről az udvarra vetette magát. Azonnal meghalt. — Klein Ferenc pest­szentlőrinci volt hentesmester, aki az üllői út 272. számú házban lakott, már 39 éve vak volt és hozzátartozóinak minden gondossága mellett is állandóan öngyilkossági gondolatokkal foglalko­zott. Hétfőn délután, amikor hozzá­tartozói elmentek hazulról, kiment a fészerbe, fölakasztotta magát és amire • rátaláltak, már halott volt. — Hétfőn este a Márton ucca 36. számú házban altatóval megmérgezte magát Németh János 36 éves takarítónő, akit a mentők súlyos állapotban vittek a Rókusba. — Beomlott a csatorna. A Sorok­sári út 158. számú ház előtt csatorna­javító munkát végeztek, eközben a csatorna egyik oldala bedőlt és maga alá temette Szőke József 29 '"*» éves és Guthbinder János 40 éves kubikost. A szerencsétlenül járt munkásokat társaik ásták ki a föld­tömeg alól és utána a mentők vit­ték őket súlyos állapotban a Rókus kórházba. — Leesett a kocsiról — meghalt. A Béke uccában leesett férjének kocsijáról Kashalmi Károlyné, egy fuvaros fele­sége és még mielőtt a mentők a Rókus­kórházba értek volna vele, a mentő­kocsiban meghalt. — Folyólratsremle. A „Jelemkor" legújabb száma Katona Jenő szerkesztésében közli a szerkesztő cikkét a francia átalakulásról, dr Lacta István „Népképviselet vagy új rendiség?" címmel értekezik, Surbán Zoltán a magyar katolikus regényről ír. Egyéb cikkek és bő rovatanyag egészítik ki a lap tartalmát — A „Népegészségügy", a bel­ügyminisztérium hivatalos közlönye közli a lúgfkőrendeletot, dr Bisits László é« dr öttömösi Sándor tiszti orvosok a II. kerü­leti kisipari műhelyek egészségügyéről szá­molnak be, dr Ráth A. Zoltán főorvos, a nagyiállói elmegyógyintézet kétávi műkö­dését ismerteti. A rovatok mellett külön adja a folyóirat a giimftkórról én nemi betegségekről szóló 1940. »vi VI. törvény­cikket és adja mellékletként a „Zöld ke­reszt"-et. — Megjelent dr Geguss Dániel szerkesztésében a „Teleia" legújabb száma, amely a különböző venereás kérdésekkel foglalkozik. NÉPSZAVA MINDEN BEFOLYÁSTÓL FÜGGETLEN SZOCIÁLDEMOKRATA NAPILAE *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék