Népszava, 1945. december (73. évfolyam, 256–278. sz.)

1945-12-04 / 258. szám

iS. évfoiyam 259. (259.) szám & \ % w 104S deramfeer 4, ke4«. \ * w! ím 139 A S Z O C l A L D •zerk. és kiadóhivatal: VIII, Conti ucca 4 O K RATA P A R Megjelenik hétfő kivételével minden nap Tslefón: 420-562, 420-563, 420-664 A munkáspártok vezetői iSs melleit tettele hitet a Szakszervezeti Tanács első szabad kongresszusán * A Szociáldemokrata Párt azak­aaervezeti frakciója a Népszava vasárnapi számában nyilatkozatot közölt, amelyben álláspontját le­rögzítette. Ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban közöljük, hogy a szom­bati és vasárnap reggeli tárgya­lások eredményre vezettek és így lehetővé vált, hogy a szociáldemo­krata szakszervezeti frakció a Szak­szervezeti Tanács küldöttközgyűlé­sén megjelenjék és tanácskozásán részt vegyen. így, a kérdések át­hidalása után a szociáldemokrata szakszervezeti frakció a Szak szer­meteti Tanács munkájában to­vábbra t« résztvesz, mivel a tár­gyalások m legjobb megértésben folytok I». A Mrg-yal&aok eredn»é­•yében nagy része volt Kossá Ist­ván elvtársnak, akinek erőfeszítései Jelentőben hozzájárultak a mun­kásegység erősítéséhez. Ez a meg­állapodás remélhetőleg biztosítékot ayojt a további zavartalan együtt­működésre. Á közgyűlés lefolyásáról egyéb­ként a következőkbea számo­lunk be. A Magyar Szabad Szakszerveze­tek Országos Szövetsége vasárnap tartotta első vasmunkások küldöttközgyűlését székházában. A kormány részéről megjelen­tek: Tildy Zoltán miniszterelnök, Szakasits Árpád és Rákosi Má­tyás elvtársak, miniszterelnök­helyettesek. A* ««trák szakszervezeteket Fiala és Flödler elvtársak, a román szak­szerveceteket pedig Verő Henrik «Ívtár« képviselte. Kisházi Ödön elvtárs elnöki meg­nyitójában kiemelte, hogy ez az első valóban szabad szakszervezeti kon­gresszus. Megemlékezett a munkás­ság súlyos helyzetéről és azokról a nehézségekről, amelyeket le kelle'tt küzdeni ahhoz, hogy a gyárakat a romokból kiemeljék és újjáépítsék. Felhívta a kormány figyelmét arra, hogy a munkásság elérke­zett teljesítőképességének végső határához és gyors intézkedé­sekre vau szükség. Az 1938. évi életszínvonal lényege­sen csökkent, ennek ellenére a munkások nem hangoztattak köve­teléseket, hanem megfeszített erővel dolgoztak az ország gazdasági hely­zetének helyreállítása érdekében. Üdvözölte a megjelent miniszter­elnököt., akit a szervezett munkás­ság támogatásáról és bizaJmáról biztosított. Köszöntötte Szakasits Árpád és Rákosi Mátyás miniszter­elnökhelyetteseket, továbbá a meg­jelent külföldi delegátusokat. Bálás szavakkal emlékezett meg a Szovjet­unió nagylelkű támogatásáról. Be­fejezőben a maorar munkásmozga lom mártírjairól beszélt, akiknek nagy érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. Ezután Tildy Zoltán miniszter­elnök beszélt — Axt faiszem — mon­dotta — én vagyok as első magyar mi­niszterelnök, aki Magyarorszá­gon szakszervezeti összejövete­len megjelenik. A munkásság döntő tényezővé lett a t ország sorsának irányításában. Rákosi Mátyás elvtárs, miniszter­elnökhelyettes rámutatott arra, hogy az eljövendő téli hónapok hazánk történelmének legnehezebb hónapjai lesznek. Ezek a hónapok éppen a szervezett munkásságra rónak óriási feladatot De bizton remélhetjük, hogy a szervezett munkásság, amely 75 esztendő viha­rait küzdötte végig, ki fogja állni e hónapok harcait is. A dolgozók jogainak követelése nem sllejué­kieskedés. A felelőtlen el!enséklességet éle­sen elitéli. A szervezett mun­kásokra vár a feladat hogy a munkafegyelmet helyreállítsák és fenntartsák. Véffil a munkásegység fontosságát hangoztatta. A két munkáspárt együttműködésének legerősebb zá­loga . a szakszervezeti egység. Szahasits Árpád: Államosítás, munkafegyelem I Stakasits Árpád elvtárs, minisz­terelnökhelyettes, a Szociáldemo­krata Párt üdvözletét fejezte ki. Arra keil törekdni, hosrv a szak­szervezeti egységet fenntartsuk. Lehetnek kisebb-nagyobb nézet­eltérések a részletekben, de nem lehetnek még csak nézeteltéré­sek sem« nemhogy ellentétek, aa alapvető kérdésekben. Alapvető kérdés s szakszervezetek «gy*ége, a munkásosztály szellemi Aa saslekvéebeli egység«. A két munkáspártnak a szakszervezetek­kel egyetemben harcot kell vívni a ««akcióval szemben és labst ja tan ni addig a fegy­vert amíg a reakciót ki aaai irtották. Éppen a szervezett munkásságnak van legtöbb oka arra, hogy minden erejét harcbavigye a reakció ellen, mert amit most a pénzrontás és a közellátás terén látunk, az nem utolsósorban a reakció szennyes munkája. Az államosítás kérdés« t* a munkafegyelem helyreállítása és biztosítása a szakszervezetek feladata. Munkafegyelem nélkül ez az ország nem építhető újjá Beszédét befejezve, Szakasits elv­tár« üdvözölte az osztrák és román uaJuMrvnaUk k ikü ldö ttei t im hangsúlyozta a Dnnamedeneé­bea élő népek együttműködésé­nek fontosaágát A külföldi küldöttek Az osztrák szakszervezetek részé­ről Fiala elvtárs, eluök mondott beszédet. Üdvözölte a szervezett magyar munkásságot és örömmel állapította meg, hogy Magyarorszá­gon as újjáépítés hatalmas erővel folyik. Elmondotta, hogy az oszt­rák újjáépítés tempója még nagyon lassú. A román kiküldött Verő elvtárs azokat a nagyfontosságú gazdasági térvényeket ismertette, melyek biztosítják Komániában az intézményes üzemellátást és a fe­ketepiac elleni harc hatékonyságát. Ezután kossá István elvtárs tar­totta meg főtitkári beszámolóját Hálás szavakkal emlékezett meg a Vörös Hadsereg és a Szövetséges Nemzetek támogatásáról. A szakszervezeteken belül — mondotta — megvalósították a két munkáspárt harci egységét Vázolta az elmúlt 10 hónap alatt végzett munkát Foglalkozott az üzemi bizottságok megszervezésé­vel, a szervezés kiterjesztésével a szellemi, ipari és mezőgazdasági dolgozókra vonatkozóan. Az országnak nincsen egyetlen községe, ahol ne lennének ott a szakszervezetek képviselők A fasiszta iH&mapparátim zúzása után a szakszervezetek leg* jobb erőit bocsátotta a demakv»» tikus közigazgatás rendelkeséttér* Ax igazolóbizottságok és népbír&'l» gok munkáját is támogatja a Hmb* szervezeti Tanács. A Szakszervezeti Tanáes politikája mértéktartó volt meri eaáltal akarták meglassítani inflációt Most a mozgó bérskála áll elCtA* ben. A szervezett munkásság tea* bizonyította, hogy ha kell, «XS rear deli érdekeit as ország érdekeinek. Elismeréssel beszélt a szakszerv téti ifjúság munkájáról. Ezután váoJta a Szakszervezeti Taaáes programját. Ennek előterében áll a bányák és erfr műtelepek államosítása, * ban­kok és takarékpénztárak igen szigorú állami ellenőrzés«, a malmok és für községe Hté'ua* az államapparátusnak a reakciótál való megtisztítása, vásárlóképes pénz megteremtése. A nagyhatal­mak magatartásának politikai elő­feltételei vannak. Beszéde befe|esS részében Kossá elvtárs a világ szakszervezeteinek Párizsban megw tartott konferenciájáról számolt bft A főtitkári jelentés ntás « M* doltközgyüléa megadta a felm*T*£­vénpt. Majd a tisztújításra krar&H sor. A választások eredményeké«« pen a Szakszervezeti Taaáea kara a következő: Elnök: Kitk>itA Ödön, alelnök: Rattkó Anna, főtíS* kár: Kossá István, L fítitkáj­helyettes: Vas Miklós, IL főíitk&i». helyettes: Piros László, titkárok» Keleti Márton, Csaplár Péter, N— mes Dezső, Horváth Mihály. ET1»»»­őrzőhiBoitsáir: Halász Alfréd K$b műves József, Uhirek Ferenc, Sárosi István és Tul» István vt*. társak. A kongresszus fliSnepólyea«» é* erőteljesen bizonyította a mwiká». egység fontosságát Romok kőzött, éhezve megimlifották § kenSolafgy&rfóst Bán elvtárs látogatása az almásfüxitői és sxőnyi olajműveknái A V&ouum Oil Company aagyréeít ssásados, moszkvai proíeesser fe még ma is roteekbaa álló «liuuaíüsiiői telepén éhséggel és hideggel kftsfcWve kezd­ték meg november 25-én a vállalat munkásai a kenőolaj gyártásét Óriási jelentősé gfi lépés ex as ájjáépftlö magyar ipar történetébea, mert eíáital megszűnik a* a kényszer, hogy nehéz kompenzációt üzletek fejében külföldtől kelljen nélkülözhetetlen kenMvjat be­tzerezni é* a következő aratásra már saját ter­melést kenőolajjal tudjuk eUátel mesögaadaságl gé^elakoi Noha as ftseu dolgosát as Iparügyi minisztériumtól daa támogatást megkaptak aaár eddig 1«, ma U nagy élemezéti nekésséfgel küzdenek. Éppen esért Bún Antal elv­társ, Iparügyi miniszter ssombatoa fel­kereste a telepet egyréest hogy meg­tekintse a kenőolaj gyártáat, másréast, hogy személyesen beszélje wteg m mun­kdtokkal mindazt, ami helyzetükén 1fc£ny­nyithet. A Szövetsége« Ellenőrző Bi­settaá« jcéeaéitt megjelel* Amprtfcto kon őrsiagy, valamint Baggy éa MeUtim ezredesek, as amerikai misesié tagj&L A taWjp munkásad azt térték Mém elvtárstól, hogy a munka «äteäe« M» tonítáea érdekében engedje StoffT a produkció egy saázalélkát 4Udaiia»ejrr« cserélhessék. Bán elvtár» vákusáS«» rámutatott arra, hegy <w egitu trszá» ellátási nehézségekkel küzd,, d« ÜHtAÜ«. nftl gondoslnáik maid m wun**t+m* +> látásáról. Bs kötelesség* és k&tetaadg«* 8rt> tétlen iil teljeei teái Susja. ÍX51után a Magyar Olajmftvek ÍM nsőayl telepére látogatott « tára. A nraakiseág Itt ts a ütarwA« peosáoié étjáa eseretae agyaueask « termelés egy ssá*alékának ly.t.nj'b*T lével élelmiszerhez jotni. B*n rámutatott arra, hogy aa a reodsee» — noha ma köanyHéeeket is Jeieat — v^eredménybta «Mt faw ti ha té f*am m jövőben, mert kirttl m«r*"ti(»íti r%«nérSi mindent

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék