Népszava, 1943. február (71. évfolyam, 26–48. sz.)

1943-02-12 / 34. szám

1943 február 12, pintek" ersBsng&ummmzsm NÉPSZAVA 9. oldal MUNKAS-ELET A kollektív szerződésről szól a Könyvkötők Lapja most megjelent számának első cikke. A kollektív szerződésről ismét, első­sorban vidéki vonatkozásban. Arra a kérdésre, bogy mikor lesz a vidéken kollektív szerződés, a válasz nem olyan egyszerű. Az igazi okokról, írja a.szaklap, ina nem lehet körülményesebben szólni. E kérdée körül különbözik a felfogá­sok, ami zavart okozhat- lis ezért, a tisztánlátás kedvéért, elsősorban a múlttal foglalkozik a szaklap, azzal a múlttal, amelyben a vidéki kollektív szerződés még érvényben A"olt. A kollektív szerződés, amely elég gyatra volt, de mégis csak volt és valamit mégis csak biztosí­« tobt a vidéki tagoknak. Munka­bérek tekintetében a vidéki koliel;-» tív szerződés kevesebbet nyújtott, mint a fővárosi. A fővárosi l<6nyv­kötők igénye nagyobb, mint a vidékieké, mondották, inert a fő­városiaknak kultúrigc'sfiyeük is van. Ez volt a vélemény egyrészt, más­jwzt pedig állítottak, hogy a meg­élhetés sokkal könnyebb, mert a szükségleti cikkek árai alacso­nyabbak, T/n nt a fővárosban. Ez volt a vélemény, amikor még fönn­állott a, kollektív szerződés. A közismert gazdasági válság ele­jén azután — folytatja a Könyv­kötők Lapjának vezércikke — meg­rohamozták a vidéki kollektív szer­ződést. Örökké emlékezetben marad, 'bogy amikor a vidéki tagokat erő­vel öklözte.' gyomrozta a válság, akkor találta a vidéki imunkáltató­tábor legalkalmasabbnak az időt a szerződés felmondására, valamint a .tárgyalások elutasítására. Voltak i'e'előtlen elemek, akik szerint a vi­«léki munkáltatók állásfoglalását ;kezdő lépésnek tekintették, mert ez lett volna az első lépés a kollektív szerződés rendszerének fölborítá­sára. Kellemetlen volt a számukra, hogy a szerződés keretén belül nők­kel nem végeztethettek férfimunkát aiői munkaberek mellett. Ezért vél­ték legalkalmasabbnak a gazdasági válságot arra, hogy a vidéki tago­kat földreteperhessók.' Annakidején 'a vezetőség mindent megtett, hogy ez a terv osa'k terv maradjon. Külön­megállapodások jöttek létre a meg­rrtő munkáltatókkal. A terv, ha volt ilyen, nem sikerült. A vidéki szerve­zett könyvkötőmunkások fölkészül­tek és készen állanak a szerződés megkötésére, mert úgy vélik, hogy ez már nem késhet sokáig. — Szükséges néhány szót monda­nunk a mi erőnkről is — írja ezek­után a könyvkötők szaklapja. — A mi erőnk nem olyan erő, mint •iiraely megnyilvánul egy ökölvívó­mérkőzésen vagy súlyemelőverse­nyen. A mi erőnk a könyvkötő­munkások és •munkásnők szervezett­ségén alapul. Annál crősebbek va­gyunk, minél kevesebb a szervezet­lenek száma szakmánkban. A jelen­, ben a szervezetlenek száma nincs ha­tással erőnkre, tehát nem erőnk hiánya az oka a szerződésnélküli állapotnak. Tagadha atlanul nagy hatással voltak a körülmények nem­csak a vidéki, de a fővárosi viszony­latban is. Ezt a hatást használták ki a vidéki munkáltatók és e hatás alatt tartják még ma is fölösleges­nek a szerződési:. Ma, a háború kö­zepette, nem alkalmas az idő a szer­ződés érdekében való akcióra. Ma a munkáltatóknak kellene megtenni a kezdő lépést, mert hiszen nekik is érdekük, hegy a könyvkötőszakmá­ban vidéki, viszonylatban is rend legyen. Sajnálnánk, ha ezt az alkal mat elmulasztanák, mert előbb utóbb meglesz a kollektív szerződés a vidéken is. amint azt a szakma érdeke ugy kívánja majd. Szak­mozgalmat folytatni ma nem lehet olyan eszközökkel, mint azt negy­ven évvel ezelőtt elődeink tették. De mire az ágvúk elhallgatnak, ké­szen leszünk arra, hogy érveinkkel jobb. belátásra, bírjuk azokat, akik az idők szavát nem ériik Imeg. Ennél a kérdésnél nem a fizikai értelemben vett enő számít, itt az érvek felsorakoztatásán dől el a kérdés. Ma. amikor vidéki tagjaink egy része a harcvonalban teljesíti kötelességét, nem áll módunkban az érvek felsorakoztatása. De gviijt.iük az érveket és mire ú.iból ^)éke lesz. kellő tapintattal fel fog­juk azokat sorakoztatni és meg va­gyunk győződve róla. hogy a vidéki munkáltatók megértik majd érvein­ket. Azzal végzi a könyvkötők szak­lapja: a vidéki könyvkötőmunká­sok legyenek abban a meggyőződés­ben, bogy a'vezetőség egyetlen al­kalmat. sem mulaszt el, ha az idő megérik a tárgyalásokra. Addig is tegye meg mindenki kötelességét. A vart időpontig van még elegendő idő arra, hogy a vidéki városokban szervezetlenül ténfergőket megszer­vezzék. Most még ráérnek e mun­kára, de ki tudja, mire a gyakor­lati munkát kell végrehajtani, lesz-e idő a szervezésre. Ha körülnéznek a vidéki szervezett könyvkötőinuTi­kások: majdnem minden városban találnak szervezetlen könyvkötő­ket, akikkel meí kell értetniük, hogy a nagy könyvkötőcsaládban van az o helyük is. „Nyomdász Évkönyv és Ütikalau* 1M3." Kis, de kötetnek beillő zsebnaptár, amely minden esztendőben visszatér, immár negyvenkettedszer. Útikalauz még akkor is, ha ina még nem is vezet hot át, mint réige-n, , országon-világon más barátságos országok nyomdászszo­kásainak, munkamódszereinek tanulmá­nyozására. Kalauz maradt és biztosan vezet a magyar nyomdászélet ezerfelé elágazó egyesületi é^szervezeti intézmó nyeinek útjain. A szerkesztő dicséretes takarékossága a naptári részt két ol­dalra szűkítette az eddigi tizenkét oldal helyett. Ezt követi a szerkesztő előszava, majd „Az év története" címmel a lefolyt év kiemelkedő szakmai eseményeit rög­zíti le az "utókor részére Halász Alfréd elvtárs, az „Évkönyv" szerkesztője. Ez Halász tizedik évi történeti visszapillan­tás?. 1934 óta, amióta az Évkönyvet szer­keszti. Ennek keretében megemlíti az egyesületi és szervezeti élet nevezetes évfordulóit és a szociális kormányintéz­kedéseket. Nóvák László elvtársnak, a kitűnő nyomdászat! tudósnak életéről és szakirodalmi műveiről emlékezik meg Vértes Weintraub Jenő, majd Székely Artúr II. „A termelés módja és a nyom dászat" című gondosan megírt tanulmá­nya következik. Haragos Sándor „Szak­oktatásunk hatvan éve" című munkájá­ban az első hat évtized szakmai oktatá­sának történetét mondja el dióhéjban. Elismeréssel adózik a szakoktatás út törőinek, közöttük a még életben levő Gróez Ernőnek, aki már 48 évvel ezelőtt indítványozta a nyomdászati szakokta tást a tanonciskolákban, továbbá Pav lovszky J. Alajosnak, aki szintén már négy évtizeddel ezelőtt szervezte meg a nyomdászati szaktanfolyamokat. Ziegler Gyula „Korszerű tanoncoktatás" című értekezésében ugyancsak behatóan fog lnlkozik a szakoktatás kérdésével. Az „Évkönyv" legnehezebb és legfontosabb munkáját, a statisztikai adatok feldol­gozását ezúttal is Urósz Ernő végezte. A száraz számok mögött a nyomdai mun Jcásság szervezeti életének élénk vér­keringése lüktet. A tájékoztató tábláza tok sokasága, a szakmai tanácsok, bérminimumok és a különböző pótlékok táblázatai, az OTI- és adóügyekben való útmutatások sokszor nyújtanak felvilá­gosítást az „Évkönyv" tulajdonosának, A Topograph ia az „Évkönyv" ismerte tésében szól a könyv technikai kivitelé ről is. „A gyönyörű kiilső boríték — írja a többi között — a maga Egyszerű de művészi megoldásával általános tet­szést vált ki. Erdélyi János pályadíj­nyertes műve ez. A belső címlap klnsz szikus- szépsége Uabasi Gyula finom ízlé sét dicséri. Ugyancsak pályadíjnyertes munka. Az oldalak elrendezése, a hirde­tések mintaszerű szedése, a kifogástalan nyomás, mind a harmonikus együttmű­ködés iskolapéldája. Szerkesztő, munka társak, szedő, gépmester, kórrektor és a Világosság-nyomda vezetősége forró szakmaszeretetéből született meg ez a kedves kis szakkönyv: kalauzunk az 1943. óvre." Elégedetlenség a munkaügyi bi­zottság határozata miatt. A „Ma­gyar Távirati Iroda" közvetíti a Stefani-irodá következő lisszaboni tudósítását: „Newyorki jelentés sze­rint szakszervezeti és munkáskörök­ben nagy elégedetlenséget keltett a szövetségi munkaügyi bizottságnak az a határozata, amely megtagadta négy nagy newyorki kereskedelmi vállalat alkalmazottjainak béreme­lését." •_ Szakszervezeti élet A húsipari munkások központi vezetősége február 14-én, vasárnap délelőtt !) órakor ülést tart, amelyre ezúton hívják meg a vezetőség tag­jait és pontos megjelenést kér az elnökség. Oktatásügyek Előadások Szegeden Ca Munkásotthonban. Hét­vezér ucca 9) február 12-én, pénteken este 7 órakor. Hubai János: „A szak­szervezet jelentősége." A bőripari munkásoknál (VII, Dob ucca 90) február 13-án, szombaton este Vs7 órakor. Szerdahelyi Sándor: „Mit üzennek a csillagok." Tanulmányi kirándulások A könyvkötő és rokonszakmabeli mun­kások és munkásnők február H-én, vasárnap tanulmányi kirándulásra men­nek a Népegészségügyi Múzeumba. A múzeum megtekintése után egészségügyi előadás lesz „Foglalkozási ártalmak a könyvkötőszakmában" címmel, majd filmbemutató „Az ólommérgezésről" és az ..OTT gycrmeküdiiltető akciójáról". Találkozás délelőtt 10 órakor a hely színen (VI, Eötvös ucca 3). A bőripari munkások február 14-én, vasárnap tanulmányi kirándulásra men­nek a Petőfi-házba, a Petőfi- és Jókai­emlékek megtekintésére. Találkozás dél­előtt V»10 órakor az Otthonban (VII. ker„ Dob ucca 90), vagy 10 órakor a hely­színen (VI, Bajza ucea 39. szám). Vezető Wéber Mihály. Halálos munkásbaleset Gazsa Tódor majszini erdőmnn kást facsúsztatás közben egy fenyő­fatörzs elütötte. A munkás súlyos 6érülésébo a helyszínen meghalt. Jehova-szektásokat tartóztattak le Baján Bajáról jelenti a „M. T. I.". hogy a bajai rendőrkapitányság nyomo­zást indított a város külterületén Jehova-szektások üsryében. A nyo­mozás eredményeképpen több férjit és nőt letartóztattak és átadták őket az illetékes honvédügyészségnek. TESTEDZES Sportfoivete MA, PÉNTEKEN ESTE Vi8 órakor kezd6­dík a Sportcsarnokban a Budapest—Bécs vá­logatott ökölvívók mérkőzése. Vasárnap a pestvidéki csapat Csepelen áll kl a bécslek ellen. A pénteki viadalt olasz bíró pontozza, ELMARAD a Gradjianski kispesti szerep­lése, egyben az MLSZ vizsgal-.-'Sot indít ez ügyben, mert a Kispest a felsőbb spoi-tható­Eágok tudta nélkül folytatta a zágrábiakkal a tárgyalásokat. JANOSY BÉLA MEGVÁLT A GAMMA­TÚL. A szaksajtóban megjelent nyila tkoza. tokból az derül kl, bogy a volt futballszak­tauáesadó a legszívélyesebb baráti tárgyalá­sok után" távozott a gyári csapat éléről. Ha ez így van, akkor mégis miért kellett távoz­nia? A KOSÁRLABDÁZÓ bajnoki küzdelmeik szombat délután 3 órakor kezdődnek u sport­csarnokban, ahol vegyesen férfi és női csa­patok állnak ki egymás ellen. Vasárnap dél­után is 3 óraikor megkezdődik a küzdelmek folytatása és tart a kíső esti órákig. BOGÁCS ÉS EGYESÜLETE. Van Angyal­földön egy kis egyesület, amely főleg a* ökölvívás terén szerzett érdemeket magánál., az országnak pedig sok sok dicsőséget. Ml volt ezért a jutalom? Mint a többi hasonló kis egyesületé. A nagyhalak Igyekeztek fel­falni a kicsiket, úgyhogy állást és miegye­bet kínállak a jobb formában levő klsegy­Ietl sportolónak, hogy lépjen át hozzájuk. Bogács Laci is otthagyta a BTK-t és utána a csepellek színeit ékesítette boxtudományá­val. Ekkor jött egy másik nagyhal és jobb állást kínált a boxolónak, aki természetesen elfogadta a jobb állást. Az aztán már tiszta véletlen, hogy a még Csepelhez tartozó Bo­gács pontosan a Beszkárt-ellenl mérkőzésen lett beteg és utána, a rossznyelvek szerint — egészséges. Végiil is Csepel házlfegyel­mije most két évre eltiltotta Bogies ,t a ver­senyzéstől. A szövetség az eltiltást tudo­másul vette, auit azt jelenti, hogy a kétség­kívül tehetséges versenyző tétlenségre les/, kárhoztatva. Kárára az egyetemes öküivívó­sportnak. Tanulság: Fiúk, inunkássportolól, ne vándoroljatok, maradjatok ott. ah"l el­kezdtétek, így becsületesebb és így jártok jobban. AZ OLASZOK MÓDOSÍTANAK. Az olasz birkózószövetség „a március eleiérc Buda­pestre kitűzött liájom nexnzat birkózóviáda­lának kiésőbbi időpontra halasztását kérte", egyben a szabadfogású számok helyett a -súlyemelés ">beíkta<tását. Az elhalasztásba MBSz mint rendező készséggel beleegyezik, a súlyemelés felvételét a szabadstílus he­lyett ellenzi. SZAMKK FERENC, a ferencvárosiak volt kerékpárbajnoka, 49 éves korában elhányt. Szamek mint sprinter érte el győzelmeit, igy a többi között 1912-ben a Király-díjat ls megnyerte. JAKAB, a ferencvárosiak futballistája átigazolását kérte a Z. Danuviához. ELŐADASOK. Az MLSZ vadészuccal szék­házában hetenként rendez elméleti előadá­sokat, amelyekre több szakértőt szokott fel­kérni. Legközelebb február Jí-én, hétfőn este H>7 órakor Dnaéezky Andor főorvos tart elő­adást „A labdarúgójátékos állóképességét hogyan lehet a legjobbra javítani?" címmel. Február 22-én, hétfőn este 6 órakor Kis. lginándl Géza hírlapíró „Labdarúgás és bir. lapírás" címmel tart előadást. M^F-é hirdetése* Apró hi Vetéseket fölvesz a kiadóhivatal: VUL Conti ncca 4. szám, T.: 130-330, 331. 332; a fiókkiadóhivatal: VIL Erzsébet körút 35. T.: 222-291 VÁSÁROLJON H hirdetőfeleinknél § § és hivatkozzék a g j NÉPSZAVÁ-ra, J I így előnyÖ8ebb g 0 kiszolgálásban 1 részesül 1 § üniiiiiinniimniMiiiumiiiiiHiuimminmii'r | Villateiek jj ISís&eSeff&cei villatolep-parcell.izás bala­toni niíiút, vasútállomás én tó mellett, téli-nyári sport­lehetőség. Még egy pár szép TELEK készpénzért Irodai Budapest. Baross* tér 17. - Telefon: 424-873. Díjtalan kiszállítás! jg Srafo > dalom jg A Societa Anoniiua Alfa Borneo cég Milánó- a 123.910 lajstromszámú és „Vezérmü lég- és hajócsavarok emel­kedésének tág határok kö­zött való folyamatos vál­toztatására" című magyar szabadalmát elaidja, vagy arra gyártási engedélyt ad. l''i'lvilágosítánnk: dr Szend­räi l.&jos hites szahadallimi ügyvivő, II, Zsigmond u. 1. Telefon: 351—301. 05 Arany kszer f| Aranyat, briliánst, ékszert veszek. Taub, Thököly út 18. Aranyat, ezüstül, briliánst legdrágábbap ve­szek. Zálogból díjmentesen kiváltom. Baross Ékszerház (Orosz) Baross ucca 83. í Könyvek | Könnyében jut áldáshoz, ha elolvassa a Müeeúi Könyvtár köteteit, Kérj« a Népszavaikon yvkei<e&ke dél Műszaki k ónyvjecjsé­Milyen legyen a tervgaz­daság? Magyar, angol, fran­cia, német, belga, svájei, osztrák és holland munka­tervek. Rendkívül érdekes közgazdasági és szociál­politika} tanulmányok gytijteményo. Szerkesztette: Acs Tamás. Kapható a Népszava kiadóhivatalában, < 'outi ii. 4, vagy ti Népszava­könyvkereskedésben. Erzs.'­bet körút 35. Ara l.SO pengő. Jól fest, ha Wágeu: Mv zolók ég pznbafestőí tézi* könyvét elolvassa. 3.C8 P bekúídéBe elieneben szallitja a Képszaw könyvkereske­dés. VTT. v-Rr-'it M. Bevezetés a modern szo­cializmus elméletébe. A legjobb könyv, világos, könnyen értbotő és tárgyi­lagosan tájékoztató, össze­foglaló liiunku. Ford)tol' a Monus Illés. Irta Rudolf Ábrahám. Ara 1.30 pengő. Kapható a Népsza\ a­könyvkereskedésben. Buda­pest VII, Erzsébet körút 35, l pari átképzéshez, me* tervizBjákra nélkülözhetet­len a Műszaki Könyvtár. Díjmentesen küldünk jegy­zéket Népszava-könyviéi reskediés, VIL Erzséhrt körút Si,

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék