Népszava, 1943. március (71. évfolyam, 49–72. sz.)

1943-03-05 / 52. szám

Szent-Györgyi Albert a lausannei egyetem díszdoKtoru (Szeged, március í. — „M. T. I.") A lausannei egyetem orrostudo­máh - i kara Szent-Györgyi Albert egyeierni tanárt díszdoktorrá vá­lasztotta. Szent- Györgyi Svájcba utazik, hogy személyesen vegye át a díszdoktori oklevelet. A knruzslás áldozata Szolnokról jelentik: Kovács Teréz 14 éves abonyi leány munka közben leesett a létráról. Zúzódásait egg abonyi javasasszony kezdte. Álla­potában súlyosbodás következettbe s amikor a szolnoki közkóriiázba vitték, már nem lelhetett segíteni raita. Elhanyagolt sérüléseibe bele­halt. A javasasszonyt letart óztál lók és a keSskeiriéti ügyészségre vitték. Kiesett a robogó villamosból -Halálos kimenetelű szerencsét]en­ség történt Újpesten. Dr Havas Sándor újpesti orvos villamoson a főVárosbh akart utazni. A Váci Ú1 és 9z- Árpád út sarkán levő erős kanyarodóban dr Havas Sándor, aki a villamos hátsó perrónján ál­lott, kiesett a kocsiból és az út­testre zuhant. A mentők koponya­álavi tűréssel és belső sérülésekkel kórházba akarták (szállítani, azon­ban útközbén meghalt. Német-horvát csapaton elfoglaltak a partizánoktól egy fontos Helységet (Zágráb, március 4. - „M. T. I.") A partizánO'Sapa tokát, felmorzsoló német és horvát köíös alakulatok Bihács és a modnisz- fi ti memegy ei Szlunj városkának visszafoglalása után néhány, nappal ezélőtt meg­kezdték tisztogató akciójuk másídik szakaszát. Ennek folyamán átlépték az I nn folyót és Nyn­Kat-Bosznia és Lika-Krbava megye határét. Á partizánok üldözése során elfog­lalták a Glameos fensíkon fekvő Glamócs helységet március 2-án reggel. A helység hosszabb idője volt a i art liánok főhadiszállása. Az itteni terepviszonyok rendkívül súlyosak. A helység jelentőségét jellemzi az, hogy rendkívül nagy ruha- cs élelmiszerraktárakat ta­láltak. A visszafoglalt helységnek Í000 személyt befogadó kórháza van. Huszonhárom halálos ítélet Romániában (Mihinó. március í.) Az ola./ lapok bukaresti jelentései szerint, a romániai katonai bíróság 25 sze­mélyt balálra ítélt elsötétítés idején elkövetett lopásokért. Koniániai épitUezési tilalom (Bukarest, március 4.) Miniszteri rendelettel - egész Romániában meg­tiltottak a háború tartamára min den olyan építkezést, amelynél vasal, bc'ói: I vagy tetöfrdöbádogot kell felhasználni. Tilos továbbá vas­kerítések készítése és vasnak dísz­tárgyak készítésére való felhasz­nálása. < Elítélték a gátőr gyilkosát Zomborból jelentik: Városi Sán­dor horvátországi illetőségű nap­számos. akit a jugoszláv bíróság emberölé« miatt súlyos fegyházbün­tetésre ítélt, ez év januárjában a Duna jégen át magyar területre szökött és a szondi határban ballá val agyonverte Lehmann Ferenc gátőrt, aki igazoltatni akarta. Az ügyet annakidején a rögtöníté lo­bi ró ság kezdte tárgyalni.' de rendes bíróság elé utalta. A zombori tör­vényszék most foglalkozott az ügy­gyei.- Városit szándékos emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és 28 évi fegyházra ítélte. Az ítélet jogerő?. A Kolozsvári kommunista­per tárgyalása fKolozsvár, március i. — ..&!. T. 1.") A kolozsvári törvényszék ötös­tanácsa folytatta a kcanmunista­per tárgyalását. A mai tárgyaláson' US vádlottat hallgattak ki. Közü­lük tizennyolcan tagadták a ter­hükre ''rótt. cselekményt, ketten részben' beismerő, hárman pedig beismerő vallomáist tettek. A rögfooítéiő bíróság halá rra ítélte László László egykori spiritiszta médiumot és betörőtérsát A büntetőtörvényszék rögtönítélő bírósága Krayzell Miklós elnökle­tével csütörtökön délelőtt összeült László László egykori hírhedt spi­ritiszta médium és Kreiter István volt magántisztviselő ügy éljen. A február ílS-ra virradó éjjel, az el­sői éti les ideje alatt betörést kísérel­lek meg a Ferenc József rakpart 18. számú ház egyik üzlethelyiségében. Tettüket nem hajthatták végre, niert egy őrszemes rendőr figyelmes lelt rájuk és megzavarta őket. Menekülni próbáltak, tie' László Lászlót elfogták és másnap kézre­került a társa is. László László 44 éves műszerész személyi adatainak felvételekor ki­derült, hogy először 1919-ben bün­tftték meg 10 hónapi börtönre, lo­pásért. Később ugyancsak lopásért egyévi fogházra, öngyilkosságra való rábírás miatt eg.vcvi fogházra, fotrolyszöktetés miatt négyhónapi fogházra, utoljára 1934-ben kilenc­rendbeli lopásért ötévi szigorított dologházra ítélték. Kreiter Istvánt is sokszor ítélték el lopásért, be­törésért. .legutóbb háromévi szigorí­tott dologházat kapott. Mindössze 37 éves. A személyi adatok ismertetése után a vádlottak védője engedélyt kapott az elnöktől, hogy kétpercnyi ideig beszélhessen védenceivel, niert még nem volt alkalma be­szólni vcliik. A két vádlott tett ezután vallo­mást. Mindketten beismerték, hogy előre megbeszélt terv alapján betö­rést akariak elkövetni. Amikor a rendőr megzavarta őket, csak „helyszíni szemlét" tartottak és csak akkor akartak betörni, amikor már kivilágosodott- Előzően ven­déglőben voltak cs Utason mentek a- Ferenc József rakpart IS alá. Az orvosszakértők tettek ezután jelentést. Mind a két vádlott laza erkölcsi felfogású pszichopata egyén. Bártfai János 24 éves próba­rendőr. aki az egyik betörőt elfogta, tanúvallomásában előadta* hogyan kísérte figyelemmel a két dülön­gélve menő alakot, az éjszakában. Egy raktári munkás fedezte fel, hogy az ablak felső részét kifeszí­tették. A bíróság lopás kísérletének bűn­tettében bűnösnek mondotta ki a két. vádlottat - és ezért őket halálra ítélte. A bíróság, az ítélet elhang­zása után kegyelmi tanáccsá ala­kult át. 194o máritíus 5, péntek Az anyagkészletek befedésének módosítása A „Magyar Távirati Iroda'' je­lenti: A „Budapesti Közlöny" pénteki száma közli az iparügyi miniszter­nek lí.500/1943. IP. M. számú rende­letét az egyes anyagkészletek be­jelentéséről szóló im/1939. M. E. sz, rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a rendelethez mellékelt jegyzéknek módosítása tárgyában. A rendelet alapján a bejelentéseket a jövőben a M. kir. Ipari Anyag­hivatalhoz (Budapest, II. Fő ucca 68) kell megtenni, a rendelet A lii. mel­lékletében felsorolt adatokat (gyógy­szerárukat) továbbra, is havonként„ míg a I—VII. és IX. mellékletek­ben felsorolt adatokat naptári ne­gyedévenként _ kell bejelenteni. A negyedévi bejelentést első esetben, az 1943 március első napján meglevő készletre vonatkozóan április 7. napjáig kell magtenni. Közli továbbá, a. hivatalos lap pénteki száma a minisztérium 192(1— 1943. M. E. számú rendeletét a zár alá vett anyagkészletek jegyzéké­nek módosítása, tárgyában, továbbá az ipari miniszternek 4000/1943. IP. M. számú rendeletét a zár alá vett anyagkészletek jegyeikének módo^ sításával kapcsolatos rendelkezé­sekről. Agycinbólia okozta Erdélyi János halálát A rejtélyes körülmények között, hirtelen mogha.lt Erdélyi János ha­lálának titkát kiderítette a tör­vényszéki orvosok boncolása. Ezek szerint, agyem'bólia okozta halá­lát és sem bűntény, sem pedig ön­gyilkosság nem történt.. A boncolás eredménye alapján a rendőrség már meg is adta a temetési enge­délyt. A Népszever előfizetési árat Egy évro — — — — 4«,19 pengő Félévre — — 23.2® pengő Negyedévre 11.(10 pengi* Egy hónapra 4.— pengő Egy hélro J.— pengő Egyes szám ára hétköznap —.18 fillér Egyes szára ára vasáruap fillér Főszerkesztő: Szakasiís Árpád Felelős szerkesztő: Miliők Sándor Felelős kiadó: Kőműves József Kéziratokat nem aduuk vissza Azok a közlemények, amelyek \ gén szorzó­jel (X) vau, fizetett hirdetések „Világosság" Könyvnyomda Et„ Budapest­VIII, Ooüti neca 4 Felelős vezető: Dukai Károly SZÍNHAZAK ES MOZIK U S O R A d ZÍN HÁZAK 1 j PÉNTEK, MARCHS i Operaház: Fi«laHb <61 0 l-t. Nemzett Színház: Oi-Hpns (</tí) V.T. Nemzeti Kamara Színliíz: Oolero <Vi7). Vígsainbáz: A Mandeíley-ház asszonya <V;7). Hijcar Művelődés Háza: Nincs előadás. Madách Színház: Képzel! beteg (Vtí). I>rs«i Sslnbat: Mérés: (V:7). VI Magyar Színház: Udvarolni felesleges ívsíj: Fővárosi Operettszínház: Mária főbadaagy (Ä). Andrássy Színház: Egy nap a világ ('/s71. Vidám Sjlínbáz: Patyolat kisasszony ('.'síi. Royal RevSszinhäz: Utazás a Holdba ('.'sí). Komédia Orfeum: (.'socsebed®e t'síi. Kamara Varteté: Giirbo tükör (V:7). Nemzeti Bábsainjáték: Az o:nber nincsen fából (Vsí). Erzsébetvárosi Színház: Ma éjjel scabad vaufyoik (•?«.•». '/<s). Jöísrfvárosl Színház: Csókos asszony ("•4-5. V.SI. Kisfaludy Színház: Mit susog a fehér akó.: (?i5, ',.;). \ M O Z K ADRIA (II. Margit körút .Vb szám): SalEtnw. Híradó. (U-t, VÍ6, U»; vas. és ún­ueím.t 11 és íí2-kor is.) ATftICM (lt, Margit körút 53. szám): icna.Mtria. Híradók. (Ul, Íá6. US; vas. és iinnepn.: %2-kőr is.) ATTILA (VII. Rákóczi <it (»2. szám); Klhríj atva. Hiradó. (10, Utó, U2. ',». \í\ Uj.) BARLANG (VII, Károly körút 3. szám): Szélvész kisasszony. Magyar hiradó. (U2, %li 'ifi, U-3.) BELEZNAY (VII, Akácfa, ucca 4. szám): Alfélre kiderül. Híradók, (in, ».13, U2, '._•«, •;.«, i:*; vas.: 11, U2. U», U", 'i3.) BBLVAROSl FILMSZÍNHÁZ (Irányi u. 21.): I.ldérefény. Hiradó. (Vit. '4á. '-SS. Uí, US; vas. ás úanejjn.: U2 és lí3-iór is.) BEIAAROSI HtllADÖ (P.etöfl Sándor u. fi): Bálnavadászat (knitúrfllin). Lehir az O-erában. Rajzos liiradó az angol-ainrrl­ICHI ellentéteiről. Tejút (szires rnjafllni). Magyar, Ufa- és Luce-híradók. Folytató lagos egyórás olcatások 10- 21 óriig. BETHLEN (VII. Cethlen tér 3. c-zárnl: Négylovas hintó. Híradó. C,ít. '-16, 158; szonib.. v.-.s. fa iinnepn.: U2->:or is.) CAl'lTOL (VII, Baross tér 32. szám): Harmadik hétre prolongálva! Brpgáil. Hiradó. (Ul, U3, 7; \as. és iinnepn.: 11. tsS, ri,'), 7.) CSABA (Calvin tér és Cilöi út sarok': Négylovas hintó. Híradók. ('•!. V-fi. ízowib.. \ -. és iinnopu.: ' --'-kor is.) — Vár-, d. e. 11-kor: Tisztítótűz. DAMJANICH (Vit, Damjanich ucca 1. ez.l: I.ldére'énv. Híradó. (Vil, U6, U8; vas.,és unnepú.; 11 öó U2-k8r ifi.) DEÁK MOZfiO (VI. Teréz körút 28. szám): Fehér emberek. Hiradó. (U2, \íi, Ufi, US.) DUNA MOZOO (tlollán ucca 7/a szám): Négylovas hintó. Híradó, (tjl, U5, Ii«; vas. és iinnepn,: U2-kor is.) FORUM (IV. Kossuth La.ios ucca 18. sz.): Lezárt ajkak. Híradó. (';'•(, U6, US; vas. ós iinnepn.: d: e: 11-kor Í3.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet körút 13)i Nyereg és gyeplő (kulflirlilm). Lehár az Operában. Rajzos hiraió az angol-ameri­kai ellentétekről. Erdő mellett (sz'nrs rajzfilm*. Magyar, Ufa- és l.ucr-hii'ndók. Folytatólagos egyórás előadások f 21 óráig. JOZSIíFV AROSI (Vili. Kálvária tér 7): Fekete liliom. Hiradó. (Uf. VÜ>, '/iS; szontb., vas. és iinnepn.: UJ-kor is.) — Vas. d. e. 11-kor: Kisasszony a mostohám. KAMARA (VII, Ilohánv neca 42—44. szám): Kafyl. Hiradó. (11. U-2, Ul. 1i3.) KASZINÓ FILMSZÍNHÁZ (IV. Eskü üt 1): A Ián virága, niradö. (U4, 'ifi. VÍ8; szonib. V't":-ki-r is.; vas. és iinnepn.: d. c. 11, Í44, '•46, Ü8.) KORZÓ (tv,. Váci ucca 0. Tel.: 182—818): Szerelmes asszonjok (Franeoise Rosay). Híradók. (!ít, Ufi, U8; vas. 6s iinnepn.: 11-kor íp.) NEMZETI APOLLO (Erzsébet körút 4D): Harmadik hétro prolongálva! Fények az éjszakában. Híradó. (U4, U6, szombi: U2-kor; vas. és iinnepn.: d. c. 11-kor és d. u. U2-kor is.) Nir MOZGO (XIII, Váci úr 78, szám): A király bolondja. Hiardő. (U4, U6, láS; vas.: UlS-k<ftr is.) , PATRIA (VIII. Népszínház ncea 1». szám): Titkos parancs. Híradók. (10—1-lg folyt.; iá2, Ul, W, US.) PEST (VII, Erzsébet körút 8. szám): Egy szív megáll. Híradó. (11, U-2, Ul, U6, U8.) PETŐFI (VII, Kottenbiller ucoa S7/fr: Szlriusz. Hiradó. C l, '.l-j. 3;8: vas. és ün­nepn.: ',.2-koi- is.) — A as. d. e. 11-kor: Oriik szerelem. RADIUS (VI, Nagymező ucca 22-2-!. szám)! A négyarcií asszony. Hiradó. (Ul. U6, íí8; szomb.: Uö, Í44, 'ifi. U8: vas. és ünmepu.: d. c, 11, d. u. U4, Ufi, US.) RÁKÓCZI (VII, Rákóczi út 68. ezáml! Szarajevó. Dolgozik a Zöldkereszt. Hiradó. (11. 1. 3. 5. U8.) SC ALA FILMSZÍNHÁZ (VI, Teréz körút fiOIs Csaladunk szégyene. Magyar híradó. (Hl, U'6, US; szomb.. vas. ée unnepn.: H2-kor is.) SZÉKELY (VII, Erzsébet körút 26. számi: Szerelmi vihar. Hiradó. (11, U2, U4, Vi6, U8.i SZITTYA (V, Vilmos császár út SR—38. sz.): Anna Mária. Magyar hiradu. (U4, Ufi, US.) SZIVÁRVÁNY (VII, István út 39. szám): Szlriusz. Hiradó. < 1 i4. Ví, >48; szomb., va.í. és üimepn.; U2-kor is.) — ^'as. d. e. 11-kor: Matiné. TINÓDI (VI, Nagymező ucca 8. szám): Szirinsz. Hiradó. (U4, 'ifi, U8; szomb.:. U2-kor is: vas.: 11-kor is.) TISZA (V III, Népszmháa ucca Sl. számi: Régi nyár. Híradó. (Ul, U6, vas. *és iinnopn.: ' -'-kor is.) TOLDI MOZOO (VII. Rákóczi út 70. szám): Szlriusz. Híradó, (ló, %1S, U2, 144, %6, «'8; vas.: 11, 1. 3, 5, >,«.) TI1RAN (VI. Nagymező ucca 21. szám): V kirély bolondja- H'rado (11, H2, %4. 'ifi. '48.) ZUGLÓI MOZGO (XI V, Angol ucca 26. sz.c Szlrinsz, Híradó. (U2. U4, Ufi, US: vss. és iinnepa.; Mli-íov is.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék