Népszava, 1943. szeptember (71. évfolyam, 197–221. sz.)

1943-09-17 / 210. szám

6. oldal NÉPSZAVA 1943 szeptembW 17, pénfek JtivLC)ííiztt * 7)I'ú dalő fii a udfrifiátiy. Ballépés jobbra Bemutató a Vidám Színházban Könnyed estét ad a nézőnek Jean Létraz francia bohózata, a „Ballé­pés jobbra", amelyet a Vidám Szín­ház csütörtökön mutatott be. Pün­kösti Andor fordította magyarra ötletesen a bohózatot, amelyet He­gedűs Tamás, az egyre inkább fej; lődő fiatal zeneszerző fülbemászó muzsikája élénkít. A darabról töb­bet nem is kell mondanunk, de remél­jük, hogy a színház és a szerzők nem is lépnek fel komolyabb igé­nyekkel. Sem a téma, sem a feldol­gozás nem tér el a többévtizedes bohózateablóntól, nem különb, de nem is gyöngébb a többinél. Éppen ezért semmi okot nem látunk arra, hogy a darabot bántsuk. Éppen megfelel annak, aki ilyesmit kí­ván. Más kérdés viszont — s ez nem a kritikus feladata —, hogy le kellene csepülni azt, aki éppen ilyesmit kíván. Ami az előadást illeti: Fejes Teri halad az élen. Az ilyen elcsépelt feladatot is szellemesen, egyéni kedvességgel, sok ötlettel oldja meg. Sohasem stílustalan, termé­szetes és nem kell erőlködnie. Mert a többi szereplő — a burleszkfigu­rát alakító, jóhumorú ifjú Latabár Árpád kivételével — bizony kíno­san erőlködik. Petrovics Szveti­szlávnak legalább rutinja van, vi­szont szerepét nem tudja. A Fahrn fira—Madarász László-kettős fáj­dalmasan' kezdetleges. A többi sze­replőről sines mondanivalónk. (g-i) C) MAI FRANCIA FESTŐK KIALLÍ­TASA. A Művészi Mozgalom Francia Szövetségének védnöksége alatt érdekes kiállítás nyílik meg az Almá-ssy—Teleki Galériában szeptember 26-án délelőtt 11 órakor. Francia festőművészek mu­tatják be művészetüket a magyar kö­zönségnek. A kiállításon összesen 113 kép szerepel, valamennyit a mai modern francia festészet reprezentánsai festet­I ték, azok, akik méltó utódai a nagy francia festőgenerációnak. Egyikük sem idősebb ötven esztendőnél, de vala­mennyien már nagyhírüek. Egyik-másik a színházi világban is ismert, mint díszlettervező. A kiállítók most szere­pelnek Magyarországon először, nemrég egy svájci kiállításon arattak nagy sikert. (•) PIRANDELLO - BEMUTATÓ AZ ÜJ MAGYAR SZÍNHAZBAN. Kedden, szeptember 21-én mutatja be az Üj Ma­gyar Színház Pirandello „Mi az igaz ság?" című darabját. Az érdekes mű előadása a szezon egyik kiemelkedő művészi eseményének ígérkezik. Az Üj Magyar Színházban hetek óta folynak a próbák ebből az érdekes s különös szín­padi műből, amelynek tárgya az emberi kíváncsiság végtelensége. A cselekmény kisvárosban játszódik s ebben a kíván­csiság számára legmegfelelőbb miliőben emberek százainak furdalja az oldalát: va.jjon mi lcliet a titka az egyik család v ;sszavonult életmódjának? Erre rá kell jönni. A mulatságos és furcsa fordula tok egymásutánjában világít rá Piran dello aria, hogy hányféle kíváncsiság van, hogyan folyik a tökélyre emelt amatőrnyomozás és hogyan üldözik ki a kisvárosból a nem kíváncsi és nem pletykázó családot a többiek. A Piran­dello-darab főszerepeit Halassy Mariska, Perényi László, Főidényi László, Pethes Ferenc, Simányi Mária, Harsányt Rezső, Pataki Miklós és Sugár Lajos játsszák. (•) „A TERMÉSZET", az ÁMs/tkei-t lapjá­nak szépen illusztrált legújabb szájnál közdi dr Schweitzer József: ,,A mezei- és a ftektik­szeni", dr Kolosváry Gábor: „Jellemző pók­féliék a Kárpátoktól aiz Adriáig", Regös Jó­zsef: „Fajok megkülönböztetése immunoló­giai módszerrel" című cikkét. A folyóirat tartalmát rovaöközlomények egészítik ki. C) A „NÉPEGÉSZSÉGÜGY" legújabb száma a hivatalos rovatokon kívül közli: dr Dreguss Miklós: ,,A kiütésos tífusz elleni imiminizátiás lehetőségi", dr Fairkas Elek: ..Kiütése« typhus elleni védőolióatiyaglerme­lés keltetett tyúktojásban", dr Ziogler Nándor: „Kiütéses typhus elleni oltóaiiyag­termelés Wr'rl módszere szerint" című cik­két. A folyóirat tartalmát könyv- és lap­szemle, továbbá közegészségügyi hírrovat egészíti kV (•) A „JELENKOR" legújabb száma közli Katona Jenő: „A nyilasmozgalom alkonya", Almásy Józ>sef: „A történelem új cezúrája előtt", Szekeres Károly: „Don Sturzo és az olasz néppárt", Surbán Zoltán: „Városszéle falu közepe", Innre Jenő: ..Össointe kritika a nyár filmjeiről" című cikkét. A folyóirat tartalmát kisebb közlemények és verseik egé­szítik ki. SZÍNHÁZI ÉS FILMKÖZLEMÉNYEK A NYÁRI HÖ.VAPOK ALATT forgatták az Óbuda és Vác közötti Duna-szakaszon úgyszólván csak teljesen külső felvételekben Matolcsy Andor „Ket'esben" című filmjáté­kát. A külső felvételek már korábban be fejeződtek és néhány nappal ezelőtt véget ért az a pár jelenet is, amelyet, műteremben készítettek. Páger Antal és Simor Erzsi játssza a vezetőszerepeket. Cserépy László rendezte az Iris legújabb produkcióját. AZ EMLÉKEZETES SIKERŰ „VAS KORONA" című o/ass filmalkotásban lépett először a magyar közönség elé Luisa Ferida. A nagyszabású filmben nem mindennapi alakitókészségével tűnt ki és véste nevét a publikum emlékezetébe. Luisa Feridát röv'• desen egy teljesen ellentétes szerepben lát­juk viszont. Ö alakítja ugyanis l'ietorien Sardoit „Fedara" című drámájának cím szerepét. Az olaszok ugyanis filmre vitték a hires színdarabot, amely annakidején világszerte nagy sikert aratott. A férfihős Amadeo Nazzari. NÉHÁNY NAPPAL EZELŐTT érkezett csak Budapestre repülőgépen a „Lajta" című északi filmköltemény kópiája, amelyet benfentesek elő't már levetítettek. Két meg­rendítően izgaHnas farkaskaland adja a film drámai fordulópontjait. Az, amikor a farka sok a végtelen hómezőn át a szán nyomában üldöznek egy lapp kereskedőcsaládot, majd a fllm végén megtámadják a szerelméhez siető férfit.,.két olyan felejthetetlen jelenet, afnely az élmény legszebb perceivel ajándé kozza meg a nézőt. — Számbaveszik, hány emberfői dul meg a Városházán. A központi Városházán megszámlálják, hány ügyfél fordul meg ott. Az adatokra azért van szükség, mert a Város háza óvóhelyein a forgalomnak megfelelően bővítéseket végeznek. Az új számlálást déli 12 órakor, az akkori látogatottságnak megfe­lelően végzik, hogy helyes adatok birtokába jussanak. — Nem levált szikladarab okozta va. sárnap a Ge'lérthegyen történt halálos szerencsétlenséget. A „Magyar Országos Tudósító" beszámolt arról, hogy vasár­nap délután a Gellérthegyről levált szikladarab Varga Erzsébet 20 éves tisztviselőnő fejére esett és a tisztviselő­nő a helyszínen meghalt. A későbbi nyomozás megállapította, hogy a halá los szerencsétlenséget nem egy levált szikladarab okozta, hanem valaki fejbe­dobta a tisztviselőnőt egy szikladarab­bal. A nyomozás még folyamatban van. Ezzel kapcsolatban a főváros annak megállapítását kéri, hogy közegeivel ál landóan ellenőrizteti a gellérthegyi szik­lákat és ahol valamilyen lazulást ész­lelnek, azt azonnal megerősítik, vagy a szikladarabot eltávolítják. A közönséget ilyen irányban tehát veszély semmikéj) pen nem fenyegeti. Amikor a szeren­csétlenség történt, a rendőrőrszem igazol­tatott egy 17—18 évesnek látszó barna­ruhás suhancot., akinél egy autó belső­gumiból készült parittya (csúzli) volt. A halált okozó követ minden valószínű­ség szerint ebből az erős parittyából lőtték ki. A fiatalember bejelentőlap­pal igazolta magát, de mint később kiderült, a bejelentőlapon szereplő he­lyen nem lakik. Vagy a bejelentőlap volt hamisítvány, vagy hamis néven jelentette be magát a fiatalember, aki­nek kézrekerítésére most erélyes nyo­mozást indított a rendőrség. — Országos rendőrkutyabemutató Csepelen. Az Országos Magyar Rendőrkutya Eíryrsiilet a rendőrség csepeli, kispesti, pestszent2r2sc­beti és újpesti osztályparanc. nokságainak részvételével szeptember 26-án, vasárnap dél­után V«4 órakor reniiőrkutyaboiuutatót ren­dez Csepelen, a WMTK Szent István úti sporttelepén, ami megközelíthető a kíizvágó­hídtől h csepeli HÉV-vel. A bemutatón a rendőrkutyákat felvonultatják és különböző gyakorlatokat mutatnak Itt. amelyek között ugrás, mászás, stafétafutás, nyomozás, me­nekülő emberek lefegyverzése, emberőrzés, bekíserés, verekedők szétválasztása stb. sze­repel. A nap IcQiidilicssbb hiteiből ŐSNYOMTATVÁNY A FEDÉLTÁB­LABAN. (A Könyvkötők Lapja írja.) A mainzi Gutenberg-múzeum közlése szerint érdekes leletre bukkantak cf kievi könyvtárban. Egy 1557-ben Genf­ben nyomtatott és az ukrajnai tudomá­nyos társaságnak átengedett biblia fedéltéiblájában, amely egymáshoz ra­gasztott papírlapokból volt összetéve, megtaláltak — annak széjjelszedésé­nél — egy az 1500. esztendőből szár­mazó nyomdaterméket. A nyomtatáshoz használt betűk — elhasználtságuk is — azonosak a Gutenberg állal használt betű típusával, valamint azokkal a be­tűkkel, amelyekkel egy liiS-ban meg­jelent csillagászati naptárt nyomtak. Ez a naptár a legrégibb nyomdai ter­mék, amelynek keletkezési dá'urnát meg lehetett állapítani. A nyomtatvány betűtípusa azonos az H56. évből szár­mazó II. Callixt pápa alatt megjelent „Török bulla" betűivel. A fentiekhez hasonló leletre bukkant könyvtárrende­zés közben egy másik németországi nyilvános könyvgyűjtemény könyv­tárosa, akinek egy, az 1600. évből szár­mazó könyv került a kezébe. Ennek a könyvnek a fedele szintén egymáshoz ragasztott nyomtatott lapokból volt összetéve. A nyomtatott szöveg meg­vizsgálása útján megállapította, hogy a „kasirung" négy lapja egy, az 1575. évben megjelent úgynevezett nép­könyvböl származik és amely könyv­nek címe így hangzott: „Fortunat us Pung és a, szerencsekalapja.". .. Ebből a könyvből már csak egyetlenegy pél­dány létezik — ez is hiányos állapot­ban —, mégpedig a kopenhágai királyi könyvtárban. Az 1921. évben a könyv nyolc lapját megtalálták Rostokban, ahová csere útján kerültek ezek a kin­cses lapok. 1925-ben újabb négy lap került napvilágra Haderslebenben az oltani állami iskola lomtárából. Vájjon melyik középkori esemény vihara szórta annyira széjjel ennek a könyvnek a lapjait?.' Az illető korabeli könyv­kötők persze nem is sejthették, hogy az utókor számára kulturális szempont­ból mennyire nagyértékű „makula­túrából" készítették ezeknek a köny­veknek a deklikasírungját. 750.000 LITER VÉRRE VAN SZÜK SÉGE AZ AMERIKAI HADSEREGNEK. Norman Davis, az amerikai Vöröskereszt elnöke, aki röviddel ezelőtt Londonban tartózkodott, nyilatkozatot tett az ame rikai Vöröskereszt munkájáról. Hossza­san foglalkozott a szárított vér kérdésé vei, amelyet a háború legszebb csoda jának mondott. Elmondotta, hogy a szá rított vér felhasználása következtében a tuniszi hadműveletekben a súlyosan sebesültek halálozási arányszáma a való színű 15%-ról 2.5%-ra esett vissza. 1943 ra az amerikai hadsereg és flotta 75(!.000 liter vért igényel, hogy megfelelő mennyiségű „vérkonzervet" állíthasson elő. TŰZOLTÓKAT HÍVOTT — A HOLD ELLEN. Berlinből jelentik: Egy karls­hafeni lakos néhány nappal ezelőtt min­den ízében remegve állított be a szom­széd városka tűzoltóparancsnokságára. Előadta, hogy a városon kívül járkált, egy erdőben, amikor egyszerre csak látta, hogy a város felett vörösen izzó fény húzódik végig. A tűzoltók azonnal felugrottak járműveikre és teljes felsze­reléssel rohantak a jelzett irányba. Nem láttak azonban semmit, sem tüzet, sem füstöt. Rövid néhány perc múlva kide­rült, hogy vaklárma volt az egész. Fe­lelősségre vonták a még mindig izgatot­tan viselkedő férfit, aki azonban maga sem értette a dolgot. Végül a tűzoltó­parancsnoknak mentő ötlete támadt, el­ment vele oda, ahonnan az állítólagos tüzet látta és ott kiderült, hogy az eitíö fáin át szűrődő holdfényben valóban úgy látszott, mintha Karlshafen ház-t tetői égnének. A CSEMPÉSZŐ TEVÉK. Ankarából jelentik, hogy a török vámhatóságok új csempészi módszert lepleztek le. A szi­naf'félszigetről egy karavánvezető nagy karavánnal az egyiptomi határ felé igyekezett, de a vámőrség — amelyet már előre figyelmeztettek arra, hogy a karaván csempészni akar — igen szigorúan átkutatta a karaván minden poggyászát. A gondos vizsgálat azonban eredménytelen maradt. A bizalmas be­jelentés azonban oly határozottan azt állította, hogy kábítószereket akarnak kicsempészni az országból, hogy a rend­őrség őrizetbe vette a karavánvezetőt. Többszörös kihallgatás után a csempész vallott. Elmondta, hogy a csempészáru a tevék gyomrábon van. A tevéket le­vágták és gyomrukban valóban 18 kilo­gramm bódítószert találtak 100 ki« fém­csőbe csomagolva. Két fiatal leány rablógyilkossága Belgrádban (Zágráb, szeptember 16. — „M. T. 1.") Belgrádból jelentik: Belgrádi lakásán késszúrásoktól elborítva, holtan találták Sztankmr Marko­vics zajecsári kereskedőt. A lakás ki volt fosztva és a holttest mellett írás hevert, melyben a gyilkos be­jelenti, hogy ne keressék, mert úgysem találják meg. A rendőrség kinyomozta a, két tettest Vera Szto­!ks 20 éves elárusítónő és Jola Kosztics 17 éves foglalkozásnél­kiili nő személyében, akik a meg­gyilkolt barátnői voltak. A gyilkos leányoknál 300.000 dinár elrabolt pénzt és 200.000 dinár értékű hol­mit találtak. A leányok mindent beismertek. , — A Gyermeklélektani Intézet közlése. A nevelési és pályaválasztási tanácsadó (VI, Sulyovszky ucca 26) a szegénysorsú. ideges és nehezen nevelhető gyermekek számára szolgáló ingyenes rendelését, a rendkívüli iskolai szünet ideje alatt, további intézkedésig délután helyett minden kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt tartja. — A francia követségi nyelviskolák első félévi előadásai október 16-án kezdődnek. Beirntás hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken délután ö—8 óra. között a. köz­ponti irodá.l>an (IV, Reáltanoda tieca 7). A félévi tamdíj 15 pengő. A hallgatók ked­vezménnyel látogathatják a francia könyv­tárt (IV, Galamb ucca 1). Kezdő és haladó tanfolyam. Külön tárgyak: 1. Franciaország történrto és irodailnna. 2. Nyelvtan. 3. Fran­cia társalgás. 4. Fordítások, ft. Kereske­delmi levelezés. — Előkészítő tanfolyam a/. Alliance Francaise nyelvme-stcri vizsgáira délelőtt (IV, Galamb ucca 7), Részletes fel­világosítást az igazgatóság ad (IV Reál­tanoda uoca 4), Szerkesztői üzenetek Hadirokkantak. Leveliiket nem közölhettük. KOSSUTH DEMOKRÁCIÁJA: 1. Kiáltvány Amerika szabad népéhez 2. A dunai államkonföderátfó és a nemzetiségi kérdés 3. Magyarország alkotmánya Közreadja és jegyzetekkel, ellátta: Ács Tivadar Bevezetést írta Szakasits Árpád ÁRA 3-20 PENGŐ Kapható a Népszava kiadóhivatalá­ban (VIII, Conti ucca 4) és a Nép. s z a v a - könyvkereskedésben (VII. ker, Erzsébet körút 35). Kötetcink előfizetői­nek a Népszava kihordói kikézbesitik 1 1 »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék