Népszava, 1945. április (73. évfolyam, 56–79. sz.)

1945-04-04 / 57. szám

Szerda, 1945 április 4 NÉP S Z AVA 3. oldal Közfelkiáltással választotta meg Budapest népe 108 képviselőjét A Sportcsarnok hatalmas termén kívül külön gyűlést kellett tartani a kOnnrekedtek részére A Budapesti Nemzeti Bizottság hús­vét hétfőjén délelőtt a Nemzeti Sport­cs»rnokban nagygyűlést hívott össze, amely megválasztotta az ideiglenes nemzetgyűlés budapesti képviselőit. A szavazócédulákkal történő választás ugyanis technikailag leküzdhetetlen akadályokba ütközött, ezért a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömö­rült pártok, amint ez az ország egész területén történt, ezen a nagygyűlésen közfelkiáltással választották meg azo­kat a képviselőket, akiknek névsorában a pártok vezetői pártközi értekezleten megállapodtak. A nagygyűlés iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg. A Szociáldemokrata Párt szerve­zetei zászlók és feliratokat viselő táb­lák alatt vonultak fel a gyűlésre. A töb­bi pártok is nagy tömegekben gyüle­keztek a Sportcsarnok körül, úgyhogy a többezer ember befogadására alkal­mas nézőtér szűknek bizonyult és sok­sok ezerre rúgott azoknak a száma, akik nem fértek be a Sportcsarnok hatalmas termébe. A nagygyűlés a Himnusz hangjaival kezdődött, majd az Internacionálé el­éneklésére került sor. Kiss Károly elv­társ rövid elnöki megnyitója után dr Oltványi Imre, a Független kisgazda­párt szónoka beszélt A mi pártunk — mondotta — tizenöt év óta harcolt azo­kért az eszményekért, amelyeket ma a testvéri megértéssel szövetkező pártok a történelmi idők által előírt roham­tempóban valósítanak meg. A legna­gyobb tett a földbirtokreform kardcsa­pásszerű megoldása. El kell rá készülni, hogy az új rend minden további ellen­állás nélkül nem valósulhat meg. Lép­ten-nyomon gáncsot fognak vetni de­mókratikus törekvéseinknek. Kemény­nek és kíméletlennek kell tehát len­nünk. Az ellágyuló megbocsátásnak hosszú ideig nem lesz helye. Kemény magatartásunktól függ nemzetünk jö­vője. A Dunántúlon is megindul a földosztás A Magyar Kommunista Párt nevében Kállai Gyula elvtárs szólalt fel. Buda­pest képviselőinek bevonulása a Nem­zetgyűlésbe nagyon fontos politikai eredménye a magyar belpolitikai élet­nek — mondotta többek közt. Azt je­lenti, hogy új lendületet kapott a de­mokrácia. A legdemokratikusabb, a legantífasisztább tömegek itt vannak Budapesten, Üjpesten, Kispesten, Cse­pelen. (Lelkes taps.)) Miközben mi Bu­dapest képviselőinek megválasztására összegyültünk, az ország más területein forradalmi harc játszódik le. A magyar parasztság megindította hatalmas har­cát a kastélyok és az ezerholdak ellen. Az ország tiszántúli részén már több mint egymillió holdat vettek birtokba a szegény parasztok. Azt a harcot, amely a Tiszántúlon megindult, át kell vinni a Duna-Tisza közére és a már fel­szabadult Dunántúl egész területére. A Vörös Hadsereg dicső előnyomulása megadja a magyar demokrácia pártjai­nak azt a lehetőséget, hogy a földrefor­mot az egész ország területén csaknem egyszerre hajtsák végre. Kállai Gyula a nagygyűlés lelkes tapsai közben jelentette be, hogy a di«­dalmas Vörös Hadsereg felszabadította a németek és nyilasok utolsó magyar­országi fellegvárát, Sopront. Ezután Darvas József a Nemzeti pa­rasztpárt részéről beszélt. Utalt arra, hogy a reakció a múltban a parasztsá­got és munkásságot mindig egymás ellen játszotta ki és szembeállította egymással. A Nemzeti Parasztpárt hit­vallást tesz Budapest munkásai előtt, hogy ehhez hasonló reakciós kísérletet soha nem fognak tűrni. A földreform kérdéséről szólva hangoztatta, hogy Budapest tövében is vannak nagybirto­kok. Itt van Fót, a Károlyiak párezer holdja. Javasolja, hogy már holnap vagy holnapután az ipari munkásság­nak, a csepelieknek, az újpestieknek egy küldöttsége menjen ki a harcos fóti parasztokhoz és együtt osszák fel a Ká­rolyi-birtokot. Azokat a százholdas va­daskerteket, ahoi úri vadászatok foly­tak, a parkokat, ahol grófkisasszonyok sétáltak, a paraszt- és munkásgyerme­kek üdülőjévé kell tenni és a fóti kas­télyban a parasztság és a munkásság népfőiskoláját kell berendezni. Szabad ország, szabad föld, szabad nép Ezután Szakasits Árpád elvtárs a Szociáldemokrata Párt nevében emel­kedett szólásra. Beszédében többek kö­zött a következőket mondotta: — Kormányzati programot hallottak önök a pártok szónokai részéről, amely mögött a kormányzó pártok és az ezek­ben egyesült tömegek akarata áll. Ki­mondottuk, hogy földreform kell — és lőn földreform. Most azt mondjuk: ezt a földreformot jól kell végrehajtanunk — és jól fogjuk végrehajtani, a paraszt­ság és ipari munkásság egyesült és lel­kesült erejével. — Azt mondják, azt suttogják szerte az országban a megbújó nyilasok é6 fasisz­ták, hogy nincs szerszám, nincs igás állat Szegeden is találkoztunk ezzel a jelszóval és én azt mondottam: van nyilas elég. Fogjuk az eke elé. (Taps.) — Uj országot kell építenünk, szeb­bet, szabadabbat, boldogabbat, mint amilyen volt Üjjá kell szerveznünk a magyar közigazgatást. A demokratikus népi ellenőrzés alatt álló népkormány­zatok megszervezésével le kell építe­nünk a mammutbürokráciát Megte­remtjük az új magyar népoktatást hogy ne rabszolgákat, ne szolgalelke­ket neveljen az iskola, hanem szabad embereket, olyan embereket, akiknek a lelke is szabad, mert a lélek szabad­sága nélkül nincs testi szabadság. Fel­építjük a magyar ipart, amelynek gé­peit a gaz és becstelen nácizmus el­vitte tőlünk. Hatalmasabbá, produktí­vabbá tesszük, mint amilyen valaha volt. Otakat és vasútakat építünk és követjük Lenin nagy jelmondatát: elektriflkálni. — Megalkotjuk a munkajogot, kodi­fikáljuk a munka alkotmányát, szociá­lis törvényhozást teremtünk, hogy az ipari és mezőgazdasági munkás végre hazát leljen ebben a hazában. Szabad üzemekben szabad legyen a munkás, a mérnök, a tisztviselő és ne bérrab­szolga. — Üj magyar külpolitikának vetjük meg az alapját. Ez a külpolitika a de­mokrácia hatalmas kősziklájára épül. Bennünket eltéphetetlen kötelékek köt­nek a Szovjet-Ünió hatalmas népéhez. Hálás barátságunkat soha senki és sem­mi meg nem zavarhatja. Innen újra üzenjük a Dunamedence népeihez: Bennünk hü barátokra találtok. Soha többé nem fordíthatnak bennünket egymás ellen imperialista hatalmi érde­kek, mert a Dunamedence népeit egy­forma érdekek kapcsolják össze életre és halálra. Együtt kell tehát haladniok a Dunamedence népeinek a szabad Európa szabad népeivel a demokrácia útján. Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ro­mánia népei, ide figyeljetek! Testvéri­ségben, jó szomszédságban, békében és barátságűüban akarunk együtt élni ve­letek. Nekünk, a magyar nép fiainak hihettek, ha nem hittetek a Bethlenek­nek és Gömbösöknek. Itt most új haza teremtődött meg, új nép, új szemekkel és új értelemmel nézi Európát és nézi Európa leghatalmasabb birodalmát, a Szovjet-Üniót (Nagy taps és éljenzés.) Nincs többé magyar irredentizmus. A becsületes megegyezés, a demokrácia és az igazságosság szelleme vezet ben­nünket olyan utakon, amelyek a Duna­medence népeihez vezetnek el minket. Egyébként pedig bel- és külpolitikánk belefér három mondatba: szabad or­szág, szabad föld, szabad nép. Ezt a há­rom jelmondatot követjük és ebben a szellemben kiáltom: Éljen a Szovjet­Ünió! Éljen a dunamenti népek test­vérisége, éljen a két nagy munkáspárt széftéphetetlen szövetsége! Éljen a munkásság és a parasztság egysége, él­jen a szocializmus! A nagy tapssal és éljenzéssel fogadott beszéd után dr Supka Géza a Polgári Demokrata Párt nevében beszélt és ki-' emelte, hogy ezekben a napokban a magyar történelem legnagyobb forra­dalma játszódik le. Szent István óta nem volt még olyan forradalma a ma­gyar népnek, amely megtörte volna a magyar multat és utat mutatott volna egy új jövő felé. Mi, pesti polgárok — mondotta többek között — teljes szív­vel és lélekkel együtt vagyunk a ma­gyar parasztsággal és a magyar mun­kássággal, aminthogy a pesti polgár minden időkben résztvett a magyar forradalmakban. A szakszervezetek részéről Török Já­nos beszélt A bérkérdés tekintetében hangoztatta, hogy a Szakszervezeti Ta­nács osztja a kormánynak azt az állás­pontját, hogy nem lehet túlmagas óra­béreket megállapítani, mert ez végül is inflációhoz vezetne. Minthogy a béreket nem lehet a mai árakhoz igazítani, ezért gondoskodni kell a ténylegesen dolgozó munkásoknak és családjaiknak természetbeni ellátásáról. Kik az új képviselők? Kiss Károly elnök ezután felolvasta an­nak a nyolc közéleti férfiúnak a nevét, akiket Budapest népe pártra való tekin­tet nélkül hivott meg a Nemzetgyűlésbe: Bartók Béla, Bölönyi György, Illyés Gyula, gróf Károlyi Mihály, Szekfü Gyula, Szent-Györgyi Albert, Vámbéry Rusrtem, Veres Péter. A Független Kisgazda Párt képviselői­nek névsora a következő: Tildy Zoltán, Vargha Béla, dr Oltványi Imre, dr. Né­methy Jenő, dr Pfeiffer Zoltán, Bereczky Albert, dr Auer Pál, Bartha Albert, dr Ortutay Gyula, dr. Csórnoky Viktor, dr Gulácsy György, Bajcsy-Zsilinszky End­réné, Nagy Ferenc, Vér Imre, Dinnyés Lajos, Bencsik Gyula. A Szociáldemokrata Párt az alábbiakat küldi a Nemzetgyűlésbe: Bán Antal, Büchler József, Halász Alfréd, Jusztusz Pál, Kéthly Anna, Kisházi Ödön, Mónus Illésné, Némedi Varga Jakab, dr Ries Ist­ván, dr Révész Mihály, Szakasits Árpád, Szamai Lajos, Száva István, Zental Vilmos, Erdei István, Ivanics István, Kárpáti An­tal, Kelemen Gyula, Marosán György, Pavlovszky Ferenc, Szabó József, Szeder Ferenc, Szélig Imre, Takács József, Vas Miklós, Visnyei Sándor. A Magyar Kommunista Párt a követ­kezőket jelölte: Ajjró Antal, Drahos La­jos, ifj. poyk Jenő, Házi Árpád, Horváth Márton, Jászi Ferenc, I£ádár János, Kál­lai Gyula, Kiss Károly, Kovács Isfván, Köböl József, Lukács György, Mód Ala­dár, Major Tamás, Orbán László, Orlai Károly, Péter Gábor, Rudas László, Ra­tulovszky János, Ratkó Anna, Somogyj Miklós, Szabó István, Szabó Piroska, Vá­radi József, Y ere s József és dr Weil Emil. A Nemzett Parasztpárt Kovács Imrét Darvas Józsefet, Farkas Ferencet és Sza­bó Pált, a Polgári Demokrata Párt dr Bródy Ernőt, dr Supka Gézát, Szent-Ivá­nyi Sándort, Kabakovits Józsefet, Füzes­séry Istvánt és dr Horváth Barnát je­lölte. A szakszervezetek képviselőinek név­sora a következő: Ko&sfe István, Csaplár Péter, Brumiller László, Palkó Sándor, FOG FOG FOG -sorok szájpadlás nélkül művészies kivitelben -színű koronák, hi­dak, arany és pla­tina pótlófémből -tömés, húzás, fáj­dalommentesen. Vidékiek soronWvül DRUCKER NÁNDOR fogorvoslásra jogosított fogás« DRUCKER DEZSŐ fogtechnikus, laborstórlum VTIT. Népszínház utca Sfl, L 14. Kanizsa József, Bártfai Károly, Deák Lajos, Feiner Jenő, Maróthy Károly, Pin­tér János, Oroszi Ferenc, Kruzslák Béla, Pásztor Imre, Villám János, Czeczei György, Török János, Béki Ernő, Sároaey István, Szipka József, Horváth Mihály, Kőműves József és dr Gartner Pál. Kiss Károly feltette a kérdést hogy a népgyűlés közönsége elfogadja-e kép­viselőkül a felolvasottakat. A nagy­gyűlés résztvevői felemelt karral egy­hangúlag megválasztott képviselőknek jelentették ki az egyes pártok részéről kiküldött képviselőjelölteket. A mindvégig lelkes hangulatban le­folyt képviselőválasztói nagygyűlés i a Nemzeti Függetlenségi Front és a demokratikus szabad Magyarosiig éltetéséve!, valamint a Szózat hangjai­val ért véget. Népgyűlés a Sportcsarnok előtt A Sportcsarnok nagytermében lefolyt nagygyűléssel egyidejűleg a Sportcsar­nok épülete előtt is szónoklatok hang­zottak el a kintrekedt sokezres közön­ség számára. A Kommunista Párt ré­széről Vas Zoltán elvtárs közellátási kormánybiztos beszélt. Utalt arra, hogy a Vörös Hadseregnek az az ígérete, hogy 2000 vágón élelmet küld Buda­pestnek, ténnyé és valósággá vált. Az első küldemények már meg is érkeztek Budapestre. Budapest népe már az áp­rilisi jegyre enni fog a Szovjet-Unió adományából. Megérkezett eddig 15 vágón hús, 15 vágón cukor és átvettünk: eddig félmillió kg. lisztet és félmillió kg. búzát. A Szovjet-Unió ezenkívül traktorüzemanyagot is bocsát rendelke­zésünkre, melynek első küldeményed már szintén útban vannak és ezzel megadja a lehetőséget hogy jövőre is 3Xci ssunk. Utána a Szociáldemokrata Párt ré­széről Szakasits György dr elvtárs, a Független Kisgazdapárt részéről Né­methy Jenő és a Nemzeti Parasztpárt részéről Somogyi Imre szólalt fel és a tömeg az Internacionálé eléneklése után oszlott széjjel. A népbíróság husvétutáni tárgyalásai A budapesti népbíróság Piri-tanácsa áp­rilis 4-én, szerdán a Conti utcai épület tárgyalótermében több ügyet tárgyal. Ugyanezen a napon tárgyal a Pálosi­tanács is, ugyancsak a Conti utcai épület­ben. Kiemelkedik Burkus Ferenc gépla­katos és Binder Rezső parcellázóirodatu­lajdonos bűnpöre. őket több gyilkosság­gal, illetve azokban való segédkezéssel vádolják. Április 5-én a Szücfi-tanács tár­gyal a Conti utcai tárgyalóteremben, 6-án pedig a Gálfalvy-tanáce tárgyalja le a múltkor elnapolt Jákity-ügyet. Április 7-én, szombaton, a Pálosi-tanács Újpesten tárgyalja Wodnyánszky György, a Wolf­ner bőrgyár vezérigazgatójának háborús bűnpörét, valamint Német György Besz­kárt-kalauz ügyét. A Conti utcában tar­tandó tárgyalások reggel 9 órakor kezdőd­nek. Mégegysner a „furcsa igazoiiutóL'-tól A Népszava március 28-i számában cikk jelent meg „Furcsa igazoltatók" címmel. A cikkben kifogásoltuk, hogy hosszú jobb­oldali múlttal rendelkező egyének jelen­leg mint igazoltatók kívánnak szerepelni és a lapokban felhívás jelent meg, hogy bizonyos „Kis-Ka" alakulatok tagjai iga­zolásuk céljából két ilyen közismert jobb­oldali egyénnél jelenjenek meg. A cikkből nyilvánvalóan kitűnt, hogy nekünk nem a „Kis-Ka" alakulatok iga­zoltatása ellen van kifogásunk. Jól tud­juk, hogy egyes ilyen alakulatok sok bal­oldali egyénnek adtak búvóhelyet és me­nedéket az üldözések elöl, sőt tudunk olyan „Kis-Ka" századról is, melynek tagjai komoly ellenállást fejtettek ki a nyilas és német terror ellen. Ugyancsak kitűnt a cikkből az is, hogy mi nem ki­fogásoltuk azoknak a tiseti és legénységi állományú egyéneknek igazolását eem, akik a'két jobboldali egyén parancsnok­sága alatt álló „Kis-Ka" alakulatokban teljesítettek szolgálatot. Sőt még Zsabka Kálmán vagy Mátray-Máté igazolás» elé sem kívántunk vágni, mi kizárólafe azt kifogásoltuk, hogy ők legyenek az igazol­tatók. A fentleket azért tartottuk szükséged­nek megállapítani, mert egyei hatóságok a cikkre hivatkozással sok, igazolásra mél­tó embert utasítanak el kérelmével, ki­zárólag pzzal a indokolással, mert Zsabka vagy Mátray-Máté századéba voltak be­osztva. Félreértés ne essék: mi nem ezt akartuk! Csak azt nem tűrhetjük, hogy igazolás, sőt szigorú igazolás elé utalandó személyek — maguk igazoltassanak! megbízható, jó áru, újból kapható, ki­zárólag viszonteladók részére. BERMANN FÜLÖP baby-nadrágüzem Budapest, VI, Vilmos csiszár út 33. Üzleti órák 8—l-ig. ARANY és ÉKSZER vétel, eladásban rendelkezésére állok ismerőseimnek. VERŐ MIHÁLY postatakarékpénztári becsüs Wesselényi utca 9. IT. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék