Népszava, 1941. január (69. évfolyam, 1–25. sz.)

1941-01-24 / 19. szám

NÉ PSZAV A JilíLa&izzt * cfat&daL&m QÍALd&ííiáfLy —•• ——MP1WMW—11 • — 4., oldal Bartha honvédelmi miniszter Berlinbe érkezett Bartha Károlyt honvédelmi mi­niszter a német hadseregfőparancs­nokság' meghívására és Keitel tábornagy budapesti látogatásának viszonzására csütörtökön reggel a menetrendszerű bécsi gyorsvonat­tal kisszámú kísérettel Berlinbe ér­kezett. A miniszter fogadására a berlini friedriebstrassei pályaudva­ron többek között megjelent Keitel tábornagy, a német hadsereg­-főparancsnoksáfr főnöke, Haase al­tábornagy. Berlin, város katonai parancsnoka, magyar részről pedig jelen volt Sztójay Döme titkos ta­nácsos, berlini magyar követ és Hollán Sándor követségi titkár. Az üdvözlés után Bartha Károly honvédelmi miniszter és kísérste elvonult a pályaudvar előtt felállí­tott díszszázad aroéle előtt, mialatt a katonazenekar a díszindulót ját­szotta. A honvédelmi miniszter / és kísérete ezután gépkocsijába szállt és az Adlon-szállóbeli lakására hajtatott. A magyar honvédelmi miniszter és kísérete három napit] marad a német fővárosban, majd a nyugati hadszíntér megtekintésére utazik. Szegeden tanácskoznak az árvízhelyzetről (Szeged, január 23.) Csütörtökön a szegedi városházán Tukats Sándor fő­ispán elnöklésével összeült a szegedi árvízügyben meghívott érmentesitési és árvízvédelmi szakértők értekezlete. Az értekezleten Breinovits Vilmos városi műszaki tanácsos ismertette a legsúlyo­sabb helyzetben lévő vidékek árvíz­helyzetét és azokat az intézkedéseket, amelyeket eddig megtettek, vagy már folyamatban vannak. Különösen ki­emelte a Somogyi-telep és az Algner­itelep aggasztó helyzetét. Tóth Imre a szatymazi szőlőit súlyos helyzetére mutatott, hangoztatva, hogy ba kel Ifi Intézkedések nem történ­nek, as évtizedek alatt alkotott •lrágzó szőlő- és gyümölcskultúra tönkremegy. Tukats főispán bejelentette, hogy leg­utóbb a miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai akalmával gróf Teleki Pál kijelentette, hogy a legmesszebbmenő módon igyekszik lehetővé tenni az árvízkérdés megoldását. Bauer Sándor miniszteri biztos közölte, hogy az árvíz elleni védekezés a legjobb úton halad. A földmüvelésügyi minisztérium leg­közelebbi munkaprogramjába fölvette a .szegedi árvízterületen létesítendő három nagy szivattyútelep föl­állítását. Most a legelső föladat a víztömegeknek a Tiszába való lehető legnagyobb ará­nyú levezetése. Végül Kogutovicz Ká­. roly egyetemi tanár grafikonok be­mutatásával részletesen ismertette az árvízhelyzetet. Pontos számításokkal kimutatta az 1941. évben fenyegető ve­szély méreteit, Debrecenben Is... (Debrecen január 23) Az esőzés és a korai olvadás Debrecenben különösen a külsőségeken igen sok kárt okoz. Az úgynevezett Nyilas­telepen a talajvíz használhatatlanná tette a ku­takat és a lakosságnak több kilométer tá­volságra kell járnia ivóvízért. A telepen több nccát és gyalogjárót elöntött a víz s emiatt lehetetlenné vált a közlekedés. A Kút uccában az esőzés követ­keztében egy ház összeomlott. Az épületben «enki sem tartózko­dott, így emberéletben nem esett kár. Kedvezményes jegyek kapluiók a Komédia Orfeumba Kultúrpropaganda jegypénztáraink­nál. Erzsébet körűt 35. Tel.: 222-293 és Conti ncca 4. Tel.: 130-330, 31, 32 (*) Cyrano szerepében Táray Ferenc lépett föl csütortököu este a Nemzeti Színházban: Kostand romantikus uagy­tragédiájának főszerepében, Kiss Ferenc és Lehotay Jrpád után. Érdekes volt az alakítása. Elsősorban már azért is, mert a darab előadásának rendezésében Németh Antal mellett Táray tevékeny­kedett játékmesterként és részben neki is kellett vállalnia a felelősséget a Eostand - darab előadásának száguldó iramáért, a címszerep alakítóinak sok jelenetben való hadaró előadómodorá­ért. Táray, a harmadik Cyrano szinte a legmegfontoltabban adta a főhőst, monológjait egyik - másik mondatában sziuto tagolta. A nagy szerepnek in­kább a tragikus színeit mutatta meg élesebben és a nagy tirádákkal erős hatása volt, az első felvonásban és a harmadikban. Sokan régi szerepeinek komor hangjától féltették Cyrano köny­nyed alakját, emlékezvén például az „Hernani"-ra. Az aggodalmaskodás egé­szen alaptalan volt: Táray megint meg­mutathatta, hogy széles skálájú művész. A színészi verseny egyelőre való befeje­zése után az . összeliasonlítgatás igaz­ságtalanságra vezethetne. Mind a három főszereplőről adtunk méltatást és hadd bízzunk abban, hogy a színészi vetélke­dés nem fejeződött be. Reméljük, hogy a gascognei hős más alakításokkal is jelentkezik majd a Nemzeti színpadán: az igazgatás kísérletezik majd a szín­ház tehetséges fiataljaival, a legifjabb évjárattal is, hiszen ha Cyrano szerepe nagy szerep is, ha ez a szerep kipróbált színészre bízható csak, mégis: Cyrano kadét. (Rra.] (•) A Mozart-évfordulón. Az Opera­ház Mozart halálának 150 érés év­fordulóját díszelőadással ünnepli meg. Színrekerül a »Don Juan", mégpedig kettős szereposztásban. Osválh Júlia és Tamás Ilonka, Pataky Kálmán és Ros­ier Endre, Báthy Anna és Rigó Magda, Gyurkovies Mária é« Karpanai Valéria, Maleczky Oszkár és Hámory Imre fel­váltva játsszák a Mozart-operát. A cím­szerepet, Don Jüant Losonczy György énekli. Aí előadást Rékay András ren­dezi, a díszletek Oláh Miklós tervei alap­ján készülnek, az Operaház zenekarát Ferencsik vezényli. A „Don Juan' 1 feb­ruár első felében kerül bemutatóra. (*) A Magyar Színház jubileumi elő­adása. Csütörtökön este a Magyar Színházban tömött padsorok előtt mu­tatták be a „Gyergyói bál" című há­romfelvonásos operettet, huszonötödik előadásában. A nagyasszony szerepét játszó Fedák Sárit, de az egégz együt­test a közönség melegen ünnepelte, nem utolsó sorban eredeti székelyes játé­kukért. (*) Kamarazene. A Szentgyörgyi vo­nósnégyes második bérleti hangversenye külön jelentőséggel gazdagodik azáltal, hogy Dohnányi Ernő hopszú és súlyos betegség után ezúttal először szerepolt ismét a zongora mellett. Dohnányi Ernő első nyomtatásban megjelent mű­vének, a e-moll zongoraötösének elő­adásában működött közre — frissen és lendületesen. A Szentgyörgyi vonós­négyes négy tagja tisztelő figyelemmel követte a szerző szándékait. Az est műsorán kívül még Haydn Madár­kvartettje és Schubert nagyszabású d-moll vonósnégyese szerepelt még. (—) (*) Az Obllic • énekkar hangversenye. Csütörtökön este tartotta a Vigadóban hangversenyét a belgrádi legnevesebb vegyeskar, az Obilic-énekkar. A hang­versenyen megjelent a budapesti jugo­szláv követ és a jugoszláv kolónia. Kojanov karmester igen jól vezette az énekkar munkáját, régi és modern jugoszláv zeneszerzők műveinek elő­adásával megérdemelt sikert aratott a kórus. (*) Jablocskln és Lomonoszov. Moszk­vából jelentik: A. most kezdődő évben megrendezésre kerülő különböző tudo­mányos ünnepségekkel kapcsolatosan érdekes bejelentést tett szerdán Danii­jevszki, a moszkvai műegyetem tanára. Ennek során a professzor megemléke­zett Jablocskln nevű orosz feltalálóról, aki — a tanár szerint —már 18715-ban, tehát Edisont évekkel megelőzően fel­fedezte a villanykörtét. Az erről szóló előadásban > Daniljevszki kiemelte, bogy az orosz feltaláló azonnal szabadalmaz­tatta találmányát, amelyet az előadó szerint Edison csak később vett át és módosított. Az előadás végezté­vel azt is bejelentette, hogy az év folyamán megünneplik az orosz tudo­mányos akadémia első elnöke, Lo­monoszov születésének 250-ik évforduló­ját. Lomonoszov a maga korában a leg­első orosz tudósok közó tartozott és ismert nevet szerzett az orosz tudo­mánynak, noha egyszerű paraszti sor­ból küzdötte fel magát. (*) „Fegyveres közbelépésünk a keleti kérdésben 1848—1841-ben." -Ezzel a cím­mel a Magyar Történelmi Társulat ülé­sén tartott dr Ilóman Bálint miniszter elnöklésével előadást Gömöry - Laiml László ny. r. k. követ és meghatalma­zott miniszter. Az előadó a keleti kér­dés fontosságára mutatott rá, amelynek mindig nagy szerepe volt Európában és befolyással volt Magyarország sor­sára is. Vázolta a Habsburg-ház keleti politikáját, amelyet mindenkor a török birodalom maagtartása irányított. A monarchia fegyveresen is résztvett a keleti kérdés rendezésére irányuló euró­pai akcióban. Ezzel a közbelépéssel kí­vánta a monarchia bejelenteni már akkor — Metternich idejében —, hogy Dél-Keleten nem történhet változás tudta nélkül és ezt. Európa respektálta is. Az előadó végül annak a kívánságá­nak adott kifejezést, hogy bár az örven­detesen nagyobbodó Magyarország most is ilyen tekintélyre tenne szert a keleti kérdésekben. (*) Vasárnap este nyolcórai kezdettel tartják meg a Zeneakadémia nagyter­mében az évad legnagyobb irodalmi művészestjét. „öt halhatatlan" költő: Ady, József Attila, Villon, Verlaine ás Walt Whitman költészetének gyöngy­szemei kerülnek a legkiválóbb művé­szek által előadásra. Az öt költőnek a „Barátság, Béke ée Szeretet" irányú költészetéből állította össze Baló Ele­mér az est műsorát. A bevezető elő­adást Dutka A kos tartja. Az e«t közre­működői: Makay Margit, Péchy Blanka, Bont Erzsébet, Orsolya Erzsébet, Bdn­laky Etelka, Hegedűs Éva, llosvay Ka­talin, Táray Ferenc, Perényi László, Pataky Jenő, Baló Elemér, Ujlaky László és Gábor Miklós. Műsoron: Vil­lon „Testamentumba, „Ballada a kaló­zok szerető jéről"; Ady „A meghívott Halál", „Harc a Nagyúrral", „Az ős Kaján"; József Attila és Whitman cik­lusa. Kedvezményes jegyek a Népszava­könyvkereskedésben. (•) Az igazi Haydu-művek. Kopen­hágából jelentik: Dr Jens Péter Larsen kopenhágai egyetemi rektor, zenetörté­nésznek sikerült határozott bizonyíté­kot találnia arranézve, hogy melyek Haydn, a nagy zeneszerző igazi müvei és melyek hamisítások a közkézen forgó Haydn-müvek közül. A dáu kutatót nagyszámú ismeretlen Haydn-mű hirte­len feltűnése arra indította, hogy ala­posan átvizsgálja a berlini, bécsi, budapesti ós másutt található Haydn­kéziratokat. E munkája során meg­találta Haydn eredeti katalógusát, ame­lyet a zeneszerző maga állított össze műveiről, s így most már kétséget ki­záróan megállapíthatja, hogy melyek Ilaydn vajódi művei. (*) Élénkül Párizsban a művészi élet, Párizsból jelentik: Párizs művészi és kulturális élete a megszállás ellenére is lassanként újfa megélénkül. AComédie Francaise, a legelőkelőbb színház Shakespeare müveit játssza, míg a Theatre de l'Avenue-t, amely egy dara­big mozi volt, most újra visszaadták eredeti hivatásának, Bernhard Shaw „Szent Johanná"-ját tűzte műsorára, amelyet 1925 óta nem adtak Párizsban. Nagyjelentőségű kulturális esemény most I'árizsban két nagy francia képző­művész, Monet és Kodin műveinek ki­állítása. A nagy francia festő, Monet, száz évvel ezelőtt született Párizsban s utána két nappal született meg Rodin, a franciák legnagyobb szobrásza. Monetnek körülbelül 60 képét állították ki, amely művészetének egész fejlődé­sét bemutatja. A berlini National­gaterie is elküldte Monet két képét a kiállításra, egy harmadik képet pedig a brémai múzeum. A Rodin-kiállítást. a párizsi Rodin-múzeumban rendezték meg. 1941 január 24, pepteE A természetes „Ferenc József" keserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer meg­rögzött székrekedésnél és annak minden­féle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, amely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát! (X) (•) Bokros­Blrma.ii Dezs.fi srajbráframfivéssi a VIT, Damjanich ucca 2G/b, VI. em- X. alatti mflteremben január 26-tól február i-lg terjedően müveiből kiállítást rendez. (•) A Magyar IndlviduálpszichológUl Egye­sület pénteken, január 31-én este 8 órakor a Műegyetem Közgazdasági Karán (IV. Szerb ucea 23) rendezi 206. előadóestjét, amelyen dr Máday István egyetemi magán­tanár „A distanciáról" beszél. (•) Finn professzor előadása a Tudomá­nyos Akadémián. A Maeyar-Finn Társaság január 2l-én, pénteken délután 6 órakor a Tudományos Akadémián előadóülést rendez, amelyen dr Heiskanen, helsinki egyetemi tanár tart németnyelvű előadást „Finn­ország művelődési fejlődése az önállóság korában" címmel. (*) Az Országos Színművészeti Akadémia január 26-án, vasárnap délelőtt Vili órakor tartja ezidei negyedik előadását a Nemzeti Színházban. Színre kerül: Jókai Mór: „Az aranyember" című ötfelvonásos színműve, Hegedűs Tibor tanúr rendezésében. (*) A Tudományos Akadémia összes ülése. A Tudományos Akadémia II. osztálya január 27-én» hétfőn délután %5 órakor zárt iilést tart, majd utána felolvasóülést ren­dez, amelyen Tóth Zoltán tart székfoglaló előadást „Mátyás Flórián, Ranzanns-problé­mája" címmel, A felolvasóülés után a a akadémia összes ülést tart és azon a fő­titkár ismerteti az akadémia folyó ügyeit. {•) „A székesfőváros szociálpolitikája" címmel január 28-án, kedden este órakor a Nemzetpolitikai Társaságban (VI. ker., Andrássy út 4j, II.) dr Szebeny József ta­nácsnok, a főváros társadaloiupolitkai ügy­osztályának vezetője előadást tart. Vend», geket szívesen látnak. (•) „Rladé." A Légoltalmi Liga hivataKw lapjának legújabb száma megjelent. Érde­kes eiWcet olvashatunk benne a szükség­óvóhelyek építéséről, a különleges lég­védelmi szolgálatról ée arról, hogy mit keli tudnunk a vészá-tdáróról. továbbá hogy mire ügyelj« a légoltalmi oktató. A bő tartalmú folyóiratot érdekes kópéik, rajzok és tSbb fontos tudnivaló egéaiítt kt Háromhónapi fogházat kapott a halálos vasúti szerencsétlen­" ség okozóia Amint a Népszava megírta, a múlt év márciusában súlyos vas­úti szerencsétlenség történt. A Budapest felé robogó váci gyors­vonat elütött egy személygépkocsit. A gépkocsi utasai közül Kropacsek Zoli an és Erdő József ni >g halt. A bíróság most vonta felelős­ségre Kanesár Márton és Balog András MAV - altisztet. illetőleg pályamestert, aíkik a vád szerint a szerencsétlenségért felelősek, mert elmulasztották a biztonsági in­tézkedéseket. A tárgyaláson Kanceár Márton el­mondotta, hogv a szerencsétlenség idejében már 24 órája egyfolytá­ban szolgálatban volt, rendkívül kimerült és elaludt az őrházban. Hangsúlyozta, hogy már többízben kérte felmentését a terhes szolgálat alól. illetőleg áthelyezését, kérését azonban nem teljesítették. Balog András pálya­mester szintén tagadta bűnösségét. A törvényszék Kanesár Mártont háromhavi fogházra ítélte, Balog Andrást pedig fölmentette. A Zeneakadémia nagytermében január 26-án, vasárnap este 8 órakor az „örök ma" költők irodalmi estje a Barátság, Szeretet, Béke világköltői Művészeti vezető: Baló Elemér Kedvezményes tegyek kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztáraink­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-29.1 és Conti ucca 4. Tel.: 130-330. 31. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék