Népszava, 1945. október (73. évfolyam, 206–231. sz.)

1945-10-11 / 214. szám

<s NÉPSZAVA, 1945 oki. P MŰVÉSZET Irodalom o Tudomány amtimmiimmoininntmmmuimmffiHnmnntH>mimmmHffHHiu!iim' Két világ határmesgyéjén Nem tudjuk: a tegnap még valóban tegnap-e, • elmúlt; azt se, hogy a ma a holnapé-e vagy a tegnapé; esak azt tud­jak, hogy egy elmúló ée egy keletkező világ határinesgyójén vagyunk. 8 tud­juk azt is, hogy az emberiség szennye­een tragikus tegnapját soha el nem felejthetjük és még «ok/iig lesz róla eok mondanivalónk. Mindezt Zemplényi Magda festőművész gyűjteményes ki­állítása kapcsán kell elmondanom. Szem­ben azokkal, akik a tegnap rémképeit és vészkiáltásait, ahogyan azok a művé­szet nyelvén, elfojtás nélkül megszólal­hatnak, művészietlennek, vagy legalábbis meghaladottnak jelentik kl. Az eipresz­ezionista művészi nyelv skáláit futja be Zemplényi Magda. Világosan áttekint­hető fejlődésben as alsótudati Ssztön­erők primitíven nyer« megnyilatkozásá­tól a realizmusnak már tudatos, franciás szellemű átköltéséig. Az esztétikai rút­tól az esztétikai széphez. A megkínzott emberi léleknek helyenkánt már-már artikulátlanul feltörő láíományaitól a harmóniában egyensúlyt kereaő szinté­zishez vezető úton. A hangsúly amott a lélektani elemeken van, a festői elemek ezeknek csak eszközei s nem is mindig kiforrott, a nyugati kultúrában már ma­gasan kiforrott eszközei. Emitt már a mesetartalom megfelelően vonul félre a festőiség sajátos • egyíe sokszavúbb nyelve mellett. Tanulságos, probléma­felvetően termékeny ez a kiállítás. A formanyelv és a tartalom, amely Itt szó­hoz jut, ki nem szakítható része elnyűtt, régi kultúránknak. Kétségtelen, a múlté ez a művészet, de sorsa esak akkvr pecsételődik meg. mikor majd az emberi­ség kikerül sorsának poklaiból. A mű­vésznek jónéhány szoboralkotását is lát­juk. első korszakáriak primitív, de erős és zárt tömegekben beszélő szemléleté­ből; néhány domborművét viszont, grafi­kai adottságai alapján, líraian-érzelme­sen jellemzi. A kiállítáe (IV, Városház u. 14) október 15-ig naponta 11-től 1-lg tekinthető meg. sz, s. {*) Operaház. A „Bohémélet" előadá­sában Nagypál László először énekelte Hodolphe költő szerepót. A rokonszenve­sen komoly törekvésű fiatal tenorista észrevehető gonddal készült fel erre a feladatára és árnyalatosán dolgozta kl szólamát. Az előadás hangulatáról fő­ként Orosz Júlia gondoskodott, aki Mimit, a tüdőbajos kis varrónőt való­ban annak állítja elénk, ami: éhező és fázó proletárnőnck, didergő kis veréb­nek a párizsi padlísszobák telében. De Osválh Júlia és Székely Mihály Is nagy­ban hozzájárult ahhoz, hogy az előadást végeredményképpen a jók közé torol­hassuk. J. S. (•) Kiss Perencet. a volt Színművé ezeti Kamara elnökét, majd később a magyar színészet kormánybiztosát, több háborús bűnössel együtt — amint meg­írtuk — Budapestre hozták. Jelenleg a politikai rendőrség foglya. A Mngyar Színészek Szabad Szakszervezete Kiss Ferenc ellen vádiratot szerkeszt, amely­ben a volt elnök politikai és szakmai bűneit sorolják fej. (•) Ilamza D. Akos, a filmszakszer­vezet elnöke lemondott tisztségéről azzal az indokolással, hogy a felügyeleti jogo­kat gyakorló hatóságok nem méltatják »figyelemre a szakszervezet felterjesztő seit. (*) Zilahy Lajos: „Fatornynk" című darabjának felújítása október 12 én, pén­teken este félhat órakor lesz a romlaiból újjáépített Pesti Színházban. A főszere­peket Ajtay Andor, Tőkés Anna, Rózsa­hegyi Kálmán ég Lázár Gida játsszák. (*) Stand Géza, lapunk munkatársa, a Színművészeti Akadémia tanára lett. (*) Félix Saiten meghalt. Zürichben 75 éves korában meghalt Félix Saiten buda­pesti származású osztják író. Közismert volt náciellenes magatartásáról. 1938-ban Ansztriából Svájcba emigrált és élete ntolsó pillanatáig dolgozott. A franciá ean szellemes, sokszínű elbeszélés és az egyfelvonásos darabok kiváló müvo'ője volt. Amerikában a „Bambi" című Allat­eawiMTOiwwuji niawwegaiHWTOgawaBMWi^ i Lapklhordókat a VII, VIII, IX. és XIII. kerület részére azonnal f81 ven a NÉPSZAVA kiadóhivatala Budapest VW, Centi wea 4. %». retffay* tette aép«»erflv4 «meäyWl Wait Disney ragyogó színes rajzfilmet ké­szített. (*) A Magyar Tortaé»*«UudomAnyi Akadémia Szent-Györgyi Albert egye­temi tanár elnftkléséveJ tartott Illésén több fontos kérdést tárgyalt. Felállította a magyar penicilinbizottságot, amelynek az a feladata, hogy tanulmányozza a ma­gyar penicilinkutatás mai helyzetét í» rövid időn belül az országban Penicillat termeljen. Az ülésen foglalkoztak Bay Zoltán hold kísérleteivel is. (*) A Szociáldemokrata Párt írót és újságírói csoportja pénteken, e hó 12 éu, délután 5 órakor a Palaee-szállóban taggyűlést tart SZINH4ZAK MŰSORA i Csütörtftkt Operaház: Szevillai borbély (5). Nemzeti Színház: Figaro házassága (5). Nemzeti Kamara Színház: Szent szörnyeteg (5). Víg­színház: A mi ki* városunk (>jC). Belvárosi Színház: Boszorkány tánc (5). Miivész Szlnbáz: lietteuetea szülők (&). l'ívárosl Operettszínház: Napsugár kisasszonyok (5). Magyar Szín­ház: Blanoo Posnet elárultatik és Szabad Nép politikai kab3ró (W. Medgyaezay Sz'npad: Cserebere <%«). Royal: Cj revü (5). Pódium: rossz Bo apest (51. Arizona: Mimóza (%S). Kamara Varieté: Tömbszar«­ínsm m. ruám rartet*: Be C7«*tak TOÍM (5). Józsefvárosi Színház: Névtelím asszony (Vsít. Budai Kamaraszínház: Bubo« (5). Nemzeti Bábarinjá ték: Bábkabar* Hangversenyek: LIBEKTAS rendezései (Madáoh I. út 5. Tel. 422 166): (•) Shakespeare-est vasárnop V26. Hatal­mas műsor, legkiválóbb művészek. (Z. A.) (*) Falion! Recthoven-ost 15 én. Operai zenekar. Wanda Luzzato. Coriolán, VI. sairnf, Hegedűverseny <Z. A.) (*) Ví.ri-Wcln'toek Miklós U-án. (Z. A.) (•) Liszt-est 19-én. Vez.: Unger E<-nő. közr.: Siki Béla, Jámbor Agi. Les Pre- ludes. es-dur, á-dur vers., Mazeppa. (Z. A.) (•) Ady-est 21-én. (Z. A.) KONCERT rendezései (tel. 183-378): (•) Mozart-matiné vasárnap Z. 'All. Pataky, Lengyel Gabi, Petri, Rátkay Vera. Matinébérletek, jegyek. (*) Herní.d'-Heim'ich zongoraest 17-én Z. 5. Beethoven—Liszt-szonáták. (•) Ma: Batári he gedűest. Z. 5. CO (•) „A divat története." (Vers, dal. tánc, ruha.) Szombat, 5, Zeneak. (Bá­nóesl-rendezés.) Jogyek Konoertnél. (X) LET Megindult a szak­szervezeti vezetőképző tanfolyam A Szakszervezeti Tanács háromhóna­pos tanfolyamot indított meg szakszer­vezeti vezetők képzésére. A tanfolyam háronihónapos és ezt az Időt a hallga­tók teljesen a tanulásnak szentelhetik. A tanfolyam felöleli mindazokat a tudnivalókat, amelyekre a szakszerveze­tekben dolgozó elvtársaknak szükségük lehet. Elsősorban a szakszervezetek fon­tosságát, fejlődését, történetét ismerte­tik meg velük, majd a tudományos szo­cializmus legfontosabb tételei: a gazda­sági földrajz, történelem és retorika szükséges tudnivalói kerülnek sorra. A tanfolyam hétfőn reggel indult meg, 50 hallgatóval. Az első előadást Prop­per Sándor elvtárs tartotta, aki 50 esz­tendős szakszervezeti múltra tekinthet vissza és élénk színekben vázolta a szakszervezeti élet megindulását, a szer­vezkedés első lépéseit, ma;'d a szakszer­vezetek állandó és fokozatos oktató munkáját. Szólt a régi munka/iszo­nyokról, a 16—IS órás munkanapokról és végigvezette a hallgatóságot a 6zak­üzerveeeti élet tanulságos és nagy terü­letén. Hangsúlyozta, mily nagy a különb­ség az akkori és a mostani viszonyok kö­zö't és szemléltetővé tette, mennyit kö­szönhet minden szervezett munkás "szak­szervezetének. Nemes Dezső elvtárs a szakszervezetek rendeltetését ismertette és rámutatott «ria, hogy a szakszerve­zetek élete egyíi.t .iár a társadalmi fej­lődéssel és mindig hű tükörképe volt az országos gazdasági állapotoknak. üzemi pártnapok Csütörtök: I, Várgondnokság: Vt3-kttr Kál­mán Tibor; III, óbudai Gázgyár: 4-kor Er­délyi Kálmán; V, Péu z u g yiga zga tóság: S-kor Harangozó AntaJ; Vacuum Oil Company: '/»»-kor dr Szigeti Gusztáv; Krompeelier: ' kor Csillag László; Gázmüveik: 4-kor Ba­kaesi Lajos; Iparügyi mini.-.« riuiu: Vz4-kor Vajda Imre; l'oata takarók: '/«3-kor liideií Joasef; VI. Steyer: ker Bakonyi Antal; Vli, Szür*etaxi: 4-kor Steiuherz Milton; OMTK: 4-kor Kürty MikJó®; Forrás­iiyomJai S-kor Hárs bászló; VIII. József­városi pu. M AV: 3-kor Vizy Miklós; Fiumei­úti tömető: 4-kor Szoko aj János; IX. Ter­miiny ás Nyeitanyag: 4-kor Gáli Ciyörgy; í' uvairtelei: V«6-kor Kirsehner Sándor; Er­zsébet-kórbáx: 4-kor Hermann Frigyes; Meister-szappangyár: "/«4-kor Gondos Júoes; Hercz-szalámigyár: Vil-kor GonJos jánns; Kollarioh: '/«j-kor Kirchner Sándor; X. Állami Dohánygyár: 5-kor- i;ogár András; MAV Rákioe-allomás: reggeJ 8-kor Frank Imre; XI, ttöck István-gépgyár: l-kor Firon Béla; Feitea-gjár: 5-kor Rubeseh Jó­zsef; G'ellért-szálló: 5-kor Bokor Artúr; Xil, Sz-nbatlsúghceyi ezniiatörium: 3-kar "fj. <lr Csizmás Lhjos; Magrjíir Ontikaí* Müvek; '/«5-kor Pressti István; MAV Dóid pn.: 4-kor XIV, I'ostajámiütelep: '/«4-kor dr Nagy IWla: Űjiost, Magyar Vigogne Posztó Ipar: '/«3-kor Horváth Géza.. Péntek: IV, Nikotex Dohánygyár: 2-kor Woittitz Attn a; Városházi o.x>port: 4-klor Nádor Jeuö; VI, MAV Igazgatósás: 3-kor r.iieg JóztíeT; MAV Nyugati pu.: 3-kor Buehinger Manó; MAVAUT: 4-kor Bogár András; VII, Besakárt. Nagyatódi 11.: 4-kor Laborcz István; MDC«: WS-kor Kürthy Mik­lós; Keleti MCí®ak: »-kor Magyar Lajos; KlöBz-nyomda: '/«5-kor ifj. dr Csizmás La­jos; IX. Hindu-osokoládégyir: fj-kor Kirsch­n«r Sándor; Hangya: '/«4-kor Budav József; Beszkárt. Ferencváros: í-kor Bartha MUír lós; Fővárosi Gépüzem: 4-ltor Krishábor Akoe; Sttihmer-tKOko.Iiádégyá'r: 4-kor Kirseh­ner Sándor; Fegyver (« Gépgyár: S-kor Steinherz Simon; X, Mmpogvár: '/44-kor Csaplár Péter; Fémárn Fegyver és Gépgyár: »4-kor Ádám Lásaió; XIV, Szécüenyi­fijrdó: S-kor Palánkéi Mária; CiMpei: W. M. gyár: 11-kor Gallai Irftjo«; Újpest; Angol­Siagyar Cernagyár: tót-kor Veres Gábor. Ssoiubat: IX, VAmlgazgatá«: '/«2-kor ifj. dr Cdnrné* L'ijo«; X. F«váro«j Csatornázási Üzem: l-kor Mitgrar I/ajo«; MAV Kőbánya Felsői resreol 8-knr F.gri György; MAV Rákosrondező, oktató: reggel 8-kor Bogár A. Ma, csütörtökön délután 5 órakor pártvezot5ségí ülés. Azok as elvtársak, akik a párt­választmányi lilésre feljövő vtt'Vi elvtársaknak két éjszakára szállást tud­nak adni, közöljék pontos címüket a fő­városi titkársággal A Sportcsarnoki» fclrdetett íte "xrvs» tőségi ülést szouibaton 2 órakor tartjélfe meg Dohány ucea 76 alatt. A meghívó­kat a pártszervezetek a fórároel titkán aig útján kapják mex. í kispesti pirtsnervecKX »«Aléal muJKstí s tígjait, akik JelíMleff aeai i»!*«»«*!^ hü.-y Írásbeli munkára Jelentkezőnek » tltkáná^nál iTánesies Mihály u. 1S>. Az V. kerületi belső csoport Akadó­mia ucca 1 alatt U-én '/»(>-kor tar­gyűlést tart A XHL kerUtftt (>iits«trve»« titkÉf«á«» meyhiV> e Uömóítí vélasstáeban résziveti összes »zoeiáldemokrat« etvtársafeet a íl-ém C-kor tartandó értekezletre (XIII, Sóboní Károly körút 72). A szövetkezeti szemfnArlnm learkSzelt^W előadás» 11-én tóe-kor le<iz a kT8kert«B«d»­ságrót (pártház. 1. «n. 102). A azorláldeinokraU klskerenbrdOk U-4kn 6-"sor gyűlést tartanak a párti ßzpönifcbs» (VIII, Rákóczi út 43), Ez az fi^zejövc.«» azonban csak a teztilkere«kedíkre v<mií<k­kozik. A Slagyar Mag&nalValmazettak Süaknxw vezetének szállitminyozáai szakosztály» 11-én 'A4-kor EötvSs u. 25/a alatt taggyfil««'! tart. — A BTmrdtJa« eaoiwrt U-én 4-k«», a biztofeítáffi <rak osztály Vii-kor tart t»*­gyflAft «gyan««.k Bőtvft» «. »'» alatt. — íí én VjS-kor Fjwsébet körút >.% a!«4t Raintv­b/.ö Tibor aiíidéet tart „Két viléghábo«íl között" címmel. A kisipari kovácsok »zervc«ffll>!zoW«Í9te ít-én 5-kor a azékháiban (Magdolna X aliiCTor 4\ 81é»t tart. Az ««reter*Alyo»nk. konsnaktnák «M>rve«flMr»tt»ára 11-én S-kBf üló«t tart. Pontos megjelenés. — Időjárás Jel en tée. A MeteoTÓl&grfeil Intézet jelenti: Várható Időjiráe eaiS­törtőkön estig: jryen« légáramlá». K&­vée felhő, száraz Idő. Reggel többfelé köd. A hőmérséklet nem változik lénye­gesen. — Népbírák! A szociáldemokrata* « szakszervezeti és a kommunista vtp­bírák 11-én, csütörtökön délután 5 óra­kor a Szakszervezeti Tanács székház^, ban (Fiumei-út 4) értekezletet tartanak. Főszerkesztő: SZAKASfTS ARPAD Felelős szerkesztő; 87. AVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÚZSKP Kéziratokat nem őrzünk meg éa nem adunk vissza Világosság Nvomds Bt.. Budai <ss« VIII, Conti neea 4 Felel«» nvomdm-eretö El'KRI ISTTVAM bútorát, szőnyegét, függönyét bial magas áron megveszi VU1, Karácson S. u. S/a. íl lyóscsapágviavítás I VÉTEL. ELADÁS, kéziszerszámok vétele. FRISCH, gulyósc.-apágy­műhely. Király neca 50, (udvaabaul. Briliánst, ékszert, aranyat, arany-, ezüstpénzt, régisége­ket, roí.»z í rákat veszek. Frlvaldszkj ékszerkereskedő. Karpfenstein u. 2/b, II. 25. Béiy eg­gyűjteményeket, sorokat a leciiiagasabb ároo váiárol. NÁDAS hélyegiizlet, IV, Petőll Sándor ucca 11. Billiariigoíyók vétele, eladása. Népszínház ueca 31. Használt tükröket, üvegeim­táblákat, mindennemű TABLAÜVEGET VESZEK. VVéber, Dobozi u. 15, I. em. Zsák, ponyva vétel, eladás. UNGAR. Király uoea 14. Újpestiek! Jelentkezzen az, ski Attila ucca J-ből elvitt hgy kombi­nált szobát eperszínfl epingli­huzatú sarok-rőkamiéval és hs nem Je'entk«KÍk, kínyo­moztatom. Kosztenbaum Ar- túr, Budapest, Dohány u. 46. nyersbőrt vesseei« MCLLER. Petőn S. aeoa «­írógép, (Xi»^, szamomgep VÉTEL, ELADA8. BEAUN, Vámház krt. 15­A Földmfivu'isilgyi Minisz­térium G2.03D/1945. számú en­gedélye alapján C9 kapható Bafor SáKdor rnm- it, likfireszeneia-labora­tóriumában: VII. Dob 0. 27. Tetefón: 4 2 3W. szőnyeget venziink, Uránia, Somogyi Béla nt 3lo. Boiiíást$él ablak, ajtó vétel *e eladás. V, Vác nosa T/a. Mösl U LEGT01ÍLET FIZET liindennemű szőnyegért Toréz körút 15. Alapítva 1906. Levelezőlaphívásra házhoz megyünk. Finommechanikai múhetyc úolterületeu megvételre vágj­bclrbe keresüuk. A.iánlato!iat „Műszer'- jeligére Teuzerhez, Szervita tér. Mindenfajta vigogne, mftealyocn, mSfO^ pamut stb. ée trihd­méteráru anyagot wesafiafti RUHAZATI IP AB VII, Bethlen Gábor uoaa J4 Telefón: BÜ-S». Nyerciiait és piros töuilöhiilladékot vem. hozott »iiyugbol kötő-, fnió­ós egyéb anyagokat sryirt, CZAOANY1, V, Wahrmann ucca te—tX iaröcsonylaByerlíslartÉ ismét kaphatói SIDOL veiryi termékek gyire Budapest XIV. Cserei u. H SZABADALMAT, kimondottan tömegcikket ke­rfosek. .le'ige „Finanszírozok is". Hirdetőbe, Andrássy út 74. veszünk helyben ée vidékről W villainossági iroda, Jóasef körút 36. III. ein. 17. Megbizáeból veszek új ée használt neiresprémei KALMARNÉ szűcs, Dorottya ncea 1, L DESZT ILLÁITOK ÉSZCLÉKKT nagyobb teljesítményű mező­gazdasági saeszsyárit — vö­rösrézből — keresek m*®­vételre. Ajánlatokat jeligére a kiadóba. Karteíonkivüli bel- én kUlfftlil borofvapaneék viszonteladók részére leg­olcsóbban. November Sándor. VII. Wesselényi ueca 2« é» VII. Nagyatádi Szabó a. ti. 3RAMM0FÓNT, MŰVÉSZ- ÉS TÁNC­LEMEZEKET VE­SZÜNK. HAKGPÉNf ANDRÁSSY ÚT 2. Uj és használt ruha, orariy, ezüst, óra VÉTEL, ELADAS. CS ER (5. ZML&M 2 Ha&znált autógumit veszek. Hevetá. Jókai n. ü. S*erzs€»• szönyraet, bútorszövetet, függönyt. vetőt vesz Uagár, Király a. 3A. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék