Népszava, 1941. január (69. évfolyam, 1–25. sz.)

1941-01-24 / 19. szám

NÉPSZAVA L E G ü J A B B Jugoszláv és bolgár nyilatkozat a két ország örökös barátsági szerződéséről (Belgrád, január 23. — ,.M. T. I." — Érkezeit 23.30 órakor.) Az 1937 január 24-én Belgrádban megkötött jugoszláv-bolgár örökös barátsági szerződés negyedik évfordulója al­kalmából Popov bolgár külügy­miniszter és Cincár-Markovics jugó­szláv külügyminiszter nyilatkozatot •adtak ki. Hangoztatták, hogy a múlt félreértéseit, amelyek a két népet elválasztották egy­mástól. felszámolták. Azóta e két ország viszonya az őszinte barátság, az együttműködés szellemében alakult. Az örökös barátsági szerződés következtében a bolgár és jugo­szláv nép nyugodtan várhatta be azokat a sorsdöntő eseményeket, amelyek Európában lejátszódtak. Áthatva azoktól az eszményektől, amelyeken a szerződés nyugszik, mindkét nép a legnagyobb nyuga­lommal tekinthet a holnap elé. TöveUy tunú&sm tüt*gyalja m Wii+th-pei»t gl Kúrián 6c oldal I REK Köd,, esö A Meteorológiai Intézet jelenti január 23-án: Budapesten csütörtökön este kilenc órakor a hőmérséklet plusz 3 fok. Várható időjárás a következő 24 órára: Mérsékelt szél. Sok helyen köd, több helyen eső, a maga­sabb hegyeken havas eső. A '- A hőmérséklet kissé s-fi 11 y r d. * VÍZÁLLÁSOK. Mai dunai vízállás: Sclvär­ding 230, Passan 427, Aschach 13ft, Struden 248, Stein 235, Bécs 211, Pozsony 43, Komá­rom 26S, Budapest 449, Paks 3SR, Baja 300, Mohács 296, Gombos • 200, -Újvidék 173, Zi­rnony 34á A Duna jepe Esztergomnál zaj­lik, Nagymaros és Mohács között ' áll. Az álló jég vastagsága 8-^22 cm-es. • Mai tiszai vízállás: Falnszlatina 59, Visi 28, Tekeháza 22, Tiszaújlak 20, Vásárosnamény JW Tokaj 190, Tiszafüred -172, Szolnok 160, Csongrád 277, Szesed 298. A Tisza jege Tisömjlaknál zajlik, Vásárosnamény és Csongrád között áll. A GYÉMÁNT-­JUBILEUM India, a mesés szélsőségek hAzája. Talán sehol a világon nem halmo­zódott föl olyan mérhetetlenül sok szociális ellentét, mint ebben a cso­dálatos óriás országban, ahol mil­liók halnak éhen egy-egy rossz. rizs­termés alkalmával. Hatvanmillió pária tengeti, állati életét. Tombol-, nak a vallási harcok, millió és mil­lió mohamedán és nem mohamedán hindu vicsorog egymásra ádáz gyű­lölettel és a nyomorult viskók kö­zött, a vakítóan csillogó kék ég alatt, a rongyokban, bűzben, nyo­morban és éhségben fuldokló töme­gek között aranyozott agyarú, bíbor­takar ós, fehér elefánt hátán álló, gyémántdíszes trónuson, a mesék fejedelmei vonulnak csodás ünne­pekre. Az európai újságok olvasói is jól ismerik Aga kán nevét. Aga kán az indiai mohamedán egyház lát­ható feje. Aga kán a mesésen gaz­dag hindu fejedelem, akinek a ver­senylovai megnyerik az epsomi derbyt és akinek alattvalói rakásra hullanak éhen. Aga kán a 3000 esz­tendős reakció látható feje. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy ez az ázsiai nagyúr, aki szemkápráztató ünnepségeken csillogtatja mesebeli kincseit, valóban nagy népszerű­ségnek örvend a hindu uralkodó osztályok között. Amint Karachiból jelentik, az indiai mohamedánok vezetői elhatározták, hogy vezérü­ket, Aga kánt gyémánt jubileumára, amely 19á5-ben lesz, olyan súlyú gyémánttal ajándékozzák meg, mint amennyit a saját teste nyom. Abban az esetben, ha az indiai mohamedá­nok maguk között nem tudnák összegyűjteni ezt a gyémántmennyi­séget, 25 millió dollárnyi összeget kellene fizetniök érte. Meg fog indulni tehát a „gyűj­tés", az adóprés újabb és újabb milliókat facsar ki az elképzelhetet­len nyomorban élő páriák tömegé­ből. Fakírok, dervisek, muftik, brahmánok indulnak gyüjtőkörútra és a tömegek megcsukló térdekkel, hétréthajlótt gerinccel borulnak le az istenek küldöttei előtt. Természe­tesen adni fognak. Mert hiszen jobb, ha ők maguk adják oda a munká­jukat, az olcsón adott testük vérét, a szétrongyólt izmaik erejét, mintha Aga kán bíborruhás adószedői csat­togtatnák meg görnyedt hátuk fe­lett ama híres, hétágú • korbácsot, amely a hatalom jelképe a többi közt Indiában is. Adni fognak, hiszen adtak 1935­ben is, amikor Aga kán arany­jubileuma alkalmából annyi ara­nyat kapott a fejedelem, amennyi testének kétszeres súlya. 1945-ben lesz Aga kán gyémánt­jubileuma. De vájjon valóban megless-e...? A büntetőtörvényszák ötöstanácsa pár • háttel ezelőtt hirdetett ítéletet abban a nyilas-pörben, amelynek fővádiott.ia Wirth Károly nyilas képviselő volt. Wirthet és. 12 vád­lott társát töiblbnapos tárgyalás után a bíróság felségsértés elkövetésével létrejött szövetség bűntette, ható­sági közeg elleni erőszak bűntetté­nek elkövetésére irányuló szövetség miatt elítélte. Négy vádlottat robbanóanyag fel­használására szolgáló készülék tar­tása miatt ítéltek el. Wirfch Károly négy és ' félévi fegyházat kapott, 12 társa pedig hosszabb-rövidebb ideig tartó szabadságvesztés! bün­tetést. Tíz vádlottat az ötöstanács fölmentett. A törvényszék 85 oldalra terjedő ítéletét azóta .kikézbesítették az ér­sekeiteknek és a rendkívüli bíróság a nagyszabású bűntett minden ira­tát felterjesztette a Kúriához, ahol jasiuár 31-ére tűzték ki a tár­gyalást Wirthék ügyében. Wirth ügyét Töreki/ Géza, a Kúria elnöke tárgyalja. Az ügv előadója Tóth István kúriai bíró lesz. 1941 január 24, péntek — Lezuhant repülőgép. Newyork­ból jelentik: St Louis repülőteré­nek közelében a Transcontinental Airways légiforgalmi társaságnak egy utasszállító repülőgépe le» zuhant. Három utas életét vesz­tette. , A Kenyérmező ncca 1 számú ház tetőzetét mérte Gulyás József bádogosmunkás, _ hogy mennyi anyag kell a mégrendelt csator­nához. Munkaközben Gulyás József megcsúszott, az úttestre zuhant és szörnyethalt. A pécsi kőszénbánya Széchenyi­aknájának IV. szintjén Weimert Ferenc takarítófiúra hirtelen nagyobb szén mennyiség sza­kadt le. Negyedóra múlva sikerült több vá­jár segítségével kiemelni. A £á akkorra már halott volt. Éliás József rudolftelepi bánya­munkást, aki a. bányafel vonóhíd közélében dolg-oaott, a felvonóhíd elkapta és halálra roncsolta. Felelősség senkit sem terhek — Gázolt a fiatal gróf. Csütörtö­kön este Kispesten, az Üllői úton gróf Teleki Károly 21 éves magán­tisztviselő luxusautójával elütötte Szenes István 30 éves kőfaragót, aki kerékpárjával arra haladt. A kispesti mentők vitték a Lukács­szanatóriumba a munkást. — Meg akartak halni. Bajsay Zsig­mond fogorvos csütörtökön éjjel az Üllői úton lévő lakásán morfiummal öngyilkosságot kísérelt meg. A fog­orvost eszméletlen á lapotban szállítot­ták a Eókus-kórházba. — Csütörtökön délben az Ajtósi Dürer sorban eszmé­letlen állapotban találták a járdán egy 30 év körüli ismeretlen nőt. A mentők mérgezési tünetekkel a Kókus-kórházba vitték. Személyazonosságát meg-állaíá­tani. nem lehetett. — A Hernád ucca egyik házában Balkai Sándor kifutó­munkás ismeretlen méreggel megmér­gezte magát. A mentők eszméletlen állapotban szállították a Eókus­kórháaba. — Beszakadt az úttest egy teher­kocsi alatt Csütörtökön délután 6 órakor a Ferenc József rsikpart és Irányi ucca sarkán egy szenet szálHtó kétlovas teherkocsi alatt az úttest mintegy négyzetméternyi területen beszakadt. A főváros csatornaépítési ügyosztálya meg­tette a szükséges intézkedéseket. — A családvédelmi pőtadóból fedez! a főváros az új Anya- és Csecsemő védő Intézet személyzeti költségét. Január 1-én kezdte meg működését a budapesti Stefánia Szövetség utódaként ugyan­abban a munkakörben az újonnan szer­vezett Székesfővárosi Anya- és Kisded­védő Intézet. Az új intézmény számára a főváros külön státust létesített, amit a belügyminiszter jóváhagyott. A jóvá­hagyó leiratban a miniszter közölte 'azt is, hogy a felmerülő költségeknek megfelelő összeget a főitfros terHetén kivetendő nép- és családvédelmi pótadó­ból a főváros javára átengedi. — Újabb területszerzéssel biztosítják a Vízmüvek medenceépítésének zavarta, lanságát. A fővárosi Vízmüvek a Krisztinavárosban 19.000 köbméteres új víztároló vasbetónmedenoét épít. Erre a célra annakidején megfelelő területet vásároltak a Tóth Lőrinc uceában. A területen próbafúrásokat végeztek és az anyagmintákból arra lehetett következ­tetni, hogy a nagyméretű fö'dleásást az egész . építési területen meredek rézsűk­kel lehet elvégezni. A munkagödör ki­emelésekór azonban kiderült, hogy az altalaj állékonyság szempontjából rosz­szabb, mint amire a próbafúrások ered­ményéből következtetni lehetett. • A ve­szélyeztetett részen kisebb földomlás is' keletkezett, ami a a szomszédos lakó­épület épségét fenyegette. A' házból Ki is telepítették a lakókat Miután az épülét körüli tjalaj megerősítése nagy költséggel járna, a főváros elhatározna a ház megvásárlását, azt lebontatja és így biztosítja a további földmunkála­tok folytatásának zavartalanságát, («Magyar Tudósító.") 0 ítélet a lovarcz-pö: A büntetőtörvényszék ötös taná­csa Héthelyi Ferenc elnöklésével csütörtökön folytatta Kovarcz Emil és 24 társa államfelforgatási ügyé­nek főtárgyalását. Még néhány vádlott élt az utolsó szó jogával. Valamennyien fölmentést kértek. Délben %1 órakor hirdetett ítéle­tet az ötös tanács. Eszerint a tör­vényszék Kovarcz Emil ország­gyűlési képviselőt az ellene emelt vádak alól fölmentette. Kabai János MAV üzemi segéd­tisztet bűnösnek mondta ki a bíró­ság és két és Félévi fegyházra, 10 évi hivatali és politikai jogvesz­tésre ítélte. Az eddigi vizsgálati fogsággal 10 hónapot kitöltöttnek vettek. Bád'o­nyi' Oszkár, Cseh Kálmán MÁV podgyászhordárokat, Bock Ádám kereskedelmi utazót a törvényszék fejenként másfélévi börtönre ítélte. Ebből az előzetes letartózta­tás 10 hónapját kitöltöttnek vette. Völgyi János MÁV főtisztet egy­évi börtönbüntetésre, egyévi hiva­talvesztésre és politikai jogvesz­tésre ítélte, 10 hónapot az előzetes vizsgálati fogságból büntetéséből kiöltöttnek vett az ötöstanács. Bűnösnek mondotta ki a törvény­szék Lendvai Vince kalauzt és Balogh József MÁV üzemi segéd­tisztet. Lendvait háromhónapi, Baloghot pedig hatheti fogházra ítélte. Mindkettőjüket háromévi poli­tikai ós hivatali jogvesztésre ítél­ték. Szloboda Vilmos gyárimunkás háromhavi fogházbüntetést kapott, .Tóth Béla Ganz-gyári munkást háromhónapi fogházra, Vigh Jenő nostaműszerész feleségét egyhónapi fogházra és háromévi hivatali és politikai jogvesztésre ítélték. Vá­mos Kálmán MÁV segédtiszt két­hónapi fogházat kaoctt háromévi politikai és hivatali jogvesztésre ítélték. Kovarczon kívül felmentette még a bíróság az ellenük emelt vádak alól Angyal István MÁV-intézőt Zöldhegyi Béla drogistát. Szókodi János «szobafestőt, Varga József MÁV-segédtisztet, Kaszás Lőrinc MÁV-segédtisztet, Herendi Ferenc MÁV műszaki segédtisztet, Bánki József MÁV üzemi segédtisztet, Míklóssy Sándor MÁV-intézőt. Ná­dor fy Gyula MÁV-segédtisztet. Ari­Oszkárt az Elekromos Művek mű­szaki tisztviselőjét. Pekló József MÁV-főintézőt ós Varsányi ' István M Á V-főintézőt. Héthelyi elnök az ítélet rendel­kező részének felolvasása után is­mertette az ítélet terjedelmes indokolását. Eszerint a ' nemzeti szocialista párt hungarista mozgalmának 1938 tava­szán számos vasúti közalkalmazott tagja volt A 3400-as rendelet ki­bocsátása után a vasutasok titkos visszaszerve­zése indult meg. A mostani bűnper ennek a titkod" szervezkedésnek módszereit és ki­építését ölelte föl. Ez a szervezkedés a törvényes határokat átlépte és a jogrend törvényellenes úton való megváltoztatásának veszélyét rej­tette magában. Főtárgyaláson a tör­vényszék a módosított vallomások következtében, minthogy Kovarcz tagadásával szemben egyéb meg­nyugtató bizonyíték föl nem me­rült, szükségesnek látta a rendőr­ségi vallomások szigorú mérlegelér sét. A bíróság nem látta babizonyí­totfnak, hogy Kovarcz tényleg sza­botázsra hívta volna fel vádlottár­sait Ilyen körülmények között Ko­varcz Emilt a bíróságnak föl kellett mentenie. Az ítélet kihirdetése után Buzássy ügyész, majd a védők semmiségi panaszokat jelentettek be az ítélet ellen. Kabai letartóztatásban maradt Bock Ádám­mal együtt a többi eddig letartóz­tatásban volt vádlott Kovarczzal együtt szabadlábra került Az ügy fölkerül a Kúriához. — Fölakasztotta magát. Csütörtökön este Csik János 57 éves pesterzsébeti 'Osokonai ucca 13. számú lakos fölakasz­totta magát és meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék