Népszava, 1941. december (69. évfolyam, 274–296. sz.)

1941-12-21 / 290. szám

2. oldal NÉPSZAVA 1941 december 18, csütörtök Egy pesti mur.kcné viszontagságai és kalandjai a nagyvilágban Irta gergely imrf 172 Az uccakereszteződésnél kíváncsian néztünk kö(|ü]. Kerestük a tábornokot, vagy a minisztert, akinek kedvéért a katonákat kivezényelték az uciára, de az uccasarkon nem volt más, mint mind­egyik sarkon négy-négy katona. Ezek most egy­szerre elénk vágtattak. Ökreink megálltak, a kato­nák megragadták kötelüket. A csoport utat enge­dett egy fehérlovas civilnek. Nagy kalapot hordott, forgópisztolyának csöve kilógott szürke zakója alól. Mellénk lovagolt. Kalapját megbiccentve kérdezte: — Az urak azok az idegen tisztek, akik Roboré­ból jönnek Santa Grúzba és akiket mi keresünk ? — Igen, idegen tisztek vagyunk, Roboréból jö­vünk, de hogy minket keresnek-e, azt csak önök tudhatják. A fehérlovas civil bemutatkozott: — A város rendőrfőnöke vagyok. A katonai ha­tósággal egyetértésben kénytelen vagyok az urakat felkérni, kövessenek, bizonyos ügyeket kell tisztáz­nunk. Azt hiszem a legokosabb, ha feltűnés elkerü­lése végett ellenkezés nélkül követnek a rendőr­parancsnokságra. Most' eszméltünk rá, hogy ez a nagy oécó ne­künk szólt. Miattunk volt a nagy fölvonulás, a tö­meg kitódulása és a katonaság felsorakoztatása. — Készséggel állunk rendőrfőnök úr rendelke­zésére, — szólaltam meg — de tiltakozom az ellen, hogy elfogjanak. Knltúrországban, hacsak tetten­érés esete nem forog fenn, beidézik az embert. A rendőrfőnök hideg udvariassággal felelte: — Az.a fő, hogy követnek, mert hát mirevaló Volna a fölösleges feltűnés. Abban a pillanatban az egyik mezítlábas ka­tona hátul a járdán megpergette a dobot és elin­dultunk. Pepifo kétségbeesetten kiáltott utánam. Hátra­néztem és ekkor láttam, hogy az egyik mesztic ka­tona már el is vette a fegyverét és saját hátára akasztotta. Ezek után pedig valóban , (mlnden fel­tűnést elkerülve", dobpergés mellett, óriási tömeg kíséretében vonultunk a rendőrség épülete elé. Lónyai útközben még mindig nem hitte el, hogy nekünk szól mindez. Folyton hajtogatta, hogy csak azért visznek he, mert éppen a várt előkelőség fo­gadtatására előkészített csapat kezébe kerültünk és most bevisznek, mert mint idegeneknek jelentkez­nünk kell a rendőrségen. Megrögzött optimista volt. Csakhamar megkapta bizonyságát annak, hogy bi­zony mégis csak mi vagyunk ennek ' a díszes me­netnek középpontja. A mellettünk lovagló rendőr­főnökhöz fordultam ós megkérdeztem: — Talán valamilyen ünnepélyre készülnek az urak, hogy ennyi katona vonult fel és dob szóra menetel? A rendőrfőnök sokáig nem felelt, végre meg­szólalt: — Csekélység az egész. Csak amolyan elővigyá­zati intézkedés. Áthaladtunk a főtéren. Eléggé ismertein a dél­amerikaiak lokálsovin izmusát és így helyénvaló­nak találtam az álmélkodó csodálkozást. A főtérre érve az elragadtatás kiáltásával hívtam föl Lónyai figyelmét a virágos parkra, A rendőrfőnökhöz for­dulva magyaráztam: — Ilyen szépet még életemben nem láttam. A párizsi Jardin de Luxembourg, a Bois de Boulogne sápadt veteményeskert mellette. Ez nem is csoda, hiszen olyan az égöve; de Brazília nagy városai­ban, Rio de Janeiróban, Sao Paulóban, Santosban som láttam ilyent. Hogyan csinálják ezt, rendőr­főnök úrí A rendőrfőnöknek láthatóan jól esett elragad­tatásunk. Különösen hízelgett neki az örömnek az a fölkiáltása, mellyel minden egyes villanylámpát üdvözöltünk, amely ott zsinóron lógott az ucca kö­zepén. Igen, ez liiilönösen hízelgett neki, sokkal inkább, mint a park dicsérete. A park ugyanis valóban gyönyörű volt, magán viselte a trópus ra­gyogását és a szakértő gondosáéig minden előnyét. Ez megérdemelte a "dicséretet. A villanylámpa azonban úgy lógott le, mint valami épülőfélben lévő sikátor hevenyészett szükségvilágítása. Ennek a dicsérete valólym teljesítmény volt. A mellettünk lépegető rendőrtisztviselőktől megkérdeztük, hány lakosa van Santa Cruznak, mi­lyen ipara van s hasonló helyi jellegű dolgokról be­széltünk. Elmondtuk, hogy milyen kíváncsiak vol­tunk Santa Cruzra, hogy milyen dicsérettel beszél­tek róla nemcsak itt Bolíviában, hanem Brazíliá­ban is. — Argentinéban mint példát emlegették Santa Cruzt, — toldotta meg Lónyai. Erre azután egészen megszelídültek kísérőink. A rendőrfőnök he'ybenhagyólag jegyezte meg: — Sehol a világon nem terem olyan gyümölcs, mint nálunk. A jó hangulatot felhasználva, végre megkérdez­tem a rendőrfőnöket: — Tulajdonképpen mivel vádolnak? Erre újra fölvette hivatali ábrázatát és elkomo­Ivodva felelte: — Ezt majd a rendőrségen tudják meg. (Folytatása következik) S A (1941 december 21.) 1811. számú feladvány. A. F. Arfj Helles, Barcelona. (Eredeti.) Sötét: Ki,'», BM, Faü, Fgj, HgG; gy.: f7, S3, g-l (?). Világos: Kii3, VfS, BÍ8, BhC, Fa«, Fe3,. Heti, Heli (8). Matt 2 (kettő) lépésben. 1815. számú feladvány. Kis Lajos, Budapest. • . (Eredeti.) Sötét: Kelő, VdS, Baj, Bb7, Hol; gy.: <14, <17. 63, N. 15, gfi (1)1). wmm » m mmm m mmrm m ü p^p mwrnrnm mwrmwm mmmm Világos: Kh7. Vg7, BW. Bc8. Fa«, Fe?, He5, Hgi; gy.: d(>, efi (10). Matt 1 (kettő) lépésben. Megfejtések és kritika. 1802. ttrlmtl (Ébend) feladvrui/j: 1. Fbi — aC. Alhasogntás ós két meghatározott öufel­oldás. (fi. E.. M. S.) 180:1. számú (Ébcnd) feiadvüny: 1. VhO — fC. A cM-pontou il sötét védőiem, determinált vonulvágásokkal. (M. S., If. E.) 1720. Félszldv védelem. (Játszották a Vasas-vándordíj versenyen, 11141.) Leitner S. (Szabó) Bedö (Vasas) Világos. Sötét. 1. dl, dó. 2. el, cC. 3. He3, c6. 1. e3, Hf6. :>. Hf.i, libdT. ti. Fd3, dei: 7. Fel: Fel. 8. ö-y, u-0. 9. a3, (9. el-re b5. 10. Fd3, b4. 11. e5! bc3: 12. elli: FÍG: következhet.) 9 ... to. 10. Vei, Fb7. 11. Bfdl, (Vagy 11. Fa6, FaG: 12. V.ali: cä stb.) 11.... Vc7. 12. bi, (Ez sem akadályozza cő-öt, ami után a sötét futók kitűnően érvényesül­nek.) 12 c3l 13. de:,: bei: U. b5, Hgit 15. h3, (15. gS-ra He5l a válasz.) 15.,.. Ff3: 16. Vf3: VhSt. 17. Kfl, Hge5! IS. Vb7, lifbH. 19. Vei. FdS. 20. Vdű, Vhlf. 21. Kei, Vg2: >2. Fd3, Fhi. (Számításba jön 22.... Ví3f. 23. Kel. Faá! 24. Fd2, Hd3t. 25. VdS: He5. 26. Ve4, Vh5I, ezt követően Hat fenyegetéssel.) 23. lifl, Ud3: (Gyenge folytatás, mert lélegzet­be/, juttatja világost. Ehelyett dönty­erős Bb6!) 21. V(Í3, BbdS. 25. Vei, Vei: 20. tieí: Hf6. 27. Hc5, BacS. (Erélyesebb Bd5!, mert visszanyeri az áldozott gya­logot.) 28. Hb3, Hei. (Jó folytatás még Beíf is.) 29. KfS, /,>. 30. Hdi, Be8. 31. qi, Ff«. 32. Bfdl, g.~>. 33. Fd2, (Fb2.'-re Fd4:! nyer.) 33 Kf7. 31. Bai, Beds. (Vagy 34.... Fdl: 35. ed4: Bed8. 36. Fda5, Bd5 stb.) 35. He0, Bd7. 3d. Bei, a6! 37. bat): (A miuőségnyerés 37. He5t> Fe5: 38. Bc8: abá: 39. Ke2, ba4: után veszélyes.) 37.... Hdit. (A. látszatra erős 37.... Bd2:-re 38. Bd2: Hd2: 39. Ke2, He4. •10. a7. Ba8. 41. Bc4! fenyeget Bb4—Bb8 stb.) 3$. Kei, Bel. 39. a7! (Az egyetlen.) 39 HbS. Í0. Ht'Sf! (Ismét az egyet­len kielégítő folytatás.) 10... Feö: 11. Bc7:t, Fe7: 12. Bd7f. K(6. S3, fíe.7: Ba8. 11. Kd3! h5. 15. Kei, Hal! CSötát föl­áldozza a huszárt, hogy a világos királyt, távoltartsa gyalogjaitól.) 16. Kb?., hl. 17. Kai: gl. 18. hgl: fgi: 49. Kb2, g3. 50. fg3: hg3: 51. Kb3, g2f (El­sietett folytatás, amely után sötét pozícióelőnye eltüuilc és világos ki­egyenlít. A nyerés egyszerű útja: 51.... Ba7:ü 52. Bll, Kg5. 53. Kb4, Kg4. 54. Kb5, g2! 55. a5. Kg3. 56. Kbtí, Bh7 stb.) 52. Bfl. Bh7: 53. Bgl, BgS. 51. Ke3, KC5. 55. Kd3. Kdő. 56. Kei, Ba7 döntet­len. Tanulságos és mindvégig izgalmas játszma. 1721. Vezér gyalogmegnyit ás. (Zürich, IMI.) 11. Mauer Apafi Világos. Sötét. 1. HfS. He6. 2. dl. dS. 3. cl, eS. 1. Hc3. Fb-1. 5. FfS, f6? 0. Fd2, Fc3: 7. Fc3: Hge7. 8. e3, 0-0. ä. Vei, HegS. 10. Fd3, fS 11. hl! Ve7. 12. a3, h5. 13. Fe2, Hh8. 11. Vb3. BfdS. 15. Hgs, aS. 16. Ff3, Hf7. 17. cdö Hg5: 18. hg5: edő: 19. Fd5:t, Kh7. 20. 0-0-0. Bd6. 21. Fg8f, Kg7. 22. Fci, Kh7. 23. Ff7. HdS. 21. Fg6:f!, Kg6: 25. Bh5:!, FeC! (Kh5:-re Vg8! nyer.) 26. d5! Kh5: 27. Ff6! VeSI (27.... Fd5! 28. Blilf, Kg6. 29. Bh6t, Kf7. 30. Bti7r, Kg6. 31. Bh6+ remis.) 28. Bhl;\ Kgö. 29. Vdl! firijr. 30. Kbl, fi. 31. Bh6H KfS. 32. Vd3f Kgi. 33. Veif, KfS. 34. el matt. A Magyar Munkás Sakklir csa.patai a sakkszövetség bajnoki versenyének harma­dik fordulóján ismét sorompóba iéptek és ezzel helyreállott a csapatversenyek lük­tető árdeke,-v.é;,-c. A XtJtSK 1. csippata rísz­ben a várat.lau forgalmi korlátozások, rész­brn má> okok miatt esaik hiányos és tarta­lékos csapattal állhatott 'ki a Postatiszt­viselők jófcépctwésrű egyiit'tiese ellen, amit a?, eredmény: 7'/i:4Va a Postások javára, hűen illusztrál. Ezzel szemben a II. és III. csapat megfolelt hívei várakozásának, mind a 3:-ót csapat. klass3Ísföl'énnyol gyöiziitt. MMBK 11.—T-e«trér:séfi 8V;:3Vt, MMSK III.-­Postajár.mütelop 8:4. — Killön érdekessé*« az I, oiztályú csapatok versenyének, hogy a vezetést a Terézváros kátűnő együttes« ragadta magához. A Hangya nohé-/."küzdői­met vívott aa EiKA osiapatával, U« v-égüJ ifi győzött 6"/s:5>/i arányban, A Magyar Sakkszövetség d-cosmber 2S-ra hirdetett közgyfil&e etaBarad, az ú.i termi­nus Január ti-áai délután ti óra. Ezt moifelözősn deoember SO-án ngyancíMkk dél­után ti ówkwr válasítmányi iiírx Imx. Mind két gyűlés azuibelyc VIII, Baross ucca i. IT. omelet, a KEBMOSZ-helyiség. A MMSK elmaradt mérkőzéseinek új ter­ínínii.sa deoemíber 2S-a délelőtt. A Magyar Sakkfeladvány Társaság 1942-rei a következő tisztikart, választotta men: Elnök: dr Kovács Norbert; elnökhelyettes: Neukomm Gyula; alelnökök: dr Elekéi De­zső, N"a«y Ödön. Székely .Iwiő; fő útik ár: dr Pár<M György; titkárok: Szöghy József, Sail lay Béla, ifj. Kárpáti Aurél; jegy.z«): Zilahi Zoltán; ügyész: dr Sutár Endre: ;>ériztáros: aluiást Atniay Jtescf; ollenőr: Hun Sándor: ];önyv táros: Bokor Ernő; sz.ámvizs.eálóbizottság: Boros Sándor, <1 " Et.erer KoruéO. Telki* Imre; n«m»etk«izi iwaottságr: dr Kovács Norbert. N'agy ü'lön. No;tkoin,m Hyiiln, dr Páros György. Vá­lasztmányi tagok: Bak«y IWa, ftüend Ti­bor. FeldiiMUWi Tibor, Fleck F< roue, Hnrtai Zoltán, lovag KMoyber W Kilter. Molnár Henrik, Bajtay .Tóz«e( (Hev: s), Balázs Jó­zsef és Gábriel József (Salgótarján), Felkai Imre (Debreoeu), dr Llndoi' Lás'z.ló és Páter Zoltán (Kassa), Rágó István (Kocsér). A. társaság programján mogt'üjténi, SMirkosfttésf versenyek, valamint sakknlőiidások t-zerc­pelnek. Közel 10W kötetet könyvtár áll a tagok rendelkezésére, összojövetej minde-n lló első és harmadik péntii- cate. Tagilij havi '-'(» fillér. Helyiség SzeíKert-kávéház, II, Margit körút és Zsigmond ucea sarok. Egy Idegbeteg ember a lakásban temette el édesanyját Kis István 50 éves kemenesmagasi. gazdálkodó ellen az a bejelentés érkezett, a csendőr«égre, hogy rej­télyes körülmények között eltün­tette édesanyját. A csendőröknek is elmondotta, hogy anyja meghalt, de nem volt pénze se papra, se te­metési költségekre, ezért nem tudta eltemetni. Azután megmutatta a csendőröknek, hogy a szobában, az ágy alá földelte el ünneplőben az anyját. A hatósági orvos megvizs­gálta Kis Istvánt és megállapította, hogy súlyos idegbeteg. Kiásták a holttestet és megállapították, hogy az idős asszony természetes halállal halt meg. Az ügyészség a temetésre megadta az engedélyt. Csődeljárás a „Magyar Újság" ellen A „Magyar Tudósító" jelenti: A budapesti törvényszék mint csőd­bíróság közzétette, hogy a „Magyar Újság' 1 kiadóvállalat kft. (Károly király út 1) ellep a csődöt hivatal­ból megnyitotta. A csődbiztos dr Horváth Béla törvényszéki bíró. Felszámolási tárgyalás: január 22. — örökösöket keresnek. A MaigyaT Ki­vándorlókat és Visszavánclorlókat Védő Iroda közli: A Bécsben, 1888 október Ü8-án született Neurath Edgár műszaki cégtulaj­donos, akinek felesége Gnttmanu Cecilia voK. Brazíliában, Sao Paolóban, 1940. évben elhalt. Nevezett a. budapesti főkapitányság által 1S23. évben kiállított útlevéllel vá.ndo­1-olt ki. Az elhunyt után hagyaték maradt, miért isi felkéri az iroda mindazokat., akik néhai Neurath Edgár itthoui örököseinek holtartózikodására vonatkozóam támaszponto­kat tudnak nynjtani. hogy adataikat közöl­jék a Védő Irodával (Budapest VII, Fiú­méi út 4. szám). • — A fővárosi gyógyfürdők karácsonyi ünnepélye. A főváros gyógyfürdői éa gyógy­forrásai ». Gellért-saálló márványesarnoká­ban december 23-án este 7 órakor karácsonyi ünnepélyt rendeznek. A karácsonyi köszön­tőt dr Bilkei Pap Lajos központi igazgató mondja. a főváros világhírű gyógyfor­rásokkal táplált fürdőiben: Szent GelSérí-fürdő Széchenyi-fürdő Szent Imre-fürdő Rudas-fürdő nép-, gőz-, kád-, termál-, iszapgyógyfürdőiben és uszodáiban KedvezrAényes jegyek kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztáraink­náL Erzsébet korút 35. TeL: 222-383 és Conti ueca 4. Tel.: 138-330. 31, 32

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék