Népszava, 1943. április (71. évfolyam, 73–96. sz.)

1943-04-15 / 85. szám

4 oldal wámmm NÉPSZAVA 1943 április 15, csütörtök" repülőgépet lőtt le. Ugyanide tar­tozik az angol beliig vmi nieztérium­.Tiak az a hivatalos jelentése, amely szerint a háború kezdete óta Ang­liában Í7.045 polgári személy vesz­tette életét és 59.58.5 polgári személy sebesült meg légitámadások követ­kéziében. A német, hivatalos jelentés szerint « norvég partok előtt egy német hajókaraván elleni támadás során lelőttek öt angol torpedóvető és bombázó repülőgépet, a megszállott nyugati vidékek partjain pedig négy további repülőgépet. Közli ezenkívül a véderőfőparancsnokság hivatalos jelentése, hogy szerdán a líoradélntáni órákban ellenséges repülőgépek néhány bombát dob­tak a Német, öböl több helységeire. A brit hivatalos közlés erre vonat­kozólag csak annyit cimlít meg, íliogy a támadás Északnyugat-Né­tmetonszág célpontjai ellen irányult. Jlrit repülőgépek egyébként kedden Abbeville, Caen. Érést és St.-Omer megszálltterületi városokat és álta­lában Hollandia, Belgium és Észak-Franciaország célpontjait támadták •és a vállalkozásokról három gép nem tért vissza. Az olasz főhadiszállás hivatalos közlése szerint az angol-amerikai légierő bombázta Liguria, Szicília cs Seűrdima több községét. Nagyobb jelentőségű kárt jelentettek Trapa­niból. A hivatalos jelentés szerint a támadásoknak a polgári lakosság köréből Összesen 25 halott és 30 sebesült esett áldozatul és a lég­elhárítás összesen 10 repülőgépet lőtt le. További jelentésekből ki­tűnik, hogy a brit légierő Spezia kikötője ellen intézett, támadást. A szerdára virradó éjszaka végre­hajtott vállalkozás a, második légi­támadás volt ez ellen a város ellen. Amint annakidején a hivatalos je­lentések beszámoltak róla, a Spezia elleni első támadás tavaly május­ban történt, egyidőben az akkor Milánó ellen intézett légitámadás­sal. Magyar konznl Charbinban. A „M. T. I." jelenti: A kormányzó a külügyminisztérium vezetésével megbízott- miniszterelnök előterjesz­tésére SchuUhciss László charbini lakost Charbinba (Mandzsnkuo) magyar tiszteletbeli konzullá ki­nevezte. Külföldi sajtótermék postai szál­lítási jogának megvonása. A keres­kedelem- és közlekedésügyi minisz­ter megvonta a postai szállítás jogát a München ben megjelenő ,.I. B. Illustrierter Beobachter-" című külföldi sajtótermek 1943 már­cius 4-én megjelent XVIII év­folyam 9. számától. („M. T. I.") Minisztertanács. A „M. T. I." je­lenti: A kormány tagjai kedden délután 5 órakor Kállay Miklós mi­niszterelnök elnöklésével miniszter­tanácsot tartottak. A miniszter­tanács, amely folyó ügyeket tár­gyalt-. a késő esti órákban ért véget. DEMOKRACIAJA: 1. Kiáltvány Amerika szabad népéhez 2. A dunai áliamkonfödeiáció és a nemzetiségi kérdés 3. Magyarország alkotmánya Közreadja és jagyzetekkel ellátta: Acs Tivadar Bevezetést irta: Szakaslts Árpád ÁRA 3-20 PENGŐ Kapható a Népszava kiadóhivatalé­l>an (VIII, Conti ncca 4) és a Nép­s z a v a - könyvkereskedésben (VII. ker., Erzsébet körút 35). Köteteink előfizetői­nek ft Népszava kihordó! ki kézbesítik Német hadijfelentés A német véderő főparancsnok­sága közli: A keleti harctéren csak egyes szaka­szokon került sor helyi jelentőségű harccselekményekre. A légihaderő folytatta támadásait, az ellenség átló­sai és utánpótlást lebonyolító útvona­lai ellen és a Halász félsziget vizein elsüllyesztett egy 2000 tonnás hajót. Mindössze két gépünk, elvesztése mel­lett megsemmisítettünk 48 szovjet re­pülőgépet,. Tuniszban az arcvonal •nyugati szakasza ellen intézett több támadást részben ellentámadással visszavertünk. A déli szakaszon az ellenség nagyobb erőkkel a. német­olasz állásokig nyomult és megkísérelt felderítő előretöréseket, ezek azonban meghiúsultak. A norvég partok előtt egy német, hajókaraván elleni sikerte­len támadások során lelőttünk öt an­gol torpedóvető- és bombázór-pütv­gépet. A megszállón nyugati vidékek partjain német vadászgépek és a hadi­tengerészet légelhárító tüzérsége lelőtt négy további repülőgépei. Szerdán a kora délutáni órákban ellenséges re­pülőgépek néhány bombát dobtak a Német öböl helységeire. Olasz hadijelentés Az olasz főhadiszállás 1054. számú közleménye: A tuniszi arcvonal nyugati szaka­szán csapataink heves ellentámadások­kal tartóztatták fel az ellenség nö­vekvő nyomását. A tengely légikötelé­kei éjszakai támadások során találato­kat. értek el az ellenséges arcvonalak mögött fekvő központokban és Tripo­li sz kikötöberendezéseiben. Az angol­amerikai légierő bombázta Liguria, Szicília és Szardínia több községéi. Nagyobb jelentőségű kárt jelentettek Trapaniból. A támadásoknak a pol­gári lakosság köréből összesen, ha­lott és 1)0 sebesült cselt, áldozatul. A légvédelmi idegek hat, vadász­gépeink további négy ellenséges re­pülőgépet lőttek le. LEGÚJABB A tunéziai liadihelyzet (London, úprüis li- - ..Bud. Tud.") Az 1. és 8. brit hadsereg Kairouannál történt egyesülése után a 18. hadseregcsoportot alkotja. A 18. hadsereges«porthoz tartozik még Patton tábornok amerikai had­serege, valamint a tunéziai fronton harcoló francia haderő. A hadsereg­csoport parancsnoka Alexander tábornok. Londoni katonai körökben biz­tosra veszik, hogy az lCnüda­villotől északra fekvő domb­láncot Arnim tábornok az elmúlt hónapokban alaposan megerősítette, úgyhogy a visszavonuló tengely­csapatok jól előkészített állásokba helyezkedhettek el. Azonkívül Lon­donbanhangoztatják. hogy Bizertát kiválóan kiépített erődnek kell te­kinteni. Ez a vélemény Muselier tengernagy nyilatkozatán alapszik, aki hosszabb ideig Bizerta parancs­noka volt. Eisenhower tábornok főhadiszál­lásáról érkezett jp'entések szerint valószínűnek tartják, hogy a tuné­ziai hadjárat új fázisának meg­kezdése előtt az angolszász csapa­tok újabb szünetet tartanak. Meghalt Szinnyei József A magyar tudományos életnek gyásza van: kedden többhónapos betegeskedés titán 86 éves korában meghalt Szinnyei József, a buda­pesti egyetem volt rektora, az Aka­démia let/régibb tagja, a kiváló nyelvtudós. Szinnyei .József hat évtizeden keresz­tül szolgálta a tudományt. Már tizen­hétéve» korában munkatársa volt Beöthy Zsolt abban az időben népszerű „Athenaeum" című folyóiratának. Iro­dalmi és művelődéstörténeti búvárkodá­sok után teljesen a nyelvészélnek szen­telte munkásságát. 1879-ben egy évet töltött Finnországban, itt Is nősült és magyar nyelvtant írt a finneknek. 1884-ben választotta tagjai közé az Akadémia. Néhány évvel később a kolozsvári egyetem tanára lett, majd a budapesti egyetemre került, amelynek rektora is volt. Számos nyelvtudományi társaságnak volt elnöke, sok nyelvtudo­mányi folyóiratnak szerkesztője. Egész könyvtárra való tudományos munkát és cikket írt, amelyek közül nem egy út­törő jelentőségű a magyar nyelvtudo­mány terén. Négy évtizedig az ő köny­véből tanulták a középiskolások a ma­gyar nyelvtant. Szinnyei Józsefet a Magyar Tudo­mányos Akadémia saját halottjá­nak tekinti. Temetése pénteken, dél­után 4 órakor lesz az Akadémia oszlopcsarnokából. — Kigyulladt a villanyrendőr. Az. Kr­zsébethíd budai hídfője közelében, a Gellérthegy alatt kigyulladt a közleke­dést irányító világítóoszlop. Tűzoltók oltották el a tüzet, amelyet rövidzárlat okozott. MINDENFÉLE JEGYÉRT forduljon a Kultúrpropaganda jegy­pénztárunkhoz, Erzsébet körút 35 es Conti ucea i. Tél.: 13-03-30,31,32. Megalakultak a képviselőház bizottságai Megírtuk, hogy a képviselőház keddi ülésén megnyitották áz or­szággyűlés ötödik ülésszakát, meg­választották M Ház tisztikarát és újjáalakították a bizottságokat. A házelnök intézkedésére szerdán dél­előtt alakuló ülést tartottak a bi­zottságok. Az alakuló üléseken el­nököt, helyettes elnököt és előadót választott valamennyi bizottság. A képviselőházi bizottságok elnö­kei az alábbiak lettek: a pénzügyi bizottság- Szabó Gusztávot, ;iz ös­szeférhetetlenségi Erdei Lajost, a földművelési Bárczay Ferencet, a könyvtárügyi Tusnádi Nagy And­rást, ;> Ház elnökét, a zárószám­véderőbizottság Takách-Tolraii Jó­zsefet, a mentelmi Mezey Lajost, az igazságügyi Ben kő Gézát, a könyvtárügyi Tatnádi Nagy An­drási, a Ház elnökét, a zárszám­adási Czermann Antall, a gazda­sági ugyancsak Tasnádi Nagy And­rást. a naplóbíráló bizottság' Hellen­bach Gottfriedet, a számvizsgáló bizottság Ujfalussy Gábori, a köz­jogi Sipeki Bálás Károlyt, a köz­igazgatási Bobory Györgyöt, a kül­ügyi Teleki Mihályt, a közgazda­sági és közlekedésügyi bizottság Varga Józsefet, a társadalompoliti­kai pedig Marton Bélát választotta elnökévé. Meggyilkolta betörőtársát (Érsekújvár, április 14.) Balogh Ferenc érsekújvári hentessegéd Scsevlik Ferenc betörőbűntársát kilenc -késszűrással halálra sebezte, majd a holttestet az érkező vonat elé tette. Balogh Ferencet letartóz­tatták. Ez a fontos! „A túlságosan' kitömött, egyenes vállú zakó divatja a múlté, helyét a könnyen párnázott váll foglalta cl. a pázsitsportok kabátdivat.ia már elérkezett ehhez a formához és a ragián vállas ballonfelöltő nagy kedveltsége döntő befolyással 1esz az amerikai párnázott váll eltűné­sére" — olvassuk Mangold Béla Kolos cikkében az „Est i Újság" keddi számában. A továbbiakban megtudjuk, milyen a divatos zakó szabása, milyenek lesznek a zsebei, milyen szövetből készül a gallér­nélküli sportzakó. majd azt a rend­kívül fontos szabályt, hogy világos öltönyhöz sötétebbszínű inget és világos nyakkendőt kelt viselni, továbbá, hogy a divatos nyári ing­nek zsebe van, valamint azt is, hogy a fehér szmokinghoz is fekete nadrágot ke.ll hordani, nehogy va­laki tévedésből pirosat, vagy zöld­sárgacsíkos nadrágot húzzon. Hiába, mégis csak jó. ha az em­bert időnként felvilágosítják. Mi ed­dig abban a hitben voltunk, hogy háború van, hogy korlátozások vannak, hogy takarékoskodni kell pénzzel, idővel, anyaggal, a többi között a textilanya agai is és azt hittük, hogy az embereknek egyéb gondjuk is var, mint hogy n ten­ni sz és golf játékosai elfogadták-e végre a rövidujjas inget vagy sem. Most megtudtuk, hogy minden egyéb csak rosszindulatú rémhír­terjesztés és az embereket a vilá­gon semmi más nem érdekli, mint, hogy milyen szabás" ingben illik odahaza, négy fal között, a nyári melegben ülniük és melyikben nem. Füstbombák a cápák ellen (Lausanne, április li. — „N. S. T.*") Különös harcot folytatott, egy feltlerítí repülőgép az Atlanti óceánon a cápák ellen. A repülőgép megfigyelője észre­vette, hogy a hullámokon egy hajótörött tengerész hányódik, szükségtutaján A szerencsétlen embert cápák vették körül és lábai felé kapkodtak. A repülőgép erre füstbombákat dobott le és azokká', riasztotta ezét a cápákat, ugyanakkor pedig rádión, értesített, egy Izözelben tar tózkodó hajót, amely azután ki is men­tette a hajótöröttet a tengerből. — Rendelet az átümlesztett vér új áráról. A hivatalos lap szerdai száma bau rendelet jelent uieg, amelyben a belügyminiszter megállapítja, hogy köz­kórházban ápolás alá vett beteg részére vérátömlesztés céljára vért adó személyt a következő díjazás illeti meg — ameny­nyibert vérét nem ingyen ajánlotta fel —: 100 köbcentiméternél kövesebb vér után 2,">, 201—300 köbcentiméter vér után 33 és 300 köbcentiméternél több vtfr ntán 45 pengő. — Vasbokszerrel agyonverte ha­ragosát. Szombathelyről jelentik: A muraszombati járásban levő 1UUka lakon Pocsics Endre 20 éves gazdalegény az uccán vasbokszer­rel agyon verte Koltaí Vince, 49 éves gazdát, akire hosszabb idő óta ha­ragudott. Pocsies Endrét a csend­őrök elfogták és átadták a szom­bathelyi ügyészségnek. — Meghalt a jezsuiták magyar tarto­mányfőnöke. Kassán 42 éves korában meghalt 2Vapholcz Pál, a magyar jezsui­ták tartományfőnöke. Napholcz rövid ideig a szatmári egyházmegye püspöke is volt. Nemrégiben trombózist kapott és ez a betegség végzett most vele. CSEPEL területére lapkihordókat keresünk. Elfoglaltság a kora reggeli órákban. Jelentkezés Gasparn­vits lapkezelöncl, Király n. 37

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék