Népszava, 1945. szeptember (73. évfolyam, 181–205. sz.)

1945-09-04 / 183. szám

2 NÉPSZAVA, »15 trepl * Villámhírek A jugoszláv „népi arcvonal", amely & Tito tábornagy kormányát támogató különböző politikai pártokból éli, úgy döntött, hogy as alkotmányozó nemzet­gyűlés novemberi választásán egyetlen közös lajstrommal indul. As angol rádió jelenti, hogy Tuka németbérenc, volt szlovák miniseterelnö­köt elfogták. Winston Churchill Alertander tábor­nagy meglátogatására repülőgépen Milá­nóba érkezett. Svájc elismerte a bolgár kormányt. A jugoszláv kormány értesítette a bkö­Vetségeseket, hogy a görög-jugoszláv ha­táron görög katonák és fasisata bandák összetűzéseket provokáltak ki. Varsó jelenti, hogy a Ssovjet-Űnió egész hajóhadat ad át Lengyelországnak. Huszonhárom teljesen felfegyverzett is felszerelt hajót — köztük egy rombolót — kap Lengyelország, hogy megvethesse balti flottájának alapját. Svéd sajtóhírek sáerint Bormán — akinek hollétéről a brit hatóságok min­den ellenkező hír dacáfa semmit sem tudnak — titkos rádión keresztül jelent­kezett. Kétperces előadásában közölte, hogy „Hitler valahol Németoirszágb&n él és jó egészségnek örvend". Vasárnap reggel kilenc órakor, hat és félórával a japán fegyverletételt ok­mány aláírása és pontosan hát évvel a sajtóellenőrzés bevezetése után, megsxűnt s cenzúra Nagy-Britanniában. A francia kormány 4—5 napon belül megszünteti a sajtóellenőrzést. Pozsonyban tilos a magyarnyelvű Istentisztelet (Pozsony, szeptember 3.) Pozsony fcsszes templomaiban kihirdették, hogy a szlovák nemzeti tanáes ren­delete alapján szeptember 1-tól sebei sem szabad magyar feien­tiszieletet tartani. Betiltották a magyarnyelvű szent­beszédet és az egyházi éneklést is. A francia sajtó — jelenti a pá­rizsi rádió — teljes egészében át­vette a magyar munkáspárti la­poknak a csehszlovákiai maaryárök helyzetéről írt cikkeit. Számos francia újság foglalkozik a kérdés­sel és a magyar kisebbségnek egyenjogú helyet követelnek a csehszlovák, demokrácia keretében. — Suba Lászlóné szül. Palágyi Ilona augusztus 31-én hirtelen el­hányt. Temetése szeptember 4-én &s 3-kor lesz a fiúmeiúti temető­ben. 00­— A legjobbat nyújtja és nem drágább az 50 éve fennálló Kovács E. M. ferenciekteri üzlete, mely új­ból megnyílt a régi vezetés alatt (X) Az Elhagyott Javak Kormánybíztossága ÍAmdrAssy &t 2) ai atóbhi vállalatokat adja bérbe: Vet/1 ti ínswraoriió és ftH«re*ít6 Rt. '75%-a. Budapest IV, Petífl Sándor n. 5. Opesa gyógyszertár vegyi fircsne, Budapest SXV, Fül-tet n. TI. Borovit?, és Witkfiteky mm. és likőrgyár, Budapest IX. Soroksári út 10«. «ihn,lat Kemínyitőfyár, Badepest XIII, Bal zaam vu 43. , jteifllehémts Kft., Budapest XIV, Gixella út -J4—3t>. Bsuísch Ede ecetgyAr és HMlmakdtélfizem, Vác. Leber János-féle porriii-sasijtürem, Pécs. Br',tok Pél, malom, Biceke. Vlté* J'r-ai Vilmos szesz- és eeetsyár, Duna földvár. Jtopprceht Antal vízimalom, Tompatódony. f r'cl Dde viasr.oiivAsíonárngyár, Győr. Bc'fs és Brett síhlaff- és se!yemsaív6(ryár, Erjpest, Árpád nt 26. Az ajánlattétiéi batárideje Budapesten SO cap, vidéken Ifi nap. Felhívás? ÜmneK részére hintált margarint át lehet venni a Községi Élelmiszerüzem telepén IS, Soroksári út 38. A Szakszervezeti Tanács az egységes választás mellett A Szakszervezeti Tanács Kossá István elvtárs, főtitkár javaslatán elhatározta, hogy teljes mértékben támogatja a két munkáspárt választási kö­zösségét. Minden szakszervezti tag teljes erejével, tudásával vegyen részt a választási munkában, hogy ezzel elősegítse a munkás-parasztegység győzelmét. A Tanács állásfoglalt a mezőgazdasági munkások munkás­közvetítése kérdésében és határoza­ilag kimondotta, hogy a szakszervezeti munkásközvetí­tést kötelezővé kell tenni a mezőgazdasági munkások szá­mára is. A Tanács végül egyhangú határo­zattal megbízta Apró Antal, Halász Alfréd és Kossá István elvtársakat, hogy az Országos Nemzeti Bizott­ságban a szakszervezeteket kép­viseljék. Moszkva a hadifoglyokról és a magyar demokrácia támogatásáról (Moszkva, szeptember 3.) Fjodo­rov Nikoláj mondta a moszkvai rádióban: Budapestről érkezett hírek sze­rint a magyar főváros lakossága és a vidék is kitörő örömmel köszöntötte azt a szovjet határozatot, hogy a német fasiszták hadseregében harcoló és fogságba került ma­gyar katonákat hazabocsátják. A demokrácia útjára lepett ma­gyar nép nem első esetben tapasz­tal nagylelkűséget a nagy szovjet demokrácia részéről. Bndapest éhező lakosságának élelemmel való nagyszabású támogatása, a közlekedési vo­nalak, hidak helyreállítása te­rén nyújtott segítsége, a bá­nják, ipari vállalatok gyors visszaadása a termelés szolgá­latába és más, szinte feüsorol­hsiafian sok támogató intézke­dés történt a legnagyobb ne­hézségekbe jníoít magyar demokrácia érdekében. A szovjet kormánynak a magyar hadifoglyok hazabocsátására vo­natkozó döntése meglepetésszerűen érte a magyar közvéleményt. Erre az intézkedésre nincs példa a há­ború történelmében. A bolgár kommunisták helyeslik a választások elhalasztását (Bukarest, szeptember 3.) A ro­mán rádió szófiai jelentés alapján közli, hogy a bolgár kommunista párt szombaton népgyűlést tartott, amelyen Valko Karvenkov, a bol­gár kommunista párt egyik vehe­tője beszédet tartott. Rámutatott arra a nagy örömre, amelyet a választások elhalasz­tása váltott ki az ellenzék köreiben. Kijelentette, hogy a reakciósok a választások elhalasztásában a Geor­giev-kormány gyengeségét látják, azonban csalódni fognak terveik­ben. A reakciósok tévesen tájékoz­tatták a világot Bulgáriáról. Karvenkov hangsúlyozta, hogy a reakció külföldről vár segítséget. Az ipar újjáépítése a romokból Az iparügyi minisztériumban csend­ben és hangyaszorgalommal folyik a háborúutáni hónapok egyik legfonto­sabb munkája. Amikor a németek és, nyilas» kiszolgálóik ny.igat felé mene­kültek, szállítmányaikat, amelyeket vüsáton és teherautókon akartak Né­metországba vinni — legtöbbször a ki­rabolt magyar gyárak értékes gépeit, műszereit és anyagjait —, igen sokszor leszórták a sínek, az utak mellé. Ezek az értékek fontosak a magyar ipar szá­máig .nélkülük egész gyárüzemek kép­telenek a termelésbe kapcsolódni. Aki járt vidéken, gyakran láthatott kis gyermekeket játszadozni értékesnél ér­tékesebb gépalkatrészekkel. Ezeket az értékeket gyűjti össze az iparügyi mi­nisztérium és kapcsolja be az ipari ter­melésbe. Az iparügyi minisztériumba egymás­után futnak be az igénylések: a káro­sodott gyárak kérik gépeik pótlását. Az így összegyűjtött szerszámokat és gé­peket aztán szükség szerint eljuttatják az üzemekbe. Ahol meg lehet állapí­tani, hogy kie volt a megkerült. ter j mclöészköz, ott természetesen a tulaj­donoshoz kerül vissza. Így például a kecskeméti Jóli-féle faárugyár teljes be­rendezését épségben szállították vissza a Dunántúlról. Az év végéig, remélhető, befejezik a háborús pusztítások e részének rende­zését. Ha minden kisebb-nagyobb javí­tással vagy pótlással használhatóvá te­hető gépet munkába állítunk, mintegy 2tfVo-kal emelhetjük iparunk teljesítő­képességét. • -«3M Nyolcvanmillió tetőcserépre van még szükség^a fővárosnak Langer Lajos elvtárs, az építőipari üzemek miniszteri biztosa rámutatott azokra a nehézségekre, amelyek a tető­cserép körül ma jelentkeznek. Igeh sür­gős a háború által megrongált háztetők helyreállítása, hogy azok az őszi esőzés következtében be ne ázzanak. Budapest már több mint 20 millió cserepet fogyasz­tott, de még mindig szükség van csak­nem 80 millióra. Ezt a budapesti gyárak csak jövő év végéig tudják gyái-tani. Vidéken még ennél is rosszabb a hely­zet, itt legalább négyszer annyi cserépre volna szükség, mint a fővárosban. A vi­déki gyárak teljesítőképessége azonban a pestiekénél is jóval kisebb. A tető­cserép kérdése tehát nehéz; mindenek­előtt a vidéki tetőcserépgyárak újjá­építését és üzembehelyezésát kell szor­galmazni. Bányafát hoütmk be Ausztriából. Most kötötték meg az e~tő árucsoraíorgalmi megállapodást Magyarország és Ausztria között; ennek éltelmében nagymennyi­ségű bányafát kapunk. A Kereskede'mi és Iparkamara a spe­kuláló töke ellen. A kamara legutóbbi értekeeletén Székely Artúr elvtárs, fő­titkár leszegezte, hogy a leghatározot­tabban elítéli a tőkének az újjáépítés érdekeivel össze nem egyeztethető spe­kulációs célokra való felhasználását. Az értekezlet résztvevői: Bessenyei Ferenc, Knob Sándor, Sági Emil és mások egyetértettek a felszólalással. Adó- és vámmérséklés Angliában. A kormány szóvivője a szakszervezetek ér­tekezletén bejelentette, hogy az általá­nos forgalmi adót — a fényűzési cikkek kivételével — teljesen megszüntetik. A kakaó, kávé, tea ezentúl vámmentesen kerül Angiiába. Kanadában bevezetik s húslegyet, hogy Európának szállíthassanak. Mint Gordon Bonaldo, a háborús kereskedelmi iroda igazgatója kijelentette, Európa éhező népének segítségére kell sietni. Németország és Olaszország nem kap a kanadai húsból. Választői gyűlések E héten az alábbi választói gyű­léseket tartjuk: SZERDÁN: Dohány ueea 76, 6-kor. Szónok: dr Faragó László és Zentai Vilmos. Kisipar osgyülés délután ''»-kor, Erzeébeí körút 4L A szociáldemokrata ószeresek és zsibárusok & Teleki tér 6. számú ház udvarán délután 6-kor a Kom­munista Párttal közös nagygyű­lést tartanak. Szónokok: Singer Ferenc és Bauer Béla szoc.-dem., Battonyi Ernő és Diósi György MKP. CSÜTÖRTÖKÖN: Akadémia ucca L Vieesrrádi ucca 48 és Szent István körút 18*. szám alatt délután ÉJ-kor vála*s>ztc\i nagy­gyűlések. Népszínház ucca 19, délután 6-kor nőgyűlés. Kisiparosgyűlés: Reményi uoca 6/b. délután 6-kor. • PÉNTEKEN: Újpest, István út 82, nőgyűlés. esemenyer Az Országos Nemzeti Bizottság ala­kuló ülése szeptember 4-én 16 órakor Iesa az V, Szemere ucca 6. szám alatti ülés­teremben. Az ONB tagjai a következők: Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Marosán György elvtársak pártunk részéről; Rá­kosi Mátyás, Rajk László, Révai József elvtársak a MKP részéről; Tildy Zoltán, Kovács Béla, Varga Béla a Kisgazda­párt részéről; Kovács Imre, Darvas Jó­zsef, Farkas Ferenc a Parasztpárt ré­széről; Kossá István, Halász Alfréd, Apró Antal a szakszervezetek részéről; Szentiványi Sándor a PDP-tóI, végül Szent-Györgyi Albert. * Szerdán délelőtt 10 , órakor ünnepélye­sen nyílik meg az ideiglenes nemzet­gyűlés. A Himnusz hangjai után Zse­dényi Béla megnyitója következik, majij Dalnoki Miklós Béla mond beszédet. Ha Károlyi Mihály megérkezik, ő lesz as első felszólaló. A pártok vezérszónokai a- következő sorrendben szólalnak- fel: Kommunista- Párt, Kisgazdapárt, Szo­ciáldemokrata Párt, Nemzeti Paraszt­párt, Polgári Demokrata Párt, Szabad Szakszervezetek. Az első nap tárgya napirendi javas­lat lesz. A második ülésen háznagyot, jegyzőket és külügyi bizottságot válasz­tanak. Üjra megválasztják a politikai bizottságot is. .5-15 Hí a HERKULES TAPÍ'OR ka®zaál«ta által, mert .szervezetébe sűrített tápértéket jut­tat és a jelenleg nélkülözött tápanyagokat teljesen pótolja. Nem gyógyszer, kellemes íziéiiéi fogva úgy gyermekek, mint felnőtték élvezettel fogyasztják. EffSfpyarapaeüés fofcosot­tateb mucftkataífást jeient! Ara: közeparftag 276.—P, családi eeom. 448.— P. Vidékre postai szállítás. Megren­delhető: Valéria Vegyipar, Budapest VI, Szondy ucca 32. N. H. 18. Lenszövegyár keres megfelelő gyakorlattal bíró, gépszerelésben jártas szövő-, valamint cérnázó- és előkészítő szerelőmestereket Ajánlatokat „Környék" jel. Patak Mrd.» Bajcsy-Zsilinszky lit 29. 1 pengi jutalom nyomravezefősiek! Augusztus hó 31-én, pénteken este S óra után a Práter ucca 65. sz. ház kapuja aiói eüopfeic egy feketére lakkozott nífcrkerÉpárl (Puoh 350 cms gyártmányú, K—0039. rend­számú, 119.A57. mótorszámu, ismertetőjele: kipuffogócső hegesztett.) Kérjük azokat, akik a fent jelzett Időpont­ban a niótorkerékpárt a hájból kivinni, vagy a környéken vezetni láttái, jelentsék a Magyar Kommunista Párt központjában: Akadémia ucca 17. aa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék